DESLORATADIN ALVOGEN 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN ALVOGEN 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X50ML/25MG STŘ
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50ML STŘ, Lahev
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN ALVOGEN 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR SOL 1X50ML/25MG STŘ
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 393/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls130208/2012 

Příbalová informace: Informace pro uživatele   

Desloratadin Alvogen   0,5 mg/ml perorální roztok  

Desloratadinum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 

má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.  

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.   Co je přípravek Desloratadin Alvogen a k čemu se užívá 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Alvogen   užívat 

3.   Jak se přípravek Desloratadin Alvogen   užívá 

4.   Možné nežádoucí účinky 

5.   Jak přípravek Desloratadin Alvogen   uchovávat 

6.   Obsah balení a další informace 

1.   Co je přípravek Desloratadin Alvogen   a k čemu se užívá 

Desloratadin Alvogen   perorální roztok je protialergický léčivý přípravek, který nevyvolává ospalost. 

Pomáhá kontrolovat alergické reakce a jejich příznaky.  

Desloratadin Alvogen   zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest způsobený 

alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu). Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z 

nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči.  

Desloratadin Alvogen   perorální roztok se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou (stav 

kůže způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.  

Zmírnění těchto příznaků přetrvává po celý den a pomáhá vám obnovit běžné denní aktivity a spánek. 

Musíte si promluvit se svým lékařem, pokud se necítíte lépe, nebo pokud se cítíte hůře. 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin Alvogen   užívat 

Neužívejte přípravek Desloratadin Alvogen:   

-  jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku 

(uvedenou v bodě 6) nebo na loratadin.  

Desloratadin Alvogen   perorální roztok je určen k léčbě dětí ve věku 1 až 11 let, dospívajících (starších 12 

let) a dospělých, včetně starších osob. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Desloratadin Alvogen   se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  

  Pokud máte sníženou funkci ledvin. 

Vzájemné působení přípravku Desloratadin Alvogen   s jinými léčivými přípravky 

Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadin Alvogen   s dalšími léčivými přípravky. 

Užití přípravku Desloratadin Alvogen   s jídlem a pitím   

Přípravek Desloratadin Alvogen   lze užít společně s jídlem nebo bez jídla.  

Těhotenství, kojení a fertilita   

Pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Desloratadin Alvogen   užívat.   

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů   

Doporučená dávka přípravku Desloratadin Alvogen   by u Vás neměla způsobovat ospalost či sníženou 

pozornost. Velmi vzácně se však u některých osob vyskytuje ospalost, která může ovlivnit schopnost 

řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů.  

Desloratadin Alvogen   perorální roztok obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař oznámil, že Vaše tělo 

netoleruje některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3.   Jak se přípravek Desloratadin Alvogen   užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka je: 

Dospělí a adolescenti (starší 12 let): Užívají 10 ml (dvě lžičky po 5 ml) perorálního roztoku 

jednou denně.  

Použití u dětí 

Doporučená dávka je: 

Děti ve věku 1-5 let: Užijte 2,5 ml (polovina z 5 ml lžičky) perorálního roztoku jednou denně. 

Děti ve věku 6-11 let: Užijte 5 ml (jedna 5 ml lžička) perorálního roztoku jednou denně. 

V případě, že je s lahvičkou perorálního roztoku dodána perorální odměrná stříkačka, můžete ji 

alternativně použít k odběru odpovídajícího množství perorálního roztoku. 

Polkněte dávku perorálního roztoku a zapijte ji vodou. Tento léčivý přípravek můžete užít jak s jídlem, 

tak bez jídla. 

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje, a určí, jak dlouho 

byste měl(a) přípravek užívat. 

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně než 

4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení Vašeho předchorobí. 

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než 4 

týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu. 

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl(a) byste tudíž dodržovat 

doporučení svého lékaře. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Desloratadin Alvogen, než byste měl(a) 

Užívejte přípravek Desloratadin Alvogen   výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném 

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku 

přípravku Desloratadin Alvogen, než jakou Vám předepsal lékař, kontaktujte svého lékaře či lékárníka.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Desloratadin Alvogen 

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání přípravku 

v pravidelném dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.   Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 

u každého.   

U většiny dětí a dospělých byly nežádoucí účinky stejné jako u falešného roztoku nebo tablety (placebo). 

Časté vedlejší účinky u dětí mladších 2 let byly průjem, teplota a nespavost, zatímco u dospělých to byla 

únava, sucho v ústech a bolesti hlavy. Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny častěji než u falešné tablety 

(placebo).    

Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže 

s dýcháním, sípání, svědění, kopřivkové pupeny a otok) a vyrážka. Velmi vzácně byly také hlášeny 

případy palpitace, zrychlená srdeční akce, bolesti žaludku, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, žaludeční 

nevolnost, průjem, závratě, ospalost, neschopnost spánku, svalové bolesti, halucinace, záchvaty, neklid se 

zvýšenou tělesnou aktivitou, zánět jater a abnormální hodnoty jaterních testů.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  

  

5.   Jak přípravek Desloratadin Alvogen uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na lahvičce za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání. Uchovávejte v 

původním primárním obalu. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zaznamenáte jakoukoliv změnu ve vzhledu perorálního roztoku. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  

6.   Obsah balení a další informace 

Co přípravek Desloratadin Alvogen   obsahuje 

-  Léčivou látkou je desloratadinum 0,5 mg/ml. 

-  Pomocnými látkami jsou: dihydrát natrium-citrátu, nekrystalizující sorbitol 70%, sukralosa, kyselina 

citronová, propylenglykol, hypromelosa, ovocné aroma a čištěná voda.. 

Jak přípravek Desloratadin Alvogen   vypadá a co obsahuje toto balení 

Desloratadin Alvogen   perorální roztok je k dispozici v lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem. 

Balení po 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml a 150 ml jsou dodávána s odměrnou lžičkou nebo 

odměrnou stříkačkou. Balení s 225 ml a 300 ml se dodávají s odměrnou lžičkou. 

Odměrná stříkačka je odstupňovaná tak, aby jí bylo možné použít pro aplikaci dávky 2,5 a 5 ml. 

Odměrná lžička má kapacitu 2,5 a 5 ml. 

30 ml perorálního roztoku 

50 ml perorálního roztoku 

60 ml perorálního roztoku 

100 ml perorálního roztoku 

120 ml perorálního roztoku 

150 ml perorálního roztoku 

225 ml perorálního roztoku 

300 ml perorálního roztoku  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Alvogen IPCo S.ár.l. 

5 Rue Heienhaff 

L-1736 Senningerberg 

Lucembursko 

Výrobce 

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini-Athens, Řecko 

Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EU pod následujícími názvy: 

Název členského státu  Název léčivého přípravku 

Bulharsko  Desloratadine Alvogen 0,5 mg/ml перорален 

разтвор 

Česká republika  Desloratadin Alvogen   0,5 mg/ml perorální roztok 

Portugalsko  Desloratadina Alvogen 0,5 mg/ml solução oral 

Rumunsko  Desloratadina Alvogen 0,5 mg/ml soluţie orală 

Slovenská republika  Dezloratadin Alvogen 0,5 mg/ml perorálný roztok 

Ta to příbalová informace byla naposledy revidována: 12.12.2012 

23-8-2018

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.