Advertisement

DUTALAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUTALAN Měkká tobolka 0,5MG
 • Dávkování:
 • 0,5MG
 • Léková forma:
 • Měkká tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUTALAN Měkká tobolka 0,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DUTASTERID
 • Přehled produktů:
 • DUTALAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 395/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls88781/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Dutalan 0,5 mg měkké tobolky 

dutasteridum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Dutalan a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dutalan užívat 

3.  Jak se přípravek Dutalan užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Dutalan uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Dutalan a k čemu se používá 

Léčivou  látkou  je  dutasterid.  Patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  nazývaných  inhibitory  enzymu  5-

alfa- reduktázy. 

Dutasterid  se  používá  k  léčbě  mužů  trpících  zbytněním  prostaty  (benigní hyperplazií prostaty 

-  BHP),  což  je  nezhoubné  (nerakovinné)  zbytnění  (zvětšení)  předstojné  žlázy  (prostaty),  které  je 

zapříčiněno  vylučováním  zvýšeného  množství  hormonu,  který  se  nazývá dihydrotestosteron.  

Zvětšená  prostata  vede  k  problémům  při  močení,  jako  je  obtížnější  močení  a  častější  potřeba 

návštěv toalety. Může rovněž způsobit, že proud  moči je  pomalejší  a slabší. Je-li benigní hyperplazie 

prostaty neléčená, může vést až k  úplné neschopnosti se vymočit (akutní  retence  moči).  Tento  stav 

pak  vyžaduje  okamžitou  léčbu.  V  některých  případech  je  zapotřebí  chirurgické  odstranění  nebo 

zmenšení  velikosti  prostaty.  Dutasterid  snižuje  produkci  dihydrotestosteronu,  což  vede   ke 

zmenšení  prostaty  a  ke  zmírnění  obtíží.  Riziko  akutní  retence  moči a  nutnosti  chirurgické léčby je 

tak sníženo. 

Dutasterid  se  může  užívat  s  jiným  l é č i v ý m   přípravkem,  který  se  nazývá  tamsulosin 

(užívaným  k léčbě  příznaků spojených se zvětšením prostaty). 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dutalan užívat 

Neužívejte přípravek Dutalan: 

jestliže jste alergický na dutasteridjiné inhibitory 5-alfa- reduktázy, sóju, arašídy  nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

trpíte-li vážným onemocněním jater; 

-   jestliže jste dítě nebo dospívající. 

Tento přípravek je určen pouze mužům. Ženy, děti a dospívající jej nesmí užívat. 

Pokud  si  myslíte,  že  se  Vás  něco  z toho  týká,  poraďte se  se  svým lékařem. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Dutalan se poraďte se svým lékařem. 

  V  některých  klinických  studiích  se  objevilo  srdeční  selhání  u  většího  počtu  pacientů,  kteří 

užívali  dutasterid  spolu  s  dalším  lékem  nazývaným  alfa-blokátor,  jako  je  tamsulosin,  než  u 

pacientů  užívajících  pouze  dutasterid  nebo  pouze  alfa-blokátor.  Srdeční  selhání  znamená,  že 

srdce nepracuje tak dobře, jak by mělo. 

  Ujistěte  se,  že  Váš  lékař  ví  o  onemocnění  jater.  Jestliže  jste  již  prodělal  nějaké 

onemocnění jater, během užívání dutasteridu budou možná nutná další kontrolní vyšetření. 

  Ženy,  děti  a  dospívající  se  musí  vyhnout  kontaktu  s  porušenými  prosakujícími  tobolkami 

přípravku Dutalan,  jelikož  léčivá látka se může vstřebávat  kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, 

tuto oblast musíte ihned umýt mýdlem a vodou. 

  Během  pohlavního  styku  používejte  kondom.  Dutasterid  byl  prokázán  ve  spermatu  mužů 

užívajících  dutasterid. Je-li, nebo může-li  být  Vaše  partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, 

aby  přišla  do  kontaktu  se  spermatem,  jelikož  dutasterid  může  ovlivnit  normální  vývoj  plodu 

mužského  pohlaví.  Ukázalo  se,  že  dutasterid  snižuje  počet  spermií,  objem  spermatu  a 

pohyblivost spermií. Toto může snížit Vaši fertilitu. 

  Dutasterid ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA (prostatický specifický antigen), 

který se občas používá k prokázání rakoviny prostaty. Váš lékař si je tohoto účinku vědom, a 

proto  může  tento  test  použít  k  prokázání  rakoviny  prostaty.  Máte-li  podstoupit  vyšetření  na 

PSA,  informujte  svého  lékaře,  že  užíváte  dutasterid.  Muži  užívající  dutasterid  mají 

podstupovat pravidelné testy PSA. 

V  klinické  studii  u  mužů  se  zvýšeným  rizikem  karcinomu  prostaty  měli  muži  užívající 

dutasterid závažnou formu karcinomu prostaty častěji, než muži, kteří dutasterid  neužívali. 

Vliv dutasteridu na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn. 

  Dutasterid  může  způsobovat  zvětšení  prsů  a  jejich  citlivost.  Pokud  se  tyto  příznaky 

stanou  nepříjemnými,  nebo  pokud  zaznamenáte  bulky  v  prsou  nebo  výtok  z  bradavky

promluvte  si  o  těchto  změnách  se  svým  lékařem,  protože  to  mohou  být  příznaky  závažného 

stavu, jako je karcinom prsu. 

Máte-li nějaké otázky týkající se užívání dutasteridu, obraťte  se na  svého  lékaře  nebo lékárníka. 

Další léčivé přípravky a přípravek Dutalan 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 

užíval nebo které možná budete užívat. 

Některé  léky  mohou  s  dutasteridem  vzájemně  působit  a  mohou  zvýšit  pravděpodobnost  výskytu 

nežádoucích účinků. Patří sem: 

  verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku); 

  ritonavir nebo indinavir (k léčbě infekce HIV); 

  itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí); 

  nefazodon (k léčbě deprese); 

  alfa blokátory (k léčbě zvětšené prostaty nebo vysokého krevního tlaku). 

Užíváte-li  některý  z  těchto  přípravků,  informujte  o  tom  svého  lékaře.  Může  být  nutné  dávku 

dutasteridu snížit. 

Přípravek Dutalan s jídlem a pitím  

Dutasterid se může užívat s jídlem i nalačno. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Ženy nesmí užívat dutasterid. 

Ženy,  které  jsou  těhotné  (nebo  mohou  být  těhotné),  nesmí  manipulovat  s  prosakujícími 

tobolkami.  Dutasterid  se  vstřebává  kůží  a  může  ovlivnit  normální  vývoj  plodu  mužského  pohlaví. 

Toto  riziko  je  největší  v  prvních  16  týdnech  těhotenství.  Došlo-li  ke  kontaktu  těhotné  ženy  s 

dutasteridem, poraďte se se svým lékařem

Během  pohlavního  styku  používejte  kondom.  Dutasterid  byl  prokázán  ve  spermatu  mužů 

užívajících  dutasterid.  Je-li,  nebo  může-li  být  Vaše  partnerka  těhotná,  musíte  zabránit  tomu,  aby 

přišla do kontaktu se spermatem. 

Bylo prokázáno, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Mužská 

plodnost proto může být snížena. 

     

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Je nepravděpodobné, že by Dutalan ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek Dutalan  obsahuje  lecithin  ze sóji 

Tento  přípravek  obsahuje  lecithin  ze  sóji, který může obsahovat  sójový olej. Jestliže jste alergický 

na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 

3.       Jak se přípravek Dutalan užívá 

Vždy  užívejte  přípravek Dutalan  přesně podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka. Pokud  si 

nejste  jistý,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Pokud  nebudete  přípravek  užívat 

pravidelně,  může to  mít  vliv na sledování  hladin PSA.   

Kolik přípravku se užívá 

                Doporučená  dávka  je  jedna  tobolka  (0,5  mg)  jednou  denně.  Tobolky  polykejte  celé  a 

zapíjejte  vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s  obsahem tobolek může způsobit podráždění 

Vašich úst a jícnu. 

        Léčba dutasteridem je dlouhodobá. Někteří muži brzy pociťují zlepšení svých obtíží. Avšak jiní 

musí užívat dutasterid 6 měsíců nebo déle, než zjistí, že jim tobolky pomáhají. Dutasterid užívejte tak 

dlouho, jak Vám doporučí lékař. 

Jestliže jste užil více přípravku Dutalan, než jste měl 

Jestliže  jste  užil  příliš  velké  množství  tobolek  dutasteridu,  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Dutalan 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pokračujte v  užívání stejně 

jako předtím. 

Jestliže jste přestal užívat přípravek Dutalan  

Nepřestávejte  užívat  dutasterid,  aniž  byste  o  tom  nejprve  informoval  lékaře.  Může  trvat  6  měsíců 

nebo déle, než zaznamenáte jeho účinek. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 

nebo lékárníka. 

4.       Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí vyskytnout u každého.  

Alergické reakce 

Pokud pozorujete jakýkoliv  z následujících  příznaků, okamžitě  o tom  informujte svého lékaře 

přestaňte dutasterid užívat. 

Známky alergické reakce mohou zahrnovat: 

        kožní vyrážku (která může svědit); 

        kopřivku

        otok víček, obličeje, rtů, rukou nebo nohou. 

Časté nežádoucí účinky 

Tyto účinky postihují až 1 z 10 mužů užívajících dutasterid: 

neschopnost  dosáhnout  nebo  udržet  ztopoření  pohlavního  údu  (impotence),  * což  může 

pokračovat i poté, co přestanete dutasterid užívat; 

pokles  libida (pohlavní touhy), * což může pokračovat i poté co přestanete dutasterid užívat; 

potíže s ejakulací (výstřikem semene), * což může pokračovat i poté, co přestanete dutasterid užívat; 

gynekomastie (zvětšení prsů nebo napětí v prsech); 

 závratě při užívání s tamsulosinem. 

Méně časté nežádoucí účinky 

Tyto účinky postihují až 1 ze 100 mužů užívajících dutasterid: 

srdeční  selhání  (srdce  bude  při  pumpování  krve  do  těla  méně  výkonné.  Můžete  mít  následující 

příznaky: dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou); 

 ztráta tělesného ochlupení nebo jeho nadměrný růst. 

Nežádoucí účinky s neznámou četností 

Četnost z dostupných údajů nelze určit: 

  depresivní nálada; 

 bolest a otok varlat. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.       Jak přípravek Dutalan uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce za Použitelné 

do:  nebo  blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte Dutalan při teplotě do 30 °C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí.  

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Dutalan obsahuje 

Léčivou látkou je dutasterid.  

Jedna měkká tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou:  

-obsah tobolky: glycerol-monooktanodekanoát (typ I) a butylhydroxytoluen (E321); 

-plášť tobolky: želatina, glycerol, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), střední nasycené 

triacylglyceroly, lecithin (může obsahovat sójový olej) (E322) a čištěná voda. 

Jak přípravek Dutalan vypadá a co obsahuje toto balení 

Měkké tobolky přípravku  Dutalan o velikosti 6 jsou podlouhlé, neprůhledné, 

žluté,  měkké  želatinové  tobolky  obsahující  olejovou  a  nažloutlou  tekutinu.  

Přípravek  je  dostupný  v balení  obsahujícím  10,  30,  40,  50,  60,  80,  90,  100  a 

120 tobolek.  

Na trhu nemusí být všechny  velikosti balení. 

Velikost měkké tobolky je: 19 ± 0,8 mm x 6,9 ± 0,4 mm. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

G.L.Pharma GmbH, 

Schlossplatz 1 

8502 Lannach  

Rakousko 

Výrobce 

Galenicum Health S.L. 

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla 

Esplugues de Llobregat 

08950 Barcelona  

 Španělsko 

Cyndea Pharma, S.L 

Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz,  

Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 

42110, Soria,  

Španělsko 

Pharmadox Healthcare, Ltd. 

KW20A Kordin Industrial Park,  

Paola, PLA 3000, 

Malta 

G.L Pharma GmbH 

Schlossplatz 1, 

8502 Lannach 

Rakousko 

Lannacher Heilmittel  

Ges.m.b.H,   

Schlossplatz 1,   

8502 Lannach,  

Rakousko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Malta: Dutalan 0,5 mg soft capsules  

Rakousko: Dutalan 0,5 mg weichkapseln  

Bulharsko: Dutalan 0,5 mg мг меки капсули 

Česká republika: Dutalan 0,5 mg měkké tobolky  

Rumunsko:  

Dutalan 0,5 mg capsule moi 

Slovenská republika: Dutalan 0,5 mg mäkké kapsuly 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  7.9.2016 

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

6-3-2018

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DUTASTERIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Golden State Medical Supply, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DUTASTERIDE AND TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

DUTASTERIDE AND TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

DUTASTERIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

DUTASTERIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AVODART (Dutasteride) Capsule, Liquid Filled [GlaxoSmithKline LLC]

AVODART (Dutasteride) Capsule, Liquid Filled [GlaxoSmithKline LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Epic Pharma, LLC]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Apotex Corp.]

DUTASTERIDE Capsule, Liquid Filled [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DUTASTERIDE (Dutasteride) Capsule, Liquid Filled [AvPAK]

DUTASTERIDE (Dutasteride) Capsule, Liquid Filled [AvPAK]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

DUTASTERIDE AND TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Prasco Laboratories]

DUTASTERIDE AND TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Prasco Laboratories]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

Dutasteride vs. Finasteride (Side Effects, Dosage, Use)

Dutasteride vs. Finasteride (Side Effects, Dosage, Use)

Title: Dutasteride vs. Finasteride (Side Effects, Dosage, Use)Category: MedicationsCreated: 9/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-6-2017

Dutasteride

Dutasteride

Dutasteride is used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH). Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement