DIOSMIN PHARMCONSUL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DIOSMIN PHARMCONSUL Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 80 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DIOSMIN PHARMCONSUL Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIOSMIN
 • Přehled produktů:
 • DIOSMIN PHARMCONSUL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 85/ 426/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls130069/2014 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Diosmin Pharmconsul 500 mg 

Potahované tablety 

Diosminum micronisatum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud  se  do  15  dnů  v případě  chronické  žilní  nedostatečnosti  nebo  do  7  dnů  v případě 

hemoroidů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Diosmin Pharmconsul a k čemu se užívá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diosmin Pharmconsul užívat  

3.  Jak se Diosmin Pharmconsul užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak Diosmin Pharmconsul uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Diosmin Pharmconsul a k čemu se užívá 

Diosmin Pharmconsul je přípravek, který zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév. Omezuje tvorbu 

otoků a má protizánětlivý účinek.  

Přípravek  se  užívá  u  dospělých  pacientů  k  léčbě  chronické  žilní  nedostatečnosti  dolních  končetin, 

která  se  projevuje  pocitem  tíhy  v  nohou,  bolestí,  nočními  křečemi  v  nohou,  otokem,  změnami 

souvisejícími  s poruchou  výživy  tkání,  jako  např.  vyšší  zranitelností,  sníženou  hojivou  schopností, 

narušeným  růstem  nehtů,  mizením  chloupků,  vznikem  bércového  vředu.  V případě  výskytu  známek 

poruch výživy končetiny nebo rychlého rozvoje otoku končetiny doprovázeného bolestivostí se vždy o 

léčbě poraďte s lékařem, neboť se může jednat o příznaky závažnějšího postižení.  

Přípravek  se  také  užívá  k  léčbě  hemoroidů  (tj.  uzlovitých  žilních  rozšířenin  v  oblasti  konečníku). 

Hemoroidy vznikají zpravidla dlouhodobým zvýšením tlaku na žíly v oblasti konečníku, které vedou 

k rozšíření, zduření, krvácení až vyhřeznutí žil v dolní části konečníku. Hemoroidy doprovází svědění, 

bolest či krvácení v  oblasti konečníku a potíže s vyprazdňováním. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diosmin Pharmconsul užívat 

Neužívejte Diosmin Pharmconsul  

-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v 

bodě 6). 

Upozornění a opatření   

Hemoroidy 

Pokud  příznaky  hemoroidů  nevymizí  do  15  dnů,  je  třeba  se  poradit  s  lékařem.  Podávání  přípravku 

Diosmin  Pharmconsul  u  léčby  příznaků  akutních  hemoroidů  nevylučuje  léčbu  dalších  onemocnění 

konečníku. 

Pokud  krvácíte  z konečníku  nebo  máte  stolici  s příměsí  krve  a  jste jakkoli  na  pochybách,  zda jde o 

krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve svého lékaře. 

Chronická žilní nedostatečnost 

Tato léčba je nejúčinnější v kombinaci se zdravým životním stylem. Vyvarujte se účinků slunečního 

záření a tepla, dlouhého stání a nadváhy. Chůze a nošení podpůrných punčoch podporuje krevní oběh. 

Pokud máte jakékoliv další otázky, obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. 

Děti a dospívající 

Přípravek Diosmin Pharmconsul 500 mg není určen pro děti a dospívající. 

Další léčivé přípravky a Diosmin Pharmconsul 

Interakce nejsou dosud známy.  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v  nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

Diosmin Pharmconsul s jídlem a pitím  

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Diosmin Pharmconsul neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 

3.  Jak se Diosmin Pharmconsul užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka: 

  Při léčbě chronické žilní nedostatečnosti: užívají se 2 tablety 1x denně nebo 1 tableta 2x denně 

v poledne a večer při jídle. 

  Při hemoroidech: 2 tablety 3x denně při jídle po dobu prvních 4 dnů, poté 2 tablety 2x denně 

v poledne a večer při jídle po dobu následujících 3 dnů. Následně se užívají 2 tablety 1x denně 

nebo 1 tableta 2x denně v poledne a večer při jídle.  

Tabletu zapijte sklenicí vody. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv 

její rozdělení na stejné dávky. 

Délka léčby: 

Chronická žilní nedostatečnost: 

Pokud  se  do  15  dnů  příznaky  onemocnění  nezlepší  nebo  se  dokonce  zhorší,  musíte  se  poradit 

s lékařem. 

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 3 měsíce. 

Hemoroidy: 

Pokud se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhorší, musíte se poradit s lékařem. 

Pokud příznaky hemoroidů nevymizí do 15 dnů, je třeba se poradit s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diosmin Pharmconsul, než jste měl(a) 

Předávkování  je  málo  pravděpodobné.  Mohly  by  být  pozorovány  pouze  mírné  zažívací  obtíže.  Při 

předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít Diosmin Pharmconsul  

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

Četnost  možných  nežádoucích  účinků  jmenovaných  níže  je  definovaná  na  základě  následujících 

zvyklostí:  

velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)  

časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)  

méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000)  

vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)  

velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)  

není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)  

  

Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat:  

Časté nežádoucí účinky:  

Průjem, obtíže při trávení, nevolnost, zvracení  

  

Méně časté nežádoucí účinky:  

Zánět tlustého střeva, únava a ospalost, nespavost, křeče, bušení srdce 

  

Vzácné nežádoucí účinky:  

Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu, vyrážka, svědění, kopřivka 

  

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:   

Bolest břicha, izolovaný otok obličeje, rtů, víček, otoky nohou a rukou. Výjimečně Quinckeho edém 

(náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání). 

Hlášení nežádoucích účinků   

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Diosmin Pharmconsul uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 

„Použitelné do:/EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Diosmin Pharmconsul obsahuje  

Léčivou  látkou  je  diosminum  micronisatum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  diosminum 

micronisatum 500 mg. 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A, 

mastek,  magnesium-stearát.  Potahová  vrstva  tablety  obsahuje  hypromelosu  2910,  oxid  titaničitý  (E 

171), makrogol 6000, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E 172), glycerol, červený oxid železitý 

(E 172), natrium-lauryl-sulfát.  

  

Jak Diosmin Pharmconsul vypadá a co obsahuje toto balení  

Diosmin Pharmconsul je růžovo-béžová oválná, bikonvexní, potahovaná tableta s půlicí rýhou. Půlicí 

rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

Diosmin Pharmconsul je dostupný v PVC/Al blistrech po 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 

100, 105, 110 nebo 120 tabletách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Pharmconsul s.r.o. 

Krčmářovská 223/33 

Miškovice, 196 00 Praha 9 

Česká republika 

Výrobce:  

HELP S.A., Pedini Ioanninon, Ioannina, Řecko 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.10.2016