Advertisement

DESLORATADIN STADA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN STADA Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN STADA Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN STADA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 335/15-C
 • Datum autorizace:
 • 15-03-2016
 • EAN kód:
 • 4011548023075
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls143884/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Desloratadin STADA 5 mg

potahované tablety

desloratadinum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je přípravek Desloratadin STADA 5 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin STADA 5 mg užívat

Jak se přípravek Desloratadin STADA 5 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Desloratadin STADA 5 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Desloratadin STADA 5 mg a k

čemu se používá

Co je přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum (k léčbě alergie).

Jak přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

účinkuje

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat

Vaši alergickou reakci a její příznaky.

Kdy se má přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

použít

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest

způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče) u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

Příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudlé nebo slzící

oči.

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg se také používá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou

(onemocnění kůže způsobené alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit běžné každodenní činnosti a spánek.

2.

Čemu musí

te v

ěnovat pozornost, než zač

nete

přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

užívat

Neužívejte přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo na loratadin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Desloratadin STADA 5 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte sníženou funkci ledvin

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).

Použití u dětí a dospívajících

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky

a

přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin STADA 5 mg s dalšími léky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat.

Přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

s jídlem a pitím

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg může být užíván s jídlem, i bez jídla.

Těhotenství,

kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg se nedoporučuje užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání v doporučené dávce se neočekává, že by tento přípravek ovlivňoval Vaši schopnost řídit a

obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se nezapojoval(a) do

aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak

na Vás tento léčivý přípravek působí.

Přípravek

Desloratadin STADA 5 mg obsahuje isomalt

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek

Desloratadin STADA 5 mg užívat.

3.

Jak se

přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající starší 12 let

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta jednou denně. Tabletu zapijte vodou.

Přípravek je možné užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Tabletu polkněte vcelku

Pokud jde o délku léčby, lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak dlouho máte

přípravek Desloratadin STADA 5 mg užívat.

Pokud trpíte tzv. intermitentní alergickou rýmu (příznaky trvají méně než 4 dny za týden nebo méně než 4

týdny), doporučí Vám lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení vývoje Vašeho onemocnění.

Pokud trpíte tzv. perzistující alergickou rýmou (příznaky trvají 4 dny nebo více za týden a déle než 4 týdny),

může Vám lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta, a proto je zapotřebí dodržovat doporučení

Vašeho lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Desloratadin STADA 5 mg

, než jste měl(a)

Užívejte přípravek Desloratadin STADA 5 mg výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Pokud však požijete vyšší dávku přípravku

Desloratadin STADA 5 mg, než jakou Vám předepsal lékař, sdělte to ihned svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

Pokud zapomenete užít dávku léku včas, užijte ji co nejdříve, a poté pokračujte v pravidelném užívání.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek přípravek Desloratadin STADA 5 mg

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže

s dýcháním, sípání, svědění, kopřivka a otok). Pokud zaznamenáte některý z těchto závažných nežádoucích

účinků, přestaňte lék užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

U dospělých byly během klinických studií nežádoucí účinky stejné jako u tablet bez obsahu léčivé látky

(placebo). Únava, sucho v ústech a bolest hlavy však byly hlášeny častěji než u placeba.

U dospívajících byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.

V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů:

únava

sucho v ústech

bolest hlavy

Po uvedení desloratadinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácně: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů:

závažné alergické reakce

vyrážka

bušení nebo nepravidelný srdeční tep

rychlý srdeční tep

bolest žaludku

pocit na zvracení

zvracení

žaludeční podráždění

průjem

závrať

ospalost

nespavost

bolest svalů

halucinace

záchvaty

neklid se zvýšenou tělesnou aktivitou

zánět jater

abnormální hodnoty jaterních testů

Není známo: z dostupných údajů nelze určit:

zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i pod mrakem, a na UV záření, například na UV záření v soláriu

změny srdečního rytmu

abnormální chování

agresivita

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a blistru

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v krabičce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Desloratadin STADA 5 mg obsahuje

Léčivou látkou přípravku Desloratadin STADA 5 mg je desloratadinum 5 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: isomalt (E953 předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, těžký oxid hořečnatý

hyprolosa, krospovidon (typ A), magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak

indigokarmínu (E132).

Jak přípravek

Desloratadin STADA 5 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně

6,5 mm.

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety jsou dodávány v PCTFE/PVC/Al

(polychlorotrifluoroetylen/polyvinylchlorid/ hliník) blistrech.

Přípravek Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety se dodávají v jednodávkových blistrech

obsahujících 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18,

61118 Bad Vilbel, Německo

nebo

Specifar S.A.

1, 28 Octovrious str.,

123 51 Ag. Varvarar

Athens, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko:

Desloratadin STADA Arzneimittel AG

Česká republika: Desloratadin STADA 5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

26. 7. 2017

14-2-2018

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-6-2017

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)3741 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2017

Azomyr (Merck Sharp and Dohme Limited)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme Limited)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 3761 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2017

Aerius (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerius (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerius (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 3760 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2017

desloratadine

desloratadine

desloratadine (Active substance: desloratadine) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017) 3759 of Mon, 29 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2017

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)3647 of Wed, 24 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00000963/201607

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement