DYNID 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DYNID 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X300ML/150MG + LŽIČKA
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 300ML + LŽIČKA, Lahev
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DYNID 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X300ML/150MG + LŽIČKA
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 437/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls59195/2012  

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Dynid 0,5 mg/ml perorální roztok 

Desloratadinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Dynid a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dynid užívat 

3. Jak se Dynid užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Dynid uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE DYNID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Dynid perorální roztok je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat alergické 

reakce a jejich příznaky. 

Dynid perorální roztok zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest 

způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu). Tyto příznaky zahrnují 

kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči. 

Dynid perorální roztok se také užívá ke zmírnění příznaků, spojených s kopřivkou (stav kůže 

způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny. 

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek. 

Pokud se necítíte lépe, nebo pokud se cítíte hůře, řekněte to svému lékaři. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DYNID 

UŽÍVAT 

Neužívejte Dynid 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku 

(uvedenou viz.bod 6) nebo loratadin. 

Dynid perorální roztok je určen k léčbě dětí od 1 do 11 let, mladistvých (12 let a výše) a dospělých 

včetně starších osob. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dynid je zapotřebí 

Zeptejte se svého lékaře před užitím přípravku Dynid. 

- jestliže máte sníženou funkci ledvin. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Nejsou známy žádné interakce přípravku Dynid s dalšími léky. 

Užívání přípravku Dynid s jídlem a pitím 

Dynid může být užíván jak současně s jídlem, tak i bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék v těhotenství a 

při kojení. 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Dynid perorální roztok užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při užívání v doporučené dávce by Vám neměl přípravek Dynid způsobit ospalost či sníženou 

pozornost. Nicméně velmi vzácně se u některých lidí vyskytuje ospalost, která může ovlivnit 

schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Dynid 

Přípravek Dynid perorální roztok obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí 

některých cukrů, kontaktujte svého lékaře než začnete tento přípravek užívat. 

3. JAK SE DYNID UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se 

svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jisti. 

Doporučené dávkování je: 

Dospělí a mladiství (ve věku 12 let a starší): užívat 10 ml (2 lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku 

jednou denně. 

Použití u dětí 

Děti ve věku 1 až 5 let: užívat 2,5 ml (½ lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně. 

Děti ve věku 6 až 11 let: užívat 5 ml (1 lžička pro 5 ml ) perorálního roztoku jednou denně. 

V případě, že odměrná stříkačka pro perorální podání je dodávána spolu s lahvičkou perorálního 

roztoku, můžete ji alternativně použít k podání příslušného množství perorálního roztoku. 

Spolkněte dávku perorálního roztoku a pak zapijte vodou. Můžete tento lék užívat s jídlem nebo bez 

jídla. 

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak 

dlouho byste měl/a přípravek  užívat. 

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně 

než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení vašeho předchorobí. 

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než 

4 týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu. 

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl/a byste tudíž dodržovat 

doporučení svého lékaře. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dynid, než jste měl(a) 

Užívejte přípravek Dynid perorální roztok výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném 

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší 

dávku přípravku Dynid perorální roztok, než Vám bylo předepsáno, kontaktujte svého lékaře či 

lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Dynid 

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v 

pravidelném dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

U většiny dětí a dospělých byly nežádoucí účinky stejné jako u falešného roztoku nebo pilulek 

(placebo). Nicméně u dětí mladších než 2 roky byly častými nežádoucími účinky průjem, horečka a 

nespavost, zatímco u dospělých byly únava, sucho v ústech a bolesti hlavy hlášeny častěji než u 

falešné pilulky (placebo). 

Po uvedení přípravku s desloratadinem na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných 

alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivkové pupeny a otok) a vyrážka. Velmi 

vzácně byly také hlášeny případy palpitace, bušení srdce, bolesti žaludku, nauzea (pocitu nevolnosti), 

zvracení, žaludeční nevolnosti, průjmu, závratě, ospalosti, neschopnosti spánku, svalové bolesti, 

halucinací, záchvatů, neklidu se zvýšenou tělesnou aktivitou, zánětu jater a abnormálních hodnot 

jaterních testů. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5. JAK DYNID UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a na lahvičce za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu perorálního roztoku. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání, uchovávejte v původním 

obalu. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Dynid obsahuje 

- Léčivou látkou je desloratadinum 0,5 mg/ml 

- Pomocnými látkami jsou: citronan sodný, sorbitol, sukralosa, kyselina citronová, propylenglykol, 

hypromelosa, tutti-frutti příchuť a čištěná voda 

Jak Dynid vypadá a co obsahuje toto balení 

Dynid perorální roztok je k dispozici v lahvičkách s bezpečnostním uzávěrem o velikosti 30, 50, 60, 

100, 120, 150, 225 a 300 ml.  

V baleních 30, 50, 60, 100, 120, 150  je dodávána odměrná lžička nebo odměrná stříkačka kalibrovaná 

na 2,5 a 5 ml. V balení 225 a 300 ml je dodávána odměrná lžička pro perorální podání s vyznačením 

dávek 2,5 ml a 5 ml. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:   

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika  

Výrobce: 

Genepharm S.A. Pallini, Řecko 

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy: 

Česká republika   Dynid 0,5 mg/ml perorální roztok 

Portugalsko    Dynid 0,5 mg/ml solução oral 

Bulharsko    Dynid 0,5 mg/ml перорален разтвор 

Maďarsko      Dynid 0,5 mg/ml belsőleges oldat 

Polsko                 Dynid  

Rumunsko    Dynid 0,5 mg/ml soluţie orală 

Slovensko    Dynid 0,5 mg/ml perorálny roztok 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 26.7.2012 

23-8-2018

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

19-6-2018

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/300/500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety