DESLORATADIN SANECA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN SANECA Tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN SANECA Tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN SANECA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 24/ 628/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls232375/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Desloratadin Saneca 5 mg 

tablety 

desloratadinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci.  

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Desloratadin Saneca 5 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Desloratadin Saneca 5 mg užívat 

3.  Jak se Desloratadin Saneca 5 mg užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Desloratadin Saneca 5 mg uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Desloratadin Saneca 5 mg a k čemu se používá 

Desloratadin Saneca 5 mg je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat Vaši 

alergickou reakci a její příznaky. 

Desloratadin  Saneca  5  mg  zmírňuje  příznaky  související  s alergickou  rýmou  (zánět  nosních  cest 

způsobený  alergií,  např.  sennou  rýmou  nebo  alergií  na  roztoče  v prachu).  Tyto  příznaky  zahrnují 

kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči. 

Desloratadin  Saneca  5  mg  se  také  užívá  ke  zmírnění  příznaků  spojených  s kopřivkou  (stav  kůže 

způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny. 

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Desloratadin Saneca 5 mg užívat 

Neužívejte Desloratadin Saneca 5 mg 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  desloratadin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6) nebo na loratadin. 

Desloratadin Saneca 5 mg je určen k léčbě dospělých a dospívajících (ve věku od 12 let výše). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Desloratadin Saneca 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:  

-  jestliže máte sníženou funkci ledvin. 

Další léčivé přípravky a Desloratadin Saneca 5 mg 

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin Saneca 5 mg s dalšími léky. 

Desloratadin Saneca 5 mg s jídlem a pitím  

Desloratadin Saneca 5 mg může být užíván jak současně s jídlem, tak i bez jídla. 

Těhotenství a kojení  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se Desloratadin Saneca 5 mg užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při  užívání  v doporučené  dávce  by  neměl  Desloratadin  Saneca  5  mg  u Vás  způsobit  ospalost  či 

sníženou pozornost. Nicméně velmi vzácně se u některých lidí vyskytuje ospalost, která může ovlivnit 

schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. 

3.  Jak se Desloratadin Saneca 5 mg užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí a dospívající (ve věku od 12 let výše) užívají 1 tabletu jedenkrát denně. 

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou, a mohou být užívány jak s jídlem, tak i bez jídla. 

Co  se  týká  délky  léčby,  Váš  lékař  stanoví  typ  alergické  rýmy,  která  se  u Vás  vyskytuje,  a  určí, jak 

dlouho byste měl(a) Desloratadin Saneca 5 mg užívat. 

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně 

než  4  týdny),  doporučí  Váš  lékař  léčebný  plán,  který  bude  záviset  na  vyhodnocení  předchozího 

průběhu Vašeho onemocnění. 

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a déle než 4 

týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu. 

U kopřivky  může  být  délka  léčby  proměnlivá  podle  typu  pacienta  a  měl(a)  byste  tudíž  dodržovat 

doporučení svého lékaře.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Desloratadin Saneca 5 mg, než jste měl(a) 

Užívejte Desloratadin Saneca 5 mg výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném předávkování 

by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku přípravku 

Desloratadin Saneca 5 mg, než jakou Vám předepsal lékař, kontaktujte svého lékaře či lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Desloratadin Saneca 5 mg 

Pokud  zapomenete  užít  dávku  léku  včas,  užijte  ji  co  nejdříve  a  poté  pokračujte  v užívání  léku 

v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout  u každého.  U dospělých  byly  nežádoucí  účinky  stejné  jako  u falešné  pilulky  (placeba). 

Nicméně  únava,  sucho  v ústech  a  bolesti  hlavy  byly  hlášeny  častěji  než  u falešné  pilulky  (placeba). 

U dospívajících byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy. 

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy těžkých alergických reakcí (potíže 

s dýcháním,  sípání,  svědění,  kopřivkové  pupeny  a  otok)  a  vyrážka.  Velmi  vzácně  byly  také  hlášeny 

případy  palpitace,  bušení  srdce,  bolesti  žaludku,  nauzea  (pocitu  nevolnosti),  zvracení,  podrážděného 

žaludku,  průjmu,  závratě,  ospalosti,  neschopnosti  spánku,  svalové  bolesti,  halucinací,  záchvatů, 

neklidu se zvýšenou tělesnou aktivitou, zánětu jater a abnormálních hodnot jaterních testů. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Desloratadin Saneca 5 mg uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Informujte svého lékárníka, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Desloratadin Saneca 5 mg obsahuje 

-  Léčivou látkou je desloratadinum. Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. 

-  Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  mikrokrystalická  celulosa  granulovaná,  sodná 

sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, červený oxid železitý (E172). 

Jak přípravek Desloratadin Saneca 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Desloratadin Saneca 5 mg jsou růžové  kulaté  bikonvexní tablety o průměru 7 mm s půlicí rýhou. 

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 

Velikost balení: 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tablet. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

XANTIS PHARMA LIMITED 

Lemesou, 5 

EUROSURE TOWER 

 floor, Flat/Office 101 

2112, Nicosia 

Kypr 

Výrobce:  

Saneca Pharmaceuticals a.s.,  

Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec,  

Slovenská republika 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy 

Česká republika  Desloratadin Saneca 5 mg 

Slovenská republika  Desloratadin Saneca 5 mg 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.10.2016 

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety