Advertisement

DULASOLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DULASOLAN Enterosolventní tvrdá tobolka 60MG
 • Dávkování:
 • 60MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DULASOLAN Enterosolventní tvrdá tobolka 60MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DULOXETIN
 • Přehled produktů:
 • DULASOLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 473/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls162138/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dulasolan 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky

Duloxetinum (jako duloxetini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je to přípravek Dulasolan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dulasolan užívat

Jak se přípravek Dulasolan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dulasolan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Dulasolan a k čemu se používá

Přípravek Dulasolan obsahuje léčivou látku duloxetin. Přípravek Dulasolan zvyšuje hladiny serotoninu

a noradrenalinu v nervovém systému.

Přípravek Dulasolan se používá u dospělých k léčbě:

deprese

generalizované úzkostné poruchy (chronický pocit úzkosti nebo nervozity)

diabetické neuropatické bolesti (často popisována jako palčivá, bodavá, píchavá či vystřelující

bolest, nebo je podobná bolesti po ráně elektrickým proudem. V postižené oblasti může dojít ke

ztrátě citlivosti, nebo bolest mohou způsobit dotyk, teplo, chlad nebo tlak).

U většiny lidí s depresí nebo úzkostnou poruchou začíná přípravek Dulasolan účinkovat během 2 týdnů

od začátku léčby, může ale trvat 2-4 týdny, než se budete cítit lépe. Nezačnete-li se po této době cítit

lépe, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař Vám může dále podávat přípravek Dulasolan, i když se

již cítíte lépe, aby se zabránilo návratu deprese nebo úzkosti.

U lidí s diabetickou neuropatickou bolestí, může trvat několik týdnů, než se budete cítit lépe.

Nezačnete-li se po 2 měsících cítit lépe, informujte o tom svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dulasolan užívat

Neužívejte přípravek Dulasolan jestliže:

jste alergický(á) na duloxetin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

trpíte onemocněním jater

trpíte závažným onemocněním ledvin

užíváte nebo jste během posledních 14 dní užíval(a) jiné léky známé jako inhibitory

monoaminoxidázy (IMAO) (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Dulasolan’)

užíváte fluvoxamin, který se obvykle používá k léčbě deprese, ciprofloxacin nebo enoxacin, které

se používají k léčbě některých infekčních onemocnění

užíváte jiný přípravek obsahující duloxetin (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Dulasolan’).

Informujte svého lékaře, pokud trpíte vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce. Váš lékař

rozhodne, jestli můžete užívat přípravek Dulasolan.

Upozornění a opatření

Pokud se Vás týká některý z dále uvedených stavů, nemusí pro Vás být přípravek Dulasolan vhodný.

Obraťte se před užíváním přípravku Dulasolan na svého lékaře v případě, že:

užíváte nyní jiné přípravky k léčbě deprese (viz bod: ‘Další léčivé přípravky a přípravek

Dulasolan’)

užíváte přípravky z léčivých rostlin obsahujících třezalku (Hypericum perforatum)

trpíte onemocněním ledvin

měl(a) jste záchvaty (křeče)

trpěl(a) jste mánií

trpíte bipolární poruchou

máte potíže se zrakem jako například určitý druh glaukomu (zelený zákal - zvýšený nitrooční tlak)

trpíte či jste v minulosti trpěl(a) poruchami krvácivosti (sklon ke snadnému vzniku modřin)

je u Vás riziko snížení hladiny sodíku (například pokud užíváte léky na odvodnění – diuretika,

obzvláště ve starším věku)

užíváte současně jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit poškození jater

užíváte jiné přípravky obsahující duloxetin (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Dulasolan’)

Přípravek Dulasolan může způsobovat pocit neklidu nebo neschopnost vydržet klidně sedět či stát na

místě. Pokud se u Vás tyto známky projeví, informujte svého lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na

sebevraždu. Tyto myšlenky mohou zesílit, pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože k

nástupu účinku těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po

delší době.

Tyto myšlenky můžete mít častěji, pokud:

jste již dříve uvažoval(a) o sebevraždě nebo o sebepoškození

jste dosáhl(a) dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko

sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli léčeni

antidepresivy

Jestliže se u Vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého

lékaře nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Může být pro Vás užitečné svěřit se svou depresí nebo úzkostí Vašemu příbuznému nebo blízkému

příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud

se budou domnívat, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni změnami

ve Vašem chování.

Děti a dospívající mladší 18 let

Přípravek Dulasolan není běžně používán u dětí a dospívajících mladších 18 let. Máte být také

informován(a), že u pacientů mladších 18 let užívajících přípravky z této skupiny je zvýšené riziko

nežádoucích účinků, jako jsou sebevražedné pokusy, myšlenky na sebevraždu a nepřátelské chování

(převážně agrese, vzdorovité chování a zlost). Navzdory tomu se lékař může rozhodnout, jestliže to je v

nejlepším zájmu pacienta, předepsat přípravek Dulasolan i pacientovi mladšímu 18 let. Pokud lékař

předepsal přípravek Dulasolan pacientovi mladšímu 18 let a vy chcete tuto skutečnost diskutovat,

obraťte se na svého lékaře. Svého lékaře také informujte o objevení či zhoršení jakéhokoliv zde

popsaného příznaku u pacienta užívajícího přípravek Dulasolan mladšího 18 let. U této věkové skupiny

také ještě nebyl hodnocen vliv dlouhodobého podávání přípravku Dulasolan na růst, dospívání a vývoj

poznávacích funkcí a chování.

Další léčivé přípravky a přípravek Dulasolan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Hlavní součást přípravku Dulasolan, duloxetin, je obsažen také v jiných přípravcích pro léčbu odlišných

potíží:

diabetická neuropatická bolest, deprese, úzkost a močová inkontinence (únik moči)

Vyvarujte se současného užívání více než jednoho z těchto přípravků. Zkontrolujte se svým

lékařem, zda neužíváte další lék obsahující duloxetin.

Váš lékař rozhodne, můžete-li přípravek Dulasolan užívat v kombinaci s jinými léky. Nezahajujte

nebo neukončujte užívání žádných léčivých přípravků včetně léků vydávaných bez lékařského

předpisu a bylinných přípravků, dokud se neporadíte s lékařem.

Informujte také svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): Přípravek Dulasolan nesmíte užívat, pokud současně užíváte

nebo jste (v průběhu posledních 14 dní) užíval(a) jiný antidepresivní lék nazývaný inhibitor

monoaminooxidázy (IMAO). Příklady IMAO zahrnují moklobemid (antidepresivum) a linezolid

(antibiotikum). Užívání IMAO může v kombinaci s užíváním mnoha léků vydávaných na předpis,

včetně přípravku Dulasolan, vyvolat závažné, až život ohrožující nežádoucí účinky. Pokud jste

přestal(a) užívat některý IMAO, musíte počkat alespoň 14 dní, než budete moci začít užívat přípravek

Dulasolan. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 5 dní poté, co jste přestal(a) užívat přípravek Dulasolan,

než začnete užívat některý IMAO.

Přípravky způsobující ospalost: patří sem přípravky předepsané Vaším lékařem včetně

benzodiazepinů, silných léků proti bolesti, antipsychotik, fenobarbitalu a antihistaminik.

Léčivé přípravky zvyšující hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, SSRI (jako je paroxetin

a fluoxetin), SNRI (jako je venlafaxin), tricyklická antidepresiva (jako je klomipramin nebo

amitriptylin), pethidin, třezalka a IMAO (jako je moklobemid a linezolid). Tyto léky zvyšují riziko

vzniku nežádoucích účinků; vyskytnou-li se neobvyklé příznaky během užívání těchto léčiv společně

s přípravkem Dulasolan, vyhledejte lékaře.

Antikoagulační nebo protidestičkové přípravky podávané ústy: přípravky „ředící“ krev nebo

zabraňující srážení krve. Tyto přípravky mohou zvýšit riziko krvácení.

Přípravek Dulasolan s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Dulasolan lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pijete-li alkohol

během léčby přípravkem Dulasolan.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby přípravkem Dulasolan otěhotníte nebo

těhotenství plánujete. Přípravek Dulasolan máte užívat pouze tehdy, až s lékařem

prodiskutujete možný přínos a všechna potenciální rizika pro nenarozené dítě.

Ubezpečte se, že Váš lékař a/nebo porodní asistentka vědí, že užíváte přípravek Dulasolan.

Užívání podobných léků (SSRI) v těhotenství může zvýšit riziko závažného stavu kojenců, tzv.

perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a

promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. Pokud se

to přihodí Vašemu dítěti, okamžitě kontaktujte svou porodní asistentku a/nebo lékaře.

Užíváte-li přípravek Dulasolan ke konci svého těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po narození

objevit určité příznaky. Ty se obvykle objeví při narození nebo během několika dní po narození.

Tyto příznaky mohou zahrnovat ochablé svaly, třesavku, neklid, potíže s krmením, potíže s

dýcháním a křeče. Má-li Vaše dítě při narození některý z těchto příznaků nebo máte-li obavy o

zdraví dítěte, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám budou schopni poradit.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Užívání přípravku Dulasolan v průběhu kojení se

nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dulasolan Vám může způsobit ospalost nebo závratě. Dokud si neověříte, jak na Vás

Dulasolan působí, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Dulasolan obsahuje sacharózu

Přípravek Dulasolan obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..

3.

Jak se přípravek Dulasolan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Dulasolan je určen k podání ústy. Tobolku polkněte celou a zapijte ji vodou.

K léčbě deprese a diabetické neuropatické bolesti

Obvyklá dávka přípravku Dulasolan je 60 mg jednou denně, avšak dávku, která je správná právě pro

Vás, Vám předepíše lékař.

K léčbě generalizované úzkostné poruchy

Obvyklá zahajovací dávka přípravku Dulasolan je 30 mg jednou denně, po které bude většina pacientů

následně užívat dávku 60 mg jednou denně, avšak dávku, která je správná právě pro Vás, Vám

předepíše lékař. Dávka může být podle odpovědi na léčbu přípravkem Dulasolan upravena až na 120

mg denně.

Dávka 30 mg denně není dosažitelná s použitím tohoto přípravku. V takových případech jsou

k dispozici jiné přípravky s obsahem duloxetinu.

Pro pravidelné užívání přípravku Dulasolan je jednodušší jej užívat každý den ve stejnou dobu.

Informujte se u svého lékaře na dobu, po kterou budete přípravek Dulasolan užívat. Bez konzultace s

lékařem léčbu přípravkem Dulasolan nepřerušujte ani neměňte dávku. Řádné léčení Vaší poruchy je

důležité, abyste se mohl(a) cítit lépe. Pokud není porucha léčena, nemusí odeznít a může se stát

závažnější a hůře léčitelnou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dulasolan, než jste měl(a)

V případě, že užijete vyšší než Vám předepsanou dávku, kontaktujte ihned lékaře nebo lékárníka.

Příznaky předávkování zahrnují ospalost, kóma, serotoninový syndrom (vzácná reakce, která může

vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo

svalovou ztuhlost), záchvat křečí, zvracení a zrychlený tep.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dulasolan

Zapomenete-li užít dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud to ovšem bude v

době, kdy máte již užít další dávku, vynechejte zapomenutou a vezměte pouze svou obvyklou

jednotlivou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte

větší dávku přípravku Dulasolan za jeden den, než jaká Vám je předepsána.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dulasolan

Léčbu nepřerušujte bez konzultace s lékařem ani v případě, že se již cítíte lépe. Jestliže se lékař

domnívá, že přípravek Dulasolan již déle nepotřebujete, nejméně 2 týdny před úplným vysazením léčby

Vám dávku začne snižovat.

Někteří pacienti užívající přípravek Dulasolan měli při náhlém vysazení léku příznaky, jako jsou

závratě, pocity brnění a mravenčení nebo pocity podobné elektrickému šoku (zvláště v hlavě),

poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát), únava, ospalost, pocit neklidu nebo

vzrušení, pocit úzkosti, pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení, třes, bolest hlavy, bolest

svalů, pocit podráždění, průjem, nadměrné pocení nebo pocit točení hlavy.

Tyto příznaky nejsou obvykle příliš závažné a ustupují během několika dní, ale pokud se u Vás objeví

příznaky, které Vás obtěžují, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné až středně těžké a často po několika týdnech

ustupují.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se projevit u více než 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, ospalost

pocit na zvracení (nauzea), sucho v ústech

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10 pacientů)

ztráta chuti k jídlu

potíže se spánkem, pocit neklidu, menší sexuální touha, úzkost, potíže s orgasmem nebo

neschopnost jej dosáhnout, neobvyklé sny

závratě, pocit netečnosti, třes, pocit necitlivosti, včetně necitlivosti, brnění nebo mravenčení na

kůži

rozmazané vidění

ušní šelest (vnímání zvuku v uchu bez vnějšího podnětu)

pocit bušení srdce

zvýšený krevní tlak, návaly horka

častější zívání

zácpa, průjem, bolest žaludku, zvracení, pálení žáhy nebo špatné trávení, plynatost

zvýšené pocení, vyrážka (svědivá)

bolest svalů, svalová křeč

bolesti při močení, časté močení

problémy s dosažením erekce, změny ejakulace

pády (obzvlášť u starších pacientů), únava

úbytek tělesné hmotnosti

U dětí a dospívajících mladších 18 let s depresí léčených tímto přípravkem došlo na začátku jeho

prvního užívání k určitému snížení tělesné hmotnosti. K návratu tělesné hmotnosti na úroveň

odpovídající dětem a dospívajícím stejného věku a pohlaví došlo po 6 měsících léčby.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ze 100 pacienta)

zánět v krku působící chraptivý hlas

sebevražedné myšlenky, problémy se spánkem, skřípaní zuby nebo svírání zubů, pocit

dezorientace, nedostatek motivace

náhlé mimovolné tiky nebo záškuby svalů, pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát klidně

na jednom místě, pocit nervozity, potíže se soustředit, změna chuti, potíže kontrolovat pohyby

např. nedostatek koordinace nebo mimovolné pohyby svalů, syndrom neklidných nohou, špatná

kvalita spánku

rozšířené oční zorničky, problémy se zrakem

pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo), bolest ucha

rychlý a/nebo nepravidelný tep

mdloby, závrati, pocit závrati nebo mdloby při rychlém postavení se, pocit studených prstů na

rukou a/nebo nohou

stažení hrdla, krvácení z nosu

zvracení krve nebo tmavá dehtovitá stolice, zánět žaludku a střeva, říhání, obtížné polykání

zánět jater, který může způsobit bolest břicha a žluté zbarvení kůže, nebo očního bělma

noční pocení, vyrážka, studený pot, citlivost na světlo, zvýšený sklon k tvorbě modřin

napětí svalů, záškuby svalů

potíže s močením nebo nemožnost močit, obtížné zahájení močení, potřeba močit v noci, potřeba

močit větší množství moči než obvykle, snížení toku moči

abnormální vaginální krvácení, abnormální menstruace včetně silné, bolestivé, nepravidelné

nebo prodloužené menstruace, nezvykle slabá nebo vynechaná menstruace, bolest ve varlatech

nebo šourku

bolest na hrudi, pocit chladu, žízeň, svalový třes, pocit horka, nezvyklý způsob chůze

zvýšení tělesné hmotnosti

přípravek Dulasolan může způsobit účinky, kterých si nemusíte všimnout, jako je zvýšení hodnot

jaterních enzymů, hladiny draslíku v krvi, hodnot enzymu nazývaného kreatinfosfokináza, cukru

nebo cholesterolu

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 1 000 pacientů)

závažné alergické reakce způsobující potíže s dýcháním, nebo závratě s otokem jazyka nebo rtů,

alergické reakce

snížení aktivity štítné žlázy, která může způsobit únavu, nebo zvýšení tělesné hmotnosti

dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organismu), snížená hladina sodíku v krvi (převážně u

starších pacientů; příznaky mohou zahrnovat závrať, slabost, zmatenost, ospalost nebo velkou

únavu nebo pocit na zvracení nebo zvracení, závažnějšími příznaky jsou mdloba, záchvaty

křečí nebo pády), syndrom nedostatečné sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

sebevražedné chování, mánie (nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku),

halucinace, agrese nebo hněv

„serotoninový syndrom“ (vzácná reakce, která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost,

nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo svalovou ztuhlost), záchvaty křečí

zvýšený nitrooční tlak (glaukom)

záněty v ústech, jasně červená krev ve stolici, zápach z úst

selhávání jater, žluté zbarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka),

„Stevens-Johnsonův syndrom“ (závažné onemocnění s puchýřky na kůži, ústech, očích a

genitáliích), závažná alergické reakce způsobující otok tváře nebo hrdla (angioedém)

křeč žvýkacích svalů

neobvyklý zápach moči

příznaky menopauzy (přechodu), abnormální tvorba mateřského mléka u mužů a žen

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Dulasolan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a

na blistru za „EXP“.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Dulasolan obsahuje

Léčivou látkou je duloxetinum jako duloxetini hydrochloridum.

Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 60 mg (jako duloxetini hydrochloridum).

Pomocné látky jsou:

Obsah tobolky: zrněný cukr, kukuřičný škrob, kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze (Eudragit

L30D55), hypromelóza, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, triethyl-citrát, složená

emulze

glycerol-monostearátu

(plasakryl

T20)

(obsahuje

glycerol-monostearát,

triethyl-citrát,

polysorbát 80, voda)

Tobolka: oxid titaničitý (E171), želatina, indigokarmín, žlutý oxid železitý (E172), voda

Bílý inkoust: šelak, propylenglykol, povidon, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Dulasolan vypadá a co obsahuje toto balení

Dulasolan je enterosolventní tvrdá tobolka. Každá tobolka obsahuje granulky léčivé látky s potahem na

ochranu proti žaludeční kyselině.

Dulasolan je tvrdá želatinová tobolka s neprůhledným, modrým víčkem s bílým potiskem „DLX“ a

neprůhledným zeleným tělem s potiskem „60 mg“.

Přípravek Dulasolan 60 mg je dodáván v baleních po 7, 10, 14, 28, 30, 56, 84, 98, 100 a 500 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Výrobce:

Pharmascience International Limited

Julia House, Themistokli Dervi, 3

P.C. 1066, Nicosia

Kypr

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.10.2015

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

13-2-2018

Cymbalta (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cymbalta (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cymbalta (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 948 of Tue, 13 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

DULOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

DULOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

DULOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

DULOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement