DIPROPHOS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DIPROPHOS Injekční suspenze 7MG/ML
 • Dávkování:
 • 7MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Injekce
 • Jednotky v balení:
 • 1X1ML Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DIPROPHOS Injekční suspenze 7MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BETAMETHASON
 • Přehled produktů:
 • DIPROPHOS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 003/76-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls232371/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

DIPROPHOS

injekční suspenze

betamethasoni dipropionas/betamethasoni natrii phosphas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Diprophos a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Diprophos

Jak se přípravek Diprophos používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diprophos uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek Diprophos

a k

čemu se používá

Přípravek Diprophos patří do skupiny léků, známých jako kortikoidy. Tyto léky přispívají k

ústupu zánětlivých změn. Zmenšují otoky, zarudnutí kůže, svědění a alergické reakce a často

jsou užívány jako součást léčby mnoha různých nemocí.

Přípravek Diprophos lze užít jako součást léčby těžkých forem různých onemocnění, která

reagují na kortikoidy ústupem příznaků, jako jsou otoky, zarudnutí kůže, svědění a alergické

reakce. Patří k nim onemocnění svalového a kosterního systému, jako jsou různé formy

zánětů kloubů (artritida), zánětů váčku mezi svalem nebo šlachou (bursitida), sedacích

(ischiadických) a ústřelových či kostních postižení a onemocnění hluboko uložených tkání

alergická onemocnění jako průduškové astma, senná rýma, zánět průdušek, lékové reakce

nebo reakce na bodnutí hmyzem

kožní onemocnění, jako jsou záněty, svědění, kopřivka,

vypadávání vlasů, lupénka (psoriáza), zbytnělé jizvy (keloidní jizvy), cystické akné a ostatní

chorobné stavy podle posouzení lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek

Diprophos

Nepoužívejte přípravek

Diprophos,

jestliže:

jste alergický(á) na betamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jste těhotná nebo kojíte,

máte cukrovku (diabetes mellitus), poruchu štítné žlázy, onemocnění jater, záchvaty,

žaludeční

nebo

zažívací problémy,

onemocnění

ledvin,

srdeční

onemocnění

nebo

problémy s krevním tlakem, svalovou slabost, trpíte nedostatkem vápníku nebo jste

měl(a) psychické problémy,

chystáte se k jakémukoliv typu očkování.

Přípravkem Diprophos nemůžete být léčen(a), jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická

reakce (jako je kopřivka, kýchání, sípavý dech nebo jiné dýchací potíže) na tento lék či

kterýkoliv

jiný

kortikoid.

Nepoužívejte

přípravek

Diprophos,

jestliže

trpíte

jakýmkoliv

plísňovým onemocněním.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Diprophos se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní

sestrou.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek

Diprophos

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, včet ně l é ků vyd á van ých b e z p ře d p i su, neboť dávkování

některých léků je při současném používání přípravku Diprophos nutné upravit.

K takovým lékům patří některé barbituráty, antibiotika, hormonální přípravky, diuretika a

kardiovaskulární léky.

Pokud se kortikoidy aplikují současně s některými léky užívanými k omezení zánětlivých

změn (antiflogistika) nebo s konzumací alkoholu, mohou se dostavit žaludeční nebo zažívací

potíže.

Pokud používáte přípravek Diprophos, upozorněte na to lékaře před každým laboratorním

vyšetřením.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Diprophos, a pokud tyto léky používáte

(včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba

Vás pečlivě sledovat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Diprophos nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

Přípravek

Diprophos obsahuje benzylalkohol, který může způsobit toxické a alergické

reakce u kojenců a dětí do 3 let. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům.

Přípravek

Diprophos obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit

alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospazmus (zúžení průdušek).

3.

Jak se

přípravek Diprophos

p

oužívá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Diprophos se aplikuje injekčně, aplikaci provádí obvykle Váš lékař nebo jiný

zdravotnický pracovník. Lékař stanoví dávku léku na základě vašich individuálních potřeb.

Lékařem předepsané dávkovací schéma je třeba dodržovat.

Použití u dětí

S ohledem na možné nežádoucí účinky u dětí je volba dávky a doby podávání přípravku na

rozhodnutí lékaře (viz body 2 a 4).

Jestliže Vám bylo podáno

více přípravku

Diprophos

, než měl

o

Lékař bude pravidelně hodnotit Váš zdravotní stav, aby si mohl být jist, že dostáváte skutečně

odpovídající dávku léku.

Jestliže jste zapomněl(a)

po

užít přípravek

Diprophos

Ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat

přípravek

Diprophos

déletrvajícím

používání

nelze

léčbu

ukončit

naráz.

Váš

lékař

musí

dávku

snižovat

postupně. Je třeba upozornit též další ošetřující lékaře, že jste delší dobu léčen kortikoidy.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se některé z nich vyskytnou, vyžadují lékařskou péči.

Obecně

říci,

nežádoucí

účinky

spojené

aplikací

kortikoidů,

včetně

přípravku

Diprophos, závisí na velikosti dávky a délce léčby. K nežádoucím účinkům, které se mohou

projevit v průběhu léčby, patří:

poruchy srdečního rytmu

zadržování tekutin v organizmu

zvýšený krevní tlak

svalová slabost či bolest

ztráty vápníku

zeslabení a snadná zranitelnost kůže

zarudnutí kůže v obličeji

pomalejší hojení ran

alergické kožní reakce

žaludeční vředy nebo jiné žaludeční nebo zažívací obtíže

křeče

pocity přehnaně dobré nálady (euforie)

potíže se spaním

závratě

bolesti hlavy

změny nálady

poruchy zraku včetně zeleného očního zákalu (glaukomu)

otoky v obličeji

akné

nepravidelná menstruace

rozmazané vidění.

D

alší nežádoucí účinky u dětí

U dětí může dlouhodobější užívání kortikoidů omezit růst.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Diprophos

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Diprophos obsahuje

Léčivými látkami jsou: betamethasoni dipropionas 6,43 mg/ml (betamethasonum 5,0

mg) v 1 ml suspenze a betamethasoni natrii phosphas 2,63 mg/ml (betamethasonum 2,0

mg) v 1 ml suspenze.

Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný,

dihydrát dinatrium-edetátu, polysorbát 80, benzylalkohol (9,0 mg/ml), methylparaben,

propylparaben, sodná sůl karmelosy, makrogol 4000, kyselina chlorovodíková (na

úpravu pH), voda na injekci.

Jak

přípravek Diprophos

vypadá a co obsahuje toto balení

1 x 1 ml ampule

5 x 1 ml ampule

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-Plough, Herouville, Francie

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

21. 11. 2017