DUTASTERIDE CIPLA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUTASTERIDE CIPLA Měkká tobolka 0,5MG
 • Dávkování:
 • 0,5MG
 • Léková forma:
 • Měkká tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUTASTERIDE CIPLA Měkká tobolka 0,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DUTASTERID
 • Přehled produktů:
 • DUTASTERIDE CIPLA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 052/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls62373/2017

a sp.zn.sukls199996/2016, sukls200421/2016, sukls214036/2016, sukls264083/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Dutasteride Cipla 0,5 mg

měkké tobolky

dutasteridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Dutasteride Cipla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dutasteride Cipla užívat

Jak se přípravek Dutasteride Cipla užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dutasteride Cipla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Dutasteride Cipla a k čemu se používá

Přípravek Dutasteride Cipla se používá k léčbě mužů se zbytnělou prostatou (

benigní

hyperplazie

prostaty) - nezhoubným zvětšením předstojné žlázy (prostaty), které je zapříčiněno vylučováním

zvýšeného množství hormonu, který se nazývá dihydrotestosteron.

Léčivou látkou přípravku je dutasterid. Patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory enzymu 5-alfa-

reduktázy.

Jak se prostata zvětšuje, může vést k problémům při močení, jako je obtížnější močení a častější potřeba

návštěv toalety. Může rovněž způsobit, že proud moči je pomalejší a slabší. Je-li benigní hyperplazie

prostaty neléčená, může vést až k úplné neschopnosti se vymočit (

akutní retence moči

). Tento stav pak

vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo zmenšení

velikosti prostaty. Dutasteride Cipla snižuje tvorbu dihydrotestosteronu, což pomáhá ke zmenšení

prostaty a zmírnění obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby je tak sníženo.

Dutasteride Cipla se může užívat s jiným léčivem, které se nazývá tamsulosin (užívaným k léčbě

příznaků spojených se zvětšením prostaty).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dutasteride Cipla užívat

Neužívejte přípravek Dutasteride Cipla:

jestliže

jste alergický na dutasterid, jiný inhibitor 5

-alfa-

reduktázy,

nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže

máte závažné onemocnění jater.

Pokud si myslíte, že se Vás něco z toho týká, neužívejte tento přípravek, pokud se neporadíte se

svým lékařem

Tento přípravek je určen pouze pro muže.

Nesmí se podávat ženám, dětem a dospívajícím.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dutasteride Cipla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří užívali

dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je tamsulosin, než u pacientů

užívajících

pouze

dutasterid

nebo

pouze

alfa-blokátor.

Srdeční

selhání

znamená,

srdce

nepumpuje krev tak dobře, jak by mělo.

Ujistěte se, že Váš lékař ví o onemocnění jater.

Jestliže jste již prodělal nějaké onemocnění jater,

budou možná během užívání přípravku Dutasteride Cipla nutná další kontrolní vyšetření.

Ženy, děti a dospívající

nesmí manipulovat s porušenými prosakujícími tobolkami přípravku

Dutasteride Cipla, jelikož léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, tuto

oblast musíte ihned umýt

mýdlem a vodou.

Během pohlavního styku používejte kondom.

Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů

užívajících dutasterid. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby

přišla do kontaktu se spermatem, jelikož dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu mužského

pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií.

Toto může snížit Vaši plodnost.

Dutasteride Cipla ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA

(prostatický specifický

antigen), který se někdy používá k prokázání rakoviny prostaty. Váš lékař si je tohoto účinku vědom,

a přesto může tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření na PSA,

informujte svého lékaře, že užíváte Dutasteride Cipla.

Muži užívající přípravek Dutasteride Ci

pla

mají podstupovat pravidelné testy PSA.

V klinické studii u mužů se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty měli muži užívající dutasterid

závažnou formu karcinomu prostaty častěji

, než muži, kteří dutasterid neužívali. Vliv dutasteridu

na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn.

Přípravek Dutasteride Cipla může způsobovat zvětšení prsů a jejich bolestivost

. Pokud se tyto

příznaky stanou nepříjemnými, nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou nebo

výtok z

bradavky,

promluvte si o těchto změnách se svým lékařem, protože to mohou být příznaky závažného stavu,

jako je karcinom prsu.

Máte-li nějaké otázky týkající se užívání přípravku Dutasteride Cipla,

obraťte se na svého lékaře

nebo lékárníka.

Děti a dospívající

Děti a dospívající nesmí přípavek Dutasteride Cipla užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Dutasteride Cipla

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou s přípravkem Dutasteride Cipla vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků. Tyto přípravky zahrnují:

verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku);

ritonavir nebo indinavir (k léčbě HIV);

itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí);

nefazodon (přípravek k léčbě deprese);

alfa-

blokátory

(k léčbě zvětšené prostaty nebo vysokého krevního tlaku).

Užíváte-li některý z těchto přípravků, informujte o tom svého lékaře. Může být potřeba snížit dávku

přípravku Dutasteride Cipla.

Přípravek Dutasteride Cipla s jídlem a pitím

Přípravek Dutasteride Cipla se může užívat s jídlem i nalačno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami.

Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Toto riziko je

největší v prvních 16 týdnech těhotenství.

Během pohlavního styku používejte kondom.

Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů užívajících

dutasterid. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do kontaktu

se spermatem.

Bylo prokázáno, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Mužská

plodnost proto může být snížena.

Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s dutasteridem,

poraďte se se svým lékařem

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Dutasteride Cipla ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Přípravek Dutasteride Cipla obsahuje červeň Allura

Tento léčivý přípravek obsahuje červeň Allura, která může způsobit alergické reakce. Jste-li alergický

na červeň Allura, neužívejte tento léčivý přípravek.

3.

Jak se přípravek Dutasteride Cipla užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebudete přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA. Pokud si nejste

jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku se užívá

Doporučená dávka je

jedna tobolka (0,5 mg) jednou denně

. Tobolky polykejte celé a zapíjejte

vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek může způsobit pálení v ústech a

krku.

Léčba přípravkem Dutasteride Cipla je dlouhodobá. Někteří muži pociťují zlepšení svých obtíží brzy,

jiní však musí užívat Dutasteride Cipla 6 měsíců nebo déle, než začne působit. Dutasteride Cipla užívejte

tak dlouho, jak Vám doporučí lékař.

Jestliže jste užil více přípravku Dutasteride Cipla, než jste měl

Jestliže jste užil příliš velké množství tobolek přípravku Dutasteride Cipla, kontaktujte ihned svého

lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Dutasteride Cipla

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pokračujte v užívání stejně

jako předtím.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Dutasteride Cipla

Nepřestávejte užívat přípravek Dutasteride Cipla, aniž byste o tom nejprve informoval lékaře. Může

trvat 6 měsíců nebo déle, než zaznamenáte jeho účinek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergická reakce

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat:

kožní vyrážku

(která může svědit)

kopřivku

(podobná vyrážce)

otok víček, obličeje, rtů, rukou nebo nohou.

Pokud pozorujete výskyt těchto příznaků,

okamžitě o tom informujte svého lékaře

přestaňte

přípravek Dutasteride Cipla užívat.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 mužů užívajících Dutasteride Cipla)

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (impotence), což může pokračovat i poté, co přestanete

přípravek Dutasteride Cipla užívat

pokles pohlavní touhy (libida), což může pokračovat i poté co přestanete přípravek Dutasteride Cipla

užívat

potíže s ejakulací, což může pokračovat i poté, co přestanete přípravek Dutasteride Cipla užívat

zvětšení prsů nebo bolestivost prsů (gynekomastie)

závratě při současném užívání s tamsulosinem.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 mužů užívajících Dutasteride Cipla)

srdce se stane při pumpování krve do těla méně výkonné (srdeční selhání). Můžete mít následující

příznaky: dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou).

ztráta tělesného ochlupení nebo jeho nadměrný růst.

Nežádoucí účinky s neznámou četností

(z dostupných údajů nelze určit)

depresivní nálada

bolest a otok varlat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Dutasteride Cipla uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

krabičce/blistru.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Dutasteride Cipla obsahuje

Léčivou látkou je dutasteridum. Jedna měkká tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

- butylhydroxytoluen (E321), střední nasycené monodiacylglyceroly

Tobolka:

- želatina (E441), glycerol (E422), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172)

Inkoust k potisku tobolky:

- hlinitý lak červeně Allura AC (E129), propylenglykol (E1520), hypromelosa (E464) a oxid titaničitý

(E171).

Jak přípravek Dutasteride Cipla vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, neprůhledné, podlouhlé měkké tobolky o délce 19,7 mm ± 1,5 mm a šířce 6,70 mm ± 1 mm,

obsahující čirý bezbarvý olejovitý roztok, s označením „DU“ červeným inkoustem po jedné straně těla

tobolky.

Tobolky se dodávají v bílém neprůhledném PVC/PVDC-Al blistru obsahujícím 10 měkkých tobolek,

v balení po 10, 30, 50, 60 a 90 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19

2018 Antverpy,

Belgie

Výrobce:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos), Česká republika

Cipla (EU) Limited

20 Balderton Street, Londýn W1K 6TL Velká Británie

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy,

Belgie

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Corradino Industrial Estate,

Paola PLA 3000,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Dutasteride Cipla 0,5 mg, měkké tobolky

Německo: Dutasterid Cipla

0,5 mg Weichkapseln

Nizozemí: Dutasteride Cipla 0,5 mg, zachte capsules

Polsko: Dutasteride Cipla

0,5 mg, kapsułki, miękkie

Velká Británie: Dutasteride 0.5 mg soft capsules

Bulharsko: Дутастерид Сипла 0,5 mg меки капсули

Dánsko: Dutasteride Orion 0,5 mg bløde kapsler

Řecko: Dutasteride Cipla 0,5 mg καψάκια, μαλακά

Španělsko: Dutasterida Cipla 0,5 mg capsulas blandas EFG

Finsko: Dutasteride Orion

Francie: Dutasteride Mylan Pharma 0,5mg, capsule molle

Irsko: Dutasteride 0.5 mg soft capsules

Itálie: Dutasteride Cipla

Malta: Dutasteride 0.5 mg soft capsules

Norsko: Dutasteride Cipla 0,5 mg myke kapsler

Portugalsko: Dutasteride Cipla cápsulas moles

Rumunsko: Dutasterida Cipla 0,5 mg capsule moi

Slovensko: Dutasterid Cipla 0,5 mg mäkké kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 28. 2. 2017