Advertisement

ECRITEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ECRITEN Potahovaná tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ECRITEN Potahovaná tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILDENAFIL
 • Přehled produktů:
 • ECRITEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 654/10-C
 • Datum autorizace:
 • 09-06-2014
 • EAN kód:
 • 3830044943806
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls150314/2016

Příbalová informace: Informace pro pacienta

ECRITEN 100 mg potahované tablety

Sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ecriten a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ecriten užívat

Jak se Ecriten užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ecriten uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ecriten a k čemu se používá

Ecriten, obsahující léčivou látku sildenafil, je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy

typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých

svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.

Ecriten Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Ecriten se používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod

pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout

ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ecriten užívat

Neužívejte Ecriten

jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může vést k nebezpečnému poklesu

krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný

k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte

se svého lékaře nebo lékárníka.

pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože

souběžné užití může také vést k nebezpečnému poklesu krevního tlaku.

jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního

tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například sildenafil,

bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si nejste

jistý, informujte svého lékaře.

pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte

nízký krevní tlak.

pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).

pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

(NAION).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ecriten se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

trpíte deformitou penisu nebo Peyroneovou chorobou.

máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce

snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.

máte v současné době žaludeční vřed nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).

zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat Ecriten a okamžitě vyhledejte

svého lékaře.

Současně s přípravkem Ecriten byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek

podávaný ústy nebo místně.

Neužívejte přípravek Ecriten současně s léčivými přípravky na plicní arteriální hypertenzi (PAH)

obsahujícími sildenafil ani s žádnými jinými inhibitory PDE5.

V případě, že netrpíte poruchou erekce, přípravek Ecriten neužívejte.

Přípravek Ecriten není určen pro ženy.

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu funkce ledvin nebo jater, sdělte tuto skutečnost lékaři. Váš lékař může

rozhodnout o snížení Vaší dávky.

Děti a dospívající

Ecriten nemá být podáván osobám mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a Ecriten

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Ecriten potahované tablety může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou

určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů

oznamte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, že jste užil Ecriten a kdy. Neužívejte Ecriten

společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte Ecriten, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může vést

k nebezpečnému poklesu krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní

sestru, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris

(bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte Ecriten, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit

(„poppers“), protože souběžné užití může vést k nebezpečnému poklesu krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám

obvykle Váš lékař lék s obsahem sildenafilu o nejmenší možné síle (25 mg).

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty,

mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při

rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití

přípravku Ecriten s alfa-blokátory. Příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin

po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat

Ecriten, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu

sildenafilem nižší dávkou (25 mg).

Ecriten s jídlem, pitím a alkoholem

Ecriten může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku Ecriten

může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího

účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Ecriten nepožívat větší množství

alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Ecriten není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ecriten může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na

přípravek Ecriten před tím, než budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Ecriten užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte Ecriten častěji než jednou denně.

Neužívejte Ecriten tablety v kombinaci s jiným lékem obsahujícím sildenafil.

Užijte Ecriten zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou

a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže cítíte, že přípravek Ecriten účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Ecriten Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne

přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až

hodinou. Pokud Ecriten užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku Ecriten nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní

styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku Ecriten, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg

nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku Ecriten bývají

obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte

přípravek Ecriten užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergická reakce – k té dochází méně často (může postihnout až 1 ze 100 pacientů).

Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,

obličeje, rtů nebo hrdla.

Bolest na hrudníku – k té dochází méně často. Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení

pohlavního styku:

posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.

neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.

Prodloužená a občas bolestivá erekce ‒ k té dochází vzácně (může postihnout až 1 z 1000

pacientů).

Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku ‒ k tomu dochází vzácně.

Těžké kožní reakce – k těm dochází vzácně.

Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu

a kolem očí, horečku.

Křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází vzácně.

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nevolnost, zarudnutí v obličeji, nával horka (příznaky

zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla), zažívací potíže, změny barevného vidění, rozmazané

vidění, poruchy vidění, ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, podráždění oka,

překrvené / červené oči, bolest očí, vidění záblesků světla, zrakový vjem jasu, citlivost na světlo,

slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls,

vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolest svalů,

ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, ucpané

vedlejší dutiny nosní, zánět nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos), bolest

horní poloviny břicha, refluxní choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy), přítomnost krve v moči,

bolest paží nebo nohou, krvácení z nosu, pocit horka a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt,

nepravidelný srdeční puls, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku, pocit stažení hrdla,

znecitlivěná ústa, krvácení na očním pozadí, dvojité vidění, snížená zraková ostrost, neobvyklý pocit

v oku, otok oka nebo očního víčka, malé částice nebo tečky ve vidění, vidění světelných kruhů kolem

světel, rozšíření zornice, změna zabarvení očního bělma, krvácení z penisu, přítomnost krve ve

spermatu, suchost v nose, zduření uvnitř nosu, pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy

nestabilní anginy pectoris (onemocnění

srdce) a náhlé smrti. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí

účinky, měli potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly

přímou souvislost s užitím přípravku Ecriten.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak ECRITEN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Ecriten obsahuje

Léčivou látkou je sildenafilum. Jedna tableta obsahuje 100 mg sildenafilu (ve formě citrátové

soli).

Pomocné látky jsou

Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, povidon 25, sodná

sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah tablet: hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý E 171, makrogol-2000-

monostearát, hlinitý lak brilantní modře FCF (E 133), makrogol 6000.

Jak Ecriten vypadá a co obsahuje toto balení

Ecriten 100 mg potahované tablety jsou modré, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou

na obou stranách.

Tablety Ecriten 100 mg lze dělit na stejné dávky.

Tablety se dodávají v balení obsahujícím 4, 10, 12 nebo 20 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Ecriten 25 mg potahované tablety není v současné době k dispozici, tablety s obsahem 25 mg

sildenafilu však mohou být k dispozici u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce

HBM Pharma, spol. s r.o.

Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Slovenská republika

Ecriten 100

Česká republika

Ecriten 100 mg potahované tablety

Lotyšsko

Ecriten 100 mg apvalkotās tabletes

Litva

Ecriten 100 mg plėvele dengtos tabletės

Maďarsko

Ecriten 100 mg filmtabletták

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 7.7.2016

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

5-3-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

23-3-2018

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1974 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/1974 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/1974 (Active substance: 6-{[(1R,2S)-2-aminocyclohexyl]amino}-7-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one monocitrate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1257 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/193/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Proficient Rx LP]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Supervalue, INC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Supervalue, INC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Wal-Mart Stores, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [CVS Pharmacy]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ORPHENADRINE CITRATE Injection [A-S Medication Solutions]

ORPHENADRINE CITRATE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 641 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [Mayne Pharma Inc.]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

SILDENAFIL Tablet [Proficient Rx LP]

SILDENAFIL Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Walgreen Co]

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Walgreen Co]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [Eon Labs, Inc.]

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FENTANYL CITRATE Lozenge [SpecGx LLC]

FENTANYL CITRATE Lozenge [SpecGx LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

SILDENAFIL Tablet [A-S Medication Solutions]

SILDENAFIL Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Akorn, Inc.]

FENTANYL CITRATE Injection, Solution [Akorn, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement