DESOGESTREL STADA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESOGESTREL STADA Tableta 0,075MG
 • Dávkování:
 • 0,075MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X28 KALBLI II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESOGESTREL STADA Tableta 0,075MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL
 • Přehled produktů:
 • DESOGESTREL STADA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 429/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls209505/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

DESOGESTREL STADA 0,075 mg tablety

desogestrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Desogestrel Stada a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desogestrel Stada užívat

3. Jak se přípravek Desogestrel Stada užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Desogestrel Stada uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Desogestrel Stada a k čemu se používá

Přípravek Desogestrel Stada se užívá k zabránění otěhotnění.

Desogestrel Stada obsahuje malé množství jednoho druhu ženského pohlavního hormonu, gestagenu

desogestrelu. Proto se o přípravku Desogestrel Stada hovoří jako o čistě gestagenní pilulce (POP =

progesteron only pill). Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky vedle

gestagenu ještě hormon estrogen.

Většina čistě gestagenních pilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale

ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek.

Přípravek Desogestrel Stada na rozdíl od většiny čistě gestagenních pilulek obsahuje dávku, která je ve

většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má přípravek

Desogestrel Stada vysokou kontracepční účinnost.

rozdíl

kombinovaných

pilulek

mohou

přípravek

Desogestrel

Stada

užívat

ženy

nesnášenlivostí estrogenů a ženy, které kojí. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Desogestrel

Stada může docházet k vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že

nebudete mít vůbec žádné krvácení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desogestrel Stada užívat

Přípravek Desogestrel Stada, stejně jako ostatní hormonální antikonceptiva, Vás nechrání před

infekcí způsobenou HIV (AIDS) nebo jinými pohlavně přenosnými nemocemi.

Neužívejte přípravek Desogestrel Stada

Pokud

jste

alergická

desogestrel

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud máte trombózu. Při trombóze vzniká v krevní cévě krevní sraženina, která může tuto

cévu zcela

uzavřít

[např.

dolní

končetině

(hluboká

žilní

trombóza);

v plicích

(plicní

embolie)].

Pokud

máte

nebo

jste

v minulosti

měla

žloutenku

(zežloutnutí

kůže)

nebo

závažné

onemocnění jater a jaterní funkce se dosud neupravily (nevrátily k normě).

Pokud máte nebo je podezření na rakovinný nádor, který je citlivý na pohlavní steroidy, jako

jsou například některé druhy nádorů prsu.

Pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Pokud se u Vás kterékoli z těchto uvedených stavů vyskytuje, poraďte se se svým lékařem před

užitím přípravku Desogestrel Stada. Váš lékař Vám může doporučit použití nehormonální metody

kontracepce.

Poraďte se neprodleně s lékařem, objeví-li se u Vás během užívání přípravku Desogestrel Stada

kterékoli onemocnění nebo obtíže uvedené výše poprvé.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Desogestrel Stada se poraďte se svým lékařem, jestliže

máte nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu

máte

zhoubný

nádor

jater,

neboť

nelze

vyloučit,

tento

přípravek

nebude

mít

onemocnění nežádoucí vliv

máte nebo jste v minulosti měla žilní trombózu

máte diabetes mellitus (cukrovku)

máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada“)

máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada“)

máte vysoký krevní tlak

máte nebo jste měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v

obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření

Pokud máte některé z výše uvedených onemocnění, může být nutné, aby Vás během užívání přípravku

Desogestrel Stada lékař pečlivě sledoval. Váš lékař Vám může vysvětlit, co máte dělat.

Rakovina prsu

Pravidelně svá prsa kontrolujte a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co

nejdříve svého lékaře.

U žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je o něco častěji diagnostikována rakovina

prsu

než

žen

stejného

věku,

které

antikoncepční

tablety

neužívají.

ukončení

užívání

antikoncepčních tablet se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání antikoncepčních tablet

je riziko stejné jako u žen, které antikoncepční tablety nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen mladších

vzácná,

riziko

zvyšuje

přibývajícím

věkem.

Proto

žen

užívajících

antikoncepční

tablety

vyšším

věku nárůst diagnostikovaných případů rakoviny prsu vyšší. Na

délce užívání kombinovaných antikoncepčních tablet záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat

před dovršením 20

let věku, bývá po dobu 10

let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu

zvýšen o necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině.

Podobně u každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let,

ale přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů

navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům.

U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly

je užívat před dovršením 40 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti

160 jinak diagnostikovaným případům.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen jako je

přípravek Desogestrel Stada se zdá být stejné jako u žen, které užívají antikoncepční tablety,

ale důkaz je méně přesvědčivý.

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících antikoncepční tablety je méně často v

pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které antikoncepční tablety neužívají.

Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu způsoben užíváním antikoncepčních tablet.

Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen

dříve.

Trombóza

Okamžitě

vyhledejte

svého

lékaře, pokud

všimnete

možných

příznaků

trombózy

(viz

také

„Pravidelné prohlídky“).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v

hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého

vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat, tím vyvolá tzv. „plicní

embolii“. Její následky mohou mít za následek úmrtí.

Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda antikoncepční

tablety užíváte, či nikoli. Může rovněž vzniknout během těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících antikoncepční tablety než u těch, které je neužívají. Předpokládá

se, že riziko při užívání antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen, jako je přípravek

Desogestrel Stada, je nižší než u pilulek obsahujících i estrogeny (kombinované antikoncepční

tablety).

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Desogestrel Stada

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou správnou funkci antikoncepční tablety narušit. Týká se to léků pro léčbu

epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát a

fenobarbital)

tuberkulózy (např. rifampicin)

infekce HIV (např. ritonavir) nebo jiných infekčních onemocnění

(např. griseofulvin)

žaludeční nevolnosti (živočišné/černé uhlí)

depresivní nálady (bylinné přípravky s třezalkou tečkovanou)

Lékař Vám sdělí, zda a po jak dlouhou dobu máte používat další antikoncepční opatření.

Přípravek Desogestrel Stada může mít také naopak vliv na účinek jiných léků a může způsobit

zvýšení jejich účinku (např. léky obsahující cyklosporin) nebo snížení jejich účinku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Desogestrel Stada neužívejte, pokud jste nebo můžete být těhotná.

Kojení

Přípravek Desogestrel Stada lze v období kojení užívat. Přípravek Desogestrel Stada neovlivňuje

tvorbu mateřského mléka nebo jeho kvalitu.

Nicméně,

malé

množství

účinné

látky

přípravku

Desogestrel Stada přechází do mateřského mléka.

Zdraví

dětí

kojených

dobu

měsíců,

jejichž

matky

užívaly

jiné

přípravky

obsahující

desogestrel, bylo sledováno až do jejich věku 2,5 let. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl pozorován.

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Desogestrel Stada, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Desogestrel Stada na pozornost a soustředění.

Přípravek Desogestrel Stada obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

Pravidelné prohlídky

Při užívání přípravku Desogestrel Stada Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a

povaha těchto prohlídek bude obecně záviset na Vašem zdravotním stavu.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny; bolest na hrudi neznámého původu, dušnost,

neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);

se u Vás dostaví náhlá silná bolest žaludku nebo zežloutnete (může znamenat jaterní potíže);

jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);

se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost

mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní);

být

omezena

Vaše

pohyblivost

nebo

máte

podstoupit

operaci

(poraďte

svým

lékařem nejméně 4 týdny předem);

máte neobvyklé, silné vaginální (poševní) krvácení;

máte podezření, že byste mohla být těhotná.

3.

Jak se přípravek Desogestrel Stada užívá

Kdy a jak se tablety užívají?

Jeden blistr přípravku Desogestrel Stada obsahuje 28 tablet.

Na přední straně blistru jsou mezi tabletami vytištěny šipky. Když blistr otočíte a podíváte se na

zadní stranu, uvidíte dny v týdnu vytištěné na fólii. Každý den odpovídá jedné tabletě. Pokaždé,

když načnete nový blistr přípravku Desogestrel Stada, začněte si brát tablety z horní řady.

Nezačínejte libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si

vzít tabletu z horní řady označenou (vzadu) zkratkou Stř (středa).

Pokračujte v užívání jedné tablety denně, vždy ve směru šipek, dokud není blistr prázdný.

Pohledem na zadní stranu blistru můžete vždy jednoduše zkontrolovat, zda jste v daný den již

tabletu užila.

Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou.

Při užívání přípravku Desogestrel Stada se může vyskytnout krvácení), ale v užívání tablet musíte

dál pokračovat jako obvykle.

Když blistr spotřebujete, načněte další den nový – tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se

dostaví krvácení.

Zahájení užívaní prvního blistru přípravku Desogestrel Stada

Pokud jste v posledním měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci

Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu

přípravku Desogestrel Stada. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

užíváním

tablet

můžete

začít

Vašeho

cyklu,

případě

však

nezapomeňte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet používat ještě další metodu antikoncepce

(bariérovou metodu).

Při

přechodu

z

kombinované

antikoncepční

tablety,

vaginálního

kroužku

nebo

transdermální náplasti

Přípravek Desogestrel Stada můžete začít užívat den následující po užití poslední tablety z

Vašeho současného blistru antikoncepčních tablet nebo v den odstranění vaginálního kroužku

nebo náplasti (tj. bez přestávky v užívání tablet, bez intervalu bez kroužku nebo náplasti).

Pokud Váš současný blistr antikoncepčních tablet obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání

přípravku Desogestrel Stada zahájit den následující po užití poslední aktivní tablety (pokud si

nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito

instrukcemi, není třeba používat další antikoncepční metodu.

Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku nebo náplasti nebo

po užití všech neaktivních (placebo) tablet z Vašeho dosavadního kontraceptiva.

Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, používejte během prvních 7 dní užívání tablet ještě

další doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Při přechodu z jiné čistě gestagenní antikoncepční tablety:

Užívání původních čistě gestagenních pilulek můžete ukončit kterýkoli den a ihned zahájit

užívání přípravku Desogestrel Stada. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

Při přechodu z injekčně podávané antikoncepce nebo implantátu nebo nitroděložního

tělíska uvolňujícího gestagen (IUD)

Přípravek Desogestrel Stada začněte užívat v době určené pro další aplikaci injekce nebo v

den odstranění implantátu nebo IUD. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.

Jestliže jste po porodu

Přípravek Desogestrel Stada můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu dítěte.

Pokud začnete s užíváním později, je nutné používat doplňkovou antikoncepční metodu

(bariérovou metodu) než dokončíte prvních 7 dnů užívání tablet. Jestliže již nechráněný

pohlavní styk proběhl, je nutné před začátkem užívání přípravku Desogestrel Stada vyloučit

těhotenství.

Další informace pro kojící matky lze nalézt v bodě 2 „Těhotenství a kojení“. Rovněž Vám

může poradit Váš lékař.

Po spontánním nebo vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Desogestrel Stada

Pokud uplynulo méně než 12 hodin, kdy jste si měla tabletu vzít, ke snížení spolehlivosti

přípravku Desogestrel Stada nedošlo. Vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si

vzpomenete, a následující tablety užívejte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo více než 12 hodin, kdy jste si měla tabletu vzít, spolehlivost přípravku

Desogestrel Stada může být snížena.

Čím více po sobě následujících tablet jste zapomněla

užít, tím větší je riziko snížení kontracepčního účinku. Poslední vynechanou tabletu

vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety si vezměte v obvyklou dobu.

Během následujících 7

dní užívání tablet používejte navíc další antikoncepční metodu

(bariérovou metodu). Pokud jste zapomněla užít jednu či více tablet během prvního týdne

užívání antikoncepce a během týdne před vynecháním tablety jste měla pohlavní styk, je

možné, že jste otěhotněla. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem)

Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše.

Pokud zvracíte nebo užíváte živočišné uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety přípravku

Desogestrel Stada nebo máte silný průjem, účinná látka se nemusí zcela vstřebat.

Jestliže jste užila více přípravku Desogestrel Stada, než jste měla

Žádné závažné nežádoucí účinky po užití většího počtu tablet přípravku Desogestrel Stada najednou

nebyly hlášeny.

Mů že se

o bj e vit

nevolnost,

zvracení

mladých žen nebo dívek slabé

poševní krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Desogestrel Stada

S užíváním přípravku Desogestrel Stada můžete přestat kdykoli chcete. Ode dne, kdy přestanete s

užíváním, nejste již chráněna proti otěhotnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné

nežádoucí

účinky

související s

užíváním

přípravku

Desogestrel Stada

jsou popsány

v bodech „Rakovina prsu“ a „Trombóza“ v bodě 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek Desogestrel Stada užívat“. Prosím, přečtěte si tento bod pro další informace a v případě

potřeby se neprodleně poraďte se svým lékařem.

Během užívání přípravku Desogestrel Stada

se může objevit nepravidelné poševní krvácení.

Může

jednat

pouze

slabé

špinění, které nemusí a n i

vyžadovat vložku, nebo silnější

krvácení, které vypadá spíše jako slabá menstruace a vyžaduje použití hygienických prostředků.

Také ale nemusíte krvácet vůbec. Nepravidelné krvácení není známkou toho, že by antikoncepční

ochrana přípravku Desogestrel Stada byla snížena. Obecně platí, že není třeba činit žádná opatření,

pouze pokračujte v užívání přípravku Desogestrel Stada. Nicméně jestliže je krvácení silné nebo

déletrvající, poraďte se se svým lékařem.

Uživatelky přípravku Desogestrel Stada hlásily následující nežádoucí účinky:

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):

změny nálady, depresivní nálady, snížení sexuální touhy (libida)

bolesti hlavy

nevolnost

akné

bolest prsů, nepravidelné menstruační krvácení nebo žádná menstruace

nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):

poševní infekce

problémy při nošení kontaktních čoček

zvracení

ztráta vlasů

bolestivá menstruace, cysty na vaječníkách

únava

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):

vyrážka, kopřivka, bolestivé červenomodré bulky (erythema nodosum) (jedná se o kožní

reakce)

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků se může objevit sekrece z prsů.

Vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je:

otok obličeje, jazyka nebo hrdla,

nebo

obtíže s polykáním

nebo

kopřivka (svědivá vyrážka) a dušnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Desogestrel Stada uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Desogestrel Stada nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Desogestrel Stada obsahuje

Léčivou látkou je desogestrelum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,075 mg desogestrelu.

Dalšími složkami jsou: laktosa, tokoferol- alfa, povidon, bramborový škrob, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, kyselina stearová (přečtěte si také bod „Desogestrel Stada obsahuje laktosu“ v bodě 2).

Jak přípravek Desogestrel Stada vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé kulaté nepotahované bikonvexní, na jedné straně je vyraženo „152“, druhá strana je

bez potisku.

Krabička obsahuje 1,3,6 nebo 13 blistrů po 28 tabletách.

Jednotlivé

blistry

jsou

v krabičkách

zabaleny

v třívrstvém

pouzdře,

které

může

nebo

nemusí

obsahovat sáček se silikagelem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

STADA Arzneimittel AG

Bad Vilbel

Německo

Výrobce:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

A-1190 Vienna

Rakousko

Minerva Scientific Ltd.

Delves Road,

Heanor Gate, Heanor

Derbyshire DE75 7SG

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Desogestrel EG 75 microgram tabletten

Dánsko

Desogestrel STADA

Finsko

Desogestrel STADA

Itálie

MIRZAM

Lucembursko

Desogestrel EG 75 mcg tabletten

Nizozemsko

Desogestrel CF 0,075 mg, tabletten

Portugalsko

Desogestrel STADA 75 mcg, Comprimido

Španělsko

Desogestrel STADA 75 microgramos comprimidos EFG

Švédsko

Desogestrel STADA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.3.2016