Advertisement

DESLORATADIN DR.MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN DR.MAX Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN DR.MAX Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN DR.MAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 489/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls175218/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Desloratadin Dr.Max 5 mg

potahované

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře.

Stejně

postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci:

Co je přípravek Desloratadin Dr.Max a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Dr.Max užívat

Jak se přípravek Desloratadin Dr.Max užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Desloratadin Dr.Max uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Desloratadin Dr.Max

a k čemu se používá

Co je přípravek

Desloratadin Dr.Max

Přípravek Desloratadin Dr.Max je antihistaminikum.

Jak přípravek

Desloratadin Dr.Max

účinkuje

Přípravek Desloratadin Dr.Max je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat

Vaši alergickou reakci a její příznaky.

Kdy se má přípravek

Desloratadin Dr.Max

použít

Přípravek Desloratadin Dr.Max zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest

způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých a u dospívajících

ve věku 12 let a starších. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na

patře a svědící, zarudlé nebo slzící oči.

Desloratadin se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou (stav kůže způsobený alergií).

Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Desloratadin Dr.Max

užívat

Neužívejte přípravek

Desloratadin Dr.Max

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo na loratadin,

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Desloratadin Dr.Max se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte sníženou funkci ledvin;

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).

D

ět

i

a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky

a přípravek Desloratadin Dr.Max

Nejsou známy žádné interakce desloratadinu s dalšími léky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat.

Přípravek

Desloratadin Dr.Max s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Desloratadin Dr.Max může být užíván jak současně s jídlem, tak bez jídla. Při požívání

alkoholu během užívání tohoto přípravku je třeba opatrnost.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se užívat desloratadin, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání v doporučené dávce by tento přípravek neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní

prostředky a obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se

nezapojoval(a) do aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení dopravních prostředků a obsluha

strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.

Přípravek

Desloratadin Dr.Max

obsahuje laktózu

Přípravek

Desloratadin

Dr.Max

tablety

obsahuje

laktózu.

Pokud

Vám

lékař

řekl,

trpíte

nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Desloratadin Dr.Max

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající (ve věku 12 let a starší):

Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně; zapít vodou, lze užívat jak s jídlem, tak bez jídla.

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Tabletu polkněte celou.

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak dlouho

byste měl(a) přípravek Desloratadin Dr.Max užívat.

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně

než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení Vašeho předchorobí.

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než 4

týdny), může Vám lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl(a) byste tudíž dodržovat

doporučení svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Desloratadin Dr.Max

, než jste měl(a)

Užívejte

přípravek

Desloratadin

Dr.Max

výhradně

tak,

Vám

předepsán.

Při

náhodném

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně užijete-li vyšší dávku

přípravku Desloratadin Dr.Max, než jakou Vám předepsal lékař, sdělte to okamžitě svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Desloratadin Dr.Max

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v

pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Desloratadin Dr.Max

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže

s dýcháním, sípání, svědění, kopřivkové pupeny a otok). Pokud zaznamenáte některý z těchto závažných

nežádoucích účinků, přestaňte lék užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

U dospělých byly během klinických studií nežádoucí účinky stejné jako u falešné pilulky (placebo).

Nicméně únava, sucho v ústech a bolesti hlavy byly hlášeny častěji než u falešné pilulky (placebo). U

dospívajících byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.

V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

únava

sucho v ústech

bolest hlavy

Dospělí

Po uvedení desloratadinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

● závažné alergické reakce

● vyrážka

● bušení nebo nepravidelný tep srdce

● rychlý tep srdce

● bolest žaludku

● nevolnost, pocit na zvracení

● zvracení

● žaludeční nevolnost

● průjem

● závratě

● ospalost

● nespavost

● bolest svalů

● halucinace

● záchvaty

● neklid se zvýšeným pohybem

● zánět jater

● abnormální výsledky jaterních testů

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

● neobvyklá slabost

● zežloutnutí kůže a/nebo očí

● zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření, například UV

záření v soláriu

● změny srdečního rytmu

● abnormální chování

● agresivita

Děti

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

● zpomalený srdeční tep

● změna srdečního rytmu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Desloratadin Dr.Max

uchováva

t

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC a v původním obalu. Uchovávejte tento lék mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce

blistru

„Použitelné do“ a „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Informujte svého lékárníka, pokud si všimnete jakýchkoliv změn barvy tablet nebo pokud je obal

poškozen.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Desloratadin Dr.Max obsahuje

Léčivou látkou je desloratadin. Jedna tableta obsahuje 5 mg desloratadinu.

Dalšími složkami tablety jsou: předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, bezvodá laktóza,

hypromelóza, hydrogenovaný rostlinný olej, bezvodý oxid křemičitý.

Tablety jsou potahované a potah tablety obsahuje následující: hypromelóza 2910/6 (E464), oxid

titaničitý (E171), makrogol, indigokarmín (E132).

Jak přípravek

Desloratadin Dr.Max

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Desloratadin jsou světle modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety, hladké na

obou stranách a jejich velikost je přibližně 6 mm.

Produkt je k dispozici v blistrových baleních obsahujících 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 30,

50, 60, 90 a 100 tablet, i když ne všechny velikosti balení musí být dostupné na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe House, 273-287 Regent Street

W1B 2HA Londýn

Velká Británie

Výrobc

e:

Lupin (Europe) Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA16 0PF

Velká Británie

Hormosan Pharma GmbH (Pro Německo)

Wilhelmshöher Str. 106

D-60389 Frankfurt

Německo

Medis International a.s.

Výrobní závod Bolatice

Průmyslová 961/16

747 23 Bolatice

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 6. 2017

29-5-2017

desloratadine

desloratadine

desloratadine (Active substance: desloratadine) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017) 3759 of Mon, 29 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement