Advertisement

EGIANTI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EGIANTI Tableta 0,75MG
 • Dávkování:
 • 0,75MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 2 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EGIANTI Tableta 0,75MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVONORGESTREL
 • Přehled produktů:
 • EGIANTI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 040/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 6

Sp.zn.sukls160960/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Egianti 0,75 mg tablety

levonorgestrelum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

1.

Co je Egianti 0,75 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Egianti 0,75 mg užívat

3.

Jak se Egianti 0,75 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Egianti 0,75 mg uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Egianti 0,75 mg a k

čemu se používá

Egianti 0,75 mg je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném

pohlavním styku anebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.

Egianti 0,75 mg

obsahuje

syntetickou

léčivou

látku

podobnou

hormonu,

která

jmenuje

levonorgestrel. Zabraňuje početí 79 % očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po

nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud

ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do

třetího dne.

Egianti 0,75 mg působí pravděpodobně tak, že:

zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;

zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno;

Kdy má být nouzová antikoncepce použita?

Egianti 0,75 mg může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném

pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk

po užití přípravku Egianti 0,75 mg (i když je to v průběhu téhož menstruačního cyklu), přípravek

nezabrání otěhotnění.

Přípravek Egianti 0,75 mg není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením

(první

menstruací).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Egianti 0,75 mg

užívat

Neužívejte

Egianti 0,75 mg

jestliže jste

alergická

na levonorgestrel

nebo na

kteroukoli další složku

tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Stránka 2 z 6

Upozornění a opatření

Jestliže

Vás

týká

kterýkoli

z níže

uvedených

stavů,

poraďte

s lékařem

dříve,

než

užijete

Egianti 0,75 mg jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí

být vhodná.

Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce.

jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není

účinný, pokud jste již těhotná.

Jestliže již jste těhotná, Egianti 0,75 mg nemůže těhotenství přerušit. Egianti 0,75 mg není

„potratová pilulka“.

Můžete být již těhotná, jestliže:

se Vám o více než 5 dnů opozdila menstruace nebo jste měla neobvyklé krvácení v době

očekávané menstruace;

jste

měla

nechráněný

pohlavní

styk

před

více

než

72 hodinami,

v průběhu

téhož

menstruačního cyklu.

Užití přípravku Egianti 0,75 mg se nedoporučuje, jestliže:

máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které ovlivňuje způsob, kterým

potravu trávíte;

máte závažnou poruchu jater;

jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);

jste v minulosti prodělala zánět vejcovodu (salpingitidu).

Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku

mimoděložního těhotenství.

Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, není pro Vás přípravek Egianti 0,75 mg vhodný. Poraďte se

se svým lékařem, protože pro Vás bude vhodnější jiný typ nouzové antikoncepce.

U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.

Existují určité důkazy, že Egianti 0,75 mg může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při

vyšším indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné.

Proto je Egianti 0,75 mg stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo

BMI.

Doporučujeme Vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce

probrala s lékařem.

Děti a dospívající

Přípravek Egianti 0,75 mg není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první

menstruací).

Pokud má

te obavy z

onemocnění přenosných pohlavním stykem

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se

stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo virem HIV.

Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom.

Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování

rodičovství nebo lékárníka o radu.

Další léčivé přípravky a

Egianti 0,75 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte některý z níže uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku Egianti 0,75

mg s lékařem nebo lékárníkem, protože tyto léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku

Stránka 3 z 6

Egianti 0,75 mg:

barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);

léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);

některé léčivé přípravky k léčbě HIV infekce (ritonavir, efavirenz);

léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin);

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);

léčivý přípravek nazývaný cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému).

Jak často může být

Egianti 0,75 mg

užíván

Egianti 0,75 mg užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce.

Pokud Egianti 0,75 mg použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a

je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).

Egianti 0,75 mg nefunguje jako pravidelná metoda antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo

personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách

antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná. Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého

přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy, že Egianti 0,75 mg by mohl

poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud Egianti 0,75 mg užijete tak, jak je zde popsáno.

Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě

vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Egianti 0,75 mg

objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala

jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.

Kojení

Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. Toto není

považováno za škodlivé pro dítě. Nicméně pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení a

vyvarovat se kojení minimálně 8 hodin po užití tablety. Tímto způsobem užijete tabletu s dostatečným

předstihem před příštím kojením a snížíte množství léčivé látky, které může dítě požít s mateřským

mlékem.

Plodnost

Levonorgestrel zvyšuje možnost vzniku menstruačních poruch, které mohou někdy vést k časnější

ovulaci nebo k jejímu opoždění a tím ke změně dnů, kdy můžete otěhotnět. Ačkoli dlouhodobé údaje

týkající se plodnosti nejsou dostupné, po užití přípravku Egianti 0,75 mg se očekává rychlý návrat

k plodnosti a proto by se mělo pokračovat v užívání pravidelné antikoncepce, nebo by měla být

zahájena co nejdříve po užití přípravku Egianti 0,75 mg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje. Není pravděpodobné, že by Egianti 0,75 mg ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně

pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Egianti 0,75 mg obsahuje laktosu

V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktosy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku

Egianti 0,75 mg obsahuje také 44,0 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Egianti 0,75 mg

užívá

Stránka 4 z 6

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užijte jednu tabletu přípravku Egianti 0,75 mg co nejdříve (ale ne později než do 72 hodin, tj. 3

dnů) po nechráněném pohlavním styku. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. Užití první

tablety neodkládejte. Tablety jsou tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je

užijete.

Je důležité, abyste druhou tabletu přípravku Egianti 0,75 mg užila 12 hodin po první tabletě.

Můžete si nastavit budík, abyste věděla, kdy užít druhou tabletu. Pokud si nejste jistá, kdy

přesně tablety užít, požádejte o radu lékárníka.

Pokud budete mít po užití přípravku Egianti 0,75 mg ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho

budete mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde

opět riziko otěhotnění.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Egianti 0,75 mg není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první

menstruací).

Co dělat v

případě

nemoci (

zvracení

)

Pokud zvracíte během 3 hodin po užití první tablety, neprodleně musíte užít druhou tabletu z

balení.

Poté se okamžitě obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál

kliniky pro plánování rodičovství.

Pokud zvracíte během 3 hodin po užití druhé tablety, kontaktujte neprodleně svého lékárníka,

lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství, protože tablety nemusí

v tomto případě účinkovat správně.

Po užití přípravku

Egianti 0,75 mg

Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Egianti 0,75 mg a neužíváte antikoncepční tablety,

musíte do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že

přípravek Egianti 0,75 mg nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním

styku fungovat.

Po užití přípravku Egianti 0,75 mg se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby se

ujistil o účinku přípravku Egianti 0,75 mg. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je

slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého

přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.

Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější

v zabránění otěhotnění.

Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a

nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste

těhotná.

Váš další menstruační cyklus po užití přípravku

Egianti 0,75 mg

Po užití přípravku Egianti 0,75 mg bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý

den; nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se Vám menstruace opozdí o

více než 5 dní, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se

domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.

Jestliže jste užila více přípravku

Egianti 0,75 mg

, než jste měla

Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat

nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní

sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože

v tomto případě tablety nemusí správně působit.

Stránka 5 z 6

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Egiant

i 0,75 mg

Musíte užít obě tablety z balení (jak je popsáno výše), odstup mezi užitím jednotlivých tablet

nesmí být delší než 12 hodin.

Pokud se opozdíte s užitím druhé tablety, užijte druhou tabletu, jakmile si to uvědomíte a

kontaktujte co nejdříve svého lékárníka, lékaře nebo personál kliniky pro plánování rodičovství.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté (

mohou postihnout

více než 1 z

10 osob):

Nevolnost (nauzea);

Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;

Můžete mít bolest v podbřišku;

Únava;

Bolest hlavy.

Časté (

mohou postihnout

až 1 z

10 osob):

Nevolnost (zvracení). Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě nemoci (zvracení)“.

Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé

mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo

špinění během dalšího menstruačního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo

je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.

Velmi vzácné účinky (

mohou postihnout a

ž 1 z

10000 osob):

Vyrážka, kopřivka, svědění, pánevní bolesti, bolestivá menstruace,

otok, bolest břicha.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Egianti 0,75 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Stránka 6 z 6

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky,

které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Egianti 0,75 mg obsahuje

Léčivou látkou je levonorgestrelum. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 0,75 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, poloxamer 188, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Jak Egianti 0,75 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Jedno balení obsahuje jednu kompletní sadu dvou kulatých, bílých tablet, o průměru přibližně 6 mm,

na jedné straně vyraženo „C“ a na druhé straně „2“.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC.

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.

Pol. Ind. Navatejera,

C/La Vallina s/n, 24008 Navatejera - León

Španělsko

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

EMPIL 0.75 mg tabletten

Česká republika

EGIANTI

Maďarsko

EMPIL 0.75 mg tabletta

Polsko

EMPIL

Slovenská republika

EGIANTI 0,75 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29. 6. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

12-2-2018

Mirena vs. Skyla

Mirena vs. Skyla

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Skyla (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Skyla is effective for up to 3 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Kyleena

Mirena vs. Kyleena

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Kyleena (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Liletta

Mirena vs. Liletta

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Liletta (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Liletta is effective for up to 3 years.

US - RxList

Advertisement