DESLORATADIN +PHARMA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DESLORATADIN +PHARMA Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 21 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DESLORATADIN +PHARMA Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DESLORATADIN +PHARMA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 331/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls159906/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Desloratadin +pharma

5 mg potahované tablety

desloratadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod

Co naleznete v

této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Desloratadin +pharma 5 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívat

3. Jak se přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Desloratadin +pharma 5 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg a k

čemu se používá

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum. Přípravek Desloratadin

+pharma 5 mg je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat alergickou reakci a její

příznaky.

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest

způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých a u dospívajících ve

věku 12 let a starších. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a

svědící, zarudlé nebo slzící oči.

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s kopřivkou (stav kůže

způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků trvá po celý den a pomáhá obnovit normální denní aktivity a spánek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívat

Neužívejte přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg

-

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo na loratadin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Desloratadin +pharma 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-

jestliže máte sníženou funkci ledvin,

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).

D

ět

i

a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.

Další

léčivé

přípravky

a přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg

Žádné interakce přípravku Desloratadin +pharma 5 mg s dalšími léčivými přípravky nejsou známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

P

říprav

ek Desloratadin +pharma 5 mg s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg může být užíván jak s jídlem, tak bez jídla.

Při požívání alkoholu během užívání přípravku Desloratadin +pharma 5 mg je třeba opatrnost.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívat.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání doporučené dávky by tento přípravek neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se nezapojoval(a) do aktivit

vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás

tento léčivý přípravek působí.

3. Jak se

přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících ve věku od 12 let výše

Doporučené dávkování je jedna tableta jedenkrát denně.

Způsob podání

Tabletu přípravku Desloratadin +pharma 5 mg polkněte celou a zapijte vodou, tabletu užívejte s jídlem nebo

bez jídla.

Trvání léčby

Ohledně délky léčby nejprve Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, kterou trpíte, a na tomto základě určí, jak

dlouho byste měl(a) přípravek Desloratadin +pharma 5 mg užívat.

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně

než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení předchozího průběhu

nemoci.

Pokud je Vaše alergická rýma perzistentní (přítomnost příznaků 4 dny nebo více za týden a více než

4 týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl(a) byste tudíž dodržovat

doporučení svého lékaře.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Desloratadin +pharma 5 mg

, než jste měl

(a)

Užívejte přípravek Desloratadin +pharma 5 mg

výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném

předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně požijete-li omylem vyšší dávku

přípravku Desloratadin +pharma 5 mg, než jakou Vám předepsal lékař, kontaktujte okamžitě svého lékaře či

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg

Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku podle

pravidelného rozpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

U dospělých byly během klinických studií nežádoucí účinky stejné jako u přípravku neobsahujícího žádnou

léčivou látku (placebo). Nicméně únava, sucho v ústech a bolesti hlavy byly hlášeny častěji než u placeba. U

dospívajících byly nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolesti hlavy.

Po uvedení na trh byly velmi vzácně hlášeny případy těžkých alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání,

svědění, kopřivka a otok) a vyrážka. Pokud zaznamenáte některý z těchto závažných nežádoucích účinků,

přestaňte lék užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

V klinických studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10

Únava

Sucho v ústech

Bolest hlavy

Po uvedení na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000

Závažné alergické reakce

Zrychlený srdeční tep

Zvracení

Závrať

Bolest svalů

Neklid se zvýšeným pohybem

Vyrážka

Bolest žaludku

Žaludeční nevolnost

Ospalost

Halucinace

Zánět jater

Bušení srdce nebo nepravidelný srdeční tep

Pocit zvracení (nauzea)

Průjem

Nespavost

Záchvaty

Abnormální výsledky jaterních testů

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

Neobvyklá slabost

Zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření, například UV

záření v soláriu

Změny srdečního rytmu

Zežloutnutí kůže a/nebo očí

Abnormální chování

Agresivita

Další nežádoucí účinky u dětí

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

Zpomalený srdeční tep

Změny srdečního rytmu

Abnormální chování

Agresivita

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

v této

příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak

přípravek Desloratadin +pharma 5 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné

do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg obsahuje

Léčivou látkou je desloratadinum 5 mg.

Pomocnými

látkami

tabletě

jsou

mikrokrystalická

celulosa,

mannitol,

magnesium-stearát,

hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek

Desloratadin +pharma 5 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg jsou světle modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Přípravek Desloratadin +pharma 5 mg je k dispozici v baleních (blistrech) s 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21,

30, 50, 90 nebo 100 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

rozhod

nutí o registraci

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Výrobce

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica sa, Alto do Colaride, Cacem 2735-213, Portugalsko

Iberfar Industria Farmaceutica sa, Rua Consiglieri Perdroso 121-123, Barcarena 2745-557, Portugalsko

Genericon Pharma Gesellschaft mbH, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Tento léčivý přípravek byl

za

registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko: Desloratadin Genericon 5 mg Filmtabletten

Polsko: Desloratadine +pharma

Tato příbalová informace byla naposledy

revidována

: 19. 6. 2017

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.