Easiseal

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Easiseal 2,6 g
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Easiseal 2,6 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v období stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • PRODUKTY PRO STRUKŮ A VEMENE
 • Přehled produktů:
 • 9901537 - 24 x 1 aplikátor - - - -; 9901538 - 60 x 1 aplikátor - - - -; 9901539 - 120 x 1 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/080/12-C
 • Datum autorizace:
 • 28-06-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

EASISEAL2,6gintramamárnísuspenze

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ContinentalFarmacéutica,rueLaidBurniat1,1348Louvain-la-Neuve,Belgie

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

CrossVetpharmGroupLimited,BroomhillRoad,Tallaght,Dublin,Irsko

HauptPharmaLatinaS.r.l.,SS156Km47,600,04100BorgoSanMichele(Latina),Itálie

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

EASISEAL2,6gintramamárnísuspenze

Bismuthisubnitras

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Přípravekjenašedlábílámastnásuspenzeobsahujícív1injektoru(4g):

Léčivélátky:Bismuthisubnitras2,6g

4. INDIKACE

Prevencenovýchintramammárníchinfekcívobdobístánínasucho.

Docházíkredukcivýskytusubklinickýchmastitidukravpooteleníaklinickýchmastitidvobdobí

stánínasuchoanásledujícílaktaci(podobunejméně60dnípootelení).

PoužitíEasisealusedoporučujejakosoučástopatřenívestáděproprevencimastitid.Ukrav,kde

nepředpokládámevýskytsubklinickýchmastitid,semůžeEasisealaplikovatsamostatněpři

zaprahnutí.Uostatníchzvířatjepotřebapostupovatpodlepoužívanýchpreventivníchopatřenínebo

podleradyveterináře.

Vpraximůžemezvolitkritériaprovýběrdojnicnazákladěvýskytumastitidapočtusomatických

buněkujednotlivýchkrav,nebonazákladětestuprodetekcisuklinickýchmastitidnebo

bakteriologickéhovyšetření.Vpřípaděindividuálníhozjištěnípočtusomatickýchbuněkpoužijeme

Easisealukrav,kterémajíméněnež200000buněk/mlpředzasušením.Mírnézvýšenípočtubuněk

zjištěnévposledních4týdnechpředzasušenímjenormálníanemusíbýtbránodoúvahy.

Ukrav,kterémohoumítsubklinickoumastitidu,semůžeEasisealpoužítpopodánívhodné

antibiotickéléčbydoinfikovanéčtvrti.VklnickýchstudiíchseprokázalasnášenlivostEasisealu

jenomspřípravkynaléčbuvzaprahlostiobsahujícímikloxacilin.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatulaktujícíchkrav.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsouznámy.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot-dojnicevobdobístánínasucho.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Intramammárnípodání.

AplikujteobsahjednohoaplikátoruEasisealudokaždéčtvrtimléčnéžlázypoposlednímdojení

vlaktaci(přizaprahnutí).Poaplikacipřípravkuneprovádímemasážstrukunebovemene.

Prosníženírizikavznikumastitidypoaplikacipřípravku,postupovatobezřetněabysezamezilo

vniknutípatogenůdovemene.

Easisealnemáantimikrobiálníúčinnost,protojenezbytné,abybylstrukpředaplikacídůkladně

mechanickyočištěnadesinfikovánchirurgickýmlihem,desinfekčnímubrouskemnebojinou

vhodnoutechnikou.Strukybysemělyčistit,dokudubrouskynejsouviditelněšpinavé.Struky

ponechtepředaplikacíoschnout.Aplikujteaseptickyavyvarujtesemožnékontaminacehrotu

aplikátoru.Poaplikacisedoporučujeponořenístrukůdopříslušnéhoroztokunebojehosprejování.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Abysezamezilokontaminaci,neponořovataplikátordovody.Aplikátorpoužijtepouzejednou.

NepodávatjinýintramamárníproduktpopodáníEasisealu.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Bezochrannýchlhůt.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostuvedenénakrabičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Přípravekneníurčenprokrávysesuspektnínebopotvrzenoumastitidoupřizaprahování.

Jedobrépravidelněsledovatmožnývýskytpříznakůklinickémastitidyuzaprahnutýchkrav.Pokud

sevčtvrtivyvineklinickámastitida,musíbýtčtvrťmanuálněvydojenaapakmůžebýtaplikována

příslušnáantibiotickáléčba.

Ukrav,kterémohoumítsubklinickoumastitidusemůžeEasisealpoužítpopodánívhodné

antibiotickéléčbydoinfikovanéčtvrti.

Popoužitípřípravkusiumyjteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musí

býtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Říjen2012

15. DALŠÍINFORMACE

Většinazátkypřípravkujezestrukuodstraněnaběhemprvníhosánímlékateletem,prvníchodstřiků

neboběhemprvníhodojenípootelení,alemalémnožstvípřípravkuveforměvločekmůžebýt

pozorovánonafiltruvprvníchdnechdojení.Orbeseallzerozlišitodmastitidypodlejehostruktury.

Podvounásobnémpředávkovánínebylyukravpozoroványžádnéklinickénežádoucípříznaky.

Vchladnýchpodmínkáchbymělbýtpřípravekzahřátnapokojovouteplotu,cožusnadníjeho

aplikaci.

PooteleníjedoporučenododržetnásledujícíkrokykúčinnémuodstraněnípřípravkuOrbesealze

strukuproomezenímnožstvízbytkupřípravku,kterýbysedostaldodojícíhozařízení.Dojící

zařízeníbynemělobýtvyužívánoproodstraněnípřípravkuzestruku.

1.Stlačtestrukpřijehobáziaproveďte10-12odstřikůpředprvnímdojením.

2.Běhemněkolikaprvníchdojeníprovádějtekontrolníodstřikyakontrolujteoddojkyna

přítomnostzbytkůpřípravku.

3.Pokaždémdojeníkontrolujtemléčnéfiltrydojícíhozařízenínapřítomnostzbytkůpřípravku.

Interakcesdalšímiveterinárnímipřípravkyadalšíformyinterakce:

VklinickýchstudiíchseprokázalasnášenlivostEasisealujenomspřípravkynaléčbuvzaprahlosti

obsahujícímicloxacilin.

Pouzeprozvířata.

Veterinárnípřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Velikostbalení:24x4g,60x4g,120x4g

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

29-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

The recalled products were not destined for the Canadian marketplace and do not have mandatory hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

15-11-2018

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

15-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

4-9-2018

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

The recalled products do not have the proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

27-8-2018

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks. The 11products include vitamins, dietary supplements, workout supplements and decongestants. Seized products were labelled to contain various ingredients, including prescription drugs and controlled substances.

Health Canada

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Important sunscreen safety tips for Canadians

Important sunscreen safety tips for Canadians

Health Canada is in the process of reviewing the safety of various sunscreen products and will share the results in the coming weeks. The Department will take immediate action and inform Canadians should a safety concern be identified with any sunscreen product sold in Canada.

Health Canada

1-6-2018

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

The recalled products may be contaminated with the bacteria Burkolderia cepacia. Burkolderia cepacia can pose a risk of infections to consumers, especially those with weakened immune systems. Contamination of the bacteria has only been confirmed for the Remedy Essentials Cleanser No Rinse Foam that was includedin the previous recall.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.