DISOPHROL REPETABS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DISOPHROL REPETABS, POR TBL PRO 7
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DISOPHROL REPETABS, POR TBL PRO 7
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Stimulancia (zakázané pouze při soutěži). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 008/76-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.2 krozhodnutíopřevodu registracesp.zn.sukls55551/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

DISOPHROLREPETABS

dexbrompheniraminimaleas

pseudoephedrinisulfas

Tabletysprodlouženýmuvolňováním

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

- Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojepřípravekDisophrolrepetabsakčemu sepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekDisophrolrepetabsužívat

3. JaksepřípravekDisophrolrepetabsužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekDisophrolrepetabsuchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKDISOPHROLREPETABSAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Disophrolrepetabsobsahujekombinacidvouléčivýchlátek,kterésloužíkrychléapřetrvávajícíúlevěod

příznakůpřekrveníaotokusliznichorních cestdýchacích, kteréjsou projevemsezónníiceloročníalergie,

sennérýmy, akutního zánětu nosohltanu (rýmy)anosních cest.

Antihistaminikumdexbromfeniramintlumívýtokznosu,kýchání,slzeníasvěděníočí.Dekongestivum

pseudoefedrin zmírňujeotokapřekrvenísliznicajemněvysušujeauvolňujenosnícesty.

Disophrolrepetabsmohouužívatdospělí,mladistvíadětivevěkuod12letkezmírněnípříznakůrýmy

alergického(sennárýma)nebojinéhopůvodu,přisezónníiceloročníalergickérýmě,přizánětu

vedlejšíchnosních dutin.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKDISOPHROL

REPETABSUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekDisophrolrepetabs

- jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naléčivélátkynebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Disophrolrepetabs

- jestližemáteischemickou chorobusrdeční,vysokýkrevnítlakanebozvýšenou činnostštítnéžlázy

- jestližeužíváteinhibitorymonoaminooxidázynebojsteléčbutěmitopřípravkyukončilipředméně

než14 dny

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuDisophrolrepetabsjezapotřebí

-jestližemátezelenýočnízákal(glaukom),žaludečnívřed,zúženímezižaludkemadvanácterníkem

zvětšenoupředstojnou žlázu (prostatu)anebo poruchuvýtokovéčástimočového měchýře

-jestližemátesrdečněcévníonemocnění,zvýšenýnitroočnítlak,cukrovku(diabetesmellitus)nebo

bolestnahrudníku (angínupectoris).

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Neužívejtetentopřípravekvpřípadě,žeužívátelékynaléčbuvysokéhokrevníhotlaku,depresi,alergii

(antihistaminika),uklidněnínebonespavost(barbituráty)čijinélékypůsobícíútlumcentrálního

nervovéhosystému,lékyprotisráženíkrve,některélékynaonemocněnísrdce(digitalis)aneboléky

snižujícížaludečníkyselost.

Prosím, informujtesvého lékařenebolékárníkao všech lécích, kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávné

době, atoiolécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

UžívánípřípravkuDisophrolrepetabssjídlema pitím

PřiléčběpřípravkemDisophrolrepetabsnepijtealkoholickénápoje.

Těhotenstvíakojení

Běhemtěhotenstvíakojenílzepřípravekužívat,jenjsou-lipro to zvlášťzávažnédůvody.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Přiužívánípřípravkuneřiďtemotorovávozidlaaninevykonávejtečinnosti,vyžadujícízvýšenou

pozornost, schopnostsoustředěníakoordinacipohybů.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuDisophrolrepetabs

PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnetetento

léčivýpřípravek, kterýobsahujecukrysacharózu alaktózu, užívat.

Přípravekmůžezpůsobitalergickéreakce(pravděpodobnězpožděné).

3. JAKSEPŘÍPRAVEKDISOPHROLREPETABSUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekDisophrolrepetabspřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),

poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Dospělí,mladistvíadětiod12letužívajíjednutableturánoajednuvečerpředspaním.Tabletysezapijí

vodou.Po počátečnímzmírněnípříznaků obvyklestačíjednatabletadennějako udržovacídávka.

Nikdynepřekračujtedoporučenoudávku.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuDisophrolrepetabs,nežjsteměl(a)

Připředávkovánínebodojde-likpožitívětšíhomnožstvípřípravkudítětem,vyhledejteihnedlékaře,

protožejenutnookamžitězahájitléčbu. Unemocnéhojetřebazvážitprovedenívýplachu žaludku.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekDisophrolrepetabsnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Přípravekjeobvykledobřesnášen, můževšakzpůsobitmalátnost(ilehkou ažstřednětěžkou ospalost).

Uváděnyjsounežádoucíúčinkyjakokopřivka,vyrážkapopoužitíléku,závažnáalergickáreakce

(anafylaktickýšok),zvýšenácitlivostkůženaslunečnízáření,nadměrnépocení,pocitymrazení,sucho

vústech, noseavkrku.

Dálejeuváděnútlumcentrálníhonervovéhosystému,neklid,úzkost,strach,napětí,nespavost,třes,

křeče,slabost,závratě,bolesthlavy,návaly,bledost,dýchacíobtíže,pocení,nevolnost,zvracení,

nechutenství,častéavydatnéneboobtížnéabolestivémočení,svalovékřečesvěračeazadrženímoče,

zvýšeníkrevníhotlaku,bušenísrdce,zrychlenísrdečníčinnosti,poruchysrdečníhorytmu,bolestna

hrudi, srdečníselhání.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKDISOPHROLREPETABSUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosah adohleddětí.

Přípraveknesmíbýtpoužíván po uplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

Přípravekuchovávejtepřiteplotědo25°C.

6. DALŠÍINFORMACE

Co přípravekDisophrolrepetabsobsahuje

Léčivélátky:3,0mgdexbromfeniramin-maleinátua60mgpseudoefedrin-sulfátuvzevnívrstvětabletya

stejnémnožstvíléčivých látekjeopakovaněvevnitřnímjádrutabletypřípravku Disophrolrepetabs.

CelkovémnožstvívjednétabletěpřípravkuDisophrolrepetabs:6,0mgdexbromfeniramin-maleinátua

120mgpseudoefedrin-sulfátu.

Pomocnélátky:monohydrátlaktosy,škrob,povidon,magnesium-stearát,dihydrátsíranuvápenatého,

síranvápenatý,sacharosa,mastek,arabskáklovatina,kalafuna,želatina,zein,oxidtitaničitý,kyselina

olejová, mýdlo, butylparaben, bílývosk,karnaubskývosk.

JakpřípravekDisophrolrepetabsvypadá a coobsahujetoto balení

Kulaté, bílénebotéměřbílé, bikonvexní, lesklétablety sprodlouženýmuvolňováním.

7, 8 a10tabletvblistru vjednombalení

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci:

Do30.9.2012:

SPEurope,

RuedeStalle73, B1180 Bruxelles,

Belgie

Od 1.10.2012:

MerckSharp &DohmeB.V.

Waarderweg39, 2031 BNHaarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg,Belgie

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena

28.3.2012

Document Outline