DULCOLAX ČÍPKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DULCOLAX ČÍPKY Čípek 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Čípek
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DULCOLAX ČÍPKY Čípek 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BISAKODYL
 • Přehled produktů:
 • DULCOLAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 61/ 790/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DULCOLAX čípky

(Bisacodylum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DULCOLAX čípky musíte užívat

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se 

poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je DULCOLAX čípky a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DULCOLAX čípky užívat

Jak se DULCOLAX čípky užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak DULCOLAX čípky uchovávat

Další informace

1. CO JE DULCOLAX čípky A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DULCOLAX čípky  je  místně  působící  projímadlo,  které  působí  v  tlustém  střevě,  zvyšuje  střevní 

peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici.

DULCOLAX čípky se používá

u pacientů trpících zácpou

k přípravě na diagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění 

vyprazdňování stolice

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DULCOLAX čípky

UŽÍVAT

Neužívejte DULCOLAX čípky

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku

DULCOLAX čípky;

při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;

při náhlých břišních onemocněních (včetně zánětu slepého střeva) a při akutních zánětlivých 

onemocněních střev;

při závažné dehydrataci;

jestliže trpíte těžkými bolestmi v oblasti břicha spojenými s nevolností a zvracením (příznaky 

závažného onemocnění);

v případě vzácného vrozeného onemocnění, při němž nemohou být užívány některé pomocné 

látky (viz kapitola „Důležité informace o některých složkách přípravku DULCOLAX čípky“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DULCOLAX čípky je zapotřebí

Podobně jako všechna projímadla by DULCOLAX čípky neměl být užíván každodenně nebo po delší 

dobu, protože dlouhodobé každodenní užívání nadměrného množství může způsobit poruchu 

elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu), hypokalemii 

(snížení hladiny draslíku v krvi). Pokud potřebujete užívat projímadla každodenně nebo delší dobu, 

měl/a byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy.

Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu), která 

může být nebezpečná u starších pacientů a u pacientů s onemocněním ledvin. K příznakům 

dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. Pokud pozorujete tyto příznaky, je nutné podávání 

přípravku DULCOLAX čípky přerušit a poradit se se svým lékařem.

Může dojít k výskytu krve ve stolici (hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí.

Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.

Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku DULCOLAX čípky, není však prokázána 

souvislost s užíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené s tlačením při 

stolici nebo bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla.

Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Užívání čípků může vést k pocitu bolesti a místnímu dráždění, obzvláště u anální fisury (malé, 

bolestivé trhlinky v oblasti konečníku) a vředovitého zánětu konečníku.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

S ohledem na možné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se před užitím přípravku 

poraďte s lékařem, pokud užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy 

(léky s účinky podobnými hormonům kůry nadledvin) nebo srdeční glykosidy. Současné užívání 

zvýšených dávek přípravku DULCOLAX čípky s diuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit 

poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení 

srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu, např. digoxin).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jako všechny léky lze DULCOLAX čípky v průběhu těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem. 

Během kojení lze DULCOLAX čípky užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás 

objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo 

obsluha strojů.

3. JAK SE DULCOLAX čípky UŽÍVÁ

Vždy užívejte DULCOLAX čípky přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo 

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Děti by měly užívat bisakodyl jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 4 let nebo mladší nesmí 

bisakodyl užívat.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:

Krátkodobá léčba zácpy: 

Dospělí a děti nad 10 let: 1 čípek (10 mg) pro okamžitý účinek, maximálně jedenkrát za 

Obvykle jsou čípky účinné asi za 10 až 30 minut. Je třeba je nejprve rozbalit a potom vložit do 

konečníku.

Pro děti ve věku 4 - 10 let je k dispozici přípravek DULCOLAX ve vhodnější lékové formě 

(enterosolventní tablety).  

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Pro přípravu k diagnostickým výkonům a předoperačně:

Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační péči by měl být DULCOLAX čípky užíván 

pod dohledem lékaře.

K dosažení úplného vyprázdnění střeva se doporučuje:

Dospělí a děti nad 10 let: Přípravek Dulcolax tablety  - 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg) 

večer před vyšetřením

následované podáním 1 čípku ráno před vyšetřením. 

Děti 4 – 10 let: Přípravek Dulcolax tablety - 1 tableta (5 mg) večer před vyšetřením, 

následovaná podáním projímadla pro děti s okamžitým účinkem (např. 

čípek) ráno před vyšetřením.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DULCOLAX čípky, než jste měl(a)

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a)

více přípravku DULCOLAX čípky, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit vodnatou stolici, kolikovité křeče v břiše, závažné 

ztráty tekutin, draselných iontů a ostatních elektrolytů.

DULCOLAX čípky, stejně jako ostatní projímadla, může způsobit při dlouhodobém předávkování 

chronický průjem, bolesti břicha, nízkou hladinu draslíku v krvi, sekundární hyperaldosteronismus 

(zvýšená tvorba hormonu aldosteron, který ovlivňuje hladiny sodíku a draslíku v krvi) a vznik 

ledvinových kamenů. V souvislosti s chronickým nadužíváním projímadel bylo také popsáno 

poškození tubulů ledvin (druh poškození ledvin), metabolická alkalóza (stav, ke kterému dochází, 

pokud organismus vytváří více zásaditých látek než kyselých) a sekundární svalová slabost způsobená 

nízkými hladinami draslíku v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DULCOLAX čípky

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, ale nezdvojujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DULCOLAX čípky

Přípravek DULCOLAX čípky by měl být užíván pouze v případě potřeby, po odeznění potíží by léčba 

přípravkem měla být přerušena.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DULCOLAX čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Pro stanovení četnosti nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:

velmi časté:  u více než 1 z 10 léčených pacientů;

časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů;

méně časté: u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů;

vzácné: u více než 1 z 10 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů;

velmi vzácné:  u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů

není známo:  z dostupných údajů nelze určit

Gastrointestinální poruchy

Časté:  křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost

Méně časté:  břišní obtíže, zvracení, krev ve stolici, potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru

Není známo:  zánět tlustého střeva

Poruchy metabolismu a výživy:

Není známo:  ztráta vody v organismu

Poruchy nervového systému

Méně časté:  závrať

Vzácné:  mdloby

Závrať a mdloby souvisejí se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí být důsledkem 

podání bisakodylu. 

Poruchy imunitního systému

Vzácné: reakce přecitlivělosti

Není známo:  otok kůže a sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém), 

rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK DULCOLAX čípky UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

DULCOLAX čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co DULCOLAX čípky obsahuje

Léčivou látkou je: Bisacodylum 10 mg v jednom čípku

Pomocnou látkou je čípkový základ W 45

Jak DULCOLAX čípky vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo lehce nažloutlé čípky torpédovitého tvaru s hladkým nebo lehce mastným povrchem.

Velikosti balení: 6, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Istituto de Angeli S.p.A.

Regello, Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Na Poříčí 1079/3a

110 00  Praha 1

Tel: 234 655 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

14.2.2012