DOXYFORT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOXYFORT 500.0 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOXYFORT 500.0 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, kur domácí, neruminující telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • 9901410 - 1 x 50 g - láhev - -; 9901411 - 1 x 100 g - láhev - -; 9901412 - 1 x 500 g - láhev - -; 9901413 - 1 x 1000 g - láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/064/12-C
 • Datum autorizace:
 • 18-06-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO

A

ADRESA DRŽITELE

ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí

o regis

raci:

INTERSIGN, Pecháčkova 5, 150 00 Praha, Česká republika

Výrobce od

ědný

ění

šarže:

Biofaktor SP. z o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Polsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Doxyfort 500 mg/g prášek pro perorální roztok

Doxycyclini hyclas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Doxycyclini hyclas

500 mg/g

(odpovídá 433 mg/g Doxycyclinum)

Mírně nažloutlý prášek pro perorální roztok.

4.

INDIKACE

Léčba níže uvedených infekcí dýchacího a zažívacího traktu způsobených mikroorganizmy

citlivými na doxycyklin.

Neruminující telata:

- Bronchopneumonie a pleuropneumonie způsobené Pasteurella spp., Streptococcus spp.,

Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni a Mycoplasma spp.

Prasata:

- Atrofická rinitida způsobená Pasteurella multocida a Bordetella bronchiseptica;

- Bronchopneumonie způsobená Pasteurella multocida, Streptococcus suis a Mycoplasma

hyorhinis;

- Pleuropneumonie způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae.

Kur domácí:

- Infekce dýchacího systému způsobené Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus

paragallinarum a Bordetella avium.

- Enteritida způsobená Clostridium perfringens a Clostridium colinum.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny nebo na některou z pomocných látek.

Nepodávat zvířatům se závažným poškozením jater nebo nedostatečnou funkcí ledvin.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné

nežádoucí

účinky či jiné

reakce, které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému veterináři.

7.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí, neruminující telata.

8.

DÁVKOVÁNÍ

PRO

JEDNOTLIVÉ

DRUHY,

ZPŮSOB(Y) A

CESTA(Y)

PODÁNÍ

Neruminující telata:

10 mg doxycyklin-hyklátu na kg živé hmotnosti na den, což

odpovídá 20 mg přípravku na kg živé hmotnosti, po dobu 3-5

po sobě následujících dnů, rozděleně ve dvou dávkách.

Prasata:

10 mg doxycyklin-hyklátu na kg živé hmotnosti na den, což

odpovídá 20 mg přípravku na kg živé hmotnosti, po dobu 3-5

po sobě následujících dnů.

Kur domácí:

25 mg doxycyklinu hyklátu na kg živé hmotnosti na den, což

odpovídá 50 mg přípravku na kg živé hmotnosti, po dobu 3-5

po sobě následujících dnů.

Při podání v napájecí vodě je třeba přesnou denní dávku přípravku vypočítat z doporučené

dávky, počtu a hmotnosti léčených zvířat, a to podle následujícího vzorce:

přípravku/kg

živé

hmotnosti/den

průměrná živá hmotnost (kg)

léčených zvířat

=…. mg přípravku na litr napájecí

vody

průměrná denní spotřeba vody (l) na zvíře

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

bylo

zajištěno správné dávkování přípravku, je třeba stanovit

živou hmotnost

nejpřesněji. Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro dodržení správné

dávky může být nutné upravit koncentraci přípravku v napájecí vodě.

Doporučujeme použít řádně kalibrovanou váhu při použití pouze části balení přípravku.

Denní

dávku

nutno

přimíchat k

napájecí

vodě

tak,

byla

celá dávka

přípravku

spotřebována do 24 hodin. Medikovanou napájecí vodu je třeba připravovat každých 24

hodin. Doporučuje se

připravit koncentrovaný roztok - přibližně 100 g přípravku na litr

napájecí vody - a v případě potřeby tento roztok dále zředit na terapeutickou koncentraci.

Alternativně lze koncentrovaný roztok použít v medikátoru napájecí vody.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

Neruminující telata: 7 dnů

Prasata: 8 dnů

Kur domácí: 5 dnů

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 8 dnů

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu:

24 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření při použití u zvířat

Vzhledem

variabilitě

(časové,

zeměpisné)

citlivosti

bakterií

doxycyklin,

důrazně

doporučujeme odebrat bakteriologické vzorky z nemocných zvířat na farmě a otestovat

citlivost mikroorganizmů.

V minulosti byla zaznamenána vysoká míra odolnosti E. coli vůči tetracyklinům u kura

domácího. Proto by tento přípravek měl být používán k léčbě infekcí způsobených E. coli

po testování citlivosti. Rezistence vůči tetracyklinům byla také hlášena v některých zemích

EU u respiračních

patogenů prasat (A. pleuropneumoniae, S.

suis)

a u

patogenů

telat

(Pasteurella spp.).

Vzhledem k tomu, že eradikace cílových patogenů nemusí být dosaženo, měla by léčba

probíhat v kombinaci s osvědčenými zoohygienickými postupy, např. dodržování správné

hygieny, dostatečného větrání a prostoru pro zvířata.

Pro uživatele

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z ochranného oděvu, z nepropustných latexových nebo gumových

rukavic a jednorázového respirátoru, aby se zamezilo inhalaci a kontaktu přípravku s

pokožkou.

V případě zasažení pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí přípravkem

je třeba zasažené oko ihned důkladně vypláchnout proudem čisté vody.

Pokud se u vás projeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok

obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto

případech vyhledat pomoc lékaře.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vzhledem k ukládání doxycyklinu v kostní tkáni mláďat, mělo by během březosti a laktace

být použití přípravku omezeno.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte v kombinaci s baktericidními antibiotiky, jako jsou peniciliny a cefalosporiny.

Tetracykliny mohou vytvářet cheláty s kationty (např. Mg, Mn, Fe a Al), což může vést ke

snížení biologické dostupnosti.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

U telat se může objevit akutní, někdy fatální, degenerace myokardu následkem podání jedné i

více dávek. Vzhledem k tomu, že většinou k tomu dochází následkem předávkování, je

důležité dávku odměřit přesně.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Všechen

nepoužitý

přípravek

nebo

odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí

být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.