DESLORATADIN GLENMARK 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN GLENMARK 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X120ML/60MG+STŘÍKAČKA
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 120ML+STŘÍKAČKA, Lahev
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN GLENMARK 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X120ML/60MG+STŘÍKAČKA
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 437/12-C
 • Datum autorizace:
 • 31-07-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls13605/2011 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Desloratadin Glenmark 0,5 mg/ml perorální roztok 

Desloratadinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Desloratadin Glenmark a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Glenmark užívat 

3. Jak se Desloratadin Glenmark užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Desloratadin Glenmark uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE DESLORATADIN GLENMARK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Desloratadin Glenmark perorální roztok je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá 

kontrolovat alergické reakce a jejich příznaky. 

Desloratadin Glenmark perorální roztok zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět 

nosních sliznic způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče). Tyto příznaky zahrnují 

kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudlé nebo slzící oči. 

Desloratadin Glenmark perorální roztok se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou 

(stav kůže způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny. 

Zmírnění těchto příznaků přetrvává po celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a 

spánek. 

Pokud se necítíte lépe nebo pokud se cítíte hůře, musíte o tom informovat svého lékaře. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

DESLORATADIN GLENMARK UŽÍVAT 

Neužívejte Desloratadin Glenmark 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku 

(uvedenou viz.bod 6) nebo loratadin. 

Desloratadin Glenmark perorální roztok je určen k léčbě dětí od 1 do 11 let, mladistvých (12 let a 

výše) a dospělých včetně seniorů. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Desloratadin Glenmark je zapotřebí 

Zeptejte se svého lékaře před užitím přípravku Desloratadin Glenmark. 

- jestliže máte sníženou funkci ledvin. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin Glenmark s dalšími léčivými přípravky. 

Užívání přípravku Desloratadin Glenmark s jídlem a pitím 

Desloratadin Glenmark může být užíván jak současně s jídlem, tak i bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék v těhotenství a 

při kojení. 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Desloratadin Glenmark perorální roztok 

užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při užívání v doporučené dávce by Vám neměl přípravek Desloratadin Glenmark způsobit ospalost či 

sníženou pozornost. Nicméně velmi vzácně se u některých lidí vyskytuje ospalost, která může ovlivnit 

schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Desloratadin Glenmark 

Přípravek Desloratadin Glenmark perorální roztok obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat. 

3. JAK SE DESLORATADIN GLENMARK UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se 

svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jisti. 

Doporučené dávkování je: 

Dospělí a mladiství (ve věku 12 let a starší): užívat 10 ml (2 lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku 

jednou denně. 

Použití u dětí 

Děti ve věku 1 až 5 let: užívat 2,5 ml (½ lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně. 

Děti ve věku 6 až 11 let: užívat 5 ml (1 lžička pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně. 

V případě, že odměrná stříkačka pro perorální podání je dodávána spolu s lahvičkou perorálního 

roztoku, můžete ji alternativně použít k podání příslušného množství perorálního roztoku. 

Spolkněte dávku perorálního roztoku a pak ji zapijte vodou. Tento léčivý přípravek můžete užívat s 

jídlem nebo nalačno. 

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje, a určí, jak 

dlouho byste měl/a přípravek užívat. 

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně 

než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení vašeho předchorobí. 

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než 

4 týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu. 

Délka léčby kopřivky bývá u jednotlivých pacientů odlišná a měl/a byste tudíž dodržovat 

doporučení svého lékaře. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Desloratadin Glenmark, než jste měl(a) 

Užívejte přípravek Desloratadin Glenmark perorální roztok výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při 

náhodném předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li 

omylem vyšší dávku přípravku Desloratadin Glenmark perorální roztok, než Vám bylo předepsáno, 

kontaktujte svého lékaře či lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Desloratadin Glenmark 

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v 

pravidelném dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

U většiny dětí a dospělých byly nežádoucí účinky stejné jako u falešného roztoku nebo pilulek 

(placebo). Nicméně u dětí mladších než 2 roky byly častými nežádoucími účinky průjem, horečka a 

nespavost, zatímco u dospělých byly únava, sucho v ústech a bolesti hlavy hlášeny častěji než u 

falešné pilulky (placebo). 

Po uvedení přípravku s desloratadinem na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných 

alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivkové pupeny a otok) a vyrážka. Velmi 

vzácně byly také hlášeny případy palpitace (bušení srdce), zrychleného tepu, bolesti žaludku, nauzei 

(pocitu nevolnosti), zvracení, žaludeční nevolnosti, průjmu, závratě, ospalosti, neschopnosti spánku, 

svalové bolesti, halucinací, záchvatů, neklidu se zvýšenou tělesnou aktivitou, zánětu jater a 

abnormálních hodnot jaterních testů. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5. JAK DESLORATADIN GLENMARK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a na lahvičce za EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu perorálního roztoku. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání; uchovávejte v 

původním obalu. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Desloratadin Glenmark obsahuje 

-  

Léčivou látkou je desloratadinum 0,5 mg/ml 

- Pomocnými látkami jsou: dihydrát natrium-citrátu, nekrystalizující sorbitol 70%, sukralosa, kyselina 

citronová, propylenglykol, 

hypromelosa, ovocné aroma a čištěná voda 

Jak Desloratadin Glenmark vypadá a co obsahuje toto balení 

Desloratadin Glenmark perorální roztok je k dispozici v lahvičkách s dětským bezpečnostním 

uzávěrem o velikosti 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 a 300 ml.  

V baleních 30, 50, 60, 100, 120, 150  je dodávána odměrná lžička nebo odměrná injekční stříkačka 

kalibrovaná na 2,5 a 5 ml. V balení 225 a 300 ml je dodávána odměrná lžička pro perorální podání s 

vyznačením dávek 2,5 ml a 5 ml. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:   

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika  

Výrobce: 

Genepharm S.A. Pallini, Řecko 

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy: 

Česká republika  Desloratadin Glenmark 0,5 mg/ml perorální roztok 

Portugalsko    Desloratadina Glenmark 0,5 mg/ml solução oral 

Bulharsko    Desloratadine Glenmark 0,5 mg/ml перорален разтвор 

Maďarsko      Desloratadin Glenmark 0,5 mg/ml belsőleges oldat 

Polsko                 Desloratadine Glenmark 0,5 mg/ml 

Rumunsko    Desloratadina Glenmark 0,5 mg/ml soluţie orală 

Slovensko    Dezloratadin Glenmark 0,5 mg/ml perorálny roztok 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 27.6.2012 

23-8-2018

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.