Advertisement

DESLORATADIN APOTEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN APOTEX Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN APOTEX Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN APOTEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 209/13-C
 • Datum autorizace:
 • 21-11-2013
 • EAN kód:
 • 8594158134066
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls134461/2017

P

ŘÍBALOVÁ INFORMACE

-

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety

desloratadinum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat

,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je Desloratadin Apotex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Apotex užívat

Jak se Desloratadin Apotex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Desloratadin Apotex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Desloratadin Apotex a k

čemu se používá

Co je přípravek Desloratadin Apotex

Přípravek Desloratadin Apotex obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum.

Jak přípravek Desloratadin Apotex učinkuje

Přípravek Desloratadin Apotex je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat Vaši

alergickou reakci a její příznaky.

Kdy se má přípravek Desloratadin Apotex použít

Přípravek Desloratadin Apotex zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest

způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých a u dospívajících ve

věku 12 let a starších. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře

a svědící, zarudlé nebo slzící oči.

Přípravek Desloratadin Apotex se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou (stav kůže

způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.

2.

Č

emu mus

í

te v

ě

novat pozornost, ne

ž

za

č

nete Desloratadin Apotex u

ží

vat

Neužívejte

Desloratadin Apotex

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo na loratadin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Desloratadin Apotex se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte sníženou funkci ledvin

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty)

D

ět

i

a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Desloratadin Apotex

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin Apotex s dalšími léky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat.

Přípravek

Desloratadin Apotex s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Desloratadin Apotex může být užíván jak současně s jídlem, tak bez jídla.

Při užívání alkoholu během užívání přípravku Desloratadin Apotex je třeba opatrnost.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Desloratadin Apotex se nedoporučuje užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou / ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání v doporučené dávce se neočekává, že by tento přípravek ovlivňoval

Vaši schopnost řídit

dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste

se nezapojoval(a) do aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel a obsluha

strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.

3.

Jak se Desloratadin Apotex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

a dospívající od 12 let věku

Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně; zapít vodou, lze užívat jak s jídlem, tak i bez jídla.

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Tabletu polkněte celou.

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje, a určí, jak

dlouho byste měl(a) přípravek Desloratadin Apotex užívat.

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně než

4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení Vašeho předchorobí.

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než 4

týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá u jednotlivých pacientů a měl(a) byste tudíž dodržovat

doporučení svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Desloratadin Apotex

, než jste mě

l(a)

Užívejte přípravek Desloratadin Apotex výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku

přípravku Desloratadin Apotex, než jakou Vám předepsal lékař, sdělte to okamžitě svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Desloratadin Apotex

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v

pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jes

tliže jste přestal(a) užívat přípravek Desloratadin Apotex

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže

s dýcháním, sípání, svědění, kopřivka a otok). Pokud zaznamenáte některý z těchto závažných

nežádoucích účinků, přestaňte léčivý přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Během klinických studií u dospělých pacientů byly nežádoucí účinky stejné jako u přípravku

neobsahujícího žádnou léčivou látku (placebo). Nicméně únava, sucho v ústech a bolest hlavy byly

hlášeny častěji než u přípravku neobsahujícího žádnou léčivou látku (placebo). U dospívajících byla

nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.

V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

únava,

sucho v ústech,

bolest hlavy.

Dospělí

Po uvedení desloratadinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

závažné alergické reakce

vyrážka

bušení nebo nepravidelný srdeční tep

rychlý srdeční tep

bolest žaludku

pocit na zvracení (nevolnost)

zvracení

žaludeční nevolnost

průjem

závrať

ospalost

nespavost

bolest svalů

halucinace

záchvaty

neklid se zvýšeným pohybem

zánět jater

abnormální výsledky jaterních testů

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

neobvyklá slabost

zežloutnutí kůže a/nebo očí

zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření, například UV

záření v soláriu

změna srdečního rytmu

abnormální chování

agresivita

Děti

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

zpomalený srdeční tep

změna srdečního rytmu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu

léčiv

,

Šrobárova 48

, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Desloratadin A

potex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a

blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tablety můžete používat 30 dní po prvním otevření lahvičky. Napište si datum otevření lahvičky na její

obal. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí dobu použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Desloratadin Apotex obsahuje

Léčivou látkou je desloratadinum 5 mg

Pomocnými látkami tablety jsou granulovaný mannitol (E421), methylcelulosa 15 (E461), zinkum-

stearát a potahová soustrava Opadry AMB 80W605002 modrá: (částečně hydrolyzovaný

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), hlinitý lak indigokarmínu (E132), sójový

lecithin (E322) a xanthanová klovatina (E415)).

Jak Desloratadin Apotex vypa

dá a co obsahuje toto balení

Tablety modré barvy, kulaté, bikonvexní o průměru 6,5 mm s vyraženým “APO” na jedné straně a “DL5”

na druhé straně.

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety je balen do Al/Al blistrů nebo Al/PVC/ACLAR blistrů

obsahujících 10, 20, 30 nebo 50 tablet a do HDPE lahviček obsahujících 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko: Desloratadine Apotex 5 mg, filmomhulde tabletten

Česká republika: Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety

Španělsko: Desloratadina Apotex AG 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Polsko: Desloratadyna Apotex

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidová

na: 19. 8. 2017

14-2-2018

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-6-2017

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)3741 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2017

Azomyr (Merck Sharp and Dohme Limited)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme Limited)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 3761 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2017

Aerius (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerius (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerius (Active substance: desloratadine) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 3760 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2017

desloratadine

desloratadine

desloratadine (Active substance: desloratadine) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017) 3759 of Mon, 29 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2017

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)3647 of Wed, 24 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00000963/201607

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement