Advertisement

DETTOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DETTOL Kožní sprej, roztok 0,2%
 • Dávkování:
 • 0,2%
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML Mechanický rozprašovač
 • Druh předpisu:
 • vyhrazená léčiva
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DETTOL Kožní sprej, roztok 0,2%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BENZALKONIUM
 • Přehled produktů:
 • DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 32/ 138/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls156137/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ

benzalconii chloridum

kožní sprej, roztok

POUZE K VNĚJŠÍMU PODÁNÍ

Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  benzalkonium-chlorid 0,2 g/100 ml  jako  léčivou  látku  a 

propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Dettol  0,2 % 

antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej a k čemu se používá

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický 

sprej používat 

Jak se přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej používá 

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej uchovávat 

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ

Přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej se  používá  k čištění  čerstvých  drobných  ran  a 

k likvidaci  běžných  bakterií,  které  infikují  drobné  rány. Tento  přípravek  není  určen  ke 

zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.

Nesmí  se  používat  na rozsáhlé  a  těžké  rány  a  je  určen  pouze  k příležitostnému,  místnímu  a 

krátkodobému používání. Smí se používat pouze jednou za 24 hodin.

Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej:

u dětí mladších 12 měsíců;

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  benzalkonium-chlorid  nebo  na  kteroukoli 

další složku přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;

není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Věnujte  zvláštní  pozornost  a  vyhněte  se použití  přípravku  Dettol  0,2 %  antiseptický 

sprej:

okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech; v případě náhodného kontaktu s očima 

vypláchněte oči velkým množstvím studené vody;

nevdechujte;

pouze k vnějšímu podání;

u velkých  poranění  pokrývajících  více  než  5 %  plochy  těla (odhaduje  se,  že  5 % 

odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Používání přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání 

jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu 

s jinými léky.

Těhotenství a kojení:

Není pravděpodobné, že by používání během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými 

účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.

Aby  nedošlo  k požití  přípravku  kojencem,  používání  na  prsech  se  v období  kojení 

nedoporučuje.

Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete během  těhotenství  nebo 

kojení tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVÁ

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by 

Vám  lékař  dal  jiné  pokyny.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem.

Pouze k vnějšímu podání.

Při  prvním  použití  nebo  po  dlouhém  období  nepoužívání  může  být  nezbytné  rozprašovač 

aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že 

na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.

U dospělých  a  dětí  starších  6 let  věku: Na každou  ránu  naneste  dávku  (1  až  2  stříknutí) 

pouze  jednou  a  nechejte  působit  pět  minut.  V  případě  potřeby  použijte  k  odstranění 

přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón. 

U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před 

použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze 

jednou (během  jednoho  použití  lze  ošetřit maximálně  4 rány) a  nechejte  pět  minut  působit. 

V případě  potřeby  použijte  k odstranění  přebývající  tekutiny  čistý  kapesník  nebo  bavlněný 

tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Mýdlo  může  sprej  deaktivovat, proto  jej  k mytí  rány ošetřované  přípravkem  Dettol  0,2 % 

antiseptický sprej nepoužívejte.

Přípravek  lze  aplikovat  znovu  v případě  opětovného  otevření  rány,  nicméně  není  určen 

k trvalému používání a smí se používat pouze  jednou za 24 hodin maximálně po  dobu 3 až

5 dní.

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku nebo  jakékoli  obavy 

ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  i  přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej způsobovat 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po  místním čištění  drobných ran byly  hlášeny  velmi  vzácné  nežádoucí účinky (vyskytují se 

u méně  než  1  z 10 000  pacientů),  které  zahrnují  svědění  kůže,  vyrážky,  podráždění,  pálení, 

otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako 

je  rozpraskání  kůže. V případě  výskytu  takovýchto  reakcí, prosím, přestaňte  přípravek 

používat  a  poraďte  se  s  lékárníkem  nebo  lékařem.  Trpíte-li  ekzémem,  může  jej  použití 

přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  přetrvává  nebo  se  vyskytne  v závažné  míře  nebo 

pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti, 

uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 

uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:

Léčivou látkou je benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml.

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice,  dihydrát dinatrium-

edetátu, čištěná voda.

Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. 

Dodává se v lahvičkách o objemu 10 ml a 100 ml s rozprašovačem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (UK) Ltd

103-105 Bath Road

Slough

Berkshire

Velká Británie

Výrobce: 

Reckitt Benckiser

Dansom Lane

Hull 8 7DS

Velká Británie

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 

o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flora, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.12.2012

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

Singulair vs. Allegra

Singulair vs. Allegra

Singulair (montelukast) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are used to treat symptoms of allergic rhinitis. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Singulair and Allegra belong to different drug classes. Singulair is a leukotriene receptor antagonist and Allegra is an antihistamine.

US - RxList

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

CVS PHARMACY JUICY PEAR (Benzalkonium Chloride) Liquid [CVS Pharmacy]

CVS PHARMACY JUICY PEAR (Benzalkonium Chloride) Liquid [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

WEGMANS ALOE AND VITAMIN E (Benzalkonium Chloride) Cloth [Wegmans Food Markets Inc.]

WEGMANS ALOE AND VITAMIN E (Benzalkonium Chloride) Cloth [Wegmans Food Markets Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

HOME SENSE (Benzalkonium Chloride) Cloth [The Kroger Co.]

HOME SENSE (Benzalkonium Chloride) Cloth [The Kroger Co.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement