DOBEXIL H SUP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOBEXIL H SUP Čípek 250MG/40MG
 • Dávkování:
 • 250MG/40MG
 • Léková forma:
 • Čípek
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Strip
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOBEXIL H SUP Čípek 250MG/40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LIDOKAIN
 • Přehled produktů:
 • DOBEXIL H SUP

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 23/ 137/03-C
 • Datum autorizace:
 • 09-06-2014
 • EAN kód:
 • 3830044943288
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn.: sukls212566/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

DOBEXIL H SUP

250 mg / 40 mg

čípky

calcii dobesilas monohydricus, lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Dobexil H sup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H sup používat

Jak se Dobexil H sup používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Dobexil H sup uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dobexil H sup a k čemu se používá

Dobexil H sup jsou čípky do konečníku, které obsahují kombinaci dvou léčivých látek, kalcium-

dobesilát a lidokain. Používají se k podpůrné léčbě hemoroidů a dalších onemocnění konečníku, jako

jsou bolestivé trhliny kůže a svědění v okolí konečníku. Hemoroidy se nejčastěji projevují zduřením,

bolestí, pálením, svěděním či krvácením. U hemoroidů a bolestivých trhlin konečníku se přípravek

může používat bez porady s lékařem.

Po poradě s lékařem se přípravek používá k léčbě před a po chirurgických zákrocích na konečníku.

Kalcium-dobesilát

upravuje

porušenou

funkci

stěn

hemoroidálních

žil,

tlumí

jejich

zvýšenou

propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.

Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest.

Na postižená místa působí příznivě i mastný charakter čípkového základu, který brání sliznici před

mechanickým a chemickým drážděním.

Přípravek je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H sup používat

Nepoužívejte Dobexil H sup

jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesilát a lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže jste těhotná nebo kojíte;

jestliže je Vám méně než 15 let;

jestliže trpíte těžkým onemocněním srdce a/nebo ledvin.

Upozornění a opatření

jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním konečníku, je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o

pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu

s dostatečným množstvím vlákniny.

jestliže nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, nebo dojde-li ke

vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení, poraďte se o dalším používání

přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být

příznaky jiných onemocnění, která mohou vyžadovat včasnou léčbu.

Děti a dospívající

Tento přípravek nesmí používat děti a dospívající do 15 let.

Další léčivé přípravky a Dobexil H sup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem nepoužívejte jiné přípravky určené k podání do konečníku.

Přípravek Dobexil H sup s jídlem a pitím

Dobexil H sup se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek se

nesmí podávat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Dobexil H sup obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoluen. Může způsobit podráždění kůže,

místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

3.

Jak se Dobexil H sup používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jeden čípek dvakrát denně (ráno a večer).

Uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku a zaveďte jej do konečníku. Před

každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt či lépe

osprchovat studenou vodou.

Přípravek používejte nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dobexil H sup, než jste měl(a)

Předávkování tímto přípravkem je vzhledem k jeho lékové formě nepravděpodobné.

Při náhodném požití čípku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Dobexil H sup

Pokud je to možné, aplikujte čípek, jakmile si vzpomenete. Pokud to možné není, dávku vynechejte a

pokračujte v obvyklém dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Čípky Dobexil H sup v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivých

jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky nebo podráždění konečníku, které

se projevuje jako pálení a svědění. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Dobexil H sup uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Dobexil H sup obsahuje

Léčivými

látkami

jsou

calcii

dobesilas

monohydricus

lidocaini

hydrochloridum

monohydricum 40 mg v 1 čípku

Pomocnými látkami jsou: čípkový základ H 15 a W 35, antioxidant pro tuky (obsahující látky

propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, glycerol-stearát, kyselina citronová).

Jak Dobexil H sup vypadá a co obsahuje toto balení

Dobexil H sup jsou bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru.

Velikost balení: 10 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

21.1.2015