Diaz Flea and Tick

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Diaz Flea and Tick 3.465 g
 • Dávkování:
 • 3.465g
 • Léková forma:
 • Medikovaný obojek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Diaz Flea and Tick 3.465 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Přípravky sloučeniny
 • Přehled produktů:
 • 9938530 - 1 x 1 obojek - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/043/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

DIAZ Flea and Tick 3,465 g obojek pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, The Netherlands

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DIAZ Flea and Tick 3,465 g obojek pro kočky

Dimpylatum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 obojek obsahuje:

Léčivá látka:

Dimpylatum

3,465 g

Černý obojek.

4.

INDIKACE

Ektoparazitózy koček (blechy (Ctenocephalides felis.), klíšťata (Rhipicephalus sanguineus)).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených koček, koček se sníženou funkcí jater.

Nepoužívat u koťat do 6 měsíců věku.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných

látek. Nepoužívat při přecitlivělosti na organofosforové sloučeniny.

O vlivu dimpylátu (diazinonu) v období březosti a laktace není dostatek údajů. Použití u

březích nebo laktujících koček se z tohoto důvodu nedoporučuje.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas se může vyskytnout podráždění kůže krku v důsledku nošení obojku. Pokud k tomu

dojde, doporučuje se odstranění obojku až do úplného vymizení symptomů.

Žádná zvláštní léčba není nutná. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či

jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu

veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 obojek pro jednu kočku.

Doba účinnosti: působení obojku je optimální po 2-4 dnech a trvá 6 měsíců.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob aplikace: Obojek zapněte kolem krku kočky, aby nebyl příliš těsný, odstřihněte

přebývající část obojku, s přihlédnutím na možný růst zvířete. Obojek je vodě odolný.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Obojek, který je kolem krku kočky příliš těsný, může způsobit podráždění kůže

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Občasný kontakt s vodou nesnižuje účinnost obojku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na dimpylát by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima a sliznicemi. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je

velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

O vlivu dimpylátu v období březosti a laktace není dostatek údajů. Použití u březích nebo

laktujících koček se z tohoto důvodu nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Dimpylát

organofosfátová

sloučenina.

Nesmí

používat

současně

s jinými

organofosforovými či karbamátovými insekticidy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U koček dochází k intoxikaci většinou v důsledku kousání obojku.

Symptomy: časté močení, průjem, zvracení, slzení očí, slinění, výtok z nosu, kašel, nadměrné

bronchiální sekrece, zúžení zornic, svalový třes, ztráta reflexů, záškuby, koma a cyanóza.

První pomoc: sejměte obojek

Antidotum: atropin

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

10-8-2017

Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

Bravecto® may cause convulsions in dogs on rare occasions

The European Medicines Agency has reviewed the adverse events of Bravecto®, a veterinary medicine used to treat flea and tick infestations in dogs. The conclusion is that the medicine may on very rare occasions cause convulsions in dogs – primarily in dogs with pre-existing epilepsy.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.