Advertisement

EDICIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EDICIN Prášek pro infuzní roztok 1G
 • Dávkování:
 • 1G
 • Léková forma:
 • Prášek pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní/perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EDICIN Prášek pro infuzní roztok 1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • VANKOMYCIN
 • Přehled produktů:
 • EDICIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 164/97-C
 • Datum autorizace:
 • 27-08-2014
 • EAN kód:
 • 3838957075485
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/10

sp.zn.sukls201025/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EDICIN 0,5 g

EDICIN 1 g

prášek pro infuzní roztok

vancomycini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi

nebo

zdravotní

sestře.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je EDICIN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EDICIN používat

Jak se EDICIN používá

Možné nežádoucí účinky

Jak EDICIN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE EDICIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vankomycin patří do skupiny glykopeptidových antibiotik, která ničí bakterie vyvolávající četné

typy infekčních onemocnění, včetně zánětu plic, infekcí kůže, kostí, srdce a srdečních chlopní.

Používá se k léčbě:

- těžkých infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na vankomycin, ale odolnými (necitlivými) vůči

četným jiným antibiotikům,

- pacientů alergických na peniciliny a cefalosporiny.

Může Vám být rovněž podáván před některými chirurgickými výkony k prevenci infekcí.

Váš lék je ve formě prášku pro infuzní roztok. Před použitím se rozpustí a zředí tekutinou k

nitrožilnímu podání, které lékař nebo sestra provede pomalou kapénkovou infuzí do žíly.

Perorální užití: Po rozpuštění se vankomycin může užít i perorálně (ústy) k léčbě střevních infekcí.

Může se také podat hadičkou zavedenou nosem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EDICIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte EDICIN:

jestliže jste alergický(á) na vankomycin.

Informujte svého lékaře, jestliže jste kdykoliv v minulosti měl(a) jakékoli problémy s tímto nebo

kterýmkoli jiným lékem.

Upozornění a opatření

2/10

Před použitím přípravku Edicin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

jestliže máte ledvinové problémy

jestliže máte sluchové potíže.

V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a

použije jiný léčivý přípravek.

Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je

pokles krevního tlaku nebo vyrážka. Po ukončení infuze obvykle tyto reakce rychle ustoupí.

Vankomycin musí být podáván s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů

současně léčených jinými léky toxickými pro ledviny, z důvodu vyšší pravděpodobnosti vývoje

toxických reakcí. Pro snížení tohoto rizika má být u Vás pravidelně sledována funkce ledvin a

dodržována případná úprava dávkování.

U pacientů s předchozími poruchami sluchu po nadměrně vysoké dávce vankomycinu nebo u těch,

kteří podstoupili současnou léčbu jinými léčivy toxickými pro sluch, se může objevit přechodná

nebo trvalá ztráta sluchu, které mohou předcházet ušní šelesty. Aby se snížilo toto riziko, je nutné

pravidelně kontrolovat hladiny vankomycinu v krvi a doporučuje se pravidelně testovat sluchové

funkce.

Pokud je Vám vankomycin podáván dlouhodobě, budou Vám pravidelně prováděny kontroly

krevního obrazu.

Také máte být sledován(a) z důvodu možné superinfekce (nová infekce vyskytující se navíc k té

přetrvávající), nebo vážného střevního onemocnění, v některých případech provázeného krvavými

průjmy (stav nazývaný pseudomembranózní kolitida).

Všem pacientům, kteří jsou léčeni vankomycinem, budou pravidelně prováděny krevní testy, testy

moči a testy funkce jater a ledvin.

Zvláštní péče bude rovněž věnována starším pacientům, předčasně narozeným novorozencům a

dětem.

Další léčivé přípravky a EDICIN

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu, o rostlinných přípravcích a vyšších dávkách vitaminů a minerálů, protože

některé z nich by mohly mít s vankomycinem interakci. Neužívejte také žádný nový lék bez porady

se svým lékařem.

Některá léčiva, používaná současně s vankomycinem, s ním mohou vstupovat do interakcí. Jde

například o léčiva používaná k léčbě:

bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin,

tobramycin, polymyxin B, kolistin)

tuberkulózy (viomycin)

plísňových infekcí (amfotericin B)

rakoviny (cisplatina)

léčiv vyvolávajících ochabnutí svalů v průběhu celkové anestezie

3/10

celkových anestetik (jestliže podstupujete celkovou anestezii).

Může být nutné sledovat hladinu léku v krvi a upravit dávku, jestliže se Vám vankomycin podává

ve stejnou dobu jako jiné léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Jestliže jste (anebo si myslíte, že byste mohla být) těhotná, musíte o tom informovat Vašeho lékaře.

Vankomycin se v průběhu těhotenství může podávat pouze v případě, že je to jednoznačně nutné.

Kojení

Jestliže kojíte, musíte o tom informovat Vašeho lékaře, protože vankomycin se vylučuje do

lidského mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda je vankomycin jednoznačně nutný anebo zda

máte kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vankomycin nemá žádný nebo má jen malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

JAK SE EDICIN POUŽÍVÁ

Přípravek Edicin Vám bude podávat zdravotnický personál během Vašeho pobytu v nemocnici.

Váš lékař rozhodne, jaké množství tohoto přípravku máte každý den dostávat a jak dlouho léčení

potrvá.

Dávkování

Dávka, kterou budete dostávat, závisí:

na Vašem věku

na infekci, kterou trpíte

na tom, jak dobře fungují Vaše ledviny

na stavu Vašeho sluchu

na tom, jaké další léky užíváte.

Použití vankomycinu ve formě intravenózní infuze

Intravenózní infuze znamená, že léčivo protéká z infuzní lahve nebo vaku hadičkou do jedné

z Vašich cév a do Vašeho těla. Váš lékař (nebo sestra) podá vankomycin vždy do cévy, nikdy do

svalu. Přípravek bude před podáním vždy naředěn, a poteče Vám pomalu do žíly po dobu nejméně

60 minut.

Dospělí a děti starší než 12 let

Obvyklá intravenózní dávka je 0,5 g každých 6 hodin anebo 1 g každých 12 hodin. Před podáním

se toto léčivo vždy nejdříve rozpustí ve vodě pro injekci a pak dále naředí vhodným rozpoutědlem.

Pak se Vám podá pomalou injekcí (kapací infuzí) do žíly. Každá infuze se bude obvykle podávat

déle než 60 minut, ale může se také podávat nepřerušovaně po dobu 24 hodin. Další dávka se může

měnit v závislosti na výsledcích krevních testů.

Děti mladší než 12 let

Novorozenci a děti do 7 dnů věku:

4/10

Úvodní dávka je 15 mg/kg, potom 10 mg/kg každých 12 hodin.

Novorozenci a kojenci ve věku od 7 dnů do 1 měsíce:

Úvodní dávka je 15 mg/kg, potom 10 mg/kg každých 8 hodin.

Děti starší než 1 měsíc:

10 mg vankomycinu na 1 kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin.

U pacientů s poruchou činnosti funkce ledvin, u starších osob a předčasně narozených novorozenců

lékař sníží dávku přípravku nebo prodlouží odstupy mezi dávkami.

Starší pacienti

Lékař upraví dávkování a odstupy mezi dávkami.

V průběhu léčby podstoupíte zkoušky krve, budete požádáni o vzorky moči a možná se u Vás

provedou kontroly sluchu, aby se včas zjistily známky možných toxických nežádoucích účinků.

Trvání léčby

Potrvá 2 až 3 dny, než se léčebný účinek vankomycinu projeví. Trvání léčby záleží na infekci,

kterou je třeba potlačit, a může trvat i řadu týdnů.

Perorální podání vankomycinu (podání ústy)

Vankomycin se může také podávat ústy k léčbě určitých střevních infekcí.

Dospělí

Obvyklá denní dávka je 0,5 g až 1 g, rozdělené do 3 nebo 4 stejně velkých dávek. Můžete dostávat

až 2 g vankomycinu denně.

Léčba obvykle trvá 7 až 10 dní.

Použití u dětí a dospívajících

Obvyklá denní dávka je 40 mg/kg tělesné hmotnosti. Musí se rozdělit do 3 nebo 4 stejně velkých

dávek. Děti mohou dostat až 2 g vankomycinu denně.

Léčba obvykle trvá 7 až 10 dní.

Příprava perorálního roztoku

Obsah jedné lahvičky s 0,5 g vankomycinu se rozpustí ve 30 ml; s 1 g vankomycinu se rozpustí v

60 ml vody. Vypijte dávku roztoku, kterou Vám lékař předepsal (také ji můžete dostat tzv.

nasogastrickou sondou, tj. hadičkou zavedenou nosem do žaludku). Pro zlepšení chuti roztoku

můžete přidat běžné sirupy.

Roztok vankomycinu má nepříjemnou chuť.

Jestliže jste použil(a) více přípravku EDICIN, než jste měl(a)

Protože se Vám tento lék bude podávat v nemocnici, není pravděpodobné, že byste dostal(a)

vankomycinu příliš velkou dávku. Informujte však Vašeho lékaře nebo sestru bezodkladně, máte-li

jakékoli pochybnosti.

Máte-li jakékoliv další otázky k užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě přestaňte používat tento přípravek a vyhledejte lékaře, jestliže se objeví známky alergické reakce:

5/10

třesavka; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla; dýchací nebo polykací obtíže nebo závratě.

Domníváte-li se, že se u Vás objevil kterýkoli z následujících nežádoucích účinků nebo příznaků, oznamte to

svému lékaři co nejdříve:

Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů ze 100):

pokles krevního tlaku

otok, zčervenání a bolest podél žil

dušnost,

výdechy

doprovázené

vysokým

pískavým

zvukem

způsobeným

turbulentním

prouděním vzduchu v horních cestách dýchacích

rozsáhlá vyrážka a zánět sliznic, svědění, svědivá vyrážka

zčervenání horní poloviny těla a obličeje

poruchy funkce ledvin, které se mohou primárně zjistit jako zvýšení koncentrace kreatininu

a močoviny v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 1000):

přechodná či trvalá ztráta sluchu.

Vzácné nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 10000):

snížený počet krevních destiček (buňky ovlivňující krevní srážlivost), snížený počet až

vymizení anebo zvýšený počet určitého typu bílých krvinek

anafylaktické reakce, alergické reakce

léková horečka, třesavka, bolest hrudního a zádového svalstva

zánět ledvin, akutní selhání ledvin

ušní šelest, závratě

zánět cév

pocit na zvracení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 000 pacientů):

Kožní postižení jako následky alergické reakce (mnohonásobné kožní léze, bolesti kloubů), srdeční zástava

nebo zánět střev vyvolávající bolesti v břiše nebo krvavý průjem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK EDICIN UCHOVÁVAT

Váš lékař nebo sestra zajistí, aby byl EDICIN vhodně uchováván.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Stabilita rekonstituovaného koncentrátu je uvedena níže v dodatku informací pro zdravotnické

pracovníky.

6/10

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na

krabičce za „Použitelné do:/EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co EDICIN obsahuje

Léčivá látka je vancomycini hydrochloridum.

Přípravek neobsahuje pomocné látky.

Jedna lahvička přípravku EDICIN 0,5 g obsahuje vankomycinum 500 mg (ve formě vancomycini

hydrochloridum).

Jedna lahvička přípravku EDICIN 1 g obsahuje vankomycinum 1000 mg (ve formě vancomycini

hydrochloridum).

Prášek pro přípravu intravenózní infuze se nejdříve rozpustí ve vodě a potom dále naředí vhodným

ředicím roztokem.

Vhodné

ředicí

roztoky

jsou:

roztok

glukosy

na injekci,

0,9%

roztok

chloridu

sodného

na injekci, anebo 5% roztok glukosy na injekci s 0,9% roztokem chloridu sodného na injekci.

Jak EDICIN vypadá a co obsahuje toto balení

EDICIN je bílý nebo téměř bílý lyofilizát.

EDICIN 0,5 g:

15ml zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, hliníkový kryt, krabička.

EDICIN 1 g:

25ml zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, hliníkový kryt, krabička.

Velikost balení: 1 injekční lahvička nebo 10 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o

registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.

Výrobce:

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/10

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Toto je výtah ze souhrnu údajů o přípravku, který má pomoci při podávání přípravku Edicin. Při určování

vhodnosti použití u určitého pacienta je třeba, aby předepisující lékař byl seznámen se souhrnem údajů o

přípravku v plném znění.

Dávkování a způsob podání

Vankomycin se podává intravenózní infuzí, nikoli jako bolusová injekce nebo intramuskulárně.

V určitých případech se může podat perorálně.

Parenterální podání

Dospělí a dospívající starší než 12 let

Obvyklá intravenózní denní dávka pro dospělé je 2 g. Podává se rozděleně ve 2 až 4 stejně velkých

dávkách, tj. 0,5 g každých 6 hodin anebo 1 g každých 12 hodin.

Přípravek se musí infundovat pomalu, rychlostí nejvýše 10 mg/min, po dobu nejméně 60 minut .

Koncentrace vankomycinu v naředěném roztoku nemá přesáhnout 5 mg/ml

U starších pacientů se dávka obvykle sníží (viz také bod Dávkování pacientům s poruchou funkce

ledvin).

Děti mladší než 12 let

Novorozenci ve věku do 7 dní: Úvodní dávka je 15 mg/kg, potom 10 mg/kg každých 12 hodin.

Novorozenci ve věku od 7 dnů do 1 měsíce: Úvodní dávka je 15 mg/kg, potom 10 mg/kg každých 8

hodin.

Děti starší než 1 měsíc: 10 mg vankomycinu na 1 kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin (tj. 40

mg/kg denně).

Koncentrace vankomycinu v roztoku určeném k aplikaci dětem nemá překročit 2,5 až 5 mg/ml.

Přípravek se infunduje po dobu jedné hodiny anebo déle.

Maximální jednotlivá dávka pro děti je 15 mg/kg, maximální denní dávka je 60 mg/kg tělesné

hmotnosti a nemá překročit denní dávku pro dospělé.

novorozenců

doporučuje

monitorovat

koncentrace

vankomycinu

v séru.

předčasně

narozených novorozenců je třeba dávku snížit, protože jsou sníženy funkce ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům s poruchou ledvin je třeba dávku přípravku a/nebo interval mezi dávkami upravit podle

stupně poruchy. Protože farmakokinetika vankomycinu je u pacientů s renální poruchou variabilní,

je nutné terapii monitorovat sledováním koncentrací léčiva v séru. Dávka vankomycinu je lineárně

závislá na clearanci kreatininu. Denní dávka vankomycinu se dá určit z níže uvedené tabulky,

založené na clearance kreatininu pacienta:

8/10

Clearance kreatininu (ml/s)

Denní dávka vankomycinu (mg)

1,67

1545

1,50

1390

1,33

1235

1,17

1080

1,00

0,83

0,67

0,50

0,33

0,17

U anefrických pacientů se podá nárazová dávka 15 mg/kg tělesné hmotnosti, a potom následuje

dávkování 1,9 mg/kg/24 hodin. Protože jednotlivé udržovací dávky 250 mg až 1 g jsou u pacientů

s výraznou poruchou ledvin dostačující, je možné aplikovat jednu dávku vždy za několik dní, spíše

než každodenně.

Při anurii se doporučuje podat 1 g každých 7 – 10 dní.

pacientů

s hemodialýzou

látka

hemodialýzou

významně

neodstraňuje.

Dávka

vankomycinu podaná každý sedmý den zajistí účinné hladiny v krvi. Hladiny v séru je třeba

monitorovat, aby nevznikla kumulace látky a následná toxicita. Poločas v séru se pohybuje mezi

120 až 216 hodinami.

Příprava infuzního roztoku

Pro dávku 500 mg rekonstituujte 500 mg vankomycinu v 10 ml sterilní vody na injekci.

Pro dávku 1000 mg rekonstituujte 1000 mg vankomycinu ve 20 ml sterilní vody na injekci.

Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje 50 mg vankomycinu.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění vodou na injekci byla doložena na dobu 24 hodin při

teplotě do 25 °C a na 96 hodin při 2 ˚C – 8 °C.

Po rekonstituci je třeba roztok dále naředit.

Vhodnými roztoky pro další naředění jsou:

5% infuzní roztok glukosy

0,9% izotonický infuzní roztok chloridu sodného

5% infuzní roztok glukosy + 0,9% izotonický infuzní roztok chloridu sodného.

Intermitentní infuze: rekonstituovaný roztok obsahující 500 mg vankomycinu (50 mg/ml) se musí dále

zředit nejméně 100 ml některého z ředících roztoků, uvedených výše (na 5 mg/ml).

Rekonstituovaný roztok obsahující 1000 mg vankomycinu (50 mg/ml) se musí dále zředit nejméně 200

ml některého z ředících roztoků, uvedených výše (na 5 mg/ml).

Koncentrace vankomycinu v infuzním roztoku by neměla přesáhnout 5 mg/ml.

Stabilita naředěných roztoků

Pro roztoky k infuzi, které jsou naředěny na koncentraci 5 mg/ml pomocí 5% roztoku glukosy nebo 0,9%

fyziologického roztoku, byla chemická a fyzikální stabilita prokázána po dobu 14 dní v chladničce (2 °C - 8

°C) nebo po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Pro roztoky k infuzi, které jsou naředěny na koncentraci 5 mg/ml pomocí 5% roztoku glukosy + 0,9%

fyziologického roztoku, byla chemická a fyzikální stabilita prokázána po dobu 96 hodin v chladničce (2 ˚C –

8 °C) nebo po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, jsou doba a

podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a za normálních okolností by neměly

překročit 24 hodin při teplotě 2 ˚C – 8 ˚C.

9/10

Vzhled rekonstituovaného roztoku

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý až slabě hnědožlutý bez viditelných částic.

Vzhled rozpuštěného roztoku

Po rozpuštění je roztok čirý a bezbarvý, bez viditelných částic.

Před aplikací je třeba rekonstituované a zředěné roztoky vizuálně zkontrolovat, zda neobsahují částice

nebo zda nemají pozměněnou barvu. Použít se smí pouze čirý a bezbarvý roztok bez viditelných

částic.

Monitorování koncentrací v séru

Požadovaná maximální koncentrace vankomycinu v séru, naměřená 2 hodiny po ukončení infuze,

se pohybuje mezi10 a 30 mg/l.

Nefrotoxicita vankomycinu se nejčastěji projeví, jestliže nejnižší koncentrace vankomycinu v séru

je 10 mg/l nebo více. Ototoxicita se vzácně objeví při koncentracích vankomycinu v séru nižších

než 30 mg/l.

Perorální podání

Obsah lahviček se dá také použít pro přípravu perorálního roztoku.

Dospělí

Obvyklá denní dávka je 0,5 g nebo 1 g, rozděleně do 3 nebo 4 stejně velkých dávek. Léčba trvá 7

až 10 dní. Maximální denní dávka 2 g se nemá překročit.

Pediatrická populace

Obvyklá denní dávka je 40 mg/kg tělesné hmotnosti. Ta se rozdělí do 3 nebo 4 stejně velkých

jednotlivých dávek. Léčba trvá 7 až 10 dní. Maximální denní dávka 2 g se nemá překročit.

Příprava perorálního roztoku

Perorální roztok se připraví rozpuštěním obsahu lahvičky s 0,5 g vankomycinu ve 30 ml vody, nebo

rozpuštěním obsahu injekční lahvičky s 1 g vankomycinu v 60 ml vody, výsledná koncentrace je

16,67 mg/ml. Pacientovi se takto připravený roztok může podat v několika dávkách denně k vypití

anebo se mu podá nazogastrickou sondou.

K roztoku se mohou přidat běžné sirupy pro zlepšení chuti.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění byla doložena na dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C a

na 96 hodin při 2 ˚C - 8 °C.

Inkompatibility

Roztok vankomycinu má nízké pH. V kombinaci s jinými látkami se může stát fyzikálně nebo

chemicky nestabilní.

Roztok vankomycinu se nesmí mísit s jinými roztoky s výjimkou těch, jejichž kompatibilita byla

spolehlivě ověřena.

Kombinovaná terapie:

Při kombinaci vankomycinu s jinými antibiotiky nebo chemoterapeutiky se jednotlivé přípravky

musí aplikovat odděleně.

Poznámka:

Stejně jako u ostatních přípravků k parenterálnímu podání je třeba před aplikací roztok přípravku

EDICIN vizuálně zkontrolovat na obsah částic a na diskoloraci, kdykoli to charakter roztoku nebo

obalu umožní.

10/10

Likvidace

Injekční lahvičky jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý přípravek se musí

zlikvidovat.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

27-2-2018

FIRVANQ (Vancomycin Hydrochloride) Kit [CutisPharma, Inc.]

FIRVANQ (Vancomycin Hydrochloride) Kit [CutisPharma, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE (Vancomycin) Injection, Solution [BluePoint Laboratories]

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE (Vancomycin) Injection, Solution [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement