DIPROSALIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DIPROSALIC Mast 0,5MG/G+30MG/G
 • Dávkování:
 • 0,5MG/G+30MG/G
 • Léková forma:
 • Mast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 15G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DIPROSALIC Mast 0,5MG/G+30MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BETAMETHASON
 • Přehled produktů:
 • DIPROSALIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 061/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 30-10-2012
 • EAN kód:
 • 8584055999479
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls232413/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

DIPROSALIC

mast

betamethasoni dipropionas/acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci:

Co je přípravek Diprosalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diprosalic používat

Jak se přípravek Diprosalic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diprosalic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Diprosalic a k

čemu se používá

Přípravek Diprosalic obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou.

Betamethason-dipropionát je kortikosteroid, který má dlouhodobé protizánětlivé a protisvědivé účinky

a zužuje cévy. Kyselina salicylová při místním použití působí měknutí zrohovatělé vrstvy a olupování

ztvrdlé pokožky, má účinek tlumící růst baktérií (bakteriostatický účinek) a ničící houby (fungicidní

účinek).

Přípravek Diprosalic se používá k léčbě zánětlivých projevů nadměrně zrohovatělých

(hyperkeratických) a suchých dermatóz reagujících na kortikosteroidy, jako jsou lupénka (psoriáza),

chronické alergické kožní záněty (chronická atopická dermatitida), svědivý zánět kůže (lichen simplex

chronicus), kožní onemocnění neznámého původu (lichen planus), povrchové záněty kůže (včetně

numulárního ekzému, ekzému rukou a ekzematózní dermatitidy), dishydróza (pomfolyx), zánět kůže

hlavy se zvýšenou tvorbou kožního mazu (seboroická dermatitida kštice), běžná kožní onemocnění

(ichthyosis vulgaris a ostatní typy ichtyóz).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diprosalic používat

Nepoužívejte přípravek Diprosalic

jestliže jste alergický(á) na betamethason, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

při infekčních onemocněních bakteriálního, virového či mykotického původu

a při postvakcinační reakci,

u dětí do 1 roku věku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Diprosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diprosalic je zapotřebí:

-

jestliže se při léčbě přípravkem Diprosalic vyskytne podráždění nebo zvýšená citlivost kůže,

měla by být léčba přerušena,

-

v případě infekce je třeba zahájit odpovídající léčbu,

-

při místní aplikaci přípravků, které obsahují kortikosteriody, se může, zejména u malých dětí,

objevit kterýkoli z nežádoucích účinků pozorovaný při jejich podávání přímo do krevního

oběhu,

-

v případech, kdy jsou léčeny větší plochy kůže nebo je podáván okluzivní obvaz, se zvyšuje

celkové vstřebávání kortikosteroidů nebo kyseliny salicylové do krevního oběhu,

-

při déletrvající léčbě, zejména u dětí, je nutná pravidelná kontrola u lékaře,

-

pokud kůže nadměrně vysychá nebo se vyvine zvýšené podráždění, musí se léčba přerušit,

-

přípravek není určen pro použití v očním lékařství, nesmí se dostat do kontaktu s očima

a sliznicemi.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Diprosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku věku.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Diprosalic

U přípravku Diprosalic nejsou dosud interakce známé.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

U žen v průběhu těhotenství by se měl přípravek používat v menších dávkách, po krátkou dobu, a to

pouze tehdy, když prospěch léčby převýší potenciální riziko pro plod.

Při kojení je nutno buď ukončit používání léku, nebo přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Diprosalic nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

3.

Jak se přípravek Diprosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tenká vrstva přípravku Diprosalic se nanáší na kůži dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby byla pokryta

celá postižená oblast. U některých nemocných lze dosáhnout vyhovujícího účinku i při méně častém

podávání.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Diprosalic, než jste měl(a)

Přípravek Diprosalic by měl být používán v dávkách předepsaných lékařem. Pokud omylem aplikujete

větší množství léku nebo jej budete používat po delší dobu, než je předepsáno, kontaktujte svého

lékaře. Pokud omylem přípravek Diprosalic polknete, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diprosalic

Pokud zapomenete použít dávku léku tak, jak je předepsáno, aplikujte ji ihned, jakmile je to možné, a

pak se opět vraťte k pravidelnému dávkovacímu schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek

Diprosalic

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků

obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu:

svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní

erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida)

a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie),

trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži

(potničky, miliaria)

pálení v místě aplikace

zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce

rozmazané vidění.

Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí

(macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při

jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Děti a dospívající, kteří užívají Diprosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá

látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně

vést k porušení funkce nadledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Diprosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek Diprosalic obsahuje

Léčivými látkami jsou betamethasoni dipropionas 0,64 mg (betamethasonum 0,5 mg) v 1 g

masti a acidum salicylicum 30 mg v 1 g masti.

Pomocnými látkami jsou tekutý parafin a bílá vazelína.

Jak přípravek Diprosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Hladká, homogenní téměř bílá mast bez cizorodých částic.

Velikost balení: 15 g, 30 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

Nizozemsko

V

ýrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den Berg, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

21. 11. 2017

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.