Advertisement

DRETACEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DRETACEN Potahovaná tableta 1000MG
 • Dávkování:
 • 1000MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DRETACEN Potahovaná tableta 1000MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVETIRACETAM
 • Přehled produktů:
 • DRETACEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 785/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls220114/2015, sukls220119/2015, sukls220120/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dretacen 250 mg

Dretacen 500 mg

Dretacen 1000 mg

potahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vy nebo Vaše dítě začnete tento

přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

příbalové informaci

1. Co je přípravek Dretacen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dretacen užívat

3. Jak se přípravek Dretacen užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Dretacen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dretacen a k čemu se používá

Levetiracetam je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

Přípravek Dretacen se užívá:

samostatně u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě

určité formy epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má opakované záchvaty (křeče).

Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu stranu

mozku, ale mohou se poté rozšířit na větší plochu obou stran mozku (parciální (ohraničené)

epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám předepsal lékař ke

snížení počtu záchvatů.

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce věku,

myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a

dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně ztráty

vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou

epilepsií (druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dretacen užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek Dretacen:

jestliže jste alergický(á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dretacen se poraďte se svým lékařem:

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné úpravě

dávkování.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky, jako je Dretacen, se vyskytly myšlenky na

sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Děti a dospívající

Dretacen není určen k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně).

Další léčivé přípravky a přípravek Dretacen

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době nebo které možná budete užívat.

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití levetiracetamu,

protože to může snížit jeho účinek.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Dretacen se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Riziko

vrozených vad pro Vaše nenarozené dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měl

levetiracetam nežádoucí reprodukční účinky, nicméně ve vyšších dávkách, než budete potřebovat ke

kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dretacen může narušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není ovlivněna.

3. Jak se přípravek Dretacen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vždy užívejte počet tablet dle pokynů lékaře.

Přípravek Dretacen se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve

stejnou dobu.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od

16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Dretacen, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů

nižší dávku

před podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je

1 000 mg,

Vaše snížená počáteční dávka je

2 tablety 250 mg

ráno a 2 tablety

250 mg

večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12 až 17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Příklad: Jestliže Vaše denní dávka je

1 000 mg, vezmete si 2 tablety

o síle 250 mg ráno a 2 tablety

250 mg

večer.

Dávka pro kojence (

1

až 23 měsíců), děti (2 až 11 let) a dospívající (12 až 17 let) s hmotností

nižší než 50 kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formu přípravku Dretacen podle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztok levetiracetamu je vhodnější léková forma pro kojence a děti do 6 let a pro děti a

dospívající (6-17 let) s hmotností pod 50 kg a pokud tablety neumožňují přesné dávkování.

Způsob podání

Tablety přípravku Dretacen se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte sklenicí vody).

Můžete užívat přípravek Dretacen s jídlem nebo bez jídla.

Délka léčby

Přípravek Dretacen je určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem Dretacen

tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést ke

zvýšenému výskytu záchvatů.

Jestliže jste užil

(a)

více tablet přípravku Dretacen, než jste měl

(a)

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Dretacen jsou ospalost, pohybový neklid,

agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší

možnou léčbu předávkování.

J

estliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Dretacen

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravku Dretacen, vyhledejte svého lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Dretacen

Při ukončování léčby je nutno vysazovat přípravek postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu

záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem Dretacen, doporučí Vám, jak

přípravek Dretacen postupně vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás objeví:

slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o příznaky

závažné alergické (anafylaktické) reakce

otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém)

příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní vyrážky s vysokou

horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a zmnožení určitého druhu bílých

krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení lymfatických uzlin (léková reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky [DRESS])

příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a otoky dolních

končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého poklesu funkce ledvin

kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem malé terče (mají

tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je na svém vnějším obvodu opět

ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní erytém)

po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména kolem úst, nosu,

očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)

závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla

(toxická epidermální nekrolýza)

příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne známek zmatenosti,

spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti (zapomnětlivost), abnormálního

chování nebo dalších neurologických příznaků zahrnujících mimovolní nebo nekontrolované

pohyby. Mohou to být příznaky postižení mozku (encefalopatie).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zánět nosohltanu, spavost, bolest hlavy, únava a závratě. Na

začátku léčby nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky jako ospalost, únava nebo závratě

vyskytovat častěji. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté

: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

nazofaryngitida (zánět nosních dýchacích cest a horní části hrdla),

somnolence (ospalost), bolest hlavy,

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 osob

anorexie (ztráta chuti k jídlu),

deprese, nepřátelství nebo útočnost (agresivita), úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost,

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nerovnováhy), letargie (nedostatek energie a nadšení),

třes (mimovolné chvění),

vertigo (pocit otáčení se),

kašel,

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost,

vyrážka,

astenie/slabost (únava).

Méně časté:

mohou postihnout až 1 ze 100 osob

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek,

ubývání na váze, přibývání na váze,

pokus o sebevraždu a myšlenky na sebevraždu, duševní poruchy, abnormální chování, halucinace,

zlost, zmatenost, panická ataka (náhlý záchvat úzkosti), emoční nestabilita /výkyvy nálady,

pohybový neklid,

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), abnormální koordinace/ataxie

(porucha koordinace pohybů), parestézie (brnění), poruchy pozornosti (ztráta schopnosti

soustředit se),

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění,

zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí,

vypadávání vlasů, ekzém, svědění,

svalová slabost, myalgie (bolest svalů),

poranění.

Vzácné:

mohou postihnout až 1 z 1000 osob

infekce,

snížený počet všech druhů krvinek,

závažné reakce přecitlivělosti (DRESS, anafylaktické reakce [závažné alergické reakce],

Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]),

snížená koncentrace sodíku v krvi,

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost se soustředit),

nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, potíže při kontrole pohybů,

hyperkineze (hyperaktivita),

pankreatitida (zánět slinivky břišní),

selhání jater, hepatitida (zánět jater),

náhlé snížení funkce ledvin

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a vypadat jako malé terčíky (centrální tmavé skvrny

obklopené bledší oblastí, s tmavým prstencem kolem okraje) (erythema multiforme), rozšířená

vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů

(Stevens-

Johnsonův syndrom

) a těžší forma, která způsobuje olupování kůže na více než 30 %

povrchu těla (

toxická epidermální nekrolýza

rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Výskyt je

významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných zemí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak příprave

k D

retacen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za

„EXP“/„Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 100 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dretacen obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum (levetiracetam).

250 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 500 mg.

1000 mg: Jedna tableta přípravku Dretacen obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

povidon K25, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon (typ

A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát.

250 mg:

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek,

indigokarmín (E132)

500 mg:

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek, oxid

železitý, žlutý (E 172)

1000 mg:

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek

Jak přípravek Dretacen vypadá a co obsahuje toto balení

Dretacen 250 mg:

Světle modré, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým

LVT / 250 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 500 mg:

Žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým LVT /

500 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 1000 mg:

Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým LVT /

1000 na jedné straně.

Tabletu lze dělit na stejné poloviny.

Dretacen 250 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dretacen 500 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dretacen 1000 mg

Přípravek je balen v OPA/Al/PVC - Al blistrech vložených do papírových krabiček obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet nebo do lahviček z HDPE s polypropylenovými

šroubovacími uzávěry a tobolkou se silikagelem, vložených do papírových krabiček, obsahujících 10,

20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a vý

robce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek S.A., Strykow, s výrobním místem Warszawa, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 22. 2. 2017

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

LEVETIRACETAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LEVETIRACETAM Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Keppra vs. Briviact

Keppra vs. Briviact

Keppra (levetiracetam) and Briviact (brivaracetam) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) used to treat types of seizures in people with epilepsy.

US - RxList

21-2-2018

Keppra vs. Depakote

Keppra vs. Depakote

Keppra (levetiracetam) and Depakote (divalproex sodium) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) used to treat seizures in people with epilepsy. Keppra is often used in conjunction with other drugs. Depakote is also used to treat manic episodes associated with bipolar disorder and migraine headaches.

US - RxList

21-2-2018

Keppra vs. Topamax

Keppra vs. Topamax

Keppra (levetiracetam) and Topamax (topiramate) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) used to treat types of seizures in people with epilepsy. Topamax is also used to prevent migraine headaches.

US - RxList

21-2-2018

Keppra vs. Vimpat

Keppra vs. Vimpat

Keppra (levetiracetam) and Vimpat (lacosamide) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) often used in conjunction with other drugs to treat types of seizures in people with epilepsy.

US - RxList

9-2-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [AvPAK]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

Matever (Pharmathen S.A.)

Matever (Pharmathen S.A.)

Matever (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)563 of Mon, 29 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [American Health Packaging]

LEVETIRACETAM Solution [American Health Packaging]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [AvKARE, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet [Major Pharmaceuticals]

LEVETIRACETAM Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Extended Release [Torrent Pharmaceuticals Limited]

LEVETIRACETAM Tablet, Extended Release [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Apotex Corp.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Apotex Corp.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Lannett Company, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-1-2018

Lamictal vs. Keppra

Lamictal vs. Keppra

Lamictal (lamotrigine) and Keppra (levetiracetam) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) used alone or in combination with other antiseizure medications for treating certain types of seizures.

US - RxList

3-1-2018

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

Levetiracetam

Levetiracetam

Levetiracetam is used with other medications to treat seizures (epilepsy). It belongs to a class of drugs known as anticonvulsants. Levetiracetam may decrease the number of seizures you have.

US - RxList

28-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

Levetiracetam ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Levetiracetam ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Levetiracetam ratiopharm (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9092 of Fri, 22 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

22-12-2017

Levetiracetam SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Levetiracetam SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Levetiracetam SUN (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9091 of Fri, 22 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

LEVETIRACETAM Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LEVETIRACETAM Solution [Aurobindo Pharma Limited]

LEVETIRACETAM Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

LEVETIRACETAM Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LEVETIRACETAM Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Sun Pharma Global FZE]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7807 of Mon, 20 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

LEVETIRACETAM Injection, Solution, Concentrate [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Injection, Solution, Concentrate [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

KEPPRA XR (Levetiracetam) Tablet, Film Coated, Extended Release [UCB, Inc.]

KEPPRA XR (Levetiracetam) Tablet, Film Coated, Extended Release [UCB, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LEVETIRACETAM Injection [Gland Pharma Limited]

LEVETIRACETAM Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

KEPPRA (Levetiracetam) Injection, Solution, Concentrate [UCB, Inc.]

KEPPRA (Levetiracetam) Injection, Solution, Concentrate [UCB, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

LEVETIRACETAM Solution [Amneal Pharmaceuticals LLC]

LEVETIRACETAM Solution [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

LEVETIRACETAM Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Levetiracetam Actavis Group (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis Group (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis Group (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7237 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-10-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [PharmTak, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated, Extended Release [PharmTak, Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

LEVETIRACETAM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

LEVETIRACETAM Solution [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

8-9-2017

LEVETIRACETAM Solution [Par Pharmaceutical]

LEVETIRACETAM Solution [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Sep 8, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

SPRITAM (Levetiracetam) Tablet, For Suspension [Aprecia Pharmaceuticals Company]

SPRITAM (Levetiracetam) Tablet, For Suspension [Aprecia Pharmaceuticals Company]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LEVETIRACETAM Injection, Solution, Concentrate [Sagent Pharmaceuticals]

LEVETIRACETAM Injection, Solution, Concentrate [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LEVETIRACETAM Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement