DIFLUCAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DIFLUCAN Infuzní roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X100ML Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DIFLUCAN Infuzní roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FLUKONAZOL
 • Přehled produktů:
 • DIFLUCAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 26/ 148/91-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp. zn. sukls197151/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Diflucan

2 mg/ml infuzní roztok

Fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete

v této

příbalové informaci

Co je přípravek Diflucan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan užívat

Jak se přípravek Diflucan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diflucan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Diflucan

a k

čemu se používá

Diflucan patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.

Diflucan se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových

infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí

Tento lék Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí.

kryptokoková

meningitida

(zánět

mozkových

blan

vyvolaný

kvasinkou

Cryptococcus

neoformans)

kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě zubní protézy

Diflucan Vám může být předepsán také:

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém

nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající

(0

17 let)

Tento lék Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém traktu

kryptokoková

meningitida

(zánět

mozkových

blan

zapříčiněný

kvasinkovou

houbou

kryptokokem)

Diflucan Vám může být předepsán také:

k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a

nepracuje správně)

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2.

Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan

užívat

Neužívejte

přípravek

Diflucan

jestliže jste alergický(á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických

infekcí nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou

zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Diflucan se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami

jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže

s dýcháním)

jestliže se u Vás rozvinuly známky "nedostatečnosti nadledvin“', při níž nadledviny nevytvářejí

dostatečné množství určitých steroidních hormonů, jako je hydrokortison (chronická nebo

dlouhotrvající únava, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest

břicha)

Další léčivé přípravky a přípravek

Diflucan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte

okamžitě

svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminikum k léčbě

alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních

nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě

infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Diflucan (viz bod: “Neužívejte přípravek

Diflucan”).

Některé léky se mohou s přípravkem Diflucan vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že

užíváte kterýkoliv z následujících léků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při

úzkosti

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak

krve)

olaparib (užívaný k léčbě rakoviny vaječníku)

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí transplantátu)

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě

rakoviny

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých

hladin cholesterolu

methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní

protizánětlivé léky - NSAID)

perorální antikoncepce

prednison (steroid)

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)

léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

tofacitinib (užívaný k léčbě revmatoidní artritidy)

vitamin A (potravinový doplněk)

ivakaflor (užívaný k léčbě cystické fibrozy)

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu „arytmií“)

hydrochlorothiazid (užívaný k podpoře močení, diuretikum)

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste těhotná, přípravek Diflucan neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

V kojení můžete pokračovat po užití jedné 150 mg dávky přípravku Diflucan. V kojení byste neměla

pokračovat při opakovaném užití přípravku Diflucan.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo

záchvaty.

Diflucan

obsahuje sodík

Diflucan obsahuje 0,154 mmol sodíku v 1 ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované

sodíkové dietě.

3.

Jak se přípravek

Diflucan

užívá

Přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra do žíly pomalou injekcí (infuzí). Diflucan se

dodává jako roztok. Dále se již neředí. Na konci této příbalové informace jsou uvedeny informace pro

zdravotníky.

Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže. Ověřte si se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou, pokud si nejste jistý (á) proč přípravek Diflucan dostáváte.

Dospělí

Stav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg

jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle,

pokud je třeba. Někdy jsou dávky

zvýšeny až na 800 mg.

Prevence opětovného výskytu kryptokokové

meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař

neřekne, abyste léčbu ukončili.

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11

až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.

Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou

denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste

léčbu ukončili.

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a

otlaků v místě zubní protézy

200 mg až 400 mg první den, poté

100 mg až 200 mg jednou denně, dokud

Vám lékař neřekne, abyste léčbu

ukončili.

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na

lokalizaci infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až

30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste

léčbu ukončili.

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo

v krku

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo

200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího

rizika vzniku infekce.

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený

imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

200 až 400 mg jednou denně, po dobu

hrozícího rizika vzniku infekce.

Dospívající

ve věku od 12 do 17

let

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11

let

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku – dávka závisí na

závažnosti infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti jednou

denně (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí

být podáno první den)

Kryptokoková meningitida nebo kandidová infekce

vnitřních orgánů

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

jednou denně

Prevence opětovného výskytu kryptokokové

meningitidy

6 mg na kg tělesné hmotnosti jednou

denně

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže

činnost jejich imunitního systému není dostatečná)

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

jednou denně

Užití u dětí ve věku 0 až 4

týdny

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti

každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti

každých 72 hodin.

Starší pacienti

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Diflucan

, než jste měl(a)

Jestliže máte obavu, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Diflucan, oznamte to ihned svému

lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat slyšení, vidění,

abnormální cítění či myšlení (halucinace a bludné představy).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Diflucan

Protože Vám bude lék podán pod lékařským dohledem, je nepravděpodobné, že byste mohl(a)

zapomenout užít dávku. Nicméně jestliže se domníváte, že Vám dávka nebyla podána, oznamte to

svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly

alergické reakce

i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se

u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících příznaků,

okamžitě se obraťte na svého lékaře

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

otok očních víček, obličeje nebo rtů

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

kožní vyrážka

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

Diflucan může mít vliv na játra. Známky poruchy funkce jater zahrnují:

únavu

ztrátu chuti k jídlu

zvracení

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Diflucan a sdělte to

svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) jsou:

bolest hlavy

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

zvýšené jaterní testy

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) jsou:

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost

snížení chuti k jídlu

nespavost, ospalost

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

bolest svalů

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000) jsou:

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních

destiček, které pomáhají zastavit krvácení

červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních

destiček, jiné změny krve

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků)

nízká hladina draslíku v krvi

třes

abnormální elektrokardiogram (EKG), změny v srdeční frekvenci nebo rytmu

selhání jater

alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,

závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

ztráta vlasů

Frekvence není známa, ale může se vyskytnout (z dostupných údajů nelze určit):

reakce přecitlivělosti s kožní vyrážkou, horečkou, zduřením žláz, zvýšeným počtem určitého

typu bílých krvinek (eozinofilie) a zánětem vnitřních orgánů (játra, plíce, srdce, ledviny a tlusté

střevo) (léková reakce nebo vyrážka s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Difl

ucan

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:

Skleněné lahvičky: Chraňte před mrazem.

PVC vaky: Uchovávejte při teplotě do 30 ˚C. Chraňte před mrazem.

Po otevření musí být přípravek použit okamžitě. Všechen nespotřebovaný roztok musí být

zlikvidován. Tento léčivý přípravek je pro jednorázové podání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných částic nebo pokud rozok není čirý

nebo je zabarven.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Diflucan obsahuje

Léčivou látkou je flukonazol.

Jeden ml obsahuje flukonazolum 2 mg.

1 lahvička s 25 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 50 mg.

1 lahvička s 50 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 100 mg.

1 lahvička se 100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.

1 lahvička s 200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

1 PVC vak se 100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.

1 PVC vak s 200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH).

Jak přípravek

Diflucan

vypadá a co obsahuje toto balení

Diflucan je čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Dodává se ve skleněných lahvičkách nebo PVC vacích.

Velikosti balení

1 lahvička obsahující 25 ml infuzního roztoku

1 lahvička obsahující 50 ml infuzního roztoku

48 lahviček obsahujících 50 ml infuzního roztoku

1 lahvička obsahující 100 ml infuzního roztoku

40 lahviček obsahujících 100 ml infuzního roztoku

1 lahvička obsahující 200 ml infuzního roztoku

1, 5, 10, 20 plastikových PVC vaků obsahujících 100 ml infuzního roztoku

1, 5, 10, 20 plastikových PVC vaků obsahujících 200 ml infuzního roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer, spol.s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Fareva Amboise, Poce-sur-Cisse, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Diflucan 2 mg/ml Infusionslösung

Belgie, Bulharsko, Dánsko,

Finsko, Island, Irsko, Itálie,

Lucembursko, Norsko,

Portugalsko, Polsko, Švédsko,

Velká Británie

Diflucan

Kypr, Řecko

Fungustatin

Česká republika

Diflucan

Estonsko

Diflucan 2mg/ml

Francie

Triflucan 2 mg/ml, solution injectable pour

perfusion

Německo

Diflucan i.v. 2 mg/ml, Infusionslösung

Maďarsko

Diflucan 2 mg/ml oldatos infúzió

Lotyšsko

Diflucan 2 mg/ml solution for infusion

Nizozemsko

Diflucan I.V.2mg/ml, oplossing voor infusie

Rumunsko

Diflucan 2 mg/ml soluţie perfuzabilă

Slovinsko

Diflucan 2 mg/ml raztopina za infundiranje

Španělsko

Diflucan 2mg/ml solucion para Perfusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

8. 4. 2018

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká

republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Intravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min. Přípravek Diflucan je připraven v

0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml); na každých 200 mg (100 ml lahvička) připadá po 15 mmol

a Cl

. Vzhledem k tomu, že se flukonazol dodává ve fyziologickém roztoku, je třeba u pacientů

vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Intravenózní injekce flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:

a) Glukóza 5% a 20% roztok

b) Ringerův roztok

c) Hartmannův roztok

d) Chlorid draselný v glukóze

e) Hydrogenuhličitan sodný 4,2% a 5% roztok

f) Aminofusin

g) Fyziologický roztok

h) Diaflex (interperitoneální dialýzy Soln 6,36%)

Flukonazol se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli

nebyla popsána žádná specifická inkompatibilita, nedoporučuje se před infuzí mísit flukonazol s

jinými léky.

Infuzní roztok je pouze pro jednorázové podání.

Z mikrobiologického hlediska je nutno přípravek použít okamžitě. Není-li přípravek spotřebován

okamžitě, je délka a způsob skladování na odpovědnosti uživatele a neměla by být delší než 24 hodin

při 2-8 °C, pokud neproběhlo rozpouštění za kontrolovaných a platných aseptických podmínek.

Ředění se provádí za aseptických podmínek. Před podáním je nutné zkontrolovat, že v roztoku nejsou

přítomny viditelné částice a že není zabarven. Smí být použit, pouze pokud je roztok čirý a bez

viditelných částic.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia