DRETACEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DRETACEN Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DRETACEN Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVETIRACETAM
 • Přehled produktů:
 • DRETACEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 784/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls189075/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dretacen 250 mg

Dretacen 500 mg

Dretacen 1000 mg

potahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

V

y nebo Vaše dítě začnete tento

přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

příbalové informaci

1. Co je přípravek Dretacen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dretacen užívat

3. Jak se přípravek Dretacen užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Dretacen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dretacen a k čemu se používá

Levetiracetam je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

Přípravek Dretacen se užívá:

samostatně u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě

určité

formy

epilepsie.

Epilepsie

nemoc,

pacient

opakované

záchvaty

(křeče).

Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu stranu

mozku,

mohou

poté

rozšířit

větší

plochu

obou

stran

mozku

(parciální

(ohraničené)

epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám předepsal lékař ke

snížení počtu záchvatů.

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce věku,

myoklonických

záchvatů

(krátké

záškuby

svalu

nebo

skupiny svalů) u dospělých a

dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty

vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou

epilepsií (druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dretacen užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek Dretacen:

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dretacen se poraďte se svým lékařem:

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné úpravě

dávkování.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

malého

počtu

osob

léčených

antiepileptiky, jako

Dretacen,

vyskytly myšlenky na

sebepoškození

sebevraždu.

Pokud

Vás

objeví

jakýkoli

příznak

deprese

a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Děti a dospívající

Dretacen není určen k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně).

Další léčivé přípravky a přípravek Dret

acen

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době nebo které možná budete užívat.

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu,

protože to může snížit jeho účinek.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Dretacen se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Riziko

vrozených vad pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měl

levetiracetam nežádoucí reprodukční účinky, nicméně ve vyšších dávkách, než budete potřebovat ke

kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dretacen může narušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není ovlivněna.

3. Jak se přípravek Dretacen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vždy užívejte počet tablet dle pokynů lékaře.

Přípravek Dretacen se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve

stejnou dobu.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Dretacen, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů

nižší dávku

před podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je

1 000 mg,

Vaše snížená počáteční dávka je

2 tablety 250 mg

ráno a 2 tablety

250 mg

večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12 až 17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je

1 000 mg, vezmete si 2 tablety

o síle 250 mg ráno a 2 tablety

250 mg

večer.

Dávka pro kojence (

1

až 23 měsíců), děti (2 až 11 let) a dospívající (12 až 17 let) s hmotností

nižší než 50 kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formu přípravku Dretacen podle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztok levetiracetamu je vhodnější léková forma pro kojence a děti do 6 let a pro děti a

dospívající (6-17 let) s hmotností pod 50 kg a pokud tablety neumožňují přesné dávkování.

Způsob podání

Tablety přípravku Dretacen se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte sklenicí vody).

Můžete užívat přípravek Dretacen s jídlem nebo bez jídla.

Délka léčby

Přípravek Dretacen je určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem Dretacen

tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést ke

zvýšenému výskytu záchvatů.

Jestliže jste užil

(a)

více tablet přípravku Dretacen, než jste měl

(a)

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Dretacen jsou ospalost, pohybový neklid,

agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší

možnou léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Dretacen

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravku Dretacen, vyhledejte svého lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přes

tal(a)

užívat přípravek Dretacen

Při ukončování léčby je nutno vysazovat přípravek postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu

záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem Dretacen, doporučí Vám, jak

přípravek Dretacen postupně vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:

slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o příznaky

závažné alergické (anafylaktické) reakce

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém)

příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní vyrážky s vysokou

horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a zmnožení určitého druhu bílých

krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení lymfatických uzlin (léková reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky [DRESS])

příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky dolních

končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého poklesu funkce ledvin

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče (mají

tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším obvodu opět

ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém)

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst, nosu,

očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)

závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla

(toxická epidermální nekrolýza)

příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne známek zmatenosti,

spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivost), abnormálního

chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo nekontrolované

pohyby. Mohou to být příznaky postižení mozku (encefalopatie).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě

vyskytovat častěji. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté

: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

nazofaryngitida (zánět nosních dýchacích cest a horní části hrdla),

somnolence (ospalost), bolest hlavy.

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 osob

anorexie (ztráta chuti k jídlu),

deprese, nepřátelství nebo útočnost (agresivita), úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost,

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nerovnováhy), letargie (nedostatek energie a nadšení),

třes (mimovolné chvění),

vertigo (pocit otáčení se),

kašel,

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost,

vyrážka,

astenie/slabost (únava).

Méně časté:

mohou postihnout až 1 ze 100 osob

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek,

ubývání na váze, přibývání na váze,

pokus o sebevraždu a myšlenky na sebevraždu, duševní poruchy, abnormální chování, halucinace,

zlost, zmatenost, panická ataka (náhlý záchvat úzkosti), emoční nestabilita /výkyvy nálady,

pohybový neklid,

amnézie

(ztráta

paměti),

poruchy

paměti

(zapomnětlivost),

abnormální

koordinace/ataxie

(porucha

koordinace

pohybů),

parestézie

(brnění),

poruchy

pozornosti

(ztráta

schopnosti

soustředit se),

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění,

zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí,

vypadávání vlasů, ekzém, svědění,

svalová slabost, myalgie (bolest svalů),

poranění.

Vzácné:

mohou postihnout až 1 z 1000 osob

infekce,

snížený počet všech druhů krvinek,

závažné

reakce

přecitlivělosti

(DRESS,

anafylaktické

reakce

[závažné

alergické

reakce],

Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]),

snížená koncentrace sodíku v krvi,

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost se soustředit),

nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, potíže při kontrole pohybů,

hyperkineze (hyperaktivita),

pankreatitida (zánět slinivky břišní),

selhání jater, hepatitida (zánět jater),

náhlé snížení funkce ledvin,

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a vypadat jako malé terčíky (centrální tmavé skvrny

obklopené bledší oblastí, s tmavým prstencem kolem okraje) (erythema multiforme), rozšířená

vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů

(Stevens-

Johnsonův syndrom

) a těžší forma, která způsobuje olupování kůže na více než 30 %

povrchu těla (

toxická epidermální nekrolýza

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Výskyt je

významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek

D

retacen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za

„EXP“/„Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 100 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dretacen obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum (levetiracetam).

250 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 500 mg.

1000 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

povidon K25, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon (typ

A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát.

250 mg:

Potah

tablety:

hypromelosa,

hydroxypropylcelulosa,

makrogol,

oxid

titaničitý

(E171),

mastek,

indigokarmín (E132)

500 mg:

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek, oxid

železitý, žlutý (E 172)

1000 mg:

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek

Jak přípravek Dretacen vypadá a co obsahuje toto balení

Dretacen 250 mg:

Světle modré, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým

LVT / 250 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 500 mg:

Žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým LVT /

500 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 1000 mg:

Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým LVT /

1000 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 250 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dretacen 500 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dretacen 1000 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobci

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko

Lek S.A., Strykow, s výrobním místem Warszawa, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 2. 10. 2017