DUALKOPT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUALKOPT Oční kapky, roztok 20MG/ML+5MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML+5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X(1X10ML) Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUALKOPT Oční kapky, roztok 20MG/ML+5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TIMOLOL, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • DUALKOPT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 338/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1 / 8

Sp. zn. sukls197828/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztok

(dorzolamidum / timololum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek použív

at,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je DUALKOPT a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DUALKOPT používat

Jak se přípravek DUALKOPT používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek DUALKOPT uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je DUALKOPT

a k čemu se používá

DUALKOPT jsou oční kapky, roztok, bez konzervačních přísad.

DUALKOPT obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid a timolol.

Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných "inhibitory karboanhydrázy".

Timolol patří do skupiny léčivých látek nazývaných "betablokátory".

Tyto léčivé látky snižují různými mechanismy tlak v oku.

DUALKOPT se předepisuje ke snížení zvýšeného očního tlaku při léčbě glaukomu v případech, kdy

aplikace samotného betablokátoru v očních kapkách nestačí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek

DUALKOPT

používat

Nepoužívejte přípravek

DUALKOPT

jestliže jste alergický(á) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol-maleinát nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký

chronický obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat sípání, potíže

s dechem a/nebo dlouhotrvající kašel).

jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu (nepravidelný tep).

jestliže máte závažné onemocnění nebo potíže s ledvinami nebo ledvinové kameny v anamnéze.

pokud máte nadměrnou kyselost krve v důsledku hromadění chloridů v krvi (hyperchloremická

acidóza).

Pokud si nejste jistý(á), zda můžete DUALKOPT používat, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

2 / 8

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech svých zdravotních nebo očních

potížích, které máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti:

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév, symptomy mohou zahrnovat bolest

nebo tíseň na hrudi, dušnost nebo pocit škrcení), srdeční selhání, nízký krevní tlak.

poruchy srdeční frekvence, jako je zpomalený tep.

dýchací potíže, astma, chronická obstrukční plicní nemoc.

onemocnění periferních tepen (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom).

cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi.

zvýšená činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené

činnosti.

jakákoli alergická nebo anafylaktická reakce.

svalová slabost, zejména při diagnostikovaném onemocnění myasthenia gravis.

Informujte svého lékaře, že používáte přípravek DUALKOPT před chirurgickou anestezií, protože

timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Během léčby přípravkem DUALKOPT informujte lékaře okamžitě, pokud

- se u Vás vyskytne jakékoli podráždění oka nebo nové oční problémy, např. zčervenání oka nebo otok

očního víčka.

- máte podezření, že přípravek DUALKOPT způsobil alergickou nebo hypersenzitivní reakci (např.

kožní vyrážku, závažnou kožní alergickou reakci, zčervenání a svědění oka). V tomto případě ukončete

používání přípravku DUALKOPT.

- se u Vás rozvine oční infekce, oko si poraníte, podrobíte se operaci oka, nebo došlo k nějaké reakci,

včetně rozvoje nových nebo ke zhoršení současných příznaků.

Aplikace přípravku DUALKOPT do oka může působit na celý organismus.

Pokud nosíte kontaktní čočky

Přípravek DUALKOPT nebyl studován u pacientů používajících kontaktní čočky. Pokud používáte

měkké kontaktní čočky, musíte se před použitím přípravku DUALKOPT poradit s lékařem.

Děti

S kombinací dorzolamid / timolol u kojenců a dětí jsou jen omezené zkušenosti. Přípravek DUALKOPT

není doporučen pro děti ve věku 0 - 18 let.

Starší osoby

Ve studiích s kombinací dorzolamid / timolol byly účinky u starších i mladších pacientů podobné.

Použití u

pacientů s

poruchou funkce jater

Informujte svého lékaře o všech případných potížích s játry, které máte v současnosti nebo jste měl(a)

v minulosti.

Použití u

pacientů s

poruchou funkce ledvin

Informujte svého lékaře o všech případných potížích s ledvinami, které máte v současnosti nebo jste

měl(a) v minulosti.

Sport

Použití přípravku DUALKOPT může způsobit pozitivní výsledek dopingového testu.

Další léčivé přípravky a přípravek

DUALKOPT

Přípravek DUALKOPT může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně

ostatních očních kapek k léčbě glaukomu.

3 / 8

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zejména je to důležité, pokud užíváte:

-léky určené ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdce (jako jsou blokátory kalciových kanálů,

betablokátory, digoxin).

- léky k léčbě poruch nebo nepravidelností srdeční frekvence (jako jsou blokátory kalciových kanálů,

betablokátory nebo digoxin).

- jiné oční kapky, které obsahují betablokátory.

- jiné inhibitory karboanhydrázy jako je acetazolamid.

- inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) užívané k léčbě deprese.

- parasympatomimetické léky, které mohou být předepsány k udržení moči. Parasympatomimetika jsou

také speciálním typem léku, který je občas používán k dosažení normální funkce střev.

- narkotika jako je morfin k léčbě střední nebo těžké bolesti.

- léky na cukrovku.

- antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin.

- léky obsahující sulfaskupinu.

- chinidin (používá se k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie).

Těhotenství a

kojení

Nepoužívejte přípravek DUALKOPT když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Nepoužívejte přípravek DUALKOPT, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka.

Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie

týkající

schopnosti

řídit

a obsluhovat

stroje

nebyly

provedeny.

Používání

přípravku

DUALKOPT vyvolává nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění, které mohou ovlivnit Vaši

schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje. Po použití neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete

cítit dobře nebo nebudete vidět jasně.

3.

Jak se přípravek

DUALKOPT

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování a dobu léčby určí Váš lékař.

Dávkování

- Obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (postižených očí) ráno a večer.

- Jestliže používáte DUALKOPT spolu s jinými očními kapkami, je nutno kapky aplikovat s odstupem

nejméně 10 minut.

- Bez porady se svým lékařem dávku tohoto léku neměňte.

- Dbejte na to, aby se špička lahvičky nedotkla oka ani okolí oka. Mohlo by dojít ke kontaminaci

bakteriemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka, dokonce až ke

ztrátě zraku. Aby se zamezilo možné kontaminaci lahvičky, vyhýbejte se kontaktu špičky lahvičky

s jakýmkoli povrchem.

Pokyny pro použití

Při používání přípravku je důležité dodržovat tyto pokyny:

4 / 8

Před prvním použitím, prosím, zkontrolujte, zda kroužek originality víčka

není poškozen. Poté

víčkem

silně otočte, tak lahvičku otevřete.

1. Před každým použitím si důkladně umyjte ruce a sejměte víčko z lahvičky. Vyhněte se jakémukoli

kontaktu prstů s hrotem kapátka.

Lahvičku držte dnem vzhůru a několikrát stiskněte spouštěcí mechanismus, dokud se neobjeví

první kapka. Tak aktivujete dávkovací mechanizmus. Tento postup platí pouze pro první použití

a nemusíte jej provádět před každou další dávkou.

2. Umístěte palec na plošce u hrdla lahvičky a ukazováček na dno lahvičky. Prostředníček umístěte na

druhou plošku u dna lahvičky. Lahvičku držte dnem vzhůru.

3. Při používání zakloňte mírně hlavu a držte lahvičku svisle nad okem. Ukazováčkem druhé ruky

stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera nazývající se dolní spojivkový vak.

Vyhněte se kontaktu špičky kapátka s prsty a okem.

Při aplikaci kapky do spojivkového vaku postiženého oka

stlačte

lahvičku krátce a

silně

. Díky

automatickému dávkování je při každém zmáčknutí uvolněna pouze jedna kapka.

5 / 8

Pokud žádná kapka nekápne, mírně lahvičkou zatřepejte, aby se kapka

z

kapátka uvolnila. Poté

opakujte krok 3.

4. Po vkápnutí přípravku DUALKOPT stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To

pomůže, aby se timolol nedostal do celého těla (do zbytku těla).

5. Ihned po použití vraťte víčko zpět na lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

DUALKOPT

, než jste měl(a)

Pokud jste do oka aplikoval(a) příliš mnoho kapek nebo spolkl(a) část obsahu lahvičky, může se Vám

kromě jiného točit hlava, můžete mít potíže s dýcháním nebo pocit, že se Vám zpomalila srdeční

frekvence. Ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít

přípravek

DUALKOPT

Je důležité, abyste přípravek DUALKOPT používal(a) tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku,

vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat

přípravek

DUALKOPT

Jestliže chcete ukončit používání tohoto léčivého přípravku, kontaktujte nejprve svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé

nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu přípravkem

DUALKOPT, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Alergické reakce

Generalizované alergické reakce včetně otoku podkoží, které se mohou objevit na místech jako je obličej

a končetiny, a které mohou vést k zúžení dýchacích cest, což může způsobit potíže s polykáním nebo

dýcháním, kopřivka nebo svědivá vyrážka, lokalizovaná nebo generalizovaná vyrážka, svědění, závažné

náhlé život ohrožující alergické reakce. Pokud se u Vás tyto reakce objeví, ukončete používání přípravku

DUALKOPT a okamžitě informujte lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky:

mohou postihnout více než 1 pacien

ta z 10:

Pálení a bodání v očích, zkreslení chuti.

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 10:

6 / 8

Zčervenání oka (očí) nebo okolí oka (očí), slzení nebo svědění oka (očí), eroze rohovky (poškození

svrchní vrstvy oční koule), otok a/nebo podráždění oka (očí) nebo okolí oka (očí), pocit cizího tělíska

v oku, snížení citlivosti rohovky (neschopnost všimnout si, že něco je v oku a nepociťování bolesti),

bolest oka, suché oči, rozmazané vidění, bolest hlavy, zánět vedlejších nosních dutin (pocit tlaku nebo

plného nosu), nevolnost, slabost/vyčerpanost a únava.

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100:

Závrať, deprese, zánět duhovky, poruchy vidění včetně refrakčních změn (v některých případech

v důsledku vysazení miotické léčby), zpomalení srdeční frekvence, mdloby, dýchací obtíže (dušnost),

poruchy trávení a ledvinové kameny.

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000:

Systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů),

brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou, nespavost, noční můry, ztráta paměti, zesílení známek a

příznaků onemocnění myasthenia gravis (onemocnění svalů), pokles sexuálních potřeb, cévní mozková

příhoda, dočasná krátkozrakost, která se může při vysazení léčby napravit, odchlípnutí vrstvy pod sítnicí,

která obsahuje cévy, k níž dojde po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, pokles víček

(což může vést k tomu, že oči budou napůl zavřené), dvojité vidění, šupinatění víček, otok rohovky

(s projevy poruch vidění), nízký nitrooční tlak, ušní šelest, nízký krevní tlak, změny rytmu nebo

rychlosti srdečního tepu, městnavé srdeční selhání (onemocnění srdce s dušností a otokem nohou

v důsledku hromadění tekutin), otok (hromadění tekutin), mozková ischemie (snížené prokrvení

mozku),

bolest

hrudi,

bušení

srdce

(zrychlený

a/nebo

nepravidelný

tep),

infarkt

myokardu,

Raynaudův jev, otok nebo chlad rukou a nohou a snížený krevní oběh v rukou a nohou, křeče a/nebo

bolest nohou při chůzi (klaudikace), dušnost, porušení plicních funkcí, výtok z nosu nebo ucpaný nos,

krvácení z nosu, sevření dýchacích cest v plicích, kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem,

kontaktní dermatitida, vypadávání vlasů, kožní vyrážka bělavě stříbřitého vzhledu (psoriaziformní

vyrážka), Peyronieho choroba (která může zapříčinit zakřivení penisu), reakce alergického typu, jako je

vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech případně otok rtů, očí a úst, sípání nebo závažné

kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může způsobit

podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu

těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání, perorálního nebo

injekčního.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u přípravků stejné skupiny

při léčbě očí.

Není známo:

četnost nelze z dostupných údajů určit

Nízké hladiny glukózy v krvi, srdeční selhání, jistý typ poruchy srdečního rytmu, bolest břicha,

zvracení, bolest svalů nevyvolaná námahou, sexuální dysfunkce, dušnost, pocit cizího tělesa v oku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

DUALKOPT

uchovávat

7 / 8

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do" nebo

"EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek DUALKOPT můžete používat po dobu 2 měsíců po prvním otevření lahvičky. Zapište si

datum prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml obsahuje

Léčivými látkami jsou

dorzolamidum a timololum.

Jeden mililitr přípravku obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum 22,25 mg)

a timololum 5 mg (jako timololi maleas 6,83 mg).

Pomocnými

látkami

jsou

hyetelóza,

mannitol

(E421),

dihydrát

natrium-citrátu

(E331),

hydroxid sodný (E524) pro úpravu pH a voda na injekci.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml je dodáván v následujících baleních:

5 ml vícedávková

lahvička (obsahuje nejméně 125 kapek bez konzervačních přísad, pro 1 měsíc léčby) s pumpičkou

vybavenou zařízením pro ergonomické uchopení.

10 ml vícedávková lahvička (obsahuje nejméně 250 kapek bez konzervačních přísad, pro 2

měsíce léčby) s pumpičkou vybavenou zařízením pro ergonomické uchopení.

1 krabička se 3 vícedávkovými 5 ml lahvičkami (pro 3 měsíce léčby), s pumpičkou vybavenou

zařízením pro ergonomické uchopení.

3 krabičky s jednou vícedávkovou 5 ml lahvičkou, které jsou zabaleny do fólie (pro 3 měsíce

léčby), s pumpičkou vybavenou zařízením pro ergonomické uchopení.

1 krabička se 2 vícedávkovými 10 ml lahvičkami (pro 4 měsíce léčby), s pumpičkou vybavenou

zařízením pro ergonomické uchopení.

2 krabičky s jednou vícedávkovou 10 ml lahvičkou, které jsou zabaleny do fólie (pro 4 měsíce

léčby), s pumpičkou vybavenou zařízením pro ergonomické uchopení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Francie

Výrobce

DELPHARM TOURS

RUE PAUL LANGEVIN

37170 CHAMBRAY LES TOURS

8 / 8

Francie

nebo

LABORATOIRES THEA

12, RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Francie

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Island, Itálie, Norsko, Polsko

Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, .......................................................... Duokopt

Belgie, Česká republika, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Slovenská republika .............. Dualkopt

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována:

4. 8. 2017