DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ Perorální roztok 667MG/ML
 • Dávkování:
 • 667MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20X15ML Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ Perorální roztok 667MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LAKTULOSA
 • Přehled produktů:
 • DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 61/ 713/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1a)krozhodnutíopřevoduregistracesp.zn.sukls212715/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Duphalacsešvestkovoupříchutí,667 mg/ml,perorálníroztok

lactulosum

Přečtěte sipozornětutopříbalovou informacidříve, nežzačnetetento přípravekužívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravekje dostupnýbezlékařského předpisu.Vždyužívejte tento přípravekpřesně vsouladu

spříbalovou informacínebo podle pokynů svéholékařenebolékárníka.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudete potřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete dalšíinformace nebo radu.

- Pokud sedoněkolikadnů nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží, musíte se poradit

slékařem.

- PokudVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte to svémulékařinebolékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto

příbalové informaci

Co naleznete v tétopříbalovéinformaci:

1. Co jepřípravekDuphalacsešvestkovou příchutía kčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíužívat

3. JaksepřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKDUPHALACSEŠVESTKOVOUPŘÍCHUTÍAKČEMU SE

POUŽÍVÁ

Co je přípravekDuphalacsešvestkovou příchutí

Duphalacsešvestkovou příchutíobsahuje laxativum(projímadlo)nazývanélaktulóza.Změkčuje

stolicia usnadňuje jejíodchod tím, že přitahuje do střevavodu. Vtěle se nevstřebává.

Kčemu seDuphalacsešvestkovou příchutípoužívá:

- Duphalacsešvestkovou příchutísepoužívákléčbězácpy(méněčasté pohybystřeva, tvrdá a

suchá stolice), abysetvořila měkká stolice.Například:

-máte-lihemoroidy

-pochirurgickémzákroku nakonečníku nebotlustémstřevě

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

DUPHALACSEŠVESTKOVOUPŘÍCHUTÍUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekDuphalacsešvestkovoupříchutí

- jestliže jstealergický(á)/přecitlivělý(á)na

-laktulózu

-jakékolidalšísložkypřípravku Duphalacsešvestkovou příchutí(uvedené vbodě 6)

- jestližetrpíte

-galaktosemií(závažná genetická porucha, kdynemůžete trávitgalaktosu)

-neprůchodnostístřeva (kromě běžné zácpy)

-zánětlivýmonemocněnímstřeva (jako je Crohnova nemoc nebo ulcerativníkolitida)

-perforací(proděravěním)zažívacího traktu nebo existuje-liriziko této perforace.

Jestliže sinejste jistý(á),poraďte sepřed užitímpřípravku Duphalacsešvestkovou příchutísesvým

lékařemnebo lékárníkem.

Upozorněnía opatření

Informujte svého lékařepřed užitímpřípravku Duphalacsešvestkovou příchutí, jestliže pro Vásplatí

některýznásledujícíchzdravotních stavůnebo onemocnění, a to zvláště:

- trpíte-linevysvětlitelnou bolestíbřicha

-trpíte-lisyndromemprojevujícímsežaludečnímia srdečnímiobtížemi(neboliRoemheldovým

syndromem)

-jestliže nejste schopen(a)trávitmléčnýcukr(laktosu)

Neměl(a)byste užívatpřípravekDuphalacsešvestkovou příchutí, jestliže trpíte:

-nesnášenlivostígalaktosynebo fruktosy

-nedostatkemlaktázy

-glukoso-galaktosovou malabsorpcí

-máte-lidiabetes(cukrovku).

Máte-lipo užitípřípravku příznakyjako plynatostnebo nadýmáníbřicha, přestaňte lékužívata

poraďte se se svýmlékařem.

Vtěchto případech budeVášlékařléčbu pečlivě sledovat.

Chronické užívánínepřizpůsobených dávek(vícenež2-3měkké stoliceza den)nebo nesprávné

užívánímůže mítza následekprůjema poruchyelektrolytové rovnováhy.

Bezporadyslékařemneužívejte přípravekDuphalacsešvestkovou příchutídéle neždva týdny.

Běhemléčbylaxativybyste mělipítdostatečné množstvítekutin (přibližně 2 l/den, cožodpovídá 6-8

sklenicím).

Pokud po několika dnech užívánípřípravku Duphalacsešvestkovou příchutínepozorujete zlepšení

svého stavu nebo se Vaše příznakyzhorší, poraďte se slékařem.

Dalšíléčivépřípravkya přípravek Duphalac se švestkovoupříchutí

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste vnedávné době

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Laktulóza může zvýšitztrátu draslíku vyvolanou jinýmiléky(např. thiazidy, kortikoidya

amfotericinemB).

Současné užívánílaktulózysesrdečnímiglykosidy(např. sdioxinem)může zvýšitúčineksrdečních

glykosidů prostřednictvímsníženíhladinydraslíkuvkrvi.

Pokud pro Vásněco zvýšeuvedeného platí(nebo sinejste jistý(á)), řekněte topřed užitímpřípravku

Duphalacsešvestkovou příchutísvému lékařinebo lékárníkovi.

PřípravekDuphalacsešvestkovoupříchutísjídlema pitím

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutílze užívatsjídlemnebobezjídla. Nenížádnéomezení, co

můžete jístnebo pít.

Těhotenstvía kojení

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutímůže býtvtěhotenstvía běhemkojeníužíván.

Před užitímjakéhokoliléku seporaďte se svýmlékařemnebo lékárníkem.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíobsahuje 0,4 obj.%ethanolu (alkoholu). To je třebamítu

těhotných akojících žen napaměti.

Děti

Duphalacsešvestkovou příchutínemá býtběžně podáván kojencůma malýmdětem, protože může

narušovatnormálníreflex vyprazdňování.

Lékařmůže vurčitých případech předepsatpřípravekDuphalacsešvestkovou příchutídítětinebo

kojenci. Vtěchto případech budelékařpečlivě kontrolovatléčbu.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíobsahuje 0,4 obj.%ethanolu (alkoholu). To je třebamítu

dětína paměti.

Řízenídopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíneovlivníVašischopnostříditbezpečněvozidlanebo

obsluhovatstroje.

PřípravekDuphalacsešvestkovoupříchutímůžeobsahovatmalámnožstvímléčnéhocukru

(laktosy), galaktosy,epilaktosy nebo fruktosy.

JestližeVámlékařřekl, že nesnášíteněkteré cukry, kontaktujte před užitímtohoto léčivého přípravku

svého lékaře.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíobsahuje také 0,4 obj.%ethanolu (alkoholu), to je až160

mgna jednu dávku,cožodpovídá 4 mlpiva, 2 mlvínavjednédávce. To je škodlivé pro alkoholiky.

Je třebato zvažovatu těhotných akojících žen, dětía vysoce rizikových skupin pacientů, jako jsou

pacientisjaternímonemocněnímnebo epilepsií.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKDUPHALACSEŠVESTKOVOUPŘÍCHUTÍUŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekDuphalacsešvestkovou příchutípřesnětak, jakje uvedeno vtéto příbalové

informacinebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud sinejste jistý(á), poraďte se se

svýmlékařemnebo lékárníkem.

Užívejte své dávkykaždýden ve stejnou dobu.

Spolkněte léčivo rychle. Nedržte je vústech.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíperorálníroztokmůžete užívatnezředěnýnebo zředěný

nějakou tekutinou:přiužívánípřípravku Duphalacsešvestkovou příchutívlahvích používejte

odměrku.

Dávkováníu zácpy nebo vpřípadech, kdymůžemítměkká stoliceléčebnýpřínos

Dávka se může užívatjednou denně, například běhemsnídaněnebo rozděleněve dvou denních

dávkách za použitíodměrky.

Úvodnídávka může býtpo několika dnech upravenana udržovacídávkupodle Vašíodpovědina

léčbu. Může býtpotřebaněkolika dníléčby(2-3 dny), nežseprojevíjejíúčinek.

Pacient Úvodnídennídávka Udržovacídennídávka

Dospělíamladiství 15-45ml

odpovídá10-30glaktulózy 15-30ml

odpovídá10-20glaktulózy

Děti 15ml 10-15ml

(7-14let)

odpovídá10glaktulózy odpovídá7-10glaktulózy

Děti

(1-6let) 5-10ml

odpovídá3-7glaktulózy 5-10ml

odpovídá3-7glaktulózy

Kojencido1roku aždo5ml

odpovídá aždo3 glaktulózy aždo5ml

odpovídá aždo 3 glaktulózy

Užitíu dětí

Užitílaxativu dětía kojenců má býtvýjimečné aza lékařského dohledu, protože může narušovat

normálníreflex vyprazdňování.

Nedávejte prosím, přípravekDuphalacsešvestkovou příchutídětem(< 14 let)bezpředpisu lékaře,

kterýbude dítě zároveň pečlivě kontrolovat.

Jestliže jste užil(a)vícepřípravkuDuphalacsešvestkovoupříchutí, nežjste měl(a)

Připředávkovánímůžete mítprůjema bolestbřicha. Jestližejste užil(a)většímnožstvípřípravku

Duphalacsešvestkovou příchutí, nežjste měl(a),poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a)užítpřípravekDuphalacsešvestkovoupříchutí

Jestliže jste sizapomněl(a)vzítsvoudávku přípravku Duphalacsešvestkovou příchutí, neobávejte se.

Vezměte sidalšídávku vobvyklou dobu.Nezdvojnásobujte následujícídávku, abystedoplnil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jstepřestal(a)užívatpřípravek Duphalacsešvestkovoupříchutí

Bezporadyslékařemneukončujte anineměňte léčbu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechnyléky, může mítipřípravekDuphalacsešvestkovou příchutínežádoucíúčinky,

kteréseale nemusívyskytnoutu každého.

Přiužívánípřípravku Duphalacsešvestkovou příchutíbylyhlášenytyto nežádoucíúčinky:

-Plynatost(větry), zvláště běhemněkolika prvních dnů léčby.Plynatostobvykle po několika dnech

vymizí.

-Nausea(pocitnevolnosti)

-Zvracení

-Pokud užijete většíneždoporučenou dávku, můžete pocítitbolestbřichaa průjem.

Pokud seu Vásvyskytnejakýkoliznežádoucíchúčinků,sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků,které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci.

5. JAKPŘÍPRAVEKDUPHALACSEŠVESTKOVOUPŘÍCHUTÍUCHOVÁVAT

Uchovávejtetento přípravekmimo dohleda dosahdětí.

NepoužívejtepřípravekDuphalacsešvestkovou příchutípo uplynutídobypoužitelnostivyznačenéna

krabičcenebo láhviza Použitelné do.Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného

měsíce.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se svého

lékárníka, jaknaložits přípravky, které jižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

Tento přípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Po prvnímotevřeníláhve bymělbýtpřípravekpo uplynutí21 týdnů zlikvidován.

6. OBSAHBALENÍ ADALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duphalacsešvestkovoupříchutíobsahuje

Léčivou látkou je laktulóza.

Jeden sáčekpřípravkuDuphalacsešvestkovou příchutíperorálníroztokobsahuje 15 ml.

Jedenmlpřípravku Duphalacsešvestkovou příchutíperorálníroztokobsahuje 667mglaktulózy.

Duphalacsešvestkovou příchutíperorálníroztokobsahuje také švestkové aroma.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíobsahuje 0,4 obj.%ethanolu (alkoholu), to je až160 mg

na jednu dávku.

PřípravekDuphalacsešvestkovou příchutíneobsahuje žádnéjiné složky. Může všakobsahovatmalá

množstvíjiných cukrů, jako je laktosa, galaktosa, epilaktosaa fruktosa.

Jak přípravek Duphalacsešvestkovoupříchutívypadá a co obsahujetoto balení

Duphalacsešvestkovou příchutíperorálníroztokječirá,viskóznítekutina, která je bezbarvá až

žlutohnědá.

JedensáčekpřípravkuDuphalacsešvestkovou příchutíobsahuje15 ml. Jednakrabička obsahuje 20

sáčků.Sáčkyjsouvyrobenyzpolyester/aluminium/polyethylenového laminátu.

Duphalacsešvestkovou příchutíje dostupnýtakévplastových lahvích o obsahu 200 ml, 300 mlnebo

500 ml,s plastovou odměrkou.Označeníodměrkyje:2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 mla 30

ml.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

AbbottLaboratoriesGmbH

Hannover

Německo

VÝROBCE

AbbottBiologicalsB.V.

Olst

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských zemích EHPpodnásledujícíminázvy:

Rakousko:DuphalacFruit667 mg/ml–LösungzumEinnehmen

Švédsko:DuphalacFruit667 mg/ml–oralsolution

Nizozemsko:DuphalacFruit, orale oplossing667 mg/ml

Finsko:DuphalacFruit667 mg/mloraaliliuos

Rumunsko:DuphalacFruit667 mg/ml–soluţie oralǎ

Estonsko:DuphalacFruit667 mg/ml

Slovinsko:Lactecon Fruit667 mg/ml–peroralna raztopina

Česká republika:Duphalacsešvestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorálníroztok

Polsko:DuphalacFruit667 mg/mlRoztwórdoustny

Litva:DuphalacFruit667 mg/mlgeriamasis tirpalas

Bulharsko:DufalakFrut667 mg/ml–peroralen raztvor

Norsko:DuphalacFruit667 mg/ml–oralopplosning

Slovensko:Lactecon Fruit667 mg/ml

Lotyšsko:DuphalacFruit667 mg/ml–šķīdums iešķīgailietošanai

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována28.11.2012.