Advertisement

DOCETAXEL ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOCETAXEL ACTAVIS Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X8ML II Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOCETAXEL ACTAVIS Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DOCETAXEL
 • Přehled produktů:
 • DOCETAXEL ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 626/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls168932/2014

a k sp.zn. sukls220805/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Docetaxel Actavis 20 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

Docetaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Docetaxel Actavis a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Docetaxel Actavis používat.

Jak se přípravek Docetaxel Actavis používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek Docetaxel Actavis uchovávat.

Obsah balení a další informace.

1.

Co je Docetaxel Actavis a k čemu se používá

Tento lék se nazývá

Docetaxel

Actavis.

Běžný název léčivé

látky

obsažené v tomto přípravku

docetaxel. Docetaxel je látka získaná z jehličí tisu.

Docetaxel patří do skupiny protinádorových léčivých přípravků, které se nazývají taxany.

Docetaxel

Actavis

Vám

lékař

předepsal

léčbu

rakoviny

prsu,

jednu

forem

rakoviny

plic

(nemalobuněčný karcinom plic), karcinomu prostaty, žaludku nebo karcinomu hlavy a krku:

Pro léčbu pokročilého karcinomu prsu se Docetaxel Actavis může podávat buď samotný, nebo

v kombinaci s doxorubicinem nebo trastuzumabem, případně capecitabinem.

Pro léčbu časného karcinomu prsu s nebo bez postižení mízních uzlin se Docetaxel Actavis může

podávat v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem.

Pro léčbu karcinomu plic se Docetaxel Actavis může podávat buď samotný, nebo v kombinaci

s cisplatinou.

léčbu

karcinomu

prostaty

Docetaxel

Actavis

podává

v kombinaci

s prednisonem

nebo

prednisolonem.

Pro léčbu metastatického karcinomu žaludku se Docetaxel Actavis podává v kombinaci s cisplatinou a

5-fluoruracilem.

Pro léčbu karcinomu hlavy a krku se Docetaxel Actavis podává v kombinaci s cisplatinou

a 5-fluoruracilem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Docetaxel Actavis používat

Nepoužívejte přípravek Docetaxel Actavis:

jestliže jste alergický(á) na docetaxel nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte příliš nízký počet bílých krvinek

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Docetaxel Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před každou léčbou přípravkem Docetaxel Actavis Vám bude provedeno vyšetření krve pro kontrolu, zda

máte dostatečný počet krvinek a dobrou funkci jater pro užití přípravku

Docetaxel Actavis. Případný

pokles počtu bílých krvinek může být provázen horečkou nebo infekcí.

Máte-li potíže se zrakem, poraďte se s lékařem, lékárníkem v nemocnici nebo zdravotní sestrou. Pokud se

objeví problémy se zrakem, především rozmazané vidění, je zapotřebí oči a zrak ihned vyšetřit.

Pokud zaznamenáte akutní nebo zhoršující se problémy s plícemi (horečka, dušnost nebo kašel),

prosím informujte ihned svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Lékař může okamžitě zastavit Vaši

léčbu.

Budete

muset

užívat

premedikaci

(preventivní

léčbu

před

léčbou

docetaxelem)

ústy

podávanými

kortikosteroidy, jako je dexamethason, jeden den před podáním přípravku Docetaxel Actavis a pokračovat

v užívání ještě jeden nebo dva dny poté, aby se snížily na nejmenší možnou míru případné nežádoucí

účinky po infuzi, jako je například alergická reakce a zadržování tekutin (otoky rukou, chodidel, nohou

nebo váhový přírůstek).

Během léčby můžete dostávat jiné přípravky pomáhající udržet dostatečný počet krvinek.

Docetaxel obsahuje alkohol. Kontaktuje svého lékaře, pokud trpíte závislostí na alkoholu nebo máte

poškozenou funkci jater. Viz také bod „Docetaxel Actavis obsahuje ethanol (alkohol)“ níže.

Další léčivé přípravky a Docetaxel Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Mohlo by se stát, že Docetaxel Actavis nebo jiný současně užívaný lék

by neúčinkoval podle očekávání nebo by se zvýšila pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Docetaxel Actavis se NESMÍ podávat, pokud jste těhotná, pokud to jednoznačně neurčí Váš lékař.

Během léčby tímto přípravkem nesmíte otěhotnět a musíte používat spolehlivou antikoncepci, protože

Docetaxel Actavis by mohl poškodit Vaše nenarozené dítě. Pokud byste během léčby otěhotněla, musíte

okamžitě informovat svého lékaře.

Kojení

Během léčby přípravkem Docetaxel Actavis NESMÍTE kojit.

Plodnost

Muži, kteří jsou léčeni přípravkem Docetaxel Actavis, nemají během léčby a ještě dalších 6 měsíců po

ukončení léčby počít dítě a před léčbou mají zvážit možnost konzervace spermatu, protože docetaxel může

poškozovat mužskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Není důvod, proč byste mezi jednotlivými léčebnými kúrami přípravkem Docetaxel Actavis nemohl(a)

řídit, s výjimkou případů, kdybyste pociťoval(a) závrať nebo celkovou nejistotu. Ve vyšších dávkách

(7,5 ml koncentrátu = 150 mg obsahuje 3 g ethanolu) může množství alkoholu zhoršit Vaši schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

Docetaxel Actavis obsahuje ethanol (alkohol)

1ml injekční lahvička: Tento léčivý přípravek obsahuje 51 objemových % ethanolu (alkoholu) a to až

0,400 g (0,5 ml) v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,16 ml vína v jedné injekční

lavičce.

4ml injekční lahvička: Tento léčivý přípravek obsahuje 51 objemových % ethanolu (alkoholu) a to až 1,6

g (2,02 ml) v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 40,4 ml piva nebo 16,83 ml vína v jedné injekční

lavičce.

7ml injekční lahvička: Tento léčivý přípravek obsahuje 51 objemových % ethanolu (alkoholu) a to až 2,8

g (3,54 ml) v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 70,8 ml piva nebo 29,6 ml vína v jedné injekční

lavičce.

8ml injekční lahvička: Tento léčivý přípravek obsahuje 51 objemových % ethanolu (alkoholu) a to až 3,2

g (4,1 ml) v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 81,1 ml piva nebo 33,8 ml vína v jedné injekční

lavičce.

Je proto nebezpečný pro pacienty s alkoholismem.

Obsah alkoholu v přípravku je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, u dětí a u vysoce

rizikových skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií.

Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může ovlivnit účinky jiných léků.

Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může zhoršit schopnost pacientů řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Docetaxel Actavis používá

Docetaxel Actavis Vám bude podáván zdravotnickým odborníkem.

Obvyklé dávkování

Dávka léku bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti a na celkovém stavu. Váš lékař vypočítá Váš tělesný

povrch ve čtverečních metrech (m

) a určí dávku léku, kterou dostanete.

Způsob a cesta podání

Docetaxel Actavis Vám bude podán ve formě infuze do žíly (intravenózní podání). Infuze trvá asi jednu

hodinu, po tuto dobu budete v nemocnici.

Frekvence podávání

Infuzi budete dostávat zpravidla jedenkrát za 3 týdny.

Váš lékař může změnit dávku a četnost podávání v závislosti na Vašich krevních testech, celkovém stavu

a léčebné odpovědi na přípravek Docetaxel Actavis. Zejména, prosím, informujte svého lékaře v případě

průjmu, vřídků v ústech, snížené citlivosti, mravenčení nebo brnění a dejte mu výsledky Vašich krevních

testů. Taková informace mu umožní rozhodnout, zda je nutné snížení dávky. Máte-li jakékoli další otázky,

týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Lékař Vás na ně upozorní a vysvětlí Vám potenciální rizika a přínos léčby.

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky přípravku Docetaxel Actavis podávaného samostatně jsou: snížení

počtu červených nebo bílých krvinek, vypadávání vlasů, nucení na zvracení, zvracení, vřídky v ústech,

průjem a únava.

Pokud je Docetaxel Actavis podáván v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, závažnost nežádoucích

účinků se může zvýšit.

V průběhu infuze v nemocnici se mohou objevit následující alergické reakce (postihují více než 1 z 10

pacientů):

zčervenání, změny na kůži, svědění

tlak na hrudníku, dýchací obtíže

horečka nebo třesavka

bolest v zádech

nízký krevní tlak.

Mohou se vyskytnout závažnější reakce.

Nemocniční

personál

bude

průběhu

léčby

pečlivě

sledovat

Váš

stav.

případě,

některý

z uvedených příznaků objeví, ihned je informujte.

období

mezi

jednotlivými

infuzemi

přípravku

Docetaxel

Actavis

mohou

objevit

následující

nežádoucí účinky a jejich frekvence se může lišit podle kombinace léčivých přípravků, kterou dostáváte:

Velmi časté: (postihují více než 1 z 10 pacientů):

infekce, pokles počtu červených krvinek (anemie) nebo bílých krvinek (které jsou důležité v obraně

proti infekci) a krevních destiček

horečka: v tomto případě musíte ihned informovat lékaře

alergické reakce, jak jsou popsány výše

nechutenství (anorexie)

nespavost

pocity snížené citlivosti nebo mravenčení nebo bolesti kloubů nebo svalů

bolest hlavy

změny ve vnímání chuti

zánět oka nebo zvýšené slzení

otoky způsobené porušeným odtokem mízy

dýchavičnost

zvýšená nosní sekrece; zánět krku a nosu; kašel

krvácení z nosu

vřídky v ústech

žaludeční potíže včetně pocitu na zvracení, zvracení a průjmu, zácpy

bolest břicha

trávicí obtíže

ztráta vlasů (ve většině případů se normální růst zpravidla obnoví)

zarudnutí nebo otok dlaní a chodidel, které může vést k olupování kůže (toto se může také objevit na

pažích, obličeji nebo na těle)

změna barvy nehtů, které se později mohou odlučovat

bolest svalů, bolest zad nebo kostí

změna nebo vynechání menstruace

otoky rukou, chodidel, nohou

únava; nebo příznaky podobné chřipce

přírůstek nebo úbytek tělesné hmotnosti.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

plísňové onemocnění úst (kandidóza)

dehydratace

závratě

poruchy sluchu

pokles krevního tlaku, nepravidelná nebo zrychlená srdeční akce

selhání srdce

zánět jícnu

sucho v ústech

obtížné nebo bolestivé polykání

krvácivost

zvýšená hladina jaterních enzymů (proto je potřeba pravidelně provádět krevní testy).

Méně časté: (postihují až 1 ze 100 pacientů):

mdloby

kožní reakce v místě vpichu, zánět žil (flebitida) nebo otok

zánět tlustého střeva, tenkého střeva; protržení střeva

krevní sraženiny.

Neznámá frekvence:

intersticiální plicní onemocnění (zánět plic způsobující kašel a potíže s dýcháním. Zánět plic se může

také vyskytnout v případech, kdy léčba docetaxelem probíhá současně s radioterapií)

pneumonie (plicní infekce)

fibróza plic (zjizvení a ztluštění tkáně plic s dušností)

reakce v místě aplikace infuze podobná popáleninám, která se může vyskytnout několik dní po

poslední dávce

rozmazané vidění v důsledku otoku oční sítnice (tzv. cystoidní makulární otok)

pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Docetaxel Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a lahvičce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Po otevření lahvičky:

Každá lahvička je určena k jednorázovému použití a musí být použita okamžitě po otevření. Není-li

použita okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele.

Po přidání do infuzního vaku:

Naředěný roztok je nutno použít ihned po přípravě. Jestliže se nepoužije okamžitě, potom za dobu a

podmínky uchovávání připraveného roztoku zodpovídá uživatel a normálně by neměly být delší než 3

dny, když je roztok uchováván při teplotě 2-8 °C, chráněn před světlem nebo 8 hodin při pokojové teplotě

(do 25 °C) a to včetně hodinové infuze.

Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevyhazujte

žádné

léčivé přípravky

do odpadních vod

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Docetaxel Actavis obsahuje:

Léčivou látkou je docetaxel.

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 20 mg docetaxelu.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, povidon, bezvodý ethanol a polysorbát 80.

Jak přípravek Docetaxel Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Docetaxel Actavis je čirý, světle žlutý roztok.

Velikosti balení

1 x 1 ml jednodávková lahvička

1 x 4 ml jednodávková lahvička

1 x 7 ml jednodávková lahvička

1 x 8 ml jednodávková lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

S. C. Sindan-Pharma S.R.L

11 Ion Mihalache Blvd,

011171 Bukurešť

Rumunsko

Actavis Italy S.p.A. – Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Docetaxel AB 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko: Docetaxel Actavis

Dánsko: Docetaxel Actavis

Finsko: Docetaxel Actavis 20 mg/ml

Island: Docetaxel Actavis

Itálie: Docetaxel Aurobindo

Kypr: Docetaxel Actavis

Lucembursko: Docetaxel AB 20 mg/ml solution a siluet pour perfusion

Německo: Docetaxel-Aurobindo 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nizozemsko: Docetaxel Aurobindo 20 mg/ml concentraar voor oplossing voor infusie

Norsko: Docetaxel Actavis

Portugalsko: Docetaxel Aurovitas

Rakousko: Docetaxel Actavis 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko: Docetaxel-Actavis 20 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila (20 mg/1 ml;

80 mg/4 ml;140 mg/7 ml)

Řecko: Docetaxel-Actavis

Španělsko: Docetaxel-Aurovitas 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko: Docetaxel-Actavis

Velká Británie: Docetaxel-Actavis 20 mg/ml concentrate for solution for insfusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.4.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Docetaxel Actavis 20 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

Pokyny k použití

Docetaxel Actavis je cytostatikum a vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně toxickou látku, je nutno

zachovávat

při

manipulaci

přípravě

roztoků

přípravku

Docetaxel

Actavis

příslušnou

opatrnost.

Cytotoxické látky smí pro podání připravovat pouze pracovníci, kteří byli proškoleni o bezpečném

zacházení

s těmito

přípravky.

Před

zahájením

práce

odkazujeme

místní

směrnice

práci

s cytotoxickými

léky.

Doporučuje

používání

rukavic.

Pokud

koncentrát

nebo

infuzní

roztok

přípravku Docetaxel Actavis dostane do kontaktu s pokožkou, ihned ji důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Pokud se koncentrát nebo infuzní roztok přípravku Docetaxel Actavis dostane do kontaktu se sliznicí,

ihned ji důkladně opláchněte vodou.

Příprava infuzního roztoku

K získání potřebné dávky u daného pacienta může být nutná více než 1 lahvička přípravku Docetaxel

Actavis 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Na základě požadované dávky pro pacienta

vyjádřené v mg aspirujte asepticky požadovaný objem docetaxelu z odpovídajícího počtu lahviček pomocí

kalibrovaných stříkaček s jehlou. Například pro dávku 140 mg docetaxelu je třeba 7 ml přípravku

Docetaxel Actavis 20 mg/ml.

Pro dávky pod 192 mg docetaxelu vstříkněte potřebný objem přípravku Docetaxel Actavis 20 mg/ml do

250 ml infuzního vaku nebo lahve obsahující buď 250 ml 5% roztoku glukózy pro infuzi (50 mg/ml) nebo

0,9% roztoku chloridu sodného pro infuzi (9 mg/ml). Pro dávky nad 192 mg docetaxelu je třeba více než

250 ml infuzního roztoku, protože maximální koncentrace docetaxelu je 0,74 mg na 1 ml infuzního

roztoku.

Ručně promíchejte infuzní vak nebo láhev otáčivým pohybem. Naředěný roztok se má použít během

8 hodin a podává se intravenózně za aseptických podmínek v hodinové infuzi při pokojové teplotě a za

normálních světelných podmínek.

Stejně, jako u všech parenterálních přípravků, je třeba přípravek Docetaxel Actavis před použitím vizuálně

zkontrolovat. Roztoky obsahující sraženiny je nutno vyřadit.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Uchovávání po prvním otevření

Každá lahvička je určena k jednorázovému použití a musí být použita okamžitě po otevření. Není-li

použita okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele.

Uchovávání po naředění

Z mikrobiologického

hlediska

musí

rekonstituce/ředění

probíhat

kontrolovaných

aseptických

podmínek a léčivý přípravek

má být

použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky

uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele.

Po přidání do infuzního vaku, jak je doporučeno, je infuzní roztok docetaxelu, pokud se uchovává při

teplotě do 25ºC v sáčcích, které nejsou vyrobeny z PVC, stabilní po dobu 8 hodin. Musí být použit do 8

hodin (včetně jedné hodiny infuze pro intravenózní podání).

Kromě

toho, fyzikální

a chemická

stabilita

infuzního roztoku připraveného podle doporučení

byla

prokázána na dobu 3 dnů, pokud je uchováván mezi 2ºC - 8ºC a chráněn před světlem.

Docetaxel infuzní roztok je přesycený a proto může krystalizovat v průběhu času. Pokud se krystaly

objeví, roztok již nesmí být použit a musí být zlikvidován.

Likvidace

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

DOCETAXEL Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DOCETAXEL Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

DOCETAXEL Injection [Amneal Biosciences LLC]

DOCETAXEL Injection [Amneal Biosciences LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NIZATIDINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

NIZATIDINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement