DOLOBENE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOLOBENE, DRM GEL 50GM
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50GM, Tuba
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOLOBENE, DRM GEL 50GM
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 85/ 218/02-C
 • EAN kód:
 • 4030096673839
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformaci,protožeobsahujeprovásdůležitéúdaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakDolobenemusíteužívatpečlivě

podlenávodu,abyVámconejvíceprospěl.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Požádejtesvéholékárníka,pokudpotřebujetedalšíinformaceneboradu.

Pokudsevašepříznakyzhoršínebosenezlepšíběhemprvníhotýdnepoužívánípřípravku,

navštivtelékaře.

V příbalovéinformacinaleznete :

CojeDolobeneakčemusepoužívá

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačneteDolobenepoužívat

JakseDolobenepoužívá

Možnénežádoucíúčinky

UchovávánípřípravkuDolobene

Dalšíinformace

DOLOBENE

gel

(Dexpanthenolum,Dimethylissulfoxidum,Heparinumnatricum)

Léčivélátkyjsoudexpanthenolum25mg,dimethylissulfoxidum(90%)166,6mg,heparinum

natricum3,2mg(odp.500m.j.)v1ggelu.

Pomocnélátkyjsourozmarýnovásilice,kosodřevinovásilice,citronelovásilice,složený

hydrogenricinomakrogol2000,karbomer980,trometamol,isopropylalkohol,čištěnávoda.

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ratiopharmGmbH,Ulm,Německo

Výrobce:

MerckleGmbH,Blaubeuren,Německo

1. COJEDOLOBENEAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Dolobenejespeciálníkombinaceaktivníchlátekkpomocnéléčběakutníbolestivesvalovéma

pohybovémaparátuaakutníchbolestivýchonemocněnížildolníchkončetin.Heparinpřimístním

nanesenípůsobíprotikrevnímusrážení,zlepšujeprůtokkrve,máúčinekprotiotokovýaprotizánětlivý,

urychlujevstřebáváníkrevníchpodlitin.Dexpanthenolchránípokožku,zlepšujefunkcetkání,zejména

vrstevpokožky.Dimethylsulfoxidkroměmístníchprotizánětlivých,bolesttlumících,cévy

rozšiřujícíchaprotiotokovýchúčinkůmáischopnostpotencovatúčinekmístněpoužívanýchléků.

Látkyrozpuštěnévdimethylsulfoxidupronikajízrohovatělouvrstvoukůžerychleji,nežjsou-li

rozpuštěnévjinýchrozpouštěcíchlátkách.

Dolobenesepoužívákpodpůrnéléčběotoků,podlitinazánětůadoprovodnýchbolestípouzavřených

poraněníchsvalů,synoviálníchpochev(obalovýchpouzderšlach),šlachakloubů,jakojsou

zhmožděniny,namožení,podvrtnutíavymknutí,tenisovýloket,zánětytíhovýchváčků,adále

kpodpůrnéléčběztuhlostipažíaramen(humeroskapulárníperiartritidy),akutníchobtížíspojenýchs

žilnímichorobamidolníchkončetin,jakojsouotokyapovrchovézánětyprovázenébolestíapřípadně

zrudnutímkůže.

Přípravekjeurčenpropoužíváníudospělých,mladistvýchadětíod5letvěku.Přípravekjevhodný

předevšímkléčběsportovníchporanění.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEDOLOBENEPOUŽÍVAT

NepoužívejteDolobene:

jestližejstepřecitlivělý(á)naléčivoulátkunebonakteroukolivdalšísložkupřípravku;

jestližetrpíteastmatem;

pokudmátetěžképoškozeníjaterneboledvin;

přikrvácivýchstavech;

přilupuserythematodes(systémovéautoimunitníonemocněníprojevujícísehorečkou,kožními

příznakyapříznakyvyplývajícímizpoškozenírůznýchorgánů);

běhemtěhotenstvíavobdobíkojení.

Přípraveknesmějípoužívatdětimladšínež5let.Přípraveknesmíbýtnanášennaotevřenéránya

sliznice.

Těhotenství

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.

Přípraveksenesmíběhemtěhotenstvíužívat.

Kojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.

Přípraveksenesmívobdobíkojeníužívat.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Přípravekneovlivňujepozornost.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.Přítomnost

dimethylsulfoxiduvpřípravkuDolobenepodporujeprůnikmnohalátek,kteréjsouvněkterých

případechšpatněvstřebáványpokožkou.Kzamezenínežádoucíchúčinkůtakovýchlátekbydalší

přípravkyanijinélátkynemělybýtnanášenynastejnouoblastkůžebezprostředněpřednebopo

naneseníDolobene;případněmábýtkůžepečlivěočištěnapředkaždýmpoužitímgeluDolobene.

Současnépoužitínesteroidníprotizánětlivélátkysulindakumůževyvolatbolestiperiferníchnervůa

protonesmíbýtgelDolobeneasulindaksoučasněpoužívány.

3. JAKSEDOLOBENEPOUŽÍVÁ

Vždyužívejtepřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.

Přípraveksenanáší1-2xdenněnapostiženémísto,lehceserozetřepopovrchu,alenevtíráse,aléčené

místosenezakrýváobvazemnebooděvem.

Pokudseprojevízlepšenípříznakůjižběhemprvníhotýdnepoužívánípřípravkuapříznakysenadále

zlepšujíipřidalšímpoužívánípřípravku,jemožnépřípravekpoužívatbezporadyslékařemaždo

úplnéhoodezněnípříznaků,cožmůžetrvatažněkoliktýdnů.

Pokudvšaknedojdekezlepšenípříznakůjižběhemprvníhotýdneakjejichdalšímuzlepšování

běhemdalšíhopoužívánípřípravkunebopokudsevyskytnounežádoucíúčinky,jenutnépřerušit

používánípřípravkuaporaditseneprodleněslékařem.

Jestližejstepoužil(a)víceDolobene,nežjsteměl(a)nebopřináhodnémpožitípřípravkudítětemse

poraďteslékařem.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiDolobenenežádoucíúčinky.Zřídkamůžedimethylsulfoxid

vyvolatalergickoukožníreakci.Ojedinělépřípadyzrudnutíkůže,pocitůsvěděníapáleníjsou

vyvolánycévyrozšiřujícímpůsobenímdimethylsulfoxiduaobvyklemizívprůběhuléčby.

Jestližezaznamenáteněkterýztěchtonežádoucíchúčinkůnebojakýkolivjinýnežádoucíúčinek,který

neníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímsvémulékařinebolékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍPŘÍPRAVKUDOLOBENE

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo30 ° C.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.

Velikostbalení:

20g,50g,100gnebo150ggeluvhliníkovétubě.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6. DALŠÍINFORMACE

Dalšíinformaceotomtopřípravkuzískáteumístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

ratiopharmCZs.r.o.

Bělehradská54,Praha2

www.ratiopharm.cz

Datumposlednírevizetextu:

9.9.2009