DOZOTIMA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOZOTIMA Oční kapky, roztok 20MG/ML+5MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML+5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X5ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOZOTIMA Oční kapky, roztok 20MG/ML+5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TIMOLOL, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • DOZOTIMA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 350/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls77291/2015

A k sp. zn. sukls272135/2016, sukls274595/2016, sukls274596/2016

P

říbalová informace: informace pro

pacienta

DOZOTIMA 20 mg/ml + 5 mg/ml

Oční kapky, roztok

Dorzolamidum/timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznte v této příbalové informaci

Co je Dozotima a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dozotima používat

Jak se Dozotima používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dozotima uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dozotima a k

čemu se používá

Léčivý přípravek Dozotima je kombinací dvou léčivých látek: dorzolamidu a timololu.

Dorzolamid patří do skupiny léčiv zvaných „inhibitory karboanhydrázy“.

Timolol patří do skupiny léčiv zvaných „beta-blokátory“.

Tyto léčivé přípravky snižují různými mechanismy tlak v oku.

Přípravek Dozotima se předepisuje ke snížení zvýšeného tlaku při léčbě glaukomu (zeleného zákalu)

v oku tehdy, když používání samotného beta-blokátoru v očních kapkách není dostatečné.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

D

ozotima používat

Nepoužívejte

přípravek

Dozotima

jestliže jste alergický(á) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol-maleinát nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký

chronický obstrukční zánět průdušek (těžké onemocnění průdušek, které může způsobit dušnost,

potíže při dýchání a/nebo dlouhotrvající kašel);

jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu (nepravidelný tep);

jestliže máte závažné onemocnění nebo potíže s ledvinami nebo jste někdy měl(a) ledvinové

kameny,

jestliže máte nadměrnou kyselost krve v důsledku hromadění chloridů v krvi (hyperchloremická

acidóza)

Pokud si nejste jistý(á), zda můžete tento přípravek používat, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dozotima se poraďte se svým lékařem.

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních nebo očních potížích, které máte v současnosti

nebo jste měl(a) v minulosti:

koronární onemocnění srdce (symptomy mohou zahrnovat bolest nebo tíseň na hrudi, dušnost

nebo pocit škrcení), srdeční selhání, nízký krevní tlak;

poruchy srdeční frekvence, jako je zpomalený tep;

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc;

onemocnění periferních tepen (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom);

cukrovku, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi;

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené

činnosti.

Informujte svého lékaře, že používáte přípravek Dozotima, před operací, protože timolol může změnit

účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Svého lékaře rovněž informujte o jakékoli alergii nebo alergických reakcích zahrnujících kopřivku,

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobovat problémy s dýcháním nebo polykáním.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte svalovou slabostí nebo pokud byla u Vás stanovena diagnóza

myasthenia gravis.

Jestliže se objeví podráždění oka nebo jakékoli nové postižení oka, jako zarudnutí oka nebo otok

očních víček, kontaktujte ihned svého lékaře.

Pokud máte podezření, že přípravek Dozotima vyvolává alergickou reakci nebo reakci přecitlivělosti

(například kožní vyrážku, závažnou kožní reakci nebo zarudnutí a svědění oka), ihned přestaňte tento

přípravek používat a kontaktujte svého lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud u Vás dojde k rozvoji oční infekce, poranění oka, operaci oka nebo

došlo k nějaké reakci, včetně rozvoje nových nebo ke zhoršení současných příznaků.

Aplikace přípravku Dozotima do oka může působit na celý organismus.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním tohoto přípravku s lékařem.

Použití u dětí

S použitím přípravku Dozotima u dětí jsou pouze velmi omezené zkušenosti.

Použití u starších pacientů

Účinnost přípravku Dozotima byla v klinických studiích u starších i mladších pacientů podobná.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

Informujte svého lékaře o všech případných potížích s játry, které máte v současnosti nebo jste měl(a)

v minulosti.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Dozotima

Přípravek Dozotima může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních

očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky

určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě srdce nebo k léčbě cukrovky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

To je zvláště důležité v případě, jestliže:

užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečního onemocnění (jako jsou blokátory

kalciových kanálů, betablokátory nebo digoxin);

užíváte léky k léčbě poruch nebo nepravidelností srdečního rytmu (jako jsou blokátory kalciových

kanálů, betablokátory nebo digoxin);

používáte jiné oční kapky obsahující beta-blokátor;

užíváte jiné inhibitory karboanhydrázy, jako je acetazolamid;

užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese;

užíváte parasympatomimetické léky, které mohou být předepsány k usnadnění močení.

Parasympatomimetika jsou rovněž zvláštní typ léků, které se někdy užívají k obnovení normálního

pohybu střev;

užíváte narkotika, jako je morfin, k léčbě středně silné až těžké bolesti;

užíváte léky na cukrovku;

užíváte antidepresiva, jako je fluoxetin a paroxetin;

užíváte léky obsahující sulfoskupinu.

užíváte chinidin (používá se k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nepoužívejte přípravek Dozotima, jestliže kojíte. Léčivé látky se mohou vstřebávat do Vašeho mléka.

Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie týkající se schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Používání přípravku

Dozotima vyvolává nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění, které mohou ovlivnit Vaši schopnost

řídit a/nebo obsluhovat stroje. Po použití neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit dobře

nebo budete vidět jasně.

Přípravek Dozotima obsahuje konzervační látku benzalkonium

-chlorid.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí.

Benzalkonium-chlorid může obarvit měkké kontaktní čočky. Zabraňte styku s měkkými

kontaktními čočkami. Před použitím vyjměte kontaktní čočky a poté vyčkejte 15 minut, než je

znovu nasadíte.

3.

J

ak se přípravek

D

ozotima používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Správné dávkování a délku léčby určí Váš lékař.

Doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí) dvakrát denně, například ráno a večer.

Jestliže používáte přípravek Dozotima společně s jinými očními kapkami, zachovávejte nejméně 10

minut odstup mezi použitím přípravku Dozotima a dalších očních kapek.

Bez porady se svým lékařem neměňte dávku tohoto léku.

Zabraňte dotyku kapacího konce lahvičky s okem nebo okolím oka. Mohlo by to vést ke kontaminaci

bakteriemi, která by mohla způsobit oční infekci vedoucí k těžkému poškození oka nebo dokonce ke

ztrátě zraku. Aby se zabránilo kontaminaci lahvičky, chraňte kapací konec lahvičky před stykem

s jakýmkoliv povrchem. Pokud si myslíte, že by Váš lék mohl být kontaminován, nebo pokud se u Vás

rozvine oční infekce, kontaktujte okamžitě svého lékaře ohledně pokračování v používání této

lahvičky.

Pro zajištění správného dávkování se nesmí konec kapacího uzávěru zvětšovat.

Návod k použití:

Před každým použitím si umyjte ruce.

Může být pro Vás snadnější vkapávat oční kapky před zrcadlem.

Před prvním použitím se ujistěte, že je kontrolní proužek na hrdle lahvičky neporušen. U

neotevřené lahvičky je mezi hrdlem a uzávěrem mezera.

Odšroubujte uzávěr z lahvičky.

Zakloňte hlavu a jemně stáhněte spodní víčko směrem dolů, aby vznikla malá kapsa mezi

Vaším okem a spodním víčkem.

Otočte lahvičku dnem vzhůru, jemně ji stiskněte, až se aplikuje jedna kapka podle pokynu

lékaře. NEDOTÝKEJTE SE KAPACÍM KONCEM LAHVIČKY OKA ANI OČNÍHO

VÍČKA.

Pokud to máte lékařem předepsáno, opakujte kroky 3 & 4 do druhého oka.

Ihned po použití zašroubujte uzávěr lahvičky.

Po vkápnutí přípravku Dozotima stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To

pomůže, aby se dorzolamid/timolol nedostaly do zbytku těla.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Dozotima

, než jste měl(a)

Jestliže jste si vkápl(a) do oka příliš mnoho kapek, nebo požil(a) obsah lahvičky, může se Vám kromě

jiného točit hlava, můžete mít potíže s dýcháním nebo pocit, že se Vám zpomalila srdeční frekvence.

Ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít příprav

ek Dozotima

Je důležité užívat přípravek Dozotima tak, jak Vám lékař předepsal.

Pokud jste vynechal(a) dávku, aplikujte ji ihned, jak je to možné. Pokud je však již téměř čas na další,

vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v obvyklém režimu dávkování.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

používat

přípravek

Dozotima

Chcete-li přestat s používáním tohoto léku, informujte o tom nejprve svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé

nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu přípravkem

Dozotima, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Generalizované alergické reakce včetně otoku podkoží, které se mohou objevit na místech jako je

obličej a končetiny, a které mohou vést k zúžení dýchacích cest, což může způsobit potíže s polykáním

nebo dýcháním, kopřivku neboli svědivou vyrážku, lokalizovanou nebo generalizovanou vyrážku,

svědění, závažné náhlé život ohrožující alergické reakce.

Následující nežádoucí účinky byly u přípravku Dozotima nebo u jedné z jeho složek hlášeny během

klinického zkoušení nebo po uvedení léčivého přípravku na trh:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

Pálení a štípání v očích, poruchy chuti.

Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100):

Zarudnutí oka a okolí oka/očí, slzení nebo svědění oka/očí, eroze rohovky (poškození svrchní vrstvy

oční koule), otok a/nebo podráždění oka/očí a jeho okolí, pocit cizího tělíska v oku, snížená citlivost

rohovky (můžete mít něco v oku a necítit bolest), bolest oka, suché oči, rozmazané vidění, bolest

hlavy, zánět vedlejších nosních dutin (pocit tlaku nebo plného nosu), nevolnost (rovněž zvaná nauzea),

slabost/vyčerpanost a únava.

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacienta z 1 000):

Závratě, deprese, zánět duhovky, poruchy vidění včetně refrakčních změn (v některých případech

v důsledku vysazení léčby přílišného zúžení oční zornice), zpomalení srdeční frekvence, mdloby,

dýchací obtíže (dušnost), poruchy trávení a ledvinové kameny (často doprovázené náhlou,

nesnesitelnou a svíravou bolestí v dolní části zad a/nebo boku, genitálií a třísel nebo břicha).

Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000):

Systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů),

brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou, problémy se spánkem (nespavost), noční můry, ztráta

paměti, zesílení známek a příznaků myastenia gravis (onemocnění svalů), pokles sexuálních potřeb,

cévní mozková příhoda, přechodná krátkozrakost, která může po vysazení léčby vymizet, odchlípení

vrstvy pod sítnicí, která obsahuje cévy, po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, pokles

víček (oko zůstává napůl zavřené), dvojité vidění, šupinatění víček, otoky rohovky (s příznaky poruch

vidění), nízký tlak v oku, ušní šelest, nízký krevní tlak, změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu,

městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění spojené s dušností a otoky nohou nebo chodidel

v důsledku hromadění tekutin), otok (hromadění tekutin), mozková ischemie (snížené prokrvení

mozku), bolest na hrudi, bušení srdce (zrychlený a/nebo nepravidelný tep), infarkt myokardu,

Raynaudův jev, otok nebo chlad v rukou a nohou, sevření dýchacích cest v plicích způsobující potíže

s dýcháním, kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem, kontaktní dermatitida, ztráta vlasů, kožní

vyrážka bělavě stříbřitého vzhledu (psoriaziformní vyrážka), Peyronieho choroba (která může způsobit

zakřivení penisu), reakce alergického typu, jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech

případně otok rtů, očí a úst, sípání nebo závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza).

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může

způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence

výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší, než když se léky podávají

například ústy nebo injekcí. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u přípravků skupiny

betablokátorů při léčbě očí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Nízká hladina cukru v krvi, srdeční selhání, jistý typ poruchy srdečního rytmu, bolest břicha, zvracení,

bolest svalů nevyvolaná námahou, sexuální dysfunkce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

D

ozotima uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky za „EXP“ a

na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Přípravek Dozotima se musí spotřebovat do 28 dnů po prvním otevření lahvičky. Musíte proto vyhodit

lahvičku po 4 týdnech po prvním otevření, a to i v případě, že v ní zůstal zbytek roztoku. Pro lepší

zapamatování si na volné místo krabičky zapište datum, kdy jste lavičku poprvé otevřel/a.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Dozotima obsahuje

Léčivými látkami jsou dorzolamidum a timololum. Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg

(což odpovídá dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg) a timololum 5 mg (což odpovídá

timololi maleas 6,83 mg).

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), hyetelosa, benzalkonium-chlorid (jako

konzervační látka), dihydrát natrium-citrátu (E331), hydroxid sodný (E524) pro úpravu pH a

voda na injekci

Jak

přípravek

Dozotima

vypadá a co obsahuje toto balení

Tento přípravek je sterilní, čirý, lehce viskózní, bezbarvý vodný roztok pro oční kapky.

Přípravek Dozotima je dostupný v bílé neprůhledné lahvičce z polyethylenu střední hustoty s kapací

koncovkou se zatavenou LDPE špičkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem.

Lahvička obsahuje 5 ml očních kapek, roztoku.

Velikost balení: 1, 3 nebo 6 lahviček po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobc

i

Pharmaten S.A.

Pallini, Attikis, Řecko

Famar S.A

Alimos, Athény, Řecko

T

ento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

:

Bulharsko:

Dozopres Combi (20 mg + 5 mg)/ml, eye drops, solution

Estonsko:

Dorzolamide/Timolol ELVIM

Itálie:

DORZAMOX 2% + 0.5% collirio 5 ml

Island:

Dorzolamide/Timolol Alvogen (20+5) mg/ml eye drops solution

Litva:

Dorzolamide/Timolol ELVIM 20 mg/5mg/ml akių lašai, tirpalas

Lotyšsko:

Dorzolamide/Timolol ELVIM 20+5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Maďarsko:

Dozopres Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml Oldatos szemcsepp

Polsko:

Dozopres Combi

Velká Británie:

Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 17. 5. 2017