DELESIT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DELESIT Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DELESIT Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESLORATADIN
 • Přehled produktů:
 • DELESIT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 682/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls170220/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

DELESIT 5

mg potahované tablety

Desloratadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety

užívat

Jak se přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek DELESIT 5

mg potahované tablety a k čemu se používá

Co je přípravek DELESIT 5

mg

Přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum.

Jak přípravek DELESIT 5 mg působí

DELESIT 5 mg je antialergikum, které nezpůsobuje ospalost. Pomáhá kontrolovat alergické reakce

a jejich příznaky.

Kdy

se má

přípravek DELESIT 5 mg použít

Desloratadin zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest způsobený

alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých a dospívajících ve věku

12 let a starších. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na

patře a svědící, zarudnuté nebo slzící oči.

Přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety se také užívá ke zmírnění příznaků spojených s

kopřivkou (stav kůže způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DELESIT 5

mg potahované

tablety užívat

Neužívejte přípravek DELESIT 5

mg

potahované tablety

jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo na loratadin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DELESIT 5 mg potahované tablety se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem.

jestliže máte sníženou funkci ledvin.

jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).

Použití u dětí a dospívajících

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek DELESIT 5

mg potahované tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval (a) nebo které možná budete užívat.

U přípravku DELESIT 5 mg potahované tablety nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými

přípravky.

Přípravek DELESIT 5

mg potahované tablety

s jídlem a pitím

a alkoholem

Přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při požívání alkoholu během užívání přípravku DELESIT 5 mg je třeba opatrnost.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste těhotná, nebo kojíte, užívání přípravku

DELESIT 5 mg potahované tablety se

nedoporučuje.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání doporučené dávky se u tohoto léčivého přípravku neočekává, že by ovlivňoval Vaši

schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ačkoliv většina lidí nepociťuje ospalost, nedoporučuje se

provádět aktivity vyžadující duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel nebo obsluha

strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.

3.

Jak se přípravek DELESIT 5

mg potahované tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a více:

Doporučená dávka je jedna tableta jedenkrát denně se sklenicí vody, s jídlem nebo bez jídla.

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Tabletu polykejte celou.

Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak

dlouho byste měl(a) přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety užívat.

Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny v týdnu nebo po

dobu kratší než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení

předchozího průběhu Vašeho onemocnění.

Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 nebo více dnů v týdnu či po dobu

delší než 4 týdny), může Vám lékař doporučit dlouhodobější léčbu.

U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta a měl(a) byste tudíž dodržovat

doporučení svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DELESIT 5

mg potahované tablety, než jste měl(a)

Užívejte tento přípravek výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném předávkování by

nemělo dojít k žádným závažným problémům. Jestliže jste užil(a) více přípravku DELESIT 5 mg

potahované tablety, než jste měl(a), ihned to řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi.

J

estliže jste zapomněl(a) užít přípravek DELESIT

5

mg potahované tablety

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DELESIT 5 mg potahované tablety v daný čas, užijte ho

co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v pravidelném čase. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Po uvedení přípravku DELESIT 5 mg na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných

alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivka a otok). Pokud zaznamenáte

některý z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte lék užívat a ihned vyhledejte lékařskou

pomoc.

V klinických studiích u dospělých byly nežádoucí účinky stejné jako u přípravku neobsahujícího

žádnou léčivou látku (placebo). Nicméně únava, sucho v ústech a bolesti hlavy byly hlášeny

častěji než u přípravku neobsahujícího žádnou léčivou látku (placebo). U dospívajících byla

nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.

V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z

10 osob

únava,

sucho v ústech,

bolest hlavy.

Dospělí

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 z

10 000 osob:

závažné alergické reakce,

vyrážka,

bušení nebo nepravidelný tep srdce,

zrychlený srdeční tep,

bolest žaludku,

pocit na zvracení (nauzea),

zvracení,

žaludeční nevolnost,

průjem,

závratě,

ospalost,

nespavost,

bolest svalů,

halucinace,

záchvaty,

neklid se zvýšeným pohybem,

zánět jater,

abnormální výsledky jaterních testů.

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

neobvyklá slabost,

zežloutnutí kůže a/nebo očí,

zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření,

například UV záření v soláriu

změna srdečního rytmu

abnormální chování

agresivita

Děti

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

zpomalený srdeční tep,

změna srdečního rytmu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

4.

Jak přípravek DELESIT 5

mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

výrazem: „EXP“..

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

DELESIT 5

mg potahované tablety

obsahuje

Léčivou látkou je desloratadinum.

Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mannitol, částečně substituovaná hyprolosa, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, mastek, simetikon.

Potah tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol, hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Jak přípravek

DELESIT 5

mg potahované tablety

vypadá a co obsahuje toto balení

Světle modrá kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru 7,0 mm, hladká na obou stranách.

Krabička obsahující PVC/Aclar/Al blistr s 5,10, 20, 30, 50 nebo 100 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Cipla UK Ltd.,

Dixcart House,

Addlestone Road,

Bourne Business Park, Addlestone,

Surrey, KT15 2LE

Velká Británie

Výrobce

S & D Pharma, CZ, spol. s.r.o.

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25087193

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál PHARMOS a.s.), Česká republika

Cipla (EU) Limited,

Dixcart House, Addlestone Road,

Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Velká Británie

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerpy, Belgie

Tento léčivý přípravek je

v členských

státech EHP registrován

pod těmito názvy

:

Švédsko - Desloratadine Cipla 5 mg filmdragerade tabletter

Česká republika – DELESIT 5 mg potahované tablety

Slovenská republika – DELESIT 5 mg filmom obalené tablety

Dánsko - Desloratadin Cipla

Španělsko- Desloratadine Cipla 5 mg comprimidos recubiertos con película

Rumunsko - Desloratadina Amring 5 mg comprimate filmate

Velká Británie - Desloratadine 5 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 6. 7. 2017

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.