DECA-DURABOLIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DECA-DURABOLIN Injekční roztok 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X1ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DECA-DURABOLIN Injekční roztok 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Nandrolon
 • Přehled produktů:
 • INJ SOL 1X1MLX50MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 56/ 108/70-C
 • Poslední aktualizace:
 • 14-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač. 1 krozhodnutío změněregistracesp. zn. sukls79897/2011

Příbalová informace

Informacepro použití, čtěte pozorně!

DECA–DURABOLIN 50

(Nandroloni decanoas)

injekční roztok

Výrobcea držitel rozhodnutí o registraci

N. V. ORGANON, Oss, Nizozemsko

Složení

Léčiválátka:nandroloni decanoas50 mgv 1 mlolejového roztoku.

Pomocnélátky: Benzylalkohol,podzemnicovýolej

Indikační skupina

Anabolikum

Charakteristika

Deca-Durabolinjeanabolickýpřípravekkinjekčníaplikaci.Léčivoulátkoujenandrolon.

Esterdekanoátu zajišťuje působení přípravku po dobu asi 3 týdnů po podání.

Nandrolonjechemickypříbuznýstestosteronem.Vesrovnánístestosteronemvšakmá

zvýšenouanabolickouasníženouandrogenníaktivitu.Nízkáandrogenníaktivitanandrolonu

byla potvrzenapři klinickém použití.

Deca-Durabolinučlověkapozitivněovlivňujemetabolismusvápníkuapřispíváktvorbě

kostníhmotyuosteoporózy.UžensdiseminovanýmkarcinomemprsuzpůsobujeDeca-

Durabolinobjektivníregresipodobumnohaměsíců.Deca-Durabolinmáidalšíanabolické

účinky.Tytoúčinkynametabolismusbílkovinbylyprokázányvmetabolickýchstudiícha

léčebněsejichvyužíváustavůsnedostatkembílkovin,jakojsouchronickéoslabující

chorobyapovelkýchchirurgickýchoperacíchnebotěžkýchúrazech.UtěchtostavůjeDeca-

Durabolinpoužíván jako podpůrnéléčivo.

Indikace

Deca-Durabolinje určen proužívání při těchto stavech:

A)Osteoporóza.

B) Pro paliativní léčbu uurčitýchpřípadů diseminovaného karcinomu prsu u žen.

C)Jakodoplněkzvláštníléčbyavýživovýchopatřeníuchorobnýchstavůsnegativní

dusíkovou bilancí.

Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován u pacientů alergických naarašídynebo sóju.

Deca-Durabolinsenesmíužívat v těchto případech:

Při přecitlivělostinaléčivoulátkunebo pomocnélátky.

Těhotenství.

Prokázanýnebo podezření na karcinomprostatynebo prsu u mužů.

Nenídostatekúdajůopoužitítohotolékuběhemkojení,abybylomožnézjistitmožnériziko

prokojencenebomožnývlivnaprodukcimléka.ProtoseoužívánípřípravkuDeca-

Durabolinv tomto obdobíporaďte sesvým lékařem.

Nežádoucí účinky

Vysokédávky, dlouhodobá terapie anebo příliš častá aplikacemohou způsobit:

-Virilizaci,kteráseucitlivýchženprojevujejakozhrubnutíhlasu,akné,hirsutismusa

zvýšenélibido;uprepubertálníchchlapcůjakozvýšenáfrekvenceerekcíazvětšenípenisuau

děvčatjakozvýšenéochlupeníohanbíazvětšeníklitorisu.Chrapotmůžebýtprvním

příznakem hlasovézměny, kterámůžepozdějivést ažk nevratnému prohloubení hlasu.

-Amenorheu

-Inhibici spermatogeneze.

-Předčasnýuzávěr epifýz.

-Retenci tekutin.

Dále seDeca-Durabolinnesmíužívat při:

-latentnímnebomanifestnímsrdečnímselhání,porušečinnostiledvin,vysokémkrevním

tlaku nebo bolestech hlavy(nebo těchto stavech dříveprodělaných),

-nedokončeném růstu,

-kostních metastázách u karcinomu prsu,

-poruchách jaterních funkcí.

Připřípadnémvýskytutěchtonežádoucíchúčinkůnebojinýchneobvyklýchreakcíseodalším

užívání přípravku ihned poraďte s lékařem.

Interakce

ÚčinkypřípravkuDeca-Durabolinaúčinkyjinýchsoučasněužívanýchlékůsemohou

navzájemovlivňovat.Vášlékařbyprotomělbýtinformovánovšechlécích,kterévsoučasné

doběužíváte,nebokterézačneteužívat,atonalékařskýpředpisibezněj.Nežzačnete

současněsužívánímpřípravkuDeca-Durabolinužívatnějakývolněprodejnýlék,poraďtese

sesvým ošetřujícím lékařem.

Anabolicképohlavní hormonymohou zlepšitglukosovou toleranci a snížitpotřebu inzulinu.

Dávkování

Přesné dávkování vždyurčí lékař.

Uvedenébody“Dávkování”odpovídajíobvyklémudávkovánípřiléčběstavůpodstejnými

bodyv odstavci “Indikace”.

ad A)Osteoporóza: 50 mgkaždé3 týdny.

ad B) Paliativníléčba: 50 mgkaždé2-3 týdny.

ad C) Doplněk zvláštníléčbyavýživových opatření:50 mgkaždé3 týdny.

Abysedocílilooptimálníholéčebnéhoúčinku,jetřebaužívatpřiměřenémnožství

vitamínů, minerálních láteka bílkovinv kaloricky bohatéstravě.

Způsobpodávání

Deca-Durabolinseaplikuje jako hluboká intramuskulární injekce.

Upozornění

Dojde-lik vývojiznaků virilizace,je třebapo konsultaci s lékařem přerušit léčbu.

Používání anabolik kezvýšení atletických schopností představuje závažnézdravotníriziko.

Předávkování

Akutnítoxicitanandrolondekanoátujevelminízká.Nejsoužádnézprávyoakutním

předávkování přípravkem Deca-Durabolinu člověka.

Uchovávání

Uchovávejtepři teplotě8-30°C.

Injekční lahvičkyuchovávejtevkrabičce, abypřípravek byl chráněn před světlem.

Varování

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnosti vyznačenénaobalu.

Uchovávejtemimo dosahadohleddětí.

Balení

12injekčních lahvičekpo 1 ml

1injekční lahvičkapo 1 ml

Datumposlední revize

12.9.2012