DIFLUCAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DIFLUCAN Tvrdá tobolka 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 42 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DIFLUCAN Tvrdá tobolka 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FLUKONAZOL
 • Přehled produktů:
 • DIFLUCAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 26/ 121/91-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp. zn. sukls197151/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Diflucan 50 mg tvrdé tobolky

Diflucan 100 mg tvrdé tobolky

Diflucan 150 mg tvrdé tobolky

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Diflucan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan užívat

Jak se přípravek Diflucan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diflucan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Diflucan a k

čemu se používá

Diflucan patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.

Diflucan se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových

infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí

Tento lék Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

kryptokoková

meningitida

(zánět

mozkových

blan

vyvolaný

kvasinkou

Cryptococcus

neoformans)

kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy

kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu

kožní infekce – např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů

Diflucan Vám může být předepsán také:

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém

nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající

(0

17 let)

Tento lék Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

kryptokoková

meningitida

(zánět

mozkových

blan

zapříčiněný

kvasinkovou

houbou

kryptokokem)

Diflucan Vám může být předepsán také:

k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a

nepracuje správně)

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Diflucan

užívat

Neužívejte

přípravek

Diflucan

jestliže jste alergický(á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických

infekcí nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou

zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Diflucan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami

jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže

s dýcháním)

jestliže se u Vás rozvinuly známky "nedostatečnosti nadledvin ', při níž nadledviny nevytvářejí

dostatečné množství určitých steroidních hormonů, jako je hydrokortison (chronická nebo

dlouhotrvající únava, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest

břicha)

Další léčivé přípravky a přípravek

Diflucan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte

okamžitě

svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě

alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních

nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě

infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Diflucan (viz bod: “Neužívejte přípravek

Diflucan”).

Některé léky se mohou s přípravkem Diflucan vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že

užíváte kterýkoliv z následujících léků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při

úzkosti

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak

krve)

olaparib (užívaný k léčbě rakoviny vaječníku)

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě

rakoviny

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých

hladin cholesterolu

methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní

protizánětlivé léky (NSAID)

perorální antikoncepce (užívaná ústy)

prednison (steroid)

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)

léky na cukrovku jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

tofacitinib (užívaný k léčbě revmatoidní artritidy)

vitamin A (potravinový doplněk)

ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy)

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu „arytmií“)

hydrochlorothiazid (užívaný k podpoře močení, diuretikum)

P

řípra

vek Diflucan s

jídlem a pitím

Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste těhotná, přípravek Diflucan neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

V kojení můžete pokračovat po užití jedné 150 mg dávky přípravku Diflucan . V kojení byste neměla

pokračovat při opakovaném užití přípravku Diflucan.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo

záchvaty.

Diflucan obsahuje laktosu

(mléčný cukr)

Tento lék obsahuje malé množství laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak

se přípravek

Diflucan

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.

Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:

Dospělí

Stav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg

jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle,

pokud je třeba. Někdy jsou dávky

zvýšeny až na 800 mg.

Prevence opětovného výskytu kryptokokové

meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař

neřekne, abyste léčbu ukončil(a).

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11

až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.

Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou

denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste

léčbu ukončil(a).

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a

otlaků v místě protézy

200 mg až 400 mg první den, poté

100 mg až 200 mg jednou denně, dokud

Vám lékař neřekne, abyste léčbu

ukončil(a).

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na

lokalizaci infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až

30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste

léčbu ukončil(a).

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo

v krku

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo

200 mg 3krát týdně, po dobu hrozícího

rizika vzniku infekce.

Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány

150 mg jako jednorázová dávka.

Ochrana před opětovným výskytem kvasinkové

infekce pochvy

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky

(den 1, 4, a 7), následně jednou týdně po

dobu 6 měsíců, kdy jste v riziku ohrožení

infekcí.

Léčba infekce kůže a nehtů

V závislosti na místě infekce 50 mg

jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300

až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny

(u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba u

infekce nehtů trvá až do doby, než je

nehet nahrazen novým).

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený

imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

200 až 400 mg jednou denně, po dobu

hrozícího rizika vzniku infekce.

Dospívající

ve věku od 12 do 17

let

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11

let

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku – dávkování a

délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její

lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti jednou

denně (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí

být podáno první den)

Kryptokoková meningitida nebo kandidová infekce

vnitřních orgánů

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

jednou denně

Prevence opětovného výskytu kryptokokové

meningitidy

6 mg na kg tělesné hmotnosti jednou

denně

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže

činnost jejich imunitního systému není dostatečná)

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

jednou denně

Užití u dětí ve věku 0 až 4

týdny

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti

každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti

každých 72 hodin.

V

případě potřeby mají

být u pediatrických pacientů použity jiné lékové formy jiných přípravků.

Starší pacienti

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s

ledvinovými problémy

Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Diflucan

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře

nebo ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny

sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např.

výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Diflucan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít

dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si

zapomenutou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly

alergické reakce

i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se

u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících příznaků,

okamžitě se obraťte na svého lékaře

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

otok očních víček, obličeje nebo rtů

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

kožní vyrážka

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech)

Diflucan může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:

únavu

ztrátu chuti k jídlu

zvracení

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Diflucan a sdělte to

svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) jsou:

bolest hlavy

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

zvýšené jaterní testy

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) jsou

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost

snížení chuti k jídlu

nespavost, ospalost

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

bolest svalů

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000) jsou:

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím, a krevních

destiček, které pomáhají zastavit krvácení

červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních

destiček, jiné změny krve

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku)

nízká hladina draslíku v krvi

třes

abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu

selhání jater

alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,

závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

ztráta vlasů

Frekvence není známa, ale může se vyskytnout (z dostupných údajů nelze určit):

reakce přecitlivělosti s kožní vyrážkou, horečkou, zduřením žláz, zvýšeným počtem určitého

typu bílých krvinek (eozinofilie) a zánětem vnitřních orgánů (játra, plíce, srdce, ledviny a

tlusté střevo) (léková reakce nebo vyrážka s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Diflucan

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Diflucan obsahuje

Léčivou látkou je flukonazol.

Jedna tobolka obsahuje 50 mg, 100 mg nebo150 mg flukonazolu.

Pomocnými látkami jsou:

Tobolka

obsahuje:

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát

Složení obalu tobolky:

50 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131)

100 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (127), patentní modř V

(E131)

150 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131)

Potiskový inkoust:

Šelak, černý oxid železitý (E172), butanol, bezvodý ethanol, čištěná voda, propylenglykol, ethanol

denaturovaný methanolem, isopropylalkohol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný

Jak přípravek

Diflucan

vypadá a co obsahuje toto balení

Diflucan 50 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko tyrkysově modré, potisk černým

inkoustem “Pfizer “ a „FLU-50“. Velikost tobolky 4.

Diflucan 100 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko modré, potisk černým inkoustem

“Pfizer” a “FLU-100“. Velikost tobolky 2.

Diflucan 150 mg tvrdé želatinové tobolky, víčko i tělo tyrkysově modré, potisk černým inkoustem

“Pfizer” a “FLU-150“. Velikost tobolky 1.

Diflucan 50 mg, 100 mg a 150 mg se dodává v blistru s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60,

100 nebo 500 tvrdými tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registr

aci:

Pfizer, spol.s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Fareva Amboise, Poce-sur-Cisse, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Diflucan 50 mg Kapseln

Diflucan 100 mg Kapseln

Diflucan 150 mg Kapseln

Belgie, Bulharsko, Dánsko,

Finsko, Island, Irsko, Itálie,

Lucembursko, Nizozemsko,

Norsko, Portugalsko, Polsko,

Švédsko, Velká Británie

Diflucan

Litva

Diflucan 50 mg hard capsules

Diflucan 100 mg hard capsules

Diflucan 150 mg hard capsules

Kypr, Řecko

Fungustatin

Česká republika

Diflucan

Estonsko

Diflucan 150mg

Francie

Triflucan 50 mg gélule

Triflucan 100 mg, gélule

Fluconazole Pfizer 150mg, gélule

Německo

Diflucan 50mg

Diflucan 100mg

Fungata

Maďarsko

Diflucan 50 mg kemény kapszula

Diflucan 100 mg kemény kapszula

Diflucan 150 mg kemény kapszula

Lotyšsko

Diflucan 50 mg hard capsules

Diflucan 150 mg hard capsules

Rumunsko

Diflucan 50 mg capsule

Diflucan 150 mg capsule

Slovenská republika

Diflucan 50mg

Diflucan 100mg

Diflucan 150mg

Slovinsko

Diflucan 50 mg trde kapsule

Diflucan 100 mg trde kapsule

Diflucan 150 mg trde kapsule

Španělsko

Diflucan 50 mg cápsulas duras

Diflucan 100 mg cápsulas duras

Diflucan 150 mg cápsulas duras

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 8. 4. 2018

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia