DULCOLAX ČÍPKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DULCOLAX ČÍPKY Čípek 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Čípek
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DULCOLAX ČÍPKY Čípek 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BISAKODYL
 • Přehled produktů:
 • DULCOLAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 61/ 790/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DULCOLAXčípky

(Bisacodylum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto všakDULCOLAXčípkymusíte užívat

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud sepři každodenním užívání Vašepříznaky zhorší nebo se nezlepšído7dnů, musíte se

poradit slékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeDULCOLAXčípkya kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteDULCOLAXčípkyužívat

Jak seDULCOLAXčípkyužívá

Možné nežádoucí účinky

JakDULCOLAXčípkyuchovávat

Další informace

1. CO JEDULCOLAXčípkyA KČEMU SE POUŽÍVÁ

DULCOLAXčípkyjemístněpůsobícíprojímadlo,kterépůsobívtlustémstřevě,zvyšujestřevní

peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, kterývede kvyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici.

DULCOLAXčípkysepoužívá

u pacientů trpících zácpou

kpřípravěnadiagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadujíusnadnění

vyprazdňování stolice

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETEDULCOLAXčípky

UŽÍVAT

NeužívejteDULCOLAXčípky

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) nabisakodylnebo na kteroukoli další složku přípravku

DULCOLAXčípky;

při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;

přináhlýchbřišníchonemocněních(včetnězánětu slepého střeva)apři akutních zánětlivých

onemocněních střev;

při závažné dehydrataci;

jestliže trpíte těžkýmibolestmivoblasti břicha spojenýmisnevolností azvracením (příznaky

závažnéhoonemocnění);

vpřípadě vzácného vrozeného onemocnění, při němž nemohou být užívány některé pomocné

látky (viz kapitola „Důležité informace o některých složkáchpřípravkuDULCOLAXčípky“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuDULCOLAX čípkyje zapotřebí

Podobně jako všechnaprojímadlabyDULCOLAXčípkyneměl být užíván každodenně nebo po delší

dobu,protože dlouhodobé každodenní užívání nadměrnéhomnožství může způsobit poruchu

elektrolytové rovnováhy(rovnováha mezi množstvím vody a minerálů vorganismu), hypokalemii

(snížení hladiny draslíku v krvi).Pokud potřebujete užívat projímadla každodenně nebo delší dobu,

měl/a byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy.

Ztráty tekutin střevem mohou přispívat kdehydrataci (ztráta a nedostatek vody vorganismu), která

může být nebezpečná ustarších pacientů a upacientů sonemocněním ledvin. Kpříznakům

dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči.Pokud pozorujete tyto příznaky, je nutnépodávání

přípravku DULCOLAX čípky přerušit aporadit se se svým lékařem.

Může dojít kvýskytu krve ve stolici(hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí.

Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit slékařem.

Byl hlášen výskyt závratí amdlobpři užívání přípravkuDULCOLAXčípky,není všakprokázána

souvislost sužíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené stlačenímpři

stolicinebobolestí břicha u zácpy, která vedla kpoužití projímadla.

Děti by měly přípravekužívat pouze po poradě slékařem.

Užívání čípků může vést kpocitu bolesti a místnímu dráždění, obzvláště uanální fisury (malé,

bolestivé trhlinky voblasti konečníku)a vředovitého zánětu konečníku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebolékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Sohledem na možnévzájemné působenísdalšími léčivými přípravkysepřed užitím přípravku

poraďte slékařem, pokud užíváte diuretika(léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy

(léky súčinky podobnými hormonům kůry nadledvin)nebo srdeční glykosidy.Současné užívání

zvýšených dávek přípravkuDULCOLAXčípkysdiuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit

poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu kpůsobení

srdečních glykosidů (lékykléčběsrdečníhoselhánía nepravidelného srdečního rytmu, např. digoxin).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařemnebolékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jako všechnyléky lze DULCOLAXčípkyvprůběhu těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.

Během kojení lze DULCOLAXčípkyužívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás

objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo

obsluha strojů.

3. JAK SEDULCOLAXčípkyUŽÍVÁ

Vždy užívejteDULCOLAXčípkypřesně podle pokynůuvedenýchvtéto příbalové informacinebo

pokynů svého lékařenebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařemnebo

lékárníkem.

Děti by měly užívat bisakodyljen pod dohledem lékaře. Děti ve věku4let nebo mladší nesmí

bisakodyl užívat.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:

Krátkodobá léčba zácpy:

Dospělí a děti nad 10 let: 1čípek(10 mg)pro okamžitý účinek, maximálnějedenkrát za

Obvykle jsou čípky účinné asi za10 až30minut. Je třeba je nejprve rozbalit apotomvložit do

konečníku.

Pro děti ve věku4-10 letjekdispozici přípravek DULCOLAX ve vhodnější lékové formě

(enterosolventní tablety).

Bez porady slékařem neužívejte přípravek déle než 7dnů.

Propřípravukdiagnostickýmvýkonůma předoperačně:

Pro přípravu k diagnostickýmvýkonůmavpředoperační péčiby mělbýtDULCOLAXčípkyužíván

pod dohledemlékaře.

K dosažení úplného vyprázdnění střeva se doporučuje:

Dospělí a děti nad 10let: Přípravek Dulcolax tablety -2tablety (10mg) ráno a 2tablety (10mg)

večer před vyšetřením

následovanépodáním1 čípkuráno před vyšetřením.

Děti 4–10let: Přípravek Dulcolax tablety-1tableta (5mg)večerpřed vyšetřením,

následovanápodánímprojímadlapro dětisokamžitýmúčinkem(např.

čípek)ráno před vyšetřením.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuDULCOLAXčípky, než jste měl(a)

Dodržujte dávkování uvedené vtéto příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a)

více přípravkuDULCOLAXčípky, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobitvodnatoustolici, kolikovité křeče vbřiše, závažné

ztrátytekutin,draselných iontů a ostatních elektrolytů.

DULCOLAXčípky,stejně jakoostatníprojímadla, můžezpůsobit při dlouhodobém předávkování

chronický průjem, bolesti břicha, nízkou hladinu draslíku v krvi, sekundární hyperaldosteronismus

(zvýšená tvorba hormonu aldosteron, který ovlivňuje hladiny sodíku a draslíku vkrvi) a vznik

ledvinových kamenů.Vsouvislosti schronickým nadužíváním projímadel bylo také popsáno

poškození tubulů ledvin (druh poškozeníledvin), metabolická alkalóza (stav, ke kterému dochází,

pokud organismus vytváří více zásaditých látek než kyselých) a sekundární svalová slabost způsobená

nízkými hladinami draslíku v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekDULCOLAX čípky

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, alenezdvojujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekDULCOLAX čípky

Přípravek DULCOLAX čípky by měl být užíván pouzevpřípadě potřeby, po odeznění potíží by léčba

přípravkem měla být přerušena.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechny léky, může mít iDULCOLAXčípkynežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pro stanovení četnosti nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:

velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů;

časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, aleuméněnež 1 z 10 léčených pacientů;

méně časté: u více než 1 z1000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů;

vzácné: u více než 1 z10 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z1000 léčených pacientů;

velmi vzácné:u méně než 1z10000 léčených pacientů

není známo: zdostupných údajů nelze určit

Gastrointestinální poruchy

Časté: křečevbřiše,bolesti břicha, průjem, nevolnost

Méně časté: břišní obtíže,zvracení, krev ve stolici,potíževoblasti konečníku a řitního otvoru

Není známo: záněttlustéhostřeva

Poruchy metabolismu a výživy:

Není známo: ztráta vody v organismu

Poruchy nervového systému

Méně časté: závrať

Vzácné: mdloby

Závrať a mdloby souvisejí se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí býtdůsledkem

podání bisakodylu.

Poruchy imunitního systému

Vzácné: reakce přecitlivělosti

Není známo: otokkůže a sliznice, který může způsobitpotížesdýcháním(angioneurotický edém),

rychle se rozvíjející život ohrožujícíalergické(anafylaktické)reakce

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKDULCOLAXčípkyUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

DULCOLAXčípkynepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené naobalu.

Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoDULCOLAXčípkyobsahuje

Léčivou látkou je:Bisacodylum10mg vjednom čípku

Pomocnoulátkouječípkový základ W 45

JakDULCOLAXčípkyvypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo lehce nažloutlé čípky torpédovitého tvaru shladkým nebo lehce mastným povrchem.

Velikosti balení:6, 10, 12, 20,30,50 a 100 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Istituto de Angeli S.p.A.

Regello, Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupcedržitele rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim spol. sr.o.

Na Poříčí 1079/3a

110 00 Praha 1

Tel: 234655 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

14.2.2012