Advertisement

DICLOFENAC DUO PHARMASWISS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DICLOFENAC DUO PHARMASWISS Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním 75MG
 • Dávkování:
 • 75MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DICLOFENAC DUO PHARMASWISS Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním 75MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIKLOFENAK
 • Přehled produktů:
 • DICLOFENAC DUO PHARMASWISS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 967/95-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls224068/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

DICLOFENAC DUO PHARMASWISS 75 MG

tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg

užívat

Jak se přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg a k čemu se používá

Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg je přípravek s protizánětlivým a bolest zmírňujícím účinkem,

patřící do skupiny tzv. nesteroidních antirevmatik.

Složení přípravku umožňuje trvání jeho účinku po dobu 12 až 24 hodin. Přípravek je určen pro

dospělé, kteří trpí chorobami kloubů končetin a páteře jako je revmatoidní artritida (zánětlivé

onemocnění kloubů) nebo osteoartróza (onemocnění z opotřebení kloubních chrupavek). Přípravek je

rovněž možné použít k tlumení bolesti u dnavého záchvatu, k léčbě mimokloubního revmatismu,

bolestivých otoků u pooperačních nebo poúrazových stavů a při bolestech provázejících

gynekologická onemocnění (záněty, menstruační bolesti).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg

užívat

Neužívejte přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg

jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže jste alergický(á) na jiné léky, které se používají v léčbě revmatizmu a bolesti (např.

léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou nebo nesteroidní antirevmatika), pokud v

minulosti u Vás užívání těchto léků vyvolalo nebo zhoršilo astma, vyrážku nebo alergickou

rýmu

jestliže máte poruchu krvetvorby nebo krevní srážlivosti

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) opakovaně žaludečními nebo dvanácterníkovými

vředy či krvácením ze zažívacího traktu

jestliže se u Vás někdy vyskytlo krvácení či perforace zažívacího traktu (proděravění stěny

žaludku nebo střeva) v souvislosti s užíváním léků proti bolesti, zánětu či revmatismu

jestliže se u Vás někdy vyskytlo krvácení do mozku nebo jiné aktivní krvácení

jestliže trpíte těžkým srdečním selháním

jestliže trpíte závažným poškozením jaterních nebo ledvinných funkcí

jestliže máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou

cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste

podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.

pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen)

jestliže jste těhotná (poslední tři měsíce těhotenství)

Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:

kouříte

máte diabetes (cukrovku)

máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem:

pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanácterníkové

vředy (pokud se vředy u Vás vyskytly opakovaně, přípravek nesmíte užívat, viz předchozí

odstavec), anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po

předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu

pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev (např. ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba)

pokud máte průduškové astma, sezónní alergickou rýmu, nosní polypy, chronické onemocnění

plic nebo chronické infekce dýchacích cest

pokud máte problémy s játry nebo ledvinami nebo oteklé nohy

pokud máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak

pokud užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu

pokud jste dehydratováni (odvodnění organismu např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před

či po větší operaci)

pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané

jaterní porfyrie

pokud trpíte nějakou poruchou imunitního systému

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen užíváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou

ke zlepšení příznaků.

Přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg může zakrývat příznaky infekčního onemocnění (např.

bolest hlavy, horečka), které je pak obtížné odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře, informujte

svého lékaře a řekněte mu, že užíváte Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg.

Ve velmi vzácných případech může Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg, stejně jako jiná nesteroidní

antirevmatika, způsobit kožní alergické reakce např. vyrážku, zarudnutí, ekzém apod. Z toho důvodu

je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud se tyto příznaky u Vás vyskytnou.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních

příhod. Riziko je pravděpodobnější, pokud jsou používány vysoké dávky přípravku po dlouhou dobu.

Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové

faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo

kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby diklofenakem poradit s lékařem.

Některé další současně užívané přípravky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo riziko

krvácení (ne-steroidní protizánětlivé léky, kortikoidy, léky snižující srážlivost krve, léky proti depresi

ze skupiny SSRI, nebo antiagregační přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U pacientů se

zvýšeným rizikem poškození zažívacího traktu může lékař navrhnout současné podávání dalších léčiv,

které vhodným způsobem chrání sliznici trávicího traktu. Pokud se objeví krvácení ze zažívacího

traktu, je třeba léčbu diklofenakem ihned přerušit a vyhledat lékaře.

V případě, že užíváte Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg, měli byste o tom informovat svého lékaře

nebo stomatologa předtím, než podstoupíte jakoukoli operaci.

Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které

však nesmíte léčit zvýšením dávky. Jestliže užíváte Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg a trpíte

častými bolestmi hlavy, zeptejte se na radu svého lékaře.

Při dlouhodobém užívání diklofenaku by Vám měly být pravidelně kontrolovány hodnoty jaterních a

ledvinných funkcí a krevní obraz.

Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na účinky

přípravku Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg, než jiní dospělí. Z tohoto důvodu by měli velmi

pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví nejnižší možné účinné dávkování.

Zejména starší pacienti by měli neprodleně ohlásit jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a dospívající

Děti a dospívající do 18 let věku nesmějí Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg užívat pro vysoký

obsah léčivé látky.

Další léčivé přípravky a přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Jiná nesteroidní antirevmatika, včetně salicylátů:

Při užívání více nesteroidních antirevmatik současně se může zvýšit riziko vzniku vředů a krvácení

v zažívacím traktu. Současné podávání diklofenaku a jiných NSAID se proto nedoporučuje.

Digoxin (lék na posílení činnosti srdce), fenytoin (léčba epileptických záchvatů), lithium (léčba

psychických poruch):

Užívání diklofenaku společně s digoxinem, fenytoinem nebo lithiem, může zvýšit koncentrace těchto

léčivých přípravků v krvi.

Diuretika, ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II (léčba srdečního selhání a vysokého krevního

tlaku):

Stejně jako u ostatních nesteroidních antirevmatik, současné užívání diklofenaku s diuretiky nebo

antihypertenzivy může způsobit snížení jejich účinku.

Glukokortikoidy (protizánětlivé léky):

Zvýšené riziko žaludečních nebo duodenálních vředů nebo krvácení při současném užívání.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (antidepresiva):

Současné užívání může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu.

Antidiabetika (léky na cukrovku):

Byly izolovaně hlášeny případy vyžadující změny v dávkování antidiabetik během léčby

diklofenakem.

Methotrexát (protinádorový a protirevmatický lék):

Diklofenak může zvyšovat hladinu methotrexátu v krvi.

Cyklosporin (imunomodulační lék):

Diklofenak, stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, může zvýšit riziko toxického působení

cyklosporinu na ledviny.

Antikoagulancia a antiagregancia (léky proti srážlivosti krve):

Současné užívání s nesteroidními antirevmatiky může zvýšit riziko krvácení.

Probenecid (lék na dnu):

Léčivé přípravky, které obsahují probenecid mohou zpomalit vylučování diklofenaku.

Chinolonová antibiotika

Byly hlášeny ojedinělé případy křečí, které mohly být způsobeny současným užíváním chinolonů a

NSAID.

Kolestipol a cholestyramin (proticholesterolové léky):

Tyto látky mohou způsobit zpoždění či snížení vstřebávání diklofenaku. Proto se doporučuje užít

diklofenak minimálně jednu hodinu před nebo 4 až 6 hodin po podání těchto léčiv.

Přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se užívají během jídla celé, nerozkousané s dostatečným množstvím nápoje. Užití po jídle

zpomaluje nástup účinku. Při prudkých bolestech je možno užít přípravek před jídlem.

Současné požívání alkoholu je zakázáno!

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V první nebo druhé třetině těhotenství k léčbě tímto přípravkem musí být obzvláště závažné důvody, v

poslední třetině těhotenství se tento lék nesmí užívat vůbec.

Pokud kojíte, měla byste tento lék užívat jen ve výjimečných případech a s výslovným doporučením

lékaře.

Užívání diklofenaku může narušit ženskou plodnost a nedoporučuje se proto ženám, které chtějí

otěhotnět. Pokud máte potíže s otěhotněním, nebo podstupujete vyšetření pro neplodnost, informujte o

tom svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek, a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud začnete v průběhu

léčby pociťovat únavu, ospalost nebo závrať či pokud máte poruchy vidění.

Přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg obsahuje sodík

Přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka přípravku 1krát denně 1 tobolka s obsahem 75 mg

diklofenaku. Je-li potřeba, může lékař dávku zvýšit na dvakrát denně 1tobolku tj. na celkovou dávku

150 mg diklofenaku denně. Tobolky se užívají před jídlem nebo během jídla celé, nerozkousané s

dostatečným množstvím nápoje. Užití po jídle zpomaluje nástup účinku. Ke zmírnění nočních bolestí

a ranní ztuhlosti se dávka užívá na noc.

Děti a dospívající:

Přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg není určen dětem a dospívajícím mladším 18 let

vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky diklofenak.

Starší pacienti:

Žádná speciální úprava dávky není nutná, je však třeba zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou

diklofenaku.

Doporučená dávka 75 mg (1 tobolka), by měla být použita na co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení

příznaků a neměla by se dále zvyšovat.

Pacienti s poškozením renálních funkcí:

U pacientů s mírným až středním poškozením renálních funkcí není nutné upravovat dávkování. Při

závažném poškození funkce ledvin se přípravek nesmí užívat.

Pacienti s poškozením jaterních funkcí:

U pacientů s mírným až středním poškozením jaterních funkcí není nutné upravovat dávkování. Při

závažném poškození funkce jater se přípravek nesmí užívat.

Délku léčby určí vždy lékař. Nepřekračujte dávku 150 mg tj. 2 tobolky denně!

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg, než jste měl(a)

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo jděte do nejbližšího zdravotnického zařízení a balení léku

vezměte sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Je třeba mít na paměti, že následující nežádoucí účinky léčivého přípravku jsou převážně závislé na

dávce a liší se mezi jednotlivci.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Ihned přestaňte přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg užívat a informujte svého lékaře,

pokud zaznamenáte:

Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Diclofenac

Duo PharmaSwiss 75 mg, po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý

průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z

dostupných údajů nelze určit).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou v oblasti zažívacího traktu. Mohou se objevit žaludeční a

dvanáctníkové vředy (peptické vředy), perforace nebo závažné krvácení, zejména u starších osob.

Po léčbě byla pozorována také, krvácení do stolice, krev ve zvratcích, vředy na ústní sliznici, aktivace

střevního zánětu a Crohnovy choroby (viz bod 2 Upozornění a opatření).

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky bylo hlášeno zadržování tekutin v těle (otoky),

zvýšený krevní tlak, bolesti na hrudi a srdeční selhání. Podávání některých nesteroidních antirevmatik

obzvláště ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu může souviset s mírným zvýšením rizika vzniku

infarktu nebo mrtvice.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné. Ihned přerušte léčbu a

vyhledejte lékaře pokud se objeví:

Silná bolest žaludku, krev ve stolici nebo černá stolice nebo zvracení krve

Alergické reakce, jako jsou ztížené dýchání a polykání, otoky obličeje, rtů, jazyka nebo

hrdla, často doprovázené kožní vyrážkou

Náhlé potíže s dýcháním a pocit úzkosti na hrudníku se sípáním nebo kašláním (příznak

astmatu)

Kožní vyrážka s puchýři, olupování kůže, červené nebo purpurové skvrny na kůži,

puchýře v ústech nebo v očích, zánět kůže s popraskáním nebo odlupováním

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100):

- poruchy centrálního nervového systému, jako jsou bolesti hlavy, závratě, neklid

- poruchy kůže, jako je vyrážka

- závratě

- pocit na zvracení, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, poruchy zažívání, bolesti břicha, nechutenství

- zvýšení hodnot jaterních funkčních testů (sérové aminotransferázy)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000):

- poruchy imunitního systému, jako je přecitlivělost, anafylaktická systémová reakce (těžká alergická

reakce) při které dochází k otoku obličeje, jazyka a hrtanu se zúžením dýchacích cest, poklesu

krevního tlaku, bušení srdce až šoku. Tento stav je důvodem k okamžitému přerušení léčby a

k urgentnímu oznámení těchto potíží lékaři.

- spavost

- dušnost, průduškové astma

- selhání jater, hepatitida (zánět jater) nebo žloutenka

- kopřivka

- edém (hromadění tekutiny v těle, např. periferní edém), zvláště u pacientů s vysokým krevním

tlakem a zhoršenou funkcí ledvin

- zánět žaludku, krvácení ze žaludku a střev, zvracení krve, krvavý průjem, krev ve stolici (meléna),

žaludeční nebo střevní vředy (případně doprovázené krvácením a perforací). Přestaňte užívat

přípravek a vyhledejte lékaře ihned, pokud se objeví silná bolest v nadbřišku nebo pokud se vyskytne

krev ve stolici nebo ve zvratcích nebo černá barva stolice.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000)

- poruchy zraku (rozmazané nebo dvojité vidění)

- hučení v uších, přechodné poruchy sluchu

- vyrážka se zarudnutím (ekzém, erytém, exantém), vypadávání vlasů, svědění, citlivost na světlo,

malé ostrůvky krvácení do kůže (purpura) a vážné typy puchýřovitých kožních reakcí, včetně Stevens-

Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (Lyellova syndromu)

- zhoršení infekčního zánětu. Pokud se objeví příznaky infekce při zahájení léčby nebo zhoršení

infekce při podávání diklofenaku, vyhledejte bez prodlení lékaře. Velmi vzácné jsou příznaky zánětu

mozkových blan se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením nebo zastřením vědomí při

podávání diklofenaku.

- poškození tkáně ledvin (intersticiální nefritida, papilární nekróza), případně spojené s akutním

selháním ledvin, bílkovina v moči (proteinurie) a/nebo krev v moči (hematurie), nefrotický syndrom

(nahromadění tekutiny v těle (edém) s vylučováním velkého množství albuminu v moči)

- poruchy krvetvorby (hemolytická a aplastická anémie, leukopenie, agranulocytóza, trombocytopenie,

pancytopenie) s prvními příznaky podobnými chřipce, jako je horečka, bolest v krku, povrchové vředy

v ústech, silný pocit vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže

- edém, který se může projevovat jako otok obličeje, jazyka nebo sliznice hrtanu se zúžením dýchacích

cest

- psychotické reakce, dezorientace, nespavost, vzrušenost, podrážděnost, deprese, úzkost, noční děsy

- poruchy nervového systému, jako jsou mozková mrtvice, poruchy citlivosti, abnormální chuťové

vjemy, poruchy paměti, křeče, třes a úzkost

- srdeční poruchy, jako jsou bušení srdce (palpitace), bolest na hrudi, srdeční selhání, edém a infakrt

myokardu

- vysoký krevní tlak, zánět krevních cév (vaskulitida)

- zánět plic (pneumonitida)

- zánět sliznice úst, zánět jazyka, poškození jícnu (léze), zácpa, krvácivé záněty tlustého střeva,

zhoršení Crohnovy nemoci a /nebo ulcerózní kolitidy (zvláštní typ zánětu tlustého střeva spojený

s vředy), zánět slinivky břišní, zúžení (striktury) střev

- odumření tkáně jater, poškození jater, zvláště při dlouhodobé léčbě

V každém případě se při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí o dalším

užívání přípravku poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete, že obal nebo i samotné tobolky jsou viditelně poškozené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg obsahuje:

Léčivou látkou je:

Diclofenacum natricum 25 mg v enterosolventních peletách, diclofenacum natricum

50 mg v peletách s prodlouženým uvolňováním účinné látky.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Enterosolventní pelety: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kopolymer kyseliny methakrylové a methylmethakrylátu 1:1, propylenglykol, mastek

Pelety s prodlouženým uvolňováním: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, granulát methakrylátového kopolymeru typu RL, granulovaný methakrylátový kopolymer

RS, triethyl-citrát, mastek

Jedna tobolka obsahuje 5,4 mg sodíku a propylenglykol 1 mg.

Jak přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek se dodává v bílém neprůhledném PVC/PVDC/Al obalu nebo v čirém, bezbarvém,

průhledném PVC/PVDC/Al obalu a v krabičce, která obsahuje 30 tobolek s řízeným uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7, Česká republika

Výrobce

PharmaSwiss d.o.o., Trzin, Slovinsko

Swiss Caps GmbH, Bad Aibling, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u výše uvedeného držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

6.9.2016

3-1-2018

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling lot AFO l 17001-A, Expiry date Dec 2018, of Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 1.5 g (equivalent to 1 g ampicillin as the sodium salt plus 0.5 g Sulbactam as the sodium salt) in a Single-Dose vial, to the hospital level. The product has been found to contain glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) are both topical medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Voltaren Gel is used to treat pain of osteoarthritis of joints that are amenable to topical treatment, such the hands and knees.

US - RxList

13-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

28-2-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and meloxicam are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain. Meloxicam is also used to treat rheumatoid arthritis.

US - RxList

30-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

LEXIMENTH (Diclofenac Sodium, Lidocaine, Menthol) Kit [PureTek Corporation]

LEXIMENTH (Diclofenac Sodium, Lidocaine, Menthol) Kit [PureTek Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement