Advertisement

DECAPEPTYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DECAPEPTYL Injekční roztok 0,1MG
 • Dávkování:
 • 0,1MG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Subkutánní podání
 • Jednotky v balení:
 • 7X1ML Předplněná injekční stříkačka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DECAPEPTYL Injekční roztok 0,1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TRIPTORELIN
 • Přehled produktů:
 • DECAPEPTYL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 162/88-A/C
 • Datum autorizace:
 • 22-04-2016
 • EAN kód:
 • 7640128546047
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls179165/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

DECAPEPTYL 0,1 mg

(triptorelin acetát)

Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci: :

Co je přípravek Decapeptyl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Decapeptyl používat

Jak se přípravek Decapeptyl používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Decapeptyl uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Decapeptyl a k čemu se používá

Tento lék obsahuje triptorelin acetát, což je syntetická látka podobná přírodnímu hormon uvolňující

gonadotropin (GnRH). V organismu působí tak, že snižuje hladiny určitých pohlavních hormonů.

Přípravek Decapeptyl se používá:

Muži:

léčba pokročilé rakoviny prostaty, při které je potřebné potlačení tvorby mužského hormonu

testosteronu;

Ženy:

při metodách asistované reprodukce (umělé oplodnění) jako doplňková léčba na vyvolání

ovulace za účelem umělého oplodnění a přenosu embrya

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Decapeptyl používat

Nepoužívejte přípravek Decapeptyl

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triptorelin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

u hormonálně nezávislých nádorů

po orchidektomii (chirurgické odstranění varlat)

v těhotenství

Upozornění a opatření

U pacientů užívajících přípravek Decapeptyl depot byly hlášeny případy deprese, která může být

závažná. Pokud užíváte Decapeptyl depot a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého

lékaře.

Muži:

Primární necitlivost na triptorelinacetát je možná, rovněž se necitlivost může objevit během

léčby. Lze očekávat zkříženou rezistenci mezi triptorelinacetátem a jinými agonisty

GnRH.Během prvního týdne léčby se mohou znaky a příznaky zhoršit.

Pacienty s neprůchodností močových cest v důsledku metastáz je během prvního týdne nutno

pečlivě sledovat. Totéž platí i u pacientů s metastázemi do páteře (viz také Nežádoucí účinky).

U těchto pacientů by byla vhodnější orchidektomie a léčba estrogeny.

Na začátku léčby, obvykle během prvního týdne, však dochází ke zvýšení koncentrace testosteronu

v séru. To může vést k přechodnému zhoršení příznaků spojených s onemocněním a ke vzniku

nových příznaků. Jedná je zejména o bolest v kostech, potíže s močením, tlak na míchu nebo

přítomnost krve v moči. Tyto příznaky v průběhu léčby ustoupí. Pokud tyto obtíže přetrvávají,

oznamte to Vašemu lékaři.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte něčím z následujícího:

Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto

onemocnění. Při užívání přípravku Decapeptyl může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Ženy:

Indukce ovulace se musí provádět pod přísným lékařským dohledem. Léčba hormony jako je tento lék

může zvýšit rizika:

Mimoděložního těhotenství (těhotenství jinde než v děloze) v případě, že jste prodělala

onemocnění vejcovodu

Mnohočetného těhotenství (dvojčata, trojčata, apod.)

Pokud se u Vás objeví následující příznaky:

Bolesti břicha

Otoku v oblasti břicha

Nevolnosti

Zvracení

Průjmu

Přibývání na váze

Dýchacích obtíží

Sníženého močení

Kontaktujte ihned svého lékaře, a to i v případě, že se tyto příznaky objeví několik dní po poslední

injekci. Tyto příznaky mohou být známkou vysoké aktivity vaječníků (ovariální hyperstimulační

syndrom OHSS), která se může stát závažnou.

Pokud se tyto příznaky stanou závažnými, musí být léčba neplodnosti zastavena a musíte být léčena

v nemocnici.

Dodržování doporučeného dávkování a pečlivé sledování Vaší léčby sníží pravděpodobnost výskytu

těchto příznaků.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás lékař objedná na ultrazvukové vyšetření a někdy i krevní

testy, aby mohl sledovat Vaši odpověď na léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Decapeptyl

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Decapeptyl a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin,

prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Decapeptyl může zvyšovat riziko

poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např. metadon (užívaný pro úlevu od

bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě

závažných duševních poruch).

Vzájemné účinky s jinými přípravky nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

K hodnocení bezpečnosti během těhotenství není znám dostatek údajů. Proto se na začátku léčby musí

těhotenství vyloučit.

K hodnocení možného působení triptorelinu během kojení není znám dostatek údajů. Proto je před

zahájením léčby nutno laktaci ukončit a během léčby nekojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné údaje.

3.

Jak se přípravek Decapeptyl používá

Triptorelinacetát musí být aplikován lékařem, který je dokonale obeznámen s hormonální terapií u

těchto indikací, nebo podle jeho pokynů.

Injekční roztok Decapeptyl se musí aplikovat podkožně.

Rakovina prostaty:

Během prvních sedmi dní léčby se denně aplikuje podkožně 0,5 mg .Počínaje osmým dnem se denní

dávka sníží na 0,1 mg.

Kontrolovaná ovariální hypestimulace při asistované reprodukci:

Každý den se injekčně aplikuje 1 ml injekčního roztoku Decapeptyl 0,1 mg/ml . Léčba má být

zahájena 2. nebo 21. den menstruačního cyklu (nebo sedm dní po zvýšení ovulační teploty). Po 10 až

14 dnech se podá jiný hormon pro podporu růstu folikul (buněčný váček obsahující vajíčka). Léčba

triptorelinacetátem pokračuje beze změny, dokud folikuly nedosáhnou potřebnou velikost.

Jakmile je pozorován adekvátní růst folikulu (obvykle 7 až 14 dnech stimulace), skončí podávání

přípravku Decapeptyl a gonadotropinu a podá se jednorázová injekce hormonu zvaného lidský

thoriový gonadotropin (hCG) k vyvolání finální fáze zrání folikulu.

Váš lékař Vás bude pozorně sledovat nejméně dva týdny po podání hCG injekce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Decapeptyl, než jste měl(a)

Neexistují žádné zkušenosti s předávkováním triptorelinem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Decapeptyl

Poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Decapeptyl

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Decapeptyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Muži:

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 léčených pacientů)

Bolest kostí

Obtížné nebo bolestivé močení

Impotence

Snížené libido (snížená sexuální touha)

Návaly horka

Nadměrné pocení

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů)

Alergické reakce (svědění, vyrážka, horečka)

Gynekomastie (zvětšení prsních žláz u mužů)

Podrážděnost

Bolest hlavy, závrať

Hypertenze (zvýšený krevní tlak)

Nevolnost

Bolest svalů a kloubů

Únava

Poruchy spánku

Bolest v místě vpichu

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů)

Změny nálady, deprese

Parestézie dolních končetin (mravenčení)

Vznik krevní sraženiny (tromboembolie)

Bolest břicha

Alopecie (ohraničená ztráta vlasů)

Atrofie varlat (zmenšení varlat)

Snížená chuť k jídlu

Sucho v ústech

Neznámé, jejichž četnost nelze z dostupných zdrojů určit: zánět nosohltanu, zvýšená chuť k jídlu, dna,

cukrovka (diabetes mellitus), nespavost, ztráta libida (sexuální touhy), závratě, pocit brnění, píchání

nebo znecitlivění, poruchy paměti, porucha chuti, ospalost, abnormální citlivost oka, poruchy vidění,

rozmazané vidění, hučení v uších, porucha rovnováhy - závrať, nízký krevní tlak, dušnost, těžká

dušnost, krvácení z nosu, zácpa, průjem, zvracení, nadýmání břicha, žaludeční křeče, akné, svědění,

vyrážka, puchýře, angioedém (otok podkoží), kopřivka, nachové zabarvení kůže, bolesti v zádech,

bolest končetin, svalové křeče, ztuhlost, svalová slabost, ztuhlost a otoky kloubů, bolest prsou, bolest

varlat, problémy s ejakulací, tělesná slabost, zarudnutí/zánět v místě vpichu, otok, třesavka, bolest na

hrudi, chřipce podobné onemocnění, horečka, malátnost, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné

hmotnosti, zvýšené hodnoty některých enzymů ovlivňující funkci jater a ledvin, EKG změny

(prodloužení QT intervalu).

Ženy:

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 léčených pacientek)

Bolest hlavy

Bolest břicha

Nevolnost

Vaginální krvácení/špinění

Vaginální suchost

Zánět v místě vpichu injekce

Náladovost

Poruchy spánku

Snížené libido

Návaly horka

Nadměrné pocení

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů)

Závrať

Zvracení

Nadýmání

Zánět hltanu

Bolest kloubů

Potrat

Pánevní bolest

Výskyt ovariálního hyperstimulačního syndromu (zvýšená tvorba vajíček ve vaječnících, která

se projevuje zejména bolestí břicha a zvracením)

Bolestivá menstruace

Cysty na vaječnících (na počátku léčby)

Bolest nebo reakce v místě vpichu

Únava, celková tělesná slabost

Chřipce podobné onemocnění

Alopecie (ohraničená ztráta vlasů)

Zvýšení hmotnosti

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů)

Změny nálady, deprese

Parestézie dolních končetin (mravenčení)

Bolest zad, kostí, svalů a svalové křeče

Zvýšení krevního tlaku

Neznámé, jejichž četnost nelze z dostupných zdrojů určit: stavy zmatenosti, rozmazané vidění, porucha

rovnováhy – závrať, ušní šelesty dušnost, průjem, zvracení, nevolnost, svědění, vyrážka, angioedém

(otok podkoží), kopřivka, svalová slabost, bolest prsou, silná, prodloužená a/nebo nepravidelná

perioda, zarudnutí/zánět v místě vpichu, horečka, malátnost, změna hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Decapeptyl uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Decapeptyl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za

Použitelné do.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek musí být použit okamžitě po naředění.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Decapeptyl obsahuje

Léčivou látkou je triptorelini acetas 0,1 mg (Decapeptyl 0,1 mg) v 1 ml roztoku což odpovídá 95,5

mikrogramů triptorelinu

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, kyselina octová a voda na injekce.

Jak přípravek Decapeptyl vypadá a co obsahuje toto balení

Balení Decapeptyl

0,1 mg obsahuje:

7 jednorázových stříkaček, v každé po 1 ml roztoku

28 jednorázových stříkaček, v každé po 1 ml roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce:

Ferring GmbH, Kiel, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci:

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.10.2015

Překlad cizojazyčného textu použitého na malém vnitřním obalu:

1 ml zur s.c. injektion = 1 ml k subkutánní injekci

Verw.bis: = použitelné do:

Ch.-B. : = číslo šarže

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Injection [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Injection [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TRELSTAR (Triptorelin Pamoate) Kit [Allergan, Inc.]

TRELSTAR (Triptorelin Pamoate) Kit [Allergan, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ZOLADEX (Goserelin Acetate) Implant [TerSera Therapeutics LLC]

ZOLADEX (Goserelin Acetate) Implant [TerSera Therapeutics LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PLUMBUM ACETICUM (Lead Acetate Anhydrous) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PLUMBUM ACETICUM (Lead Acetate Anhydrous) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

ALA SCALP (Hydrocortisone Acetate) Lotion [Crown Laboratories]

ALA SCALP (Hydrocortisone Acetate) Lotion [Crown Laboratories]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [Bio-Pharm, Inc.]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [Bio-Pharm, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ZOLADEX (Goserelin Acetate) Implant [A-S Medication Solutions]

ZOLADEX (Goserelin Acetate) Implant [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement