DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X0.075MG
 • Dávkování:
 • 0.075MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X28, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESOGESTREL FAMYCARE 0,075 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X0.075MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 457/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1/9

Přílohač.1k rozhodnutíoregistracisp.zn.sukls136472/2011

Příbalováinformace:informace pro uživatele

DESOGESTRELFamycare0,075mgtablety

Desogestrelum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

Ponechte sipříbalovouinformacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékaře,lékárníkanebo zdravotnísestry.

Tento přípravekbylpředepsán výhradněVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnépříznakyonemocněníjako Vy.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékaře,lékárníkanebo zdravotnísestry. Stejně

postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci.

Co naleznetev této příbalové informaci

1. CojeDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyakčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekDESOGESTRELFamycare 0,075

mgtabletyužívat

3. JaksepřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co jeDESOGESTRELFamycare0,075mg tabletya kčemu sepoužívá

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletysepoužívá kzabráněnípočetí. Přípravek

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyobsahuje malé množstvíjednohotypu ženského

hormonu–progestogen desogestrel. Protoje přípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mg

tabletyoznačovánjako čistě progestogenovápilulka (POP), neboliminipilulka.Na rozdílod

kombinovaných pilulektato POP neboliminipilulka neobsahujehormon estrogenspolus

progestogenem.

Většina čistě progestogenních pilulek, neboliminipilulek, působípředevšímtak, žezabraňuje

průniku spermiídodělohy, ale ne vždyzabránídozránívajíčka, cožjehlavníúčinek

kombinovaných pilulek. PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyseod ostatních

minipiluleklišítím, žeobsahujetakovou dávku,kterámáve většině případů dostatečnou sílu k

zabráněnídozránívajíčka. Výsledkemtohojevysokáantikoncepčníúčinnostpřípravku

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety.

Na rozdílod kombinovanépilulkymohou přípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mg

tabletyužívatženy, které netolerujíestrogeny, a kojícíženy. Nevýhodou je vaginálníkrvácení, ke

kterémumůže docházetvnepravidelných intervalech běhemužívánípřípravkuDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety. Uněkterých žen ke krvácenívůbecnedochází.

2/9

Pokudsepo užitípilulkynebudetecítitlépe nebo pokud se Vámpřitíží, musíte seporadits

lékařem.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekDESOGESTRELFamycare

0,075 mg tabletyužívat

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety, podobnějako jinéhormonální

antikoncepčníprostředky, nechránípředinfekcíHIV(AIDS) nebojakoukolivjinou sexuálně

přenosnou chorobou.

Neužívejte přípravekDESOGESTRELFamycare0,075 mg tablety:

jestližejstealergická naněkterousložkupřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mg

tablety.

jestliže trpítetrombózou. Trombóza je vznikkrevnísraženinyvcévě, například vnoze

(hluboká žilnítrombóza)nebo vplicích(plicníembolie).

jestliže máte nebojste mělažloutenku (zežloutnutíkůže)nebo závažné onemocněníjatera

Vašejátra stáleještě nefungujínormálně.

jestliže máte nebo máte podezřenína rakovinovýnádor, kterýje citlivýna pohlavnísteroidy,

napříkladněkterétypyrakovinyprsu.

jestliže trpítejakýmkolivnevysvětlitelnýmkrvácenímzvagíny.

Pokud sena vásvztahujejakýkolivztěchtostavů, informujtesvéholékaře před zahájením

používánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety.

Připrvnímzaznamenáníjakéhokoliztěchto stavů běhemužívánípřípravkuDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtabletyinformujtesvého lékaře.

Dětia dospívající

Nejsoudostupné žádné klinické údaje o účinnostiabezpečnostiu dospívajících vevěku do 18 let.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyseporaďtesesvýmlékařem

nebo lékárníkemnebo zdravotnísestrou:

jestližejste vminulostiměla rakovinu prsu.

jestliže máte rakovinujater,jelikožnelze vyloučitmožnostvlivu přípravkuDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety.

jestližejste vminulostimělatrombózu.

jestliže máte diabetes.

jestliže trpíte epilepsií(vizkapitola „Dalšíléčivé přípravkya přípravekDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety“).

jestliže trpítetuberkulózou (vizkapitola„Dalšíléčivé přípravkya přípravekDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety“).

jestliže máte vysokýkrevnítlak.

jestližejste měla nebo mátechloasma (žlutohnědépigmentové skvrnyna kůži, předevšímna

obličeji);jestliže ano,nevystavujte se nadměrněslunečnímu nebo ultrafialovémuzáření.

3/9

Užíváte-lipřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletyatýká se Vásněkterýz

uvedených stavů, budetepravděpodobněpotřebovatpečlivýlékařskýdohled.VášlékařVám

vysvětlí,jakmáte postupovat.

Rakovina prsu

Jedůležité pravidelně kontrolovatvaše prsy, a pokud vprsech cítítejakoukolivbulku,měla

byste se okamžitě obrátitnasvého lékaře.

Rakovina prsuje nalézánamírně častějiu žen užívajících pilulkynežu žen, které ve stejném

věku pilulkyneužívaly. Poukončeníužívánípilulkyseu žen riziko postupněsnižujetak, že

10 letpo ukončeníužívánípilulkyjeriziko stejnéjako u žen, které pilulkynikdyneužívaly.

Rakovina prsu u žen mladších 40 letje vzácná, avšaksrostoucímvěkemsejejíriziko

zvyšuje. Zvýšenývýskytdiagnostikovanérakovinyprsuje vyšší,je-livěk, do kterého žena

pilulku užívá, vyšší. Délkadobyužívánípilulkyje ménědůležitá.

Mezi10000 ženami, kterépilulkyužívajípodobudo5 leta přestanouje užívatve věku 20 let,je

během10 letnásledujícíchpo ukončeníužívánínalezen pouze 1 případrakovinyprsu navíc ke 4

případůmběžně diagnostikovanýmvtéto věkové skupině.Mezi10000 ženami, které pilulky

užívajípo dobudo5leta přestanoujeužívatve věku30 let,je nalezeno 5případů navíc ke 44

případůmběžně diagnostikovanýmvtéto věkové skupině.Mezi10000 ženami, které pilulky

užívajípo dobudo5leta přestanoujeužívatve věku40 let,je nalezeno 20 případů navíc ke 160

případůmběžně diagnostikovanýmvtéto věkové skupině.

Předpokládá se, že riziko rakovinyprsu u uživatelekčistě progestogenových pilulek, jakoje

například přípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety,je podobnéjakou žen

užívajícíchkombinovanépilulky, avšakdokladyjsouméněprůkazné

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovanáu žen užívajícíchkombinovépilulkyječasto vméně

pokročilémstádiu nežrakovina prsuu žen, kterépilulkyneužívají.

Neníznámo, zda rozdílvriziku rakovinyprsuje způsoben pilulkou.Je možné, že tyto ženybyly

vyšetřoványlékařemčastěji, a proto bylnádorprsu zjištěn dříve.

Trombóza

Pokudzaznamenáte pravděpodobnépříznakytrombózy, okamžitě vyhledejte svého lékaře(více

vizbod „Pravidelné prohlídky“)

Trombóza jetvorba krevnísraženiny, která může ucpatkrevnícévu. Někdysevytvořísraženina v

hlubokých žilách vnoze (hluboká žilnítrombóza). Uvolní-lisetato krevnísraženina zmísta

svého vznikuvžíle, může se dostatdo plicních tepenaněkterou znich ucpat,a způsobittzv.

„plicníembolii“. Důsledkemtoho může docházetke smrtelně nebezpečnýmsituacím. Hluboká

žilnítrombózaje vzácná.Může knídojítbezohleduna to, zda pilulkyužíváte, činikoliv. Může

rovněžvzniknoutběhemtěhotenství.

Riziko jevyššíu žen užívajících pilulkynežu těch, kteréje neužívají. Předpokládáse, že riziko

přiužívánípilulekobsahujícíchpouze progestogen,jakoje například přípravekDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety,je nižšínežu uživatelekpilulekobsahujícíchestrogeny

(kombinovanépilulky).

Dalšíléčivé přípravkya přípravekDESOGESTRELFamycare0,075mg tablety

4/9

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užívátenebojste vnedávné době

užívala nebo které možná budeteužívat.

Některélékymohou správnou funkcipřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety

narušit.Týká se to léků proléčbu:

epilepsie(např. primidon,fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát, fenobarbital),

tuberkulózy(např. rifampicin),

infekceHIV(např.ritonavir)adalších infekčních onemocnění(např. griseofulvin),

žaludečnínevolnosti(živočišnéuhlí),

depresivních nálad(rostlinného léčivého přípravku ztřezalkytečkované).

VášlékařVámsdělí, zda musíte použítdodatečnéantikoncepčníopatření, apokud ano, pojak

dlouhou dobu.

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletymůže narušovatpůsobeníurčitých léků.

Můžejejich účinekzvyšovat(např. u léků obsahujících cyklosporin), nebo snižovat.

Těhotenství, kojeníafertilita

Těhotenství

Pokud jstetěhotná,nebo sedomníváte, že můžete býttěhotná, přípravekDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtabletynepoužívejte.

Kojení

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletylze používatběhemkojení.

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyneovlivňujetvorbu anikvalitumateřského mléka.

Nicméněmalé množstvíúčinnélátkypřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety

přecházído mateřského mléka.

Zdravídětí, které bylykojenypo dobu 7 měsíců, zatímcojejich matkyužívalyčistě

desogestrelovou pilulku, bylo sledováno dověku 2,5 roku. Nebylypozoroványžádnéúčinkyna

růsta vývojtěchto dětí.

Pokud kojíteachceteužívatpřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety, poraďte se

sesvýmlékařem.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Neexistujížádné náznaky,že bypoužitípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety

mělo jakýkolivvlivna bdělosta koncentraci.

PřípravekDESOGESTRELFamycare0,075 mg tabletyobsahujelaktózu

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletyobsahujelaktózu (mléčnýcukr). Před

zahájenímužívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletykontaktujtesvého

lékaře, pokud Vámvminulostisdělil, že trpíteintolerancívůčiněkterýmcukrům.

Pravidelné prohlídky

5/9

PřipoužívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyVás lékařbude zvátna

pravidelné kontrolníprohlídky. Četnosta povahatěchto kontrolzávisíobecněnaVašíosobní

situaci.

Vyhledejteco nejdřívesvého lékaře,jestliže:

sivšimnete následujících možných známektrombózy(tvorba krevnísraženiny):silná bolest

nebo otokněkteré dolníkončetiny, bolestna hrudníku neznámého původu, dušnost,

neobvyklýkašel, zvláštěpokud vykašláváte krev.

seuVásnáhle dostavísilnábolestbřichanebo žloutenka (známkamožnýchjaterních

potíží).

jste sivprsu nahmatalabulku (možná indikacerakoviny prsu).

seuVásdostavínáhlá nebosilná bolestvdolníčástibřichanebo voblastižaludku (možná

indikacemimoděložního těhotenství, tedytěhotenstvímimo dutinu děložní).

má býtomezenaVaše pohyblivostnebo máte podstoupitoperaci(poraďte sesvýmlékařem

nejméněčtyřitýdnypředem).

máte neobvyklé, silné vaginálníkrvácení.

byste mohla býttěhotná.

3. Jak se přípravekDESOGESTRELFamycare0,075mg tabletyužívá

Kdy ajak tablety užívat?

Každýstrip přípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyobsahuje 28 tablet. Na přední

straněstripujsou mezitabletaminatištěnyšipky. Na zadnístraněstripujsou natištěnydnyv

týdnu. Každýden odpovídájedné tabletě.Pokaždé, kdyžnačnete novýstrippřípravku

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety, sivezmětetabletu zhornířady. Nezačínejte

libovolnou tabletou. Pokud například začínáte sužívánímtabletve středu, musítesivzíttabletu z

hornířadyoznačenou(na zadnístraně)zkratkou Stř(středa). Pokračujte vužíváníjednétablety

každýden, dokud nebudebaleníspotřebováno, přičemžvždypostupujte ve směrunaznačeném

šipkami. Pohledemna zadnístranu balenísnadno zjistíte, zdajste vdanémdnitabletujižužila.

Tabletu užívejte každýden vpřibližně stejnémčase.Tabletu spolkněte celoua zapijtejivodou.

BěhempoužívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyseuVásmůže

vyskytnoutkrvácení,ale vužívánítabletmusítedálpokračovatjako obvykle. Kdyžspotřebujete

jedenstrip přípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety, načněte dalšíden novýstrip–

tj. nepřerušujte užívánítableta nečekejte,ažsedostavíkrvácení.

Zahájení užívaní prvníhobalenípřípravkuDESOGESTRELFamycare0,075mg tablety

6/9

Pokudjste v předchozímměsícineužívala žádnou hormonálníantikoncepci.

Počkejtena začátekmenstruace. Prvníden menstruačního krvácenísivezměte prvnítabletu

přípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety.Žádnou dalšíantikoncepčnímetodu

nemusíte používat.

Pokud s užívánímtabletzačnete 2. až5. denVašeho cyklu, nesmíte podobu prvních 7 dnů v

prvnímcyklu užívánítabletzapomenoutpoužítještě dodatečnou metodubariérové antikoncepce.

Připřechodu odkombinované pilulky, vaginálníhokroužkunebo transdermální náplasti.

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletyzačněte užívatvden následujícípo dnis

poslednítabletou účinné látkyzVašeho současnéhobalenípilulek, nebo vden odstranění

kroužku čináplasti(toznamená, že neníden beztabletynebo kroužku nebo náplasti). Obsahuje-li

baleníVašich současných pilulekinaktivnítablety, můžete užívánípřípravkuDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtabletyzahájitvden následujícípo dniužitíposledníaktivnítablety(nejste-li

sijistá, kterátoje, zeptejtesesvého lékaře nebolékárníka). Budete-lidodržovattyto pokyny,

nemusíte používatžádnoudodatečnoumetodu antikoncepce.

Užívánímůžete téžzahájit(nejpozději)vden následujícípo obvyklémobdobíbeztablety,

kroužku, náplastinebo placebo tabletyVašehosoučasného antikoncepčního přípravku. Vtomto

případěpoužijte běhemprvních 7dníužívánítabletyještě dodatečnou antikoncepčnímetodu

(bariérovou metodu).

Připřechodu odjiné pilulky obsahujícípouze progestogen(minipilulka)

Odjiné minipilulkymůžete přejítkterýkolivden. Žádnou dodatečnou antikoncepčnímetodu

nemusíte používat.

Připřechodu odinjekce,implantátunebo nitroděložního tělíska(IUS)uvolňujícího hormon

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletyzačněte užívatvdobě určenépro další

injekcinebovden odstraněníimplantátu nebo IUS.Žádnou dodatečnouantikoncepčnímetodu

nemusíte používat.

Po porodu

UžívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletymůžete zahájitmezi21. až28.

dnempo porodu.

Začnete-lis užívánímtabletpozději, musíte podobu prvních 7 dnů vprvnímcyklu užívánítablet

používatještědodatečnoumetodu bariérové antikoncepce. Jestližejstejižměla pohlavnístyk,

zkontrolujte před započetímužívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety, zda

nejstetěhotná.

Informace pro kojícíženylze naléztvkapitole 2„Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete

přípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletyužívat“, vparagrafu „Těhotenství, kojení

a fertilita“Radumůžete získattéžodVašeho lékaře.

Pospontánnímpotratu nebo umělémpřerušenítěhotenství

VášlékařVámporadí.

Jestližejste zapomněla užítpřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety

Opozdíte-lise oméně než12 hodin:

7/9

Užijte zapomenutoutabletu,jakmile sivzpomenete, anásledujícítabletuužijte vobvyklou dobu.

AntikoncepčníúčinekpřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletynebylnarušen.

Opozdíte-lise o vícenež12 hodin:

Opozdíte-lisevužíváníkterékolitabletyo vícenež12hodin,nemusítebýtjižzcela chráněna

před otěhotněním. Čímvícenásledných tabletzapomenete,tímjeriziko otěhotněnívyšší. Užijte

tabletu,jakmile sivzpomenete,a následujícítabletu užijte vobvyklou dobu. Můžeto znamenat,

že užijete2 tabletyvjednomdni. Pokračujtevužívánítabletobvyklýmzpůsobem, aleběhem

následujících7 dnípoužívejtedodatečnou metodu antikoncepce, například kondom. Pokud

zapomenete užítjednučivícetabletvúplně prvnímtýdnu užívánítableta mělajste pohlavnístyk

vtýdnu před vynechánímtablety, můžete býttěhotná.Požádejte svého lékaře oradu.

Pokud zvracíte nebomáteprůjem

Postupujte dlerad přizapomenutítabletyvpředchozíkapitole.Jestližejste 3 až4hodinypo užití

tabletypřípravkuDESOGESTRELFamycare0,075 mgtabletyzvracela nebomáte těžkýprůjem,

účinná látka senemusela zcela vstřebat.

Jestližejste užila více přípravkuDESOGESTRELFamycare0,075mg tablety, nežjsteměla

Neexistujížádné zprávyo závažných škodlivých účincích přiužitípřílišmnoha tabletpřípravku

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety. Vyskytnoutse mohou příznakyjako nevolnost,

zvracenía u mladých dívekslabé vaginálníkrvácení.

Potřebujete-lidalšíinformace, poraďteses lékařem.

Jestližejste přestala užívatpřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletymůžete přestatužívat, kdykolivbudete

chtít. Odedne, kdypřestanete přípravekpoužívat,jižnejstechráněnapřed otěhotněním.

Máte-linějaké dalšíotázkytýkajícíse užívánítohoto přípravku, zeptejtesesvéholékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtablety

nežádoucíúčinky,které seale nemusívyskytnoutu každého. Pokud seuVásvyskytne kterýkoli

znežádoucíchúčinků, obzvláště některýzávažnýčitrvalý, sděltetosvému lékaři.

Závažnénežádoucíúčinkyspojené sužívánímpřípravkuDESOGESTRELFamycare0,075 mg

tabletyjsou popsányvkapitole 2 „Čemu musíte věnovatpozornost,nežzačnete přípravek

DESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyužívat“. Přečtěte siprosímdodatečné informace v

podkapitolách „Rakovina prsu“a „Trombóza“a vpřípaděpotřebyseokamžitě poraďtesesvým

lékařem.

PřiužívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletymůže docházetv

nepravidelnýchintervalechkvaginálnímu krvácení. Může sejednato slabé špinění, kterénemusí

vyžadovatvložku, nebo silnějšíkrvácení,které vypadáspíšejako slabámenstruace. Použití

tampónů nebo menstruačnívložkymůže býtpotřebné.Uněkterých žen ke krvácenívůbec

8/9

nedochází. Nepravidelné krvácenínenípříznakemnefunkčnostipřípravkuDESOGESTREL

Famycare 0,075 mgtablety. Obecně nenítřebapřijímatžádnáopatření,jednodušepokračujte v

užívánípřípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075mgtablety.Je-likrvácenísilné nebo

dlouhodobé, poraďte se sesvýmlékařem

Jak často lze pozorovatmožné nežádoucíúčinky?

Časté(postihujíméněnež1 ženu z10):změnynálady, depresivnínálady, sníženílibida,bolest

hlavy, nevolnost, akné, bolestiprsů, nepravidelná nebo žádnámenstruace, zvýšeníhmotnosti.

Méněčasté(postihujíméněnež1 ženu ze 100):vaginálníinfekce, potíže přinošeníkontaktních

čoček, zvracení, ztráta vlasů, bolestivá menstruace, ovariálnícysty, únava.

Vzácné(postihujíméněnež1 ženu z1000):kožníporuchy, jako například vyrážka, kopřivka,

bolestivé modročervenékožnípupínky(erythema nodosum).

Kromě uvedenýchnežádoucíchúčinků může ještě docházetkvýtoku zprsů.

Měla byste okamžitě navštívitsvého lékaře, pokud seuvásvyskytujípříznakyangioedému,jako

je (i)otoktváře,jazyka anebo hltanu,nebo(ii)potíže spolykáním, nebo (iii)kopřivka spolu

spotížemipřidýchání.

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.

5. Jak přípravekDESOGESTRELFamycare0,075mg tabletyuchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna obalu za zkratkou

„EXP“. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

PřípravekDESOGESTRELFamycare 0,075mgtabletynevyžaduje žádnézvláštnípodmínky

uchovávání.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložits přípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravekDESOGESTRELFamycare0,075mg tabletyobsahuje

Aktivnílátkouje desogestrelum.Jednatableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelum

Dalšímisložkamijsou:laktóza, tokoferol-alfa povidon,bramborovýškrob,koloidníbezvodýoxid

křemičitý,kyselinastearová.

Dalšíinformacevizkapitola2.

9/9

Jak přípravekDESOGESTRELFamycare0,075mg tabletyvypadá aco obsahujetoto

balení

Tabletyjsoubílé, kulaté, nepotahované, bikonvexní, najedné straněje vyraženo„152“druhá

stranaje bezpotisku.

Jednakrabička přípravkuDESOGESTRELFamycare 0,075 mgtabletyobsahuje1, 3, 6 nebo 13

blistrůpo 28 tabletách.

Jednotlivé blistryjsou vkrabičkách zabalenyvtřívrstvémhliníkovémpouzdře, které může nebo

nemusíobsahovatsáčeksesilikagelem.

Na trhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

FamyCare Europe Ltd.,

London,Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited,

North Harrow,Middlesex,Velká Británie

Léčivýpřípravekjeschválen včlenských státechEvropského hospodářského prostoru(EHP) pod

následujícíminázvy:

BE: DesogestrelFamyCare 75 microgramtabletten

PT:Fanaka comprimidos

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována15.8.2012.