ECHINACIN SIRUP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ECHINACIN SIRUP Sirup
 • Dávkování:
 • 23,4MG/GM
 • Léková forma:
 • Sirup
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ECHINACIN SIRUP Sirup
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • ECHINACIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 517/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls207480/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Echinacin sirup

Echinaceae purpureae herbae succus siccus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Echinacin sirup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Echinacin sirup užívat

Jak se přípravek Echinacin sirup užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Echinacin sirup uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Echinacin sirup a k čemu se používá

Přípravek Echinacin sirup je rostlinný léčivý přípravek, který se používá pro krátkodobou prevenci a

podpůrnou

léčbu běžného nachlazení.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Echinacin sirup užívat

Neužívejte přípravek Echinacin sirup:

- pokud jste alergický(á) na sušenou šťávu z natě třapatky nachové nebo na rostliny z čeledi

Asteraceae (hvězdnicovité) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

vzhledem

imunostimulační

aktivitě

přípravku

nesmí

být

Echinacin

sirup

používán

při

postupujících systémových onemocněních (např. tuberkulóza, infekce HIV, onemocnění pojivových

tkání), autoimunitních onemocněních, imunodeficienci (nedostatečná funkce imunitního systému),

imunosupresi (stav snížené imunity v důsledku léčby imunosupresivy, kortikoidy, cytostatiky nebo

vlivem některých nemocí) a onemocněních postihujících bílé krvinky

Přípravek se nesmí podávat dětem mladším 1 roku.

Upozornění a opatření

- pokud se během užívání přípravku příznaky onemocnění zhoršují, nebo se vyskytne vysoká horečka,

dušnost nebo hnisavý či krvavý hlen, nebo pokud u Vás obtíže přetrvávají, vyhledejte lékaře.

- u atopických pacientů se může vyskytnout anafylaktická reakce (závažná alergická reakce). Atopičtí

pacienti by se měli před použitím přípravku Echinacin sirup poradit se svým lékařem.

- podávání dětem od 1 roku do 12 let věku se nedoporučuje, protože dostatečné údaje týkající se

účinnosti tohoto léku nejsou k dispozici, ačkoliv specifická rizika u dětí starších 1 roku nebyla

popsána.

Další léčivé přípravky a přípravek Echinacin sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce nebyly doposud popsány.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku

údajů se užívání přípravku v době těhotenství a kojení nedoporučuje. O jeho případném užívání u

těhotných a kojících žen musí rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie zaměřené na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Upozornění pro diabetiky:

Přípravek Echinacin sirup obsahuje xylitol.

5 ml přípravku Echinacin sirup obsahuje800 mg xylitolu (odpovídá 0,07 BU).

3.

Jak se

přípravek Echinacin sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dodržujte, prosím, uvedené pokyny, aby bylo dosaženo žádaného účinku přípravku Echinacin sirup.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, starší pacienti a dospívající starší 12 let užívají jednotlivou dávku 5 ml 3x denně.

K odměření jednotlivé dávky použijte přiloženou odměrku.

Podávání dětem do 12 let věku se nedoporučuje.

5 ml přípravku Echinacin sirup odpovídá 2,5 ml lisované šťávy z Třapatky nachové.

Přípravek nesmí být užíván déle než 10 dnů.

S léčbou začněte při výskytu prvních příznaků běžného nachlazení.

Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Echinacin sirup, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Echinacin sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Echinacin sirup

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Přecitlivělost na některou z látek obsažených ve šťávě z Třapatky nachové, případně na další složky

přípravku. Přecitlivělost se může projevit jako vyrážka, kopřivka, Stevens-Johnsonův syndrom (těžká

forma kožního onemocnění s převažujícím postižením sliznic), angioedém (otok vznikající v různých

částech organismu obvykle na alergickém podkladě), Quinckeho edém (otok hrtanu), bronchospasmus

s obstrukcí

(zúžení

průdušek),

astma

anafylaktický

šok

(akutní

stav

vznikající

důsledku

přecitlivělosti k některým cizorodým látkám).

Třapatka nachová může spustit alergickou reakci u atopických pacientů.

Byla popsána souvislost s výskytem autoimunitních chorob (encephalitis disseminata (typ zánětu

mozku), erythema nodosum (onemocnění charakterizované výskytem červenofialových bolestivých

uzlů,

zejm.

kůži

bérců),

autoimunitní

trombocytopenie

(nedostatek

krevních

destiček

autoimunitním podkladě), Evansův syndrom (získaná chudokrevnost způsobená předčasným zánikem

červených krvinek), Sjögrenův syndrom (onemocnění imunitního sytému charakterizované výskytem

zánětu rohovky a spojivek, příušních žláz a kloubů) provázený poruchou funkce ledvin).

Při dlouhodobém užívání (déle než 8 týdnů) se může objevit leukopenie (snížený počet bílých krvinek

v krvi).

Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku

5.

Jak

přípravek Echinacin sirup uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

C

přípravek o Echinacin sirup obsahuje

Léčivou látkou je Echinaceae purpureae

herbae succus siccus (sušená šťáva z natě třapatky

nachové (Echinacea purpurea)

100 g sirupu obsahuje Echinaceae purpureae

herbae succus siccus [31,5-53,6:1] 2,34 g).

Pomocnými

látkami

jsou:

kalium-sorbát,

xanthanová

klovatina,

xylitol,

kyselina

citronová,

pomerančové aroma, čištěná voda.

Jak

přípravek Echinacin sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: žlutá až hnědá viskózní tekutina s pachem po pomerančích

v lahvičce z hnědého skla se

šroubovacím uzávěrem, balení obsahuje odměrku.

Velikost balení:

100 ml

2x 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Česká republika

Výrobce

MADAUS GmbH, Kolín nad Rýnem, výrobní místo Troisdorf, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.11.2015