Advertisement

Dexashot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Dexashot 2 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Dexashot 2 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata, koně, kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Glukokortikoidy
 • Přehled produktů:
 • 9902982 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/042/16-C
 • Datum autorizace:
 • 08-06-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Dexashot 2 mg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata, psy a kočky.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poland

Tel.+48 81 445 23 00

Fax +48 81 44 52 320

e-mail vet-agro@vet-agro.pl

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PRODUKTU

Dexashot 2 mg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata, psy a kočky.

Dexamethasonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý vodný roztok.

Každý 1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Dexamethasonum

2 mg

ut dexamethasoni natrii phosphas

2,63 mg

Pomocná látka:

Benzylalkohol (E1519)

15,6 mg

4.

INDIKACE

Koně

Léčba zánětů a alergických reakcí.

Léčba artritidy, bursitidy nebo tenosynovitidy.

Skot

Léčba zánětů a alergických reakcí.

Vyvolání porodu.

Léčba primární ketózy (acetonemie).

Prasata

Léčba zánětů a alergických reakcí.

Psi a kočky

Léčba zánětů a alergických reakcí.

5.

KONTRAINDIKACE

Produkt nesmí být používán u zvířat, u kterých byla zjištěna cukrovka, chronický zánět ledvin, selhání

ledvin, kongestivní selhání srdce a osteoporóza, kromě akutních případů. V případě nakažlivých

nemocí je nutná aplikace kortikosteroidů v kombinaci účinnými antibiotiky nebo chemoterapií.

Nepoužívejte u zvířat s gastrointestinálními nebo korneálními ulceracemi nebo u zvířat nemocných na

demodikózu.

Neaplikujte u zvířat postižených Cushingovým syndromem.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Kortikosteroidy s protizánětlivými účinky, jako je dexamethason, vyvolávají řadu nežádoucích účinků.

Zatímco jednorázově podané vyšší dávky jsou obecně dobře tolerovány, závažné nežádoucí účinky

mohou být pozorovány při dlouhodobém užívání nebo v případech, kdy jsou podávány estery

s prolongovaným účinkem. Proto by měly být obecně dávky při střednědobém nebo dlouhodobém

podávání tak nízké, jak je to nezbytné pro potlačení klinických příznaků.

Samotné steroidy mohou v průběhu léčby vyvolat symptomy Cushingova syndromu zahrnující

výraznou změnu metabolismu tuků, sacharidů, bílkovin a minerálů, následkem čehož může dojít

například k přerozdělení tělesného tuku, slabosti a úbytku svalů a osteoporóze.

Systémově podávané kortikosteroidy mohou vyvolat polyurii, polydipsii a polyfagii především

v úvodní fázi léčby. Některé kortikosteroidy mohou při dlouhodobém používání vyvolat retenci sodíku

a vody a hypokalémii. Systémové kortikosteroidy mohou vyvolat ukládání vápníku v kůži (calcinosis

cutis).

Kortikosteroidy mohou zpomalovat hojení ran a jejich imunosupresivní účinek může oslabit rezistenci

k infekcím nebo probíhající infekce zhoršovat.

U zvířat léčených kortikosteroidy byl popsán výskyt gastrointestinální ulcerace. Ulcerace mohou být

zhoršeny u pacientů s poraněním míchy, kterým jsou zároveň podávány nesteroidní protizánětlivé

látky.

Použití kortikosteroidů může způsobovat zvětšení jater (hepatomegalie) a zvýšení koncentrace

jaterních enzymů v krevním séru.

Jsou možné reakce z přecitlivělosti, avšak jen ojediněle.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.]

7.

CÍLOVY DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, prasata, psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Nepropichujte zátku více než 100 krát. V případě léčby skupiny zvířat v jednom cyklu doporučujeme

použití injekční jehly, která bude umístěna v zátce injekční lahvičky, abyste se vyvarovali

nadměrnému poškození zátky.

Přípravek může být podáván intravenózně nebo intramuskulárně u koní, intramuskulárně u skotu,

prasat, psů a koček. Léčivý veterinární přípravek může být u koní podáván intraartikulárně. Během

podávání přípravku dodržujte aseptické podmínky. Při podávání objemů menších než 1 ml je třeba

používat injekční stříkačku s vhodnou kalibrací, aby bylo zaručeno podání správné dávky.

Při léčbě zánětlivých stavů a alergických reakcí doporučujeme podávání dle níže uvedených

průměrných dávek. Skutečně podanou dávku je však třeba zvolit se zohledněním závažnosti

příznaků a délky jejich přetrvávání.

Druhy: Dávkování

(i.m.)

Koně, skot, prasata 1,5 ml přípravku/50 kg ž.hm. (0,06 mg dexamethasonu/kg (ž.hm.)

Psi, kočky 0,5 ml přípravku/10 kg ž.hm. (0,1 mg dexamethazonu/ kg (ž.hm.)

Léčba primární ketózy u skotu: dávka 0,02 až 0,04 mg dexamethasonu/kg ž.hm. (5-10 ml přípravku

pro toto) podaná intramuskulárně podle živé hmotnosti krávy a doby trvání klinických příznaků.

Buďte velmi opatrní, aby nedošlo k předávkování plemene Channel Island. Vyšší dávky jsou třeba u

zvířat, u kterých příznaky trvaly delší dobu, nebo u kterých došlo k relapsu po léčbě.

Indukce porodu

– k předejití narození příliš velkého plodu a edému mléčné žlázy u skotu.

Jednorázové i.m. podání 10 ml přípravku pro toto po 260. dni březosti. Porod se normálně dostaví za

48 – 72 hodin.

Léčba artritidy, bursitidy nebo tenosynovitidy u koní - intraartikulární podání.

Dávka: 1-5 ml přípravku pro toto

Výše uvedená množství nejsou jednoznačně stanovena a jsou uvedena výhradně za účelem orientace.

Injekčnímu podání do kloubního prostoru nebo bursy musí předcházet natažení stejného množství

synoviální tekutiny. Je nutné přísné dodržení aseptických podmínek.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁVÁNÍ

Žádné

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: 72 hodin

Prasata:

Maso: 2 dnů

Koně:

Maso: 8 dnů

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh zvířat:

Je-li přípravek podáván u skotu k indukci porodu, může způsobit snížení životaschopnosti

telat a zvýšení výskytu zadržených plodových obalů a eventuální zánět dělohy a/nebo

snížení plodnosti. Podání přípravku laktujícím kravám může způsobit pokles nádoje mléka.

Buďte opatrní při léčbě laminitidy u koní vhledem k možnosti zhoršení zdravotního stavu zvířete.

Podání přípravku koním může vyvolat laminitidu, proto je nutné sledovat stav zvířete během ošetření.

Během léčby způsobuje účinná dávka supresi osy hypothalamus - hypofýza - nadledvinky. Po

přerušení terapie se mohou objevit projevy adrenální insuficience vedoucí k adrenokortikální atrofii,

která narušuje správnou reakci zvířat ve stresujících podmínkách. Proto je potřeba minimalizovat tyto

následky v období po přerušení nebo ukončení léčby tím, že dávka je aplikována v období, kdy jsou

obvykle pozorovány vysoké hladiny endogenního kortisolu (tzn. u psů po ránu a u koček večer) a

dávka musí být postupně snižována (doplňující informace naleznete v běžně dostupných

dokumentech).

Použití přípravku u mladších a starších jedinců může být spojeno se zvýšeným rizikem výskytu

nežádoucích účinků. Proto je nutné snížení dávky a sledování pacienta během léčby.

V průběhu léčby by mělo být zvíře pod zvýšeným veterinárním dohledem.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě bakteriálních infekcí je obvykle potřeba po dobu podávání steroidů nasadit antibakteriální

krytí.

V případě virových infekcí mohou steroidy zhoršit nebo urychlit postup nemoci.

S výjimkou ketózy a indukce porodu, kortikosteroidy spíše zlepšují stav, kvůli kterému se používají,

než aby léčili. Proto se doporučuje především správná diagnóza vyvolávající příčiny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na účinnou látku nebo jakoukoliv pomocnou látku by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží nebo očima umyjte/opláchněte postižené místo

dostatečným množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si

umyjte ruce.

Březost:

Kromě použití DEXASHOTU k indukci porodu u skotu nedoporučujeme použití kortikosteroidů u

březích samic. Podávání přípravku v časném období březosti způsobovalo u laboratorních zvířat

abnormality ve vývoji plodu. Použití v pozdním stadiu březosti může způsobit vyvolání předčasného

porodu nebo abort. Je-li přípravek použit k indukci porodu u skotu, lze očekávat zvýšený výskyt

zadržených plodových obalů a možnou následující metritidu a/nebo sníženou fertilitu.

Laktace:

Použití přípravku u laktujících krav může způsobit pokles nádoje mléka.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Vzhledem k možnému imunosupresivnímu účinku kortikoidů, nekombinujte přípravek s vakcínami.

Dexamethason by neměl být podáván společně s jinými protizánětlivými léky.

DEXASHOT může vyvolat hypokalemii, a tím zvýšit riziko toxicity kardiálních glykosidů.

Riziko

hypokalémie

může

vzrůst,

pokud

dexamethason

podáván

společně

s diuretiky

napomáhajícími vylučování draslíku.

Souběžné podávání s inhibitory cholinesterázy může vést k oslabení svalů u pacientů postižených

onemocněním myastenia gravis.

Glukokortikoidy působí antagonisticky proti inzulínu.

Souběžné

podávání

fenobarbitalem,

fenytoinem

rifampicinem

může

snižovat

účinek

dexamethasonu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou u koní způsobit apatii a netečnost. Vyšší dávky mohou způsobit

trombózu vzhledem k vyšší tendenci ke srážení krve. Viz bod 6 (nežádoucí reakce) výše.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pro získání informací týkajících se tohoto veterinárního léčivého přípravku kontaktujte místní

zástupce odpovědného subjektu.

15-3-2018

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Active substance: dexamethasone) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)7741 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1140/PSUSA/985/201701

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Prednisone vs. Dexamethasone

Prednisone vs. Dexamethasone

Title: Prednisone vs. DexamethasoneCategory: MedicationsCreated: 10/31/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/31/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-10-2017

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

DEXAMETHASONE Tablet [Xspire Pharma, LLC]

DEXAMETHASONE Tablet [Xspire Pharma, LLC]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Wraser LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Wraser LLC]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

DECADRON DP (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, LLC]

DECADRON DP (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, LLC]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement