DOBEXIL H UNG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOBEXIL H UNG, RCT UNG 1X20GM
 • Léková forma:
 • Rektální mast
 • Podání:
 • Rektální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20GM, Tuba
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOBEXIL H UNG, RCT UNG 1X20GM
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 23/ 026/03-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1krozhodnutío převoduregistrace sp.zn. sukls176371/2012 a příloha ke sp.zn.

sukls203124/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

DOBEXILHUNG

Rektálnímast

Calciidobesilasmonohydricus, Lidocainihydrochloridummonohydricum

Přečtětesipozorně tuto příbalovouinformaci, protože obsahujepro vás důležité údaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakpřípravekDobexilHungmusíte

používatpečlivě podle návodu, abyVámco nejvíceprospěl.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

- Pokud sevaše příznakyzhoršínebosenezlepšído14dnů, musíte se poraditslékařem.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeDobexilHunga kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteDobexilHungpoužívat

3. JakseDobexilHungpoužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakDobexilHunguchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEDOBEXILHUNGAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

DobexilHungjerektálnímastkpoužitídokonečníku,kteráobsahujekombinacidvouléčivýchlátek,

dobesilanvápenatýalidokain.Používásekpodpůrnéléčběhemoroidůadalšíchonemocnění

konečníku,jakojsou bolestivé trhlinykůže asvěděnívokolíkonečníku.

Dobesilanvápenatýupravujeporušenoufunkcistěnhemoroidálníchžil,tlumíjejichzvýšenou

propustnost, zvyšujejejichodolnosta snižujetvorbu otoků.

Lidokain místně znecitlivuje sliznicia kůžia tímsnižuje svěděnía bolest.

Napostiženámístapůsobípříznivěimastnýcharaktermasťovéhozákladu,kterýbránísliznicipřed

mechanickýma chemickýmdrážděním.

Přípravekje vhodnýpro dospělé amladistvé od 15let.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEDOBEXILHUNG

POUŽÍVAT

NepoužívejteDobexilHung

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naléčivélátkynebonakteroukolidalšísložkupřípravku

DobexilHung;

-jestližejstetěhotnánebo kojíte;

-jestližejeVámméněnež15 let;

-jestliže trpítetěžkýmonemocněnímsrdcea/nebo ledvin.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuDobexilHungje zapotřebí

-jestližetrpítejakýmkolivonemocněnímkonečníku,jezvlášťdůležitédbátohygienuapečovato

pravidelnoustolici.Jeprotonutnépítdostatečnémnožstvítekutinajístmálokořeněnoustravu

sdostatečnýmmnožstvímvlákniny.

-jestliženedojdedo14dnůkústupuobtížínebosenaopakVašepříznakyzhoršíčisevyskytnou

neobvykléreakce,poraďteseodalšímpoužívánípřípravkuslékařem.Některépříznakytohoto

onemocnění,zejménakrváceníabolest,mohoubýtpříznakyjinýchonemocnění,kterámohou

vyžadovatvčasnouléčbu.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.PokudVámlékař

předepisujejakýkolivlék, upozornětejej, že užíváte DobexilHung.

Bezporadyslékařemnepoužívejtejinépřípravkyurčené kpoužitído konečníku.

PoužívánípřípravkuDobexilHungsjídlema pitím

DobexilHungsepoužívánezávisle na dobějídla.

Těhotenstvía kojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.Tentopřípravek

senesmípodávatvobdobítěhotenstvía přikojení.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Tentoléčivýpřípraveknemá vlivna schopnostříditaobsluhovatstroje.

3. JAKSEDOBEXILHUNGPOUŽÍVÁ

VždypoužívejteDobexilHungpřesněpodlepokynůuvedenýchvtétopříbalovéinformaci.Pokudsi

nejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.Rektálnímastvtlačtedokonečníku

pomocíplastovéhoaplikátorunebojinanestedookolíkonečníku2krátdenně(ránoavečer).Před

každýmošetřením,azvláštěpostolici,jenutnémístovokolíkonečníkupečlivěomýtčilépe

osprchovatstudenou vodou.

Způsob použitíplastového aplikátoru:

Kekaždémubalenípřípravkujedodávánplastovýaplikátor,jehožpomocívtlačíterektálnímastdo

konečníku.Předapopoužitíaplikátorpečlivěomyjte.Odšroubujteuzávěrtubyavrchnímkoncem

uzávěrunaruštehliníkovoumembránutuby.Našroubujte aplikátornatubu.Potévsuňtelehceaplikátor

do konečníku atubu stiskněte,ažvtlačíterektálnímastdo konečníku.

Přípravekpoužívejte nejdéle 14 dnů.

Jestližejste použil(a)vícepřípravkuDobexilHung,nežjsteměl(a)

Předávkovánítímto přípravkemje vzhledemkjeholékové formě nepravděpodobné.

Přináhodnémpožitírektálnímastidítětemihned vyhledejte lékaře.

Jestližejste zapomněl(a)použítDobexilHung

Pokudjetomožné,aplikujterektálnímast,jakmilesivzpomenete.Pokudtomožnénení,dávku

vynechejte apokračujte vobvyklémdávkování.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiDobexilHungnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

RektálnímastDobexilHungvdoporučenémdávkovánívyvolávánežádoucíúčinkyjenzřídka.U

citlivýchjedincůsemohouvyskytnoutalergickéreakce,např.kožnívyrážkynebopodráždění

konečníku, které se projevujejako pálenía svědění.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebolékárníkovi.

5. JAKDOBEXILHUNGUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotě10-25 o Cvdobřeuzavřenémpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkema světlem.

PřípravekDobexilHungnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičceatubě.

Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoDobexilHungobsahuje

-LéčivýmilátkamijsouCalciidobesilasmonohydricus40mg,Lidocainihydrochloridum

monohydricum20mgv1 g masti

-Pomocnýmilátkamijsou:antioxidantprotukysbutylhydroxytoluenem,polysorbát80,

propylenglykol, makrogol 400, makrogol 3350

JakDobexilHungvypadá a co obsahuje toto balení

DobexilHungje slabě nažloutlá, homogenní, průsvitná mast.

Velikostbalení:20 gmasti

Držitelrozhodnutío registraci

ICNPolfa RzeszówS.A.,

Przemysłowa 2

35-959Rzeszów, Polsko

Výrobci

Zentiva,k.s., Praha, Česká republika

EMO-FARM Sp.zo.o, Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

26.9.2012