Drontal Dog Flavour

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9904450 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9904451 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9904452 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9904453 - 1 x 24 tableta - blistr - -; 9904454 - 1 x 102 tableta - blistr - -; 9904455 - 1 x 312 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/077/15-C
 • Datum autorizace:
 • 11-08-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, 24106 Kiel, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tablety

Febantelum, pyranteli embonas, praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Febantelum

150 mg

Pyrantelum

50 mg (odpovídá pyranteli embonas 144 mg)

Praziquantelum

50 mg

Světle hnědá až hnědá tableta s masovou příchutí, ve tvaru kosti s dělící rýhou na obou stranách.

Tabletu lze dělit na poloviny.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených parazitárních infekcí vyvolaných oblými a plochými červy následujících druhů:

Oblí červi:

Škrkavky (dospělci a pozdní vývojová stádia):

Toxocara canis, Toxascaris leonina

Měchovci (dospělci):

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Tenkohlavci (dospělci):

Trichuris vulpis

Ploší červi (dospělci a pozdní vývojová stádia):

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Mesocestoides spp.

Pomáhá při potlačení infekcí vyvolaných prvoky Giardia spp. u štěňat a dospělých psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v prvních dvou třetinách březosti (viz bod 12)

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně se mohou objevit mírné a přechodné zažívací potíže (např. zvracení).

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze k perorálnímu podání.

Dávkování

Pro léčbu psů, 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantel embonátu a 5 mg

prazikvantelu na 1 kg živé hmotnosti).

Dávkování je následující:

Živá hmotnost (kg)

Množství tablet

>5-10

>10-15

1 ½

>15-20

Na každých dalších 5 kg živé hmotnosti přidejte polovinu tablety.

Způsob podání a doba léčby

Tablety jsou ochucené a studie prokázaly, že mají pro psy atraktivní chuť a že většina testovaných psů

(88%) je přijímá dobrovolně.

Za účelem léčby oblých a plochých červů by tablety měly být podány jednorázově.

Dávkování by mělo být stanoveno po poradě s veterinárním lékařem. Obecně platí, že dospělí psi

(starší šesti měsíců) by měli být podle standardního schématu odčerveni každé tři měsíce. Pokud se

majitel psa rozhodne nepoužívat běžnou anthelmintickou léčbu, může být vhodnou alternativou

vyšetření trusu, které je provedeno každé tři měsíce. Za určitých okolností, například u kojících fen,

štěňat (mladších 6 měsíců) nebo psů v útulcích, může být nutné odčervovat častěji. V takových

případech je třeba odpovídající schéma odčervování připravit ve spolupráci s veterinárním lékařem.

Podobně v některých situacích (např. při těžkém zamoření oblými červi nebo při infestaci parazity

Echinococcus) může být nutné přistoupit k další léčbě. O tom, kdy je nutné poskytnout další léčbu,

pomůže rozhodnout veterinární lékař.

Nepoužívat u psů vážících méně než 2 kg.

Při léčbě infestací Giardia spp.: Doporučenou dávku je nutné podávat po dobu tří po sobě jdoucích

dnů.

Pro snížení pravděpodobnosti reinfekce prvoky Giardia se doporučuje důkladně vyčistit a dezinfikovat

prostředí, v němž pes žije, anebo psa přemístit na jiné místo, zvláště jedná-li se o psy v útulcích či

chovatelských stanicích.

Zejména za okolností mimořádného infestačního tlaku může dojít k tomu, že eliminace Giardia spp. u

některých psů je neúplná. V takových případech zůstává potenciální riziko infekce člověka.

Z těchto důvodů by měl být pes opětovně vyšetřen. Na základě výsledků vyšetření by měl příslušný

veterinární lékař rozhodnout o tom, zda je nezbytné zvíře opětovně léčit.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety je možné podávat s krmivem i nalačno. Před léčbou ani po léčbě není nutné omezovat

množství nebo složení stravy, kterou pes běžně dostává.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Po otevření blistru zbylé poloviny tablet zabalte do hliníkové fólie a vraťte zpět do otevřeného blistru.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Blechy jsou mezihostiteli běžného druhu tasemnice Dipylidium caninum. Pokud nebude provedena

kontrola infestace mezihostiteli jako jsou blechy, myši apod., nepochybně dojde k opětovnému

zamoření tasemnicemi.

Pokud se u psa objeví průjem, požádejte veterinárního lékaře o vyšetření a stanovení diagnózy s cílem

určit příčinu průjmu ještě před zahájením léčby tímto přípravkem. Průjmové onemocnění může být

vyvoláno prvoky Giardia spp., toto onemocnění je nicméně nutné potvrdit, aby bylo možné vyloučit

další potenciální příčiny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Osoby, které podávají přípravek přímo psům, anebo jej psům přidávají do krmiva, by si měly v zájmu

dodržení obecných hygienických zásad po manipulaci s přípravkem umýt ruce.

Giardia spp. může nakazit člověka, proto v případě infekce psa je třeba požádat o radu lékaře.

Jelikož přípravek obsahuje prazikvantel, je účinný proti parazitům Echinococcus spp., kteří se sice

nevyskytují ve všech členských státech EU, v některých se však začínají vyskytovat častěji.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným

hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), konkrétní pokyny pro léčbu, následná opatření

a bezpečnost osob, je třeba získat od příslušné autority.

Březost a laktace:

U potkanů, ovcí a psů byly hlášeny teratogenní účinky připisované vysokým dávkám febantelu

podávaným na počátku březosti.

Použití přípravku po dobu tří dnů v případě giardiózy u feny v poslední třetině březosti by mělo být

posouzeno na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným ošetřujícím

veterinárním lékařem.

Bezpečnost přípravku nebyla zkoumána během první a druhé třetiny březosti. Nepoužívat u březích

fen během první a druhé třetiny březosti (viz bod 5).

Jednorázová léčba během poslední třetiny březosti nebo během laktace byla prokázána za bezpečnou.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Anthelmintické účinky tohoto přípravku a přípravků obsahujících piperazin mohou při současném

podání obou léků působit protikladně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Desetinásobek doporučené dávky přípravku snášeli psi i štěňata bez jakýchkoliv příznaků nežádoucích

účinků.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité tablety nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle

místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: Krabičky obsahující 2, 4, 6, 24, 102, 312 tablet.

Platí pro balení obsahující 2, 4, 6 a 24 tablet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Platí pro balení obsahující 102 a 312 tablet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.