DISOPHROL REPETABS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DISOPHROL REPETABS, POR TBL PRO 8
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 8, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DISOPHROL REPETABS, POR TBL PRO 8
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Stimulancia (zakázané pouze při soutěži). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 008/76-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls55551/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

DISOPHROL REPETABS 

dexbrompheniramini maleas 

pseudoephedrini sulfas 

Tablety s prodlouženým uvolňováním 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Disophrol repetabs a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Disophrol repetabs užívat  

3.  Jak se přípravek Disophrol repetabs užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Disophrol repetabs uchovávat  

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK DISOPHROL REPETABS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Disophrol repetabs obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, které slouží k rychlé a přetrvávající úlevě od 

příznaků překrvení a otoku sliznic horních cest dýchacích, které jsou projevem sezónní i celoroční alergie, 

senné rýmy, akutního zánětu nosohltanu (rýmy) a nosních cest. 

  

Antihistaminikum dexbromfeniramin tlumí výtok z nosu, kýchání, slzení a svědění očí. Dekongestivum 

pseudoefedrin zmírňuje otok a překrvení sliznic a jemně vysušuje a uvolňuje nosní cesty. 

Disophrol repetabs mohou užívat dospělí, mladiství a děti ve věku od 12 let ke zmírnění příznaků rýmy 

alergického  (senná  rýma)  nebo  jiného  původu,  při  sezónní  i  celoroční  alergické  rýmě,  při  zánětu 

vedlejších nosních dutin. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DISOPHROL 

REPETABS UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Disophrol repetabs 

-  jestliže jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  léčivé látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

Disophrol repetabs 

-   jestliže máte ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak anebo zvýšenou činnost štítné žlázy 

-  jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy nebo jste léčbu těmito přípravky ukončili před méně 

než 14 dny 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Disophrol repetabs je zapotřebí 

-  jestliže máte zelený oční zákal (glaukom), žaludeční vřed, zúžení mezi žaludkem a dvanácterníkem 

zvětšenou předstojnou žlázu (prostatu) anebo poruchu výtokové části močového měchýře 

-  jestliže máte srdečně cévní onemocnění, zvýšený nitrooční tlak, cukrovku (diabetes mellitus) nebo 

bolest na hrudníku (angínu pectoris). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Neužívejte tento přípravek v případě, že užíváte léky na léčbu vysokého krevního tlaku, depresi, alergii 

(antihistaminika),  uklidnění  nebo  nespavost  (barbituráty)  či  jiné  léky  působící  útlum  centrálního 

nervového  systému,  léky  proti  srážení  krve,  některé  léky  na  onemocnění  srdce  (digitalis)  anebo  léky 

snižující žaludeční kyselost. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku Disophrol repetabs s jídlem a pitím 

Při léčbě přípravkem Disophrol repetabs nepijte alkoholické nápoje. 

Těhotenství a kojení 

Během těhotenství a kojení lze přípravek užívat, jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při  užívání  přípravku  neřiďte  motorová  vozidla  ani  nevykonávejte  činnosti,  vyžadující  zvýšenou 

pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Disophrol repetabs 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý přípravek, který obsahuje cukry sacharózu a laktózu, užívat. 

Přípravek může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK DISOPHROL REPETABS UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Disophrol repetabs přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí, mladiství a děti od 12 let užívají jednu tabletu ráno a jednu večer před spaním. Tablety se zapijí 

vodou. Po počátečním zmírnění příznaků obvykle stačí jedna tableta denně jako udržovací dávka.  

Nikdy nepřekračujte doporučenou dávku. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Disophrol repetabs, než jste měl(a) 

Při  předávkování  nebo  dojde-li  k  požití  většího  množství  přípravku  dítětem,  vyhledejte  ihned  lékaře, 

protože je nutno okamžitě zahájit léčbu. U nemocného je třeba zvážit provedení výplachu žaludku. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Disophrol  repetabs  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, může však způsobit malátnost (i lehkou až středně těžkou ospalost). 

Uváděny  jsou  nežádoucí  účinky  jako  kopřivka,  vyrážka  po  použití  léku,  závažná  alergická  reakce 

(anafylaktický šok), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, nadměrné pocení, pocity mrazení, sucho 

v ústech, nose a v krku. 

Dále  je  uváděn  útlum  centrálního  nervového  systému,  neklid,  úzkost,  strach,  napětí,  nespavost,  třes, 

křeče,  slabost,  závratě,  bolest  hlavy,  návaly,  bledost,  dýchací  obtíže,  pocení,  nevolnost,  zvracení, 

nechutenství, časté a vydatné nebo obtížné a bolestivé močení, svalové křeče svěrače a zadržení moče, 

zvýšení  krevního  tlaku,  bušení  srdce,  zrychlení  srdeční  činnosti,  poruchy  srdečního  rytmu,  bolest  na 

hrudi, srdeční selhání. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK DISOPHROL REPETABS UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Disophrol repetabs obsahuje 

Léčivé látky: 3,0 mg dexbromfeniramin-maleinátu a 60 mg pseudoefedrin-sulfátu v zevní vrstvě tablety a 

stejné množství léčivých látek je opakovaně ve vnitřním jádru tablety přípravku Disophrol repetabs. 

Celkové množství v jedné tabletě přípravku Disophrol repetabs: 6,0 mg dexbromfeniramin-maleinátu a 

120 mg pseudoefedrin-sulfátu. 

Pomocné  látky:  monohydrát  laktosy,  škrob,  povidon,  magnesium-stearát,  dihydrát  síranu  vápenatého, 

síran  vápenatý,  sacharosa,  mastek,  arabská  klovatina,  kalafuna,  želatina,  zein,  oxid  titaničitý,  kyselina 

olejová, mýdlo, butylparaben, bílý vosk, karnaubský vosk. 

Jak přípravek Disophrol repetabs vypadá a co obsahuje toto balení 

Kulaté, bílé nebo téměř bílé, bikonvexní, lesklé tablety s prodlouženým uvolňováním. 

7, 8 a 10 tablet v blistru v jednom balení 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Do 30.9.2012: 

SP Europe,  

Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles,  

Belgie 

Od 1.10.2012: 

Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem 

Nizozemsko 

Výrobce: 

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena  

 28.3.2012 

Document Outline