Advertisement

DANTROLEN I.V.

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DANTROLEN I.V. Prášek pro infuzní roztok 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 36(3X12) německy
 • Druh předpisu:
 • Injekční lahvička
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DANTROLEN I.V. Prášek pro infuzní roztok 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • M03CA01
 • Přehled produktů:
 • DANTROLEN I.V.

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 63/ 162/86-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


p.zn. sukls124482/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DANTROLEN I.V.

(Dantrolenum natricum trihemihydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Dantrolen i.v. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dantrolen i.v. užívat

Jak se Dantrolen i.v. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Dantrolen i.v. uchovávat

Další informace

1.

CO JE DANTROLEN I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dantrolen se používá k léčbě maligní hypertermie. Je to myorelaxans specifické pro příčně pruhované

svalstvo.

Inhibicí uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula vede k disociaci excitace a kontrakce

kosterních svalů. Přitom neovlivňuje neuromuskulární přenos ani nemá měřitelný vliv na elektricky

vzrušivé

povrchové

membrány.

Syndrom

maligní

hypertermie

indukovaný

anestetiky

vykazuje

známky geneticky podmíněné anomálie svalové buňky. Má se za to, že řetězovou reakci spouštějí

látky tím, že vyvolávají náhlý vzestup myoplazmatického kalcia tím, že zvyšují jeho uvolňování a

současně

zabraňují

jeho

inkorporaci

sarkoplazmatického

retikula.

Výsledný

vzestup

myoplazmatického kalcia vede k hypermetabolizmu, který je příčinou hypertermie, metabolické

acidózy i dalších příznaků maligní hypertermie. Dantrolen může zabránit akutnímu katabolismu uvnitř

svalové buňky tím, že zabraňuje uvolnění kalcia ze sarkoplazmatického retikula do myoplazmatu. Tak

mohou být fyziologické, metabolické a biochemické změny, které jsou s krizí spojeny, zeslabeny nebo

zvráceny.

Léčba

Dantrolenem

může

ovšem

zapůsobit

tehdy,

dokud

není

vápník

sarkoplazmatického retikula úplně vyprázdněn. Proto je třeba nasadit Dantrolen tak časně, dokud je

zachováno prokrvení svalstva.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT DANTROLEN

I.V.

Neužívejte Dantrolen

S přihlédnutím k indikaci se žádné kontraindikace nerespektují.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dantrolen je zapotřebí při jeho aplikaci

Dantrolen se smí podávat jen nitrožilně. Vysoké pH (9,5) roztoku vyvolává při paravenózním podání

nekrózy,

při

intraarteriálním

podání

riziko

uzávěru

tepny,

při

intravenózním

může

dojít

k tromboflebitidě. Dantrolen není náhradou za dosud známá terapeutická opatření, která je nutno podle

individuálního stavu pacienta zajišťovat.

Dávky vyšší než 10 mg/kg t. hm. mohou vést k slabosti, únavě, nauzee, zvracení, závratím, bolestem

hlavy.

Předávkování

Příznaky jsou uvedeny výše. Specifické antidotum neexistuje.

Je-li nutné přerušit podávání Dantrolenu, pak se pokračuje v komplexní podpůrné léčbě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Ojedinělá hlášení a studie na zvířatech naznačují interakci mezi dantrolenem a verapamilem, která se

projevuje depresí myokardu. Myokardiální deprese, fibrilace komor a kardiovaskulární kolaps ve

spojení s hyperkalémií byly vzácně pozorovány u vnímavých pacientů i po současném podání dalších

blokátorů kalciového kanálu. Současné podávání Dantrolenu a blokátorů kalciového kanálu se proto

nedoporučuje. Dantrolen může potencovat účinek nedepolarizujících myorelaxancií (vekuronium).

Těhotenství a kojení

U člověka není dostatek zkušeností. U pokusných zvířat v dávkách několikrát převyšující terapeutické

dávky pro člověka byla zjištěna embryotoxicita.

Dantrolen prochází placentou, při nízkém dávkování nebyly u novorozenců zjištěny žádné změny.

Vzhledem k vitální indikaci je v každém případě vždy nutno zvážit poměr rizika k prospěchu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepřipadá v úvahu vzhledem k indikaci.

3.

JAK SE DANTROLEN I.V. UŽÍVÁ

Podává se přísně intravenózně, pokud možno do žíly s dostatečným průtokem, nejvhodněji centrálním

žilním katétrem. Léčbu zahajujeme rychlou infúzí dávky 2,5 mg/kg t. hm. Touto dávkou se obvykle

dociluje

výrazného

poklesu

zvýšené

srdeční frekvence,

snížení dechového minutového

objemu,

poklesu hyperkalémie, zástavy vzestupu acidózy a konečně poklesu zvýšené tělesné teploty. Jestliže

nebylo docíleno dostatečné odpovědi, lze dávku opakovat v 5minutových intervalech, a to až do

celkové dávky 10 mg/kg t. hm. Z popisů jednotlivých případů je patrné, že někdy bylo třeba i

mnohokrát vyšších dávek ke zvládnutí syndromu. Po stabilizaci klinických i biochemických parametrů

se pokračuje v kontinuální infúzi v dávce 7,5 mg/kg t. hm. během 24 hodin, aby se předešlo recidivě.

Celková dávka může dosahovat až 30 mg/kg t. hm. Dávkování je stejné pro děti i pro dospělé. Pokud

příznaky po dávce 10 mg/kg během 20-30 minut neustoupí, je třeba znovu zvážit diagnózu. Jestliže se

však jeví příznaky zlepšení, lze v iniciální fázi dávku 10 mg/kg překročit. Vodou pro injekci, která je

přiložena, se rozpustí suchá substance a třepe se jí tak dlouho, až se roztok vyčeří. Naředěný roztok je

třeba spotřebovat do 6 hodin od přípravy, je nutno jej uchovávat při teplotě 15-25 °C a chránit před

světlem. Připravený roztok Dantrolenu se nesmí mísit s žádnými jinými infúzními roztoky.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Dávky vyšší než 10 mg/kg t. hm. /24 hodin mohou vyvolat svalovou slabost, únavu, závrať, bolesti

hlavy, nauzeu, zvracení, průjem, alergické reakce hlavně na kůži, po případě tromboflebitidu. Jen

jednou byla dosud pozorována anafylaktická reakce.

V ojedinělých případech se vyvinul během léčby plicní edém. Na jeho vzniku se pravděpodobně podílí

objem rozpouštědla a mannitolu, které jsou nezbytné při podání dantrolenu intravenózně.

5.

JAK DANTROLEN I.V. UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Naředěný roztok je třeba spotřebovat do 6 hodin od přípravy, je

nutno jej uchovávat při teplotě 15-25 °C a chránit před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dantrolen i.v. obsahuje

Léčivou látkou je Dantrolenum natricum trihemihydricum. 1 lahvička s 3,020 mg lyofilizátu obsahuje

20 mg dantrolenu.

Pomocnou látkou je: mannitol, hydroxid sodný.

Velikost balení

skleněných

lahviček

uzavřených

silikonizovanou

pryžovou

zátkou

hliníkovým

uzávěrem

s polypropylenovým flip-off diskem.

36 (3x 12) skleněných lahviček uzavřených silikonizovanou pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem

s polypropylenovým flip-off diskem.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI a VÝROBCE:

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Nizozemsko

TATO PŘÍBALOVÁ INFORMACE BYLA NAPOSLEDY SCHVÁLENA:

31.5.2016

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

2-3-2018

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Health Canada is advising Canadians that several injectable products and unauthorized prescription drugs were seized from Total Health Centre (177 Yorston St.) in Williams Lake, B.C., because they may pose serious health risks.

Health Canada

21-2-2018

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Truthful Prescription Drug Advertising and Promotion

Truthful Prescription Drug Advertising and Promotion

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-2-2018

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2018

Primus Announces a Voluntary Nationwide Recall of All Lots Within Expiry of Prescription Medical Food Limbrel® Due to Rare But Serious and Reversible Adverse Events While Seeking FDA's Cooperation to Restore Access for Patients with Medical Necessity

Primus Announces a Voluntary Nationwide Recall of All Lots Within Expiry of Prescription Medical Food Limbrel® Due to Rare But Serious and Reversible Adverse Events While Seeking FDA's Cooperation to Restore Access for Patients with Medical Necessity

Primus Pharmaceuticals, Inc. of Scottsdale, Arizona is voluntarily recalling all unexpired lots of Limbrel products to the patient (user/consumer) level at FDA's request. FDA has requested a recall of Limbrel due to rare but serious and reversible side effects associated with Limbrel.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

[06-07-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that taking higher than recommended doses of the common over-the-counter (OTC) and prescription diarrhea medicine loperamide (Imodium), including through abuse or misuse of the product, can cause serious heart problems that can lead to death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it is requiring safety labeling changes to limit the use of prescription opioid cough and cold medicines containing codeine or hydrocodone in children younger than 18 years old because the serious risks of these medicines outweigh their potential benefits in this population. After safety labeling changes are made, these products will no longer be indicated for use to treat cough in any pediatric population and will be labeled for use only in adul...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Prescription Opioid Cough and Cold Medicines: Drug Safety Communication - FDA Requires Labeling Changes

Prescription Opioid Cough and Cold Medicines: Drug Safety Communication - FDA Requires Labeling Changes

Risks of slowed or difficult breathing, misuse, abuse, addiction, overdose, and death with these medicines outweigh their benefits in patients younger than 18.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA is restricting the use of codeine and tramadol medicines in children. Codeine is approved to treat pain and cough, and tramadol is approved to treat pain. These medicines carry serious risks, including slowed or difficult breathing and death, which appear to be a greater risk in children younger than 12 years and must not be used in these children. These medicines should also be limited in some older children. Single-ingredient codeine and all tramadol-containing products are FDA-approved only fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may lower blood pressure to dangerous levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2017

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept je lékařský předpis, jak jej všichni známe, pouze v elektronické podobě. Proto ani praxe v lékárnách při vyzvedávání léků se po Novém roce nijak nezmění.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA cautions about using testosterone products for low testosterone due to aging; requires labeling change to inform of possible increased risk of heart attack and stroke with use

FDA Drug Safety Communication: FDA cautions about using testosterone products for low testosterone due to aging; requires labeling change to inform of possible increased risk of heart attack and stroke with use

[03-03-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) cautions that prescription testosterone products are approved only for men who have low testosterone levels caused by certain medical conditions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

[03-09-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the prescription smoking cessation medicine Chantix (varenicline) can change the way people react to alcohol.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

If you want to quit smoking, you may want to use a smoking cessation product proven to help. Data has shown that using cessation medicine approved by the U.S. Food and Drug Administration can double your chance of quitting success. Here’s what to know about these over-the-counter and prescription products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that the unauthorized health product “Smart Brain Formulations Serotonin Support” may pose serious health risks. The product is labelled to contain lithium orotate, which is a prescription drug and should be used only under the supervision of a health care professional. Health Canada testing also found bacterial contamination with E. coli, which can cause serious health problems. The product was being offered for sale by the company Robert Lamberton Consulting, by emai...

Health Canada

21-11-2017

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Additions/Deletions for Prescription and OTC Drug Product Lists

Additions/Deletions for Prescription and OTC Drug Product Lists

The list has been updated through July 2017.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

[FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes (FDA Drug Safety Communication). Based on FDA’s comprehensive review of new safety information, the agency is requiring updates to the drug labels of all prescription NSAIDs. Widely used to treat pain and fever from many different long- and short-term medical conditions such as arthritis, menstrual cramps, headaches, colds, and the flu, NSAIDs are available by prescription and OTC. E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2017

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Unauthorized "E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea" contains prescription drug and may pose serious health risks

Unauthorized "E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea" contains prescription drug and may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that the unauthorized health product “E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea” may pose serious health risks, including an increased risk of miscarriage and birth defects. Health Canada laboratory testing found that the tea contains trace amounts of mycophenolate, a prescription drug. The product was being imported by two companies (Hunsing Enterprise Ltd. and Aidus International), which distributed the product to other retailers and distributors, including clinics that pr...

Health Canada

11-10-2017

Buying Pet Medicines Online: Ensuring Products are Safe

Buying Pet Medicines Online: Ensuring Products are Safe

If you're purchasing medications for your pet online to save money or for convenience, there are Internet sites that represent legitimate pharmacies. But the FDA has found that there are others that sell unapproved pet drugs and counterfeit pet products, make fraudulent claims, dispense prescription drugs without requiring a prescription, and sell expired drugs. Any of these practices could mean that the products you are buying could be unsafe or ineffective for your pet.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-9-2017

SOPP 8406: CBER Processing of PDUFA Application Payments

SOPP 8406: CBER Processing of PDUFA Application Payments

This document describes the procedures used to determine the accuracy of information submitted by an applicant and to verify user fee payments relative to the Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) of 1992, as reauthorized by the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007. In addition, this document identifies other user fee activities for which the Office of Management’s Regulatory Information Management Staff (RIMS) is responsible.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

20-9-2017

Prescription to Over-the-Counter (OTC) Switch List

Prescription to Over-the-Counter (OTC) Switch List

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2017

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Mandatory requirements for an effective application

Mandatory requirements for an effective application

Guidance on submitting prescription medicines applications has been updated to reflect recent reforms.

Therapeutic Goods Administration - Australia

9-2-2018

All TGA approvals for prescription medicines in 2017 met the statutory timeframe of 255 working days

All TGA approvals for prescription medicines in 2017 met the statutory timeframe of 255 working days

A recent media report suggesting that half of TGA approvals for prescription medicines in 2017 exceeded statutory timeframes is incorrect

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Nexium

Protonix vs. Nexium

Protonix (pantoprazole sodium) and Nexium (esomeprazole magnesium) are proton pump inhibitors (PPIs) to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis in adult patients. Nexium is also used to treat stomach and duodenal ulcers and Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Nexium is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

1-2-2018

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Title: Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese KidsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Prescription medicines: registration of new generic medicines and biosimilar medicines

Prescription medicines: registration of new generic medicines and biosimilar medicines

Added registrations for January 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-1-2018

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

In his first State of the Union address tonight, President Donald J. Trump said he would work to reduce prescription drug prices, urged Congress to pass a "right-to-try" law, and applauded the elimination of the Affordable Care Act requirement that individuals purchase insurance. He also highlighted the need to take action on the opioid crisis.

US - RxList

31-1-2018

Current list of up-scheduled codeine containing products

Current list of up-scheduled codeine containing products

A list of OTC codeine-containing products moving to prescription only is now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-1-2018

Prescription medicines and biologicals: TGA annual summary 2017

Prescription medicines and biologicals: TGA annual summary 2017

Report detailing prescription medicines registrations for 2017

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-1-2018

Rivaroxaban

Rivaroxaban

Rivaroxaban is a prescription medicine used to reduce the risk of stroke and blood clots in people with atrial fibrillation, not caused by a heart valve problem. Rivaroxaban is also used to treat deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and to help reduce the risk of these conditions occurring again, and to reduce the risk of forming a blood clot in the legs and lungs of people who have just had knee or hip replacement surgery. Rivaroxaban is available under the following different brand names: Xarel...

US - RxList

21-1-2018

TGA opens consultation on the use of prescription opioids for pain

TGA opens consultation on the use of prescription opioids for pain

The TGA has issued a discussion paper on the use and misuse of prescription strong opioids, such as oxycodone, and whether there is a need for specific regulatory responses

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-1-2018

Nurse and midwife fact sheet: Talking to people about the changes in codeine access

Nurse and midwife fact sheet: Talking to people about the changes in codeine access

From 1 February 2018, medicines containing codeine will no longer be available without a prescription

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-1-2018

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

The number of reproductive-age women in the United States who receive prescription medications for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) jumped more than 300% from 2003 to 2015, according to data released today by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

US - RxList

18-1-2018

Consultation: Prescription strong (Schedule 8) opioid use and misuse in Australia – options for a regulatory response

Consultation: Prescription strong (Schedule 8) opioid use and misuse in Australia – options for a regulatory response

The TGA is seeking comments on options for a regulatory response to the potential misuse of prescribed Schedule 8 opioids in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-1-2018

Comparable overseas regulators (CORs) for prescription medicines

Comparable overseas regulators (CORs) for prescription medicines

Guidance on the TGA's use of assessments from Comparable Overseas Regulators

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-1-2018

Prescription medicine registration form

Prescription medicine registration form

Updated application forms for prescription medicines registration applications have been published.

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-12-2017

TGA presentation: Adoption of TGO 91 - prescription medicine labelling, 28 November 2017

TGA presentation: Adoption of TGO 91 - prescription medicine labelling, 28 November 2017

On this page: Disclaimer | Presentation | Transcript | Print version

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-11-2017

TGA presentation: Notifications to prescription medicines, 10 November 2017

TGA presentation: Notifications to prescription medicines, 10 November 2017

New notifications process for minor variations to prescription medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia

7-11-2017

Events & training

Events & training

ARCS-TGA Webinar: An automated notifications process for prescription medicines - 10 November

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-10-2017

TGA presentation: 7th Annual EyeforPharma Conference, 11 October 2017

TGA presentation: 7th Annual EyeforPharma Conference, 11 October 2017

Update on initiatives relevant to prescription medicines and expedited pathways and transparency

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-10-2017

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-10-2017

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-10-2017

Prescription medicines minor variations e-form: Frequently asked questions (FAQs)

Prescription medicines minor variations e-form: Frequently asked questions (FAQs)

Answers to frequently asked questions re the prescription medicines minor variations e-form

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-10-2017

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Added Fomepizole (Antizol)

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Prescription medicines: new or extended uses, or new combinations of registered medicines

Prescription medicines: new or extended uses, or new combinations of registered medicines

We have just published newly-registered extended uses of already-registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Prescription medicines: registration of new chemical entities in Australia

Prescription medicines: registration of new chemical entities in Australia

Newly-registered new chemical entities added

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-9-2017

Opioids Not Recommended for Cough Suppression in Kids, FDA Panel Says

Opioids Not Recommended for Cough Suppression in Kids, FDA Panel Says

The Pediatric Advisory Committee of the US Food and Drug Administration (FDA) voted unanimously (24 no, 0 yes) that the benefit/risk is not favorable for use of prescription codeine cough suppressants for treatment of cough associated with allergy or the common cold in pediatric patients aged 12 years to younger than 18 years of age.

US - RxList

1-9-2017

Submissions received: Provisional approval pathway for prescription medicines

Submissions received: Provisional approval pathway for prescription medicines

Submissions received on the consultation provisional approval pathway for prescription medicines have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia

Advertisement