Advertisement

DESLORATADIN APOTEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN APOTEX Perorální roztok 0,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 150ML I Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN APOTEX Perorální roztok 0,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN APOTEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 406/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls134459/2017

a sp.zn.sukls242410/2016

P

ří

bal

ová

informace: informace pro pacienta

Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml pero

ln

í

roztok

desloratadinum

P

řeč

t

ě

te si poz

orně

celou

pří

balovou informaci d

ří

v

e, než

z

ačne

te tent

o pří

pravek u

ží

vat, proto

ž

e

obsahuje pro V

ás

d

ů

le

ž

it

é

ú

daje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v t

é

to p

ří

bal

ové

informaci:

Co je Desloratadin Apotex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Apotex užívat

Jak se Desloratadin Apotex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Desloratadin Apotex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Desloratadin Apotex

a k če

mu se pou

žívá

Co je p

ří

pravek Desloratadin Apotex

Desloratadin Apotex obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum.

Jak p

ří

pravek Desloratadin Apotex

půso

b

í

Přípravek Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok je protialergický lék, který nevyvolává

ospalost. Pomáhá kontrolovat alergické reakce a jejich příznaky.

Kdy se m

á

pří

pravek Desloratadin Apotex pou

ží

t

Přípravek Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok zmírňuje příznaky související s alergickou

rýmou (zánět nosních cest způsobený alergií, například sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu)

u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 1 roku. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu

nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudlé nebo slzící oči.

Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok se také užívá ke zmírnění příznaků, spojených s

kopřivkou (stav kůže způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.

2.

Č

emu mus

í

te v

ěnov

at pozornost

, než

z

ačne

te p

ří

pravek Desloratadin Apotex u

ží

vat

Neu

ží

vejte Desloratadin Apotex

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo na loratadin.

Upoz

ornění

a opat

ře

n

í

Před užitím přípravku Desloratadin Apotex se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte sníženou funkci ledvin,

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).

Pou

ž

it

í

u d

ě

t

í

a dosp

í

vaj

í

c

í

ch

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším než 1 rok věku.

Dal

ší

l

éč

iv

é pří

pravky a p

ří

pravek Desloratadin Apotex

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin Apotex s dalšími léčivými přípravky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

P

ří

pravek Desloratadin Apotex s j

í

dlem, pit

í

m a alkoholem

Desloratadin Apotex může být užíván jak současně s jídlem, tak i bez jídla.

Při požívání alkoholu během užívání přípravku Desloratadin Apotex je třeba opatrnost.

T

ěho

tenstv

í

, koj

ení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Desloratadin Apotex se nedoporučuje užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na plodnost u mužů/žen.

Ří

z

ení

dopravn

í

ch prost

ředků a ob

sluha stroj

ů

Při užívání v doporučené dávce se neočekává, že by tento přípravek ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní

prostředky a obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se

nezapojoval(a) do aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel

nebo obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.

P

ří

pravek Desloratadin Apotex obsahuje sorbitol

Přípravek Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, zeptejte se svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Desloratadin Apotex u

žívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

D

ě

ti

Děti ve věku od 1 roku do věku 5 let:

Doporučená dávka přípravku je 2,5 ml (půl lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 11 let:

Doporučená dávka přípravku je 5 ml (jedna lžička pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně.

D

ospě

l

í

a dos

pív

aj

ící

(ve věku od 12 let)

Doporučená dávka přípravku je 10 ml (dvě lžičky pro 5 ml) perorálního roztoku jednou denně.

V případě, že odměrná stříkačka pro perorální podání je dodávána spolu s lahvičkou perorálního

roztoku, můžete ji alternativně použít k podání příslušného množství perorálního roztoku.

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Spolkněte dávku perorálního roztoku a pak zapijte vodou. Můžete tento lék užívat s jídlem nebo bez

jídla.

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak

dlouho byste měl/a přípravek Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok užívat. Pokud je Vaše

alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně než 4 týdny),

doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení historie Vašeho onemocnění.

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než

týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl/a byste tudíž dodržovat

doporučení svého lékaře.

Jestli

ž

e jste u

ž

il(a) v

í

ce p

ří

pravku Desloratadin Apotex

, než

jste m

ě

l(a)

Užívejte přípravek Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml

perorální roztok výhradně

tak, jak Vám byl

předepsán. Při náhodném předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Pokud však

užijete vyšší dávku přípravku Desloratadin Apotex perorální roztok, než jste měl(a), sdělte to okamžitě

svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Jestli

ž

e jste zapomn

ě

l(a) u

ží

t Desloratadin Apotex

Pokud zapomenete užít dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku

v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestli

ž

e jst

e př

estal(a) u

ží

vat p

ří

pravek Desloratadin Apotex

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4. Mo

žné nežádo

u

úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže

dýcháním,

sípání, svědění,

kopřivka

otok).

Pokud

zaznamenáte

některý

z těchto

závažných

nežádoucích účinků, ihned přestaňte přípravek užívat a vyhledejte pohotovostní lékařskou službu.

U většiny dětí a dospělých byly během klinických studií nežádoucí účinky u přípravku Desloratadin

Apotex přibližně stejné jako u roztoku nebo tablety bez léčivé látky (placeba). U dětí mladších než

2 roky ale byly častými nežádoucími účinky průjem, horečka a nespavost, zatímco u dospělých byly

častěji než u tablety bez léčivé látky (placeba) hlášeny únava, sucho v ústech a bolesti hlavy.

V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Děti

Časté u dětí mladších než 2 roky: mohou postihnout až 1 z 10 dětí

průjem

horečka

nespavost

Dospělí

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

únava

sucho v ústech

bolest hlavy

Po uvedení desloratadinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Dospělí

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

závažné alergické reakce

vyrážka

bušení nebo nepravidelný tep srdce

rychlý srdeční tep

bolest žaludku

pocit na zvracení (nevolnost)

zvracení

žaludeční podráždění

průjem

závratě

ospalost

nespavost

bolest svalů

halucinace

záchvaty

neklid

zvýšeným

pohybem těla

zánět jater

abnormální výsledky jaterních testů

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

neobvyklá slabost

zežloutnutí kůže a/nebo očí

zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a na UV (ultrafialové) záření,

například na UV lampy v soláriu

změna srdečního rytmu

abnormální chování

agresivita

Děti

Není známo:

četnost z dostupných údajů nelze určit

zpomalený srdeční tep

změna srdečního rytmu

abnormální chování

agresivita

Hl

áš

en

í

ne

žádo

uc

ích úč

in

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Desloratadin Apotex

uchováv

at

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření je nutno spotřebovat do 2 měsíců.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu perorálního roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balen

í

a dal

ší

informace

Co Desloratadin Apotex obsahuje

Léčivou látkou je desloratadinum 0,5 mg/ml.

Jeden ml Desloratadin Apotex obsahuje 0,5 mg desloratadinu.

Dalšími složkami perorálního roztoku

jsou: Nekrystalizující sorbitol 70%

(E420) Propylenglykol

Monohydrát kyseliny citronové

Citronan sodný

Hypromelosa 2910

Sukralosa

Dinatrium-

edetát Ovocné

aroma Čištěná

voda

Jak Desloratadin Apotex vypad

á a co

obsahuje toto balen

í

Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok je dodáván jako čirý, bezbarvý roztok, prostý

cizích částic.

Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok se dodává v šesti různých velikostech objemu: 50

ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml a 300 ml. Balený je v hnědých skleněných lahvičkách třídy III s

plastovým dětským bezpečnostním (C / R) šroubovacím uzávěrem opatřeným buď vícevrstvou PE

vložkou nebo vložkou s vnější a vnitřní vrstvou z PP a PE.

Balení o objemu 50 ml a 60 ml jsou dodávána v 60ml lahvičkách, 100ml balení jsou dodávána v 100ml

nebo 115ml lahvičkách, 120ml balení jsou dodávána v 125ml lahvičkách, 150ml balení jsou dodávána v

150ml lahvičkách a balení o velikosti 300 ml jsou dodávána v 300ml lahvičkách.

Lahvičky jsou následně baleny do kartonových krabiček. Všechna balení jsou opatřena odměrnou

lžičkou

s vyznačením dávek 2,5 ml a 5 ml nebo odměrnou stříkačkou o konečném objemu 5 ml s

ryskami po 0,5 ml.

Velikosti balení:

50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 300 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci a v

ý

robce

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci

Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

Výrob

ci

Dánsko:

Desloratadin Apotex

Polsko:

Delorissa 0,5 mg/ml roztwór doustny

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str.

Troyan 5600

Bulharsko

Specifar S.A.,

1, 28 Octovriou str,

123 51 Atény, Řecko

Famar Orleans

5 avenue de Concyr

45071 Orleans CEDEX 2

Francie

Tento l

éč

i

vý pří

pravek je

v č

len

ských

st

á

tech EHP registr

ován

pod t

ě

mito n

á

zvy:

Česká republika:

Desloratadin Apotex 0,5 mg/ml perorální roztok

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy revidov

á

na: 14. 7. 2017

29-5-2017

desloratadine

desloratadine

desloratadine (Active substance: desloratadine) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017) 3759 of Mon, 29 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/962/201607

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement