DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X0.075MG
 • Dávkování:
 • 0.075MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X28, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X0.075MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 457/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

1/9 

Příloha č. 1 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls136472/2011 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

Desogestrelum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci.  

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 

mg tablety užívat 

3.  Jak se přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety a k čemu se používá 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety se používá k zabránění početí. Přípravek 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje malé množství jednoho typu ženského 

hormonu – progestogen desogestrel. Proto je přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg 

tablety označován jako čistě progestogenová pilulka (POP), neboli minipilulka. Na rozdíl od 

kombinovaných pilulek tato POP neboli minipilulka neobsahuje hormon estrogen spolu s 

progestogenem. 

Většina čistě progestogenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňuje 

průniku spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek 

kombinovaných pilulek. Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety se od ostatních 

minipilulek liší tím, že obsahuje takovou dávku, která má ve většině případů dostatečnou sílu k 

zabránění dozrání vajíčka. Výsledkem toho je vysoká antikoncepční účinnost přípravku 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety. 

Na rozdíl od kombinované pilulky mohou přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg 

tablety užívat ženy, které netolerují estrogeny, a kojící ženy. Nevýhodou je vaginální krvácení, ke 

kterému může docházet v nepravidelných intervalech během užívání přípravku DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety. U některých žen ke krvácení vůbec nedochází. 

2/9 

Pokud se po užití pilulky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 

lékařem. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DESOGESTREL Famycare 

0,075 mg tablety užívat 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, podobně jako jiné hormonální 

antikoncepční prostředky, nechrání před infekcí HIV (AIDS) nebo jakoukoliv jinou sexuálně 

přenosnou chorobou. 

Neužívejte přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety: 

  jestliže jste alergická na některou  složku přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg 

tablety. 

  jestliže trpíte trombózou. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě, například v noze 

(hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie). 

  jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater a 

Vaše játra stále ještě nefungují normálně. 

  jestliže máte nebo máte podezření na rakovinový nádor, který je citlivý na pohlavní steroidy, 

například některé typy rakoviny prsu. 

  jestliže trpíte jakýmkoliv nevysvětlitelným krvácením z vagíny. 

Pokud se na vás vztahuje jakýkoliv z těchto stavů, informujte svého lékaře před zahájením 

používání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety.  

Při prvním zaznamenání jakéhokoli z těchto stavů během užívání přípravku DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety informujte svého lékaře. 

Děti a dospívající 

Nejsou dostupné žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících ve věku do 18 let. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety se poraďte se svým lékařem 

nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

  jestliže jste v minulosti měla rakovinu prsu. 

  jestliže máte rakovinu jater, jelikož nelze vyloučit možnost vlivu přípravku DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety. 

  jestliže jste v minulosti měla trombózu. 

  jestliže máte diabetes. 

  jestliže trpíte epilepsií (viz kapitola „Další léčivé přípravky a přípravek DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety“). 

  jestliže trpíte tuberkulózou (viz kapitola „Další léčivé přípravky a přípravek DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety“). 

  jestliže máte vysoký krevní tlak. 

  jestliže jste měla nebo máte chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, především na 

obličeji); jestliže ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření. 

3/9 

Užíváte-li přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety a týká se Vás některý z 

uvedených stavů, budete pravděpodobně potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař Vám 

vysvětlí, jak máte postupovat. 

Rakovina prsu 

  Je důležité pravidelně kontrolovat vaše prsy, a pokud v prsech cítíte jakoukoliv bulku, měla 

byste se okamžitě obrátit na svého lékaře. 

  Rakovina prsu je nalézána mírně častěji u žen užívajících pilulky než u žen, které ve stejném 

věku pilulky neužívaly. Po ukončení užívání pilulky se u žen riziko postupně snižuje tak, že 

10 let po ukončení užívání pilulky je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. 

Rakovina prsu u žen mladších 40 let je vzácná, avšak s rostoucím věkem se její riziko 

zvyšuje. Zvýšený výskyt diagnostikované rakoviny prsu je vyšší, je-li věk, do kterého žena 

pilulku užívá, vyšší. Délka doby užívání pilulky je méně důležitá. 

Mezi 10000 ženami, které pilulky užívají po dobu do 5 let a přestanou je užívat ve věku 20 let, je 

během 10 let následujících po ukončení užívání nalezen pouze 1 případ rakoviny prsu navíc ke 4 

případům běžně diagnostikovaným v této věkové skupině. Mezi 10000 ženami, které pilulky 

užívají po dobu do 5 let a přestanou je užívat ve věku 30 let, je nalezeno 5 případů navíc ke 44 

případům běžně diagnostikovaným v této věkové skupině. Mezi 10000 ženami, které pilulky 

užívají po dobu do 5 let a přestanou je užívat ve věku 40 let, je nalezeno 20 případů navíc ke 160 

případům běžně diagnostikovaným v této věkové skupině. 

Předpokládá se, že riziko rakoviny prsu u uživatelek čistě progestogenových pilulek, jako je 

například přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, je podobné jako u žen 

užívajících kombinované pilulky, avšak doklady jsou méně průkazné 

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících kombinové pilulky je často v méně 

pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. 

Není známo, zda rozdíl v riziku rakoviny prsu je způsoben pilulkou. Je možné, že tyto ženy byly 

vyšetřovány lékařem častěji, a proto byl nádor prsu zjištěn dříve. 

Trombóza 

Pokud zaznamenáte pravděpodobné příznaky trombózy, okamžitě vyhledejte svého lékaře (více 

viz bod „Pravidelné prohlídky“) 

Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může ucpat krevní cévu. Někdy se vytvoří sraženina v 

hlubokých žilách v noze (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se tato krevní sraženina z místa 

svého vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat, a způsobit tzv. 

„plicní embolii“. Důsledkem toho může docházet ke smrtelně nebezpečným situacím. Hluboká 

žilní trombóza je vzácná. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či nikoliv. Může 

rovněž vzniknout během těhotenství. 

Riziko je vyšší u žen užívajících pilulky než u těch, které je neužívají. Předpokládá se, že riziko 

při užívání pilulek obsahujících pouze progestogen, jako je například přípravek DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety, je nižší než u uživatelek pilulek obsahujících estrogeny 

(kombinované pilulky). 

Další léčivé přípravky a přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

4/9 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 

užívala nebo které možná budete užívat.  

Některé léky mohou správnou funkci přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

narušit. Týká se to léků pro léčbu: 

  epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát, fenobarbital), 

  tuberkulózy (např. rifampicin), 

  infekce HIV (např. ritonavir) a dalších infekčních onemocnění (např. griseofulvin), 

  žaludeční nevolnosti (živočišné uhlí), 

  depresivních nálad (rostlinného léčivého přípravku z třezalky tečkované). 

Váš lékař Vám sdělí, zda musíte použít dodatečné antikoncepční opatření, a pokud ano, po jak 

dlouhou dobu. 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety může narušovat působení určitých léků. 

Může jejich účinek zvyšovat (např. u léků obsahujících cyklosporin), nebo snižovat. 

Těhotenství, kojení a fertilita 

Těhotenství 

Pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, přípravek DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety nepoužívejte. 

Kojení 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety lze používat během kojení. 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety neovlivňuje tvorbu ani kvalitu mateřského mléka. 

Nicméně malé množství účinné látky přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

přechází do mateřského mléka. 

Zdraví dětí, které byly kojeny po dobu 7 měsíců, zatímco jejich matky užívaly čistě 

desogestrelovou pilulku, bylo sledováno do věku 2,5 roku. Nebyly pozorovány žádné účinky na 

růst a vývoj těchto dětí. 

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, poraďte se 

se svým lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neexistují žádné náznaky, že by použití přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

mělo jakýkoliv vliv na bdělost a koncentraci. 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje laktózu 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje laktózu (mléčný cukr). Před 

zahájením užívání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety kontaktujte svého 

lékaře, pokud Vám v minulosti sdělil, že trpíte intolerancí vůči některým cukrům. 

Pravidelné prohlídky 

5/9 

Při používání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety Vás lékař bude zvát na 

pravidelné kontrolní prohlídky. Četnost a povaha těchto kontrol závisí obecně na Vaší osobní 

situaci. 

Vyhledejte co nejdříve svého lékaře, jestliže: 

  si všimnete následujících možných známek trombózy (tvorba krevní sraženiny): silná bolest 

nebo otok některé dolní končetiny, bolest na hrudníku neznámého původu, dušnost, 

neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev. 

  se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (známka možných jaterních 

potíží). 

  jste si v prsu nahmatala bulku (možná indikace rakoviny prsu). 

  se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možná 

indikace mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní). 

  má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se svým lékařem 

nejméně čtyři týdny předem). 

  máte neobvyklé, silné vaginální krvácení. 

  byste mohla být těhotná

3.  Jak se přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety užívá 

Kdy a jak tablety užívat? 

Každý strip přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje 28 tablet. Na přední 

straně stripu jsou mezi tabletami natištěny šipky. Na zadní straně stripu jsou natištěny dny v 

týdnu. Každý den odpovídá jedné tabletě. Pokaždé, když načnete nový strip přípravku 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, si vezměte tabletu z horní řady. Nezačínejte 

libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít tabletu z 

horní řady označenou (na zadní straně) zkratkou Stř (středa). Pokračujte v užívání jedné tablety 

každý den, dokud nebude balení spotřebováno, přičemž vždy postupujte ve směru naznačeném 

šipkami. Pohledem na zadní stranu balení snadno zjistíte, zda jste v daném dni tabletu již užila. 

Tabletu užívejte každý den v přibližně stejném čase. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. 

Během používání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety se u Vás může 

vyskytnout krvácení, ale v užívání tablet musíte dál pokračovat jako obvykle. Když spotřebujete 

jeden strip přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, načněte další den nový strip – 

tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se dostaví krvácení. 

Zahájení užívaní prvního balení přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

6/9 

Pokud jste v předchozím měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci. 

Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu 

přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety. Žádnou další antikoncepční metodu 

nemusíte používat. 

Pokud s užíváním tablet začnete 2. až 5. den Vašeho cyklu, nesmíte po dobu prvních 7 dnů v 

prvním cyklu užívání tablet zapomenout použít ještě dodatečnou metodu bariérové antikoncepce. 

Při přechodu od kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti. 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety začněte užívat v den následující po dni s 

poslední tabletou účinné látky z Vašeho současného balení pilulek, nebo v den odstranění 

kroužku či náplasti (to znamená, že není den bez tablety nebo kroužku nebo náplasti). Obsahuje-li 

balení Vašich současných pilulek inaktivní tablety, můžete užívání přípravku DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety zahájit v den následující po dni užití poslední aktivní tablety (nejste-li 

si jistá, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Budete-li dodržovat tyto pokyny, 

nemusíte používat žádnou dodatečnou metodu antikoncepce. 

Užívání můžete též zahájit (nejpozději) v den následující po obvyklém období bez tablety, 

kroužku, náplasti nebo placebo tablety Vašeho současného antikoncepčního přípravku. V tomto 

případě použijte během prvních 7 dní užívání tablety ještě dodatečnou antikoncepční metodu 

(bariérovou metodu). 

Při přechodu od jiné pilulky obsahující pouze progestogen (minipilulka) 

Od jiné minipilulky můžete přejít kterýkoliv den. Žádnou dodatečnou antikoncepční metodu 

nemusíte používat. 

Při přechodu od injekce, implantátu nebo nitroděložního tělíska (IUS) uvolňujícího hormon 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety začněte užívat v době určené pro další 

injekci nebo v den odstranění implantátu nebo IUS. Žádnou dodatečnou antikoncepční metodu 

nemusíte používat. 

Po porodu 

Užívání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety můžete zahájit mezi 21. až 28. 

dnem po porodu. 

Začnete-li s užíváním tablet později, musíte po dobu prvních 7 dnů v prvním cyklu užívání tablet 

používat ještě dodatečnou metodu bariérové antikoncepce.  Jestliže jste již měla pohlavní styk, 

zkontrolujte před započetím užívání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, zda 

nejste těhotná. 

Informace pro kojící ženy lze nalézt v kapitole 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 

přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety užívat“, v paragrafu „Těhotenství, kojení 

a fertilita“ Radu můžete získat též od Vašeho lékaře. 

Po spontánním potratu nebo umělém přerušení těhotenství 

Váš lékař Vám poradí. 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

  Opozdíte-li se o méně než 12 hodin: 

7/9 

Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. 

Antikoncepční účinek přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety nebyl narušen. 

  Opozdíte-li se o více než 12 hodin: 

Opozdíte-li se v užívání kterékoli tablety o více než 12 hodin, nemusíte být již zcela chráněna 

před otěhotněním. Čím více následných tablet zapomenete, tím je riziko otěhotnění vyšší. Užijte 

tabletu, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Může to znamenat, 

že užijete 2 tablety v jednom dni. Pokračujte v užívání tablet obvyklým způsobem, ale během 

následujících 7 dní používejte dodatečnou metodu antikoncepce, například kondom. Pokud 

zapomenete užít jednu či více tablet v úplně prvním týdnu užívání tablet a měla jste pohlavní styk 

v týdnu před vynecháním tablety, můžete být těhotná. Požádejte svého lékaře o radu. 

Pokud zvracíte nebo máte průjem 

Postupujte dle rad při zapomenutí tablety v předchozí kapitole. Jestliže jste 3 až 4 hodiny po užití 

tablety přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety zvracela nebo máte těžký průjem, 

účinná látka se nemusela zcela vstřebat.  

Jestliže jste užila více přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety, než jste měla 

Neexistují žádné zprávy o závažných škodlivých účincích při užití příliš mnoha tablet přípravku 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, 

zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. 

Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste přestala užívat přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety můžete přestat užívat, kdykoliv budete 

chtít. Ode dne, kdy přestanete přípravek používat, již nejste chráněna před otěhotněním. 

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli 

z nežádoucích účinků, obzvláště některý závažný či trvalý, sdělte to svému lékaři. 

Závažné nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg 

tablety jsou popsány v kapitole 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 

DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety užívat“. Přečtěte si prosím dodatečné informace v 

podkapitolách „Rakovina prsu“ a „Trombóza“ a v případě potřeby se okamžitě poraďte se svým 

lékařem.  

Při užívání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety může docházet v 

nepravidelných intervalech k vaginálnímu krvácení. Může se jednat o slabé špinění, které nemusí 

vyžadovat vložku, nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá menstruace. Použití 

tampónů nebo menstruační vložky může být potřebné. U některých žen ke krvácení vůbec 

8/9 

nedochází. Nepravidelné krvácení není příznakem nefunkčnosti přípravku DESOGESTREL 

Famycare 0,075 mg tablety. Obecně není třeba přijímat žádná opatření, jednoduše pokračujte v 

užívání přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety. Je-li krvácení silné nebo 

dlouhodobé, poraďte se se svým lékařem 

Jak často lze pozorovat možné nežádoucí účinky? 

Časté (postihují méně než 1 ženu z 10): změny nálady, depresivní nálady, snížení libida, bolest 

hlavy, nevolnost, akné, bolesti prsů, nepravidelná nebo žádná menstruace, zvýšení hmotnosti. 

Méně časté (postihují méně než 1 ženu ze 100): vaginální infekce, potíže při nošení kontaktních 

čoček, zvracení, ztráta vlasů, bolestivá menstruace, ovariální cysty, únava. 

Vzácné (postihují méně než 1 ženu z 1000): kožní poruchy, jako například vyrážka, kopřivka, 

bolestivé modročervené kožní pupínky (erythema nodosum). 

Kromě uvedených nežádoucích účinků může ještě docházet k výtoku z prsů.  

Měla byste okamžitě navštívit svého lékaře, pokud se u vás vyskytují příznaky angioedému, jako 

je (i) otok tváře, jazyka anebo hltanu, nebo (ii) potíže s polykáním, nebo (iii) kopřivka spolu 

s potížemi při dýchání. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. 

5.  Jak přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou 

„EXP“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety nevyžaduje žádné zvláštní podmínky 

uchovávání.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje 

Aktivní látkou je desogestrelum. Jedna tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelum  

Dalšími složkami jsou: laktóza, tokoferol-alfa povidon, bramborový škrob, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý,  kyselina stearová . 

Další informace viz kapitola 2. 

9/9 

Jak přípravek DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety vypadá a co obsahuje toto 

balení 

Tablety jsou bílé, kulaté, nepotahované, bikonvexní, na jedné straně je vyraženo „152“ druhá 

strana je bez potisku. 

Jedna krabička přípravku DESOGESTREL Famycare 0,075 mg tablety obsahuje 1, 3, 6 nebo 13 

blistrů po 28 tabletách. 

Jednotlivé blistry jsou v krabičkách zabaleny v třívrstvém hliníkovém pouzdře, které může nebo 

nemusí obsahovat sáček se silikagelem. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Famy Care Europe Ltd.,  

London, Velká Británie 

Výrobce 

Accord Healthcare Limited,  

North Harrow, Middlesex, Velká Británie 

Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod 

následujícími názvy: 

BE: Desogestrel Famy Care 75 microgram tabletten 

PT: Fanaka comprimidos 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.8.2012.