Advertisement

DALACIN C

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DALACIN C Tvrdá tobolka 300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 16 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DALACIN C Tvrdá tobolka 300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLINDAMYCIN
 • Přehled produktů:
 • DALACIN C

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 166/72-B/C/PI/001/13
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.: sukls56476/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

DALACIN C 300 mg

(clindamycini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek DALACIN C a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DALACIN C užívat

3. Jak se přípravek DALACIN C užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek DALACIN C uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek DALACIN C a k čemu se používá

Přípravek DALACIN C patří do skupiny léků nazývaných antibiotika.

Tyto léky se užívají k léčbě

bakteriálních

případně

jiných

infekcí.

Přípravek

DALACIN

obsahuje

léčivou

látku

klindamycin. Ta zastavuje růst určitých typů bakterií nebo je usmrcuje. Přípravek mohou užívat i

pacienti přecitlivělí na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny.

Přípravek DALACIN C se používá u dětí a dospělých k léčbě infekcí postihujících horní a dolní cesty

dýchací (např. zánět vedlejších nosních dutin nebo středního ucha, angína, spála, zápaly plic či zánět

průdušek), infekcí kůže a měkkých tkání (např. akné nebo jiné záněty kůže projevující se vznikem

hnisavých puchýřků a nebo záněty podkoží), infekcí kostí a kloubů, krve, srdce, zubů a ústní dutiny,

gynekologických infekcí v oblasti malé pánve (např. zánět vejcovodů či vaječníků či děložní sliznice),

břišních infekcí (např. zánět pobřišnice). Kromě toho lze přípravek DALACIN C použít k léčbě méně

častých infekcí jako např. malárie.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DALACIN C užívat

Neužívejte přípravek DALACIN C:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Další léčivé přípravky a přípravek DALACIN C

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Sdělil-li Vám lékař někdy že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, kontaktujte před užitím přípravku DALACIN C svého lékaře.

Přípravek DALACIN C s jídlem a pitím

DALACIN C tobolky se užívají s jídlem nebo se zapíjejí plnou sklenicí vody (250 ml), aby se

zabránilo podráždění jícnu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

3.

Jak se přípravek DALACIN C užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte pouze dávky předepsané Vaším lékařem. Níže je uvedeno běžné dávkování, které se však

může lišit podle závažnosti a typu infekce.

1. Dospělí

Obvyklá dávka je 600 až 1800 mg/den rozdělená do 2, 3 nebo 4 stejných dávek.

2. Děti (od 1 měsíce věku)

8-25 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Novorozenci (do 1 měsíce věku)

Pro tuto věkovou skupinu pacientů je určena injekční forma přípravku Dalacin C.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DALACIN C, než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DALACIN C

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dalacin C

Tobolky přípravku Dalacin C obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se dříve, než začnete užívat tento přípravek s lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky

které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100

-bolest břicha

-průjem

-abnormality jaterních testů

Méně časté nežádoucí účinky

které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000

:

-nevolnost

-zvracení

-vyrážka ve formě skvrn a pupínků

-kopřivka

Četnost není známa ( z dostupných údajů nelze určit ):

-snížení počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza)

-snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

- zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofilie)

-přechodné snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek), leukocytů (druh bílých krvinek)

-alergické reakce (anafylaktoidní reakce)

-porucha chuti

-vřed jícnu, zánět jícnu

-žloutenka

- závažné kožní reakce (známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza,

multiformní erytém), při kterých dochází k tvorbě vyrážky, výsevu puchýřů, cárovitému

odlučováním svrchní vrstvy kůže, v ještě závažnějších případech s horečkou a současným

postižením sliznic

- kožní puchýře, svědění, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní dermatitidy)

-vyrážka podobná spalničkám

-svědění

-zánět poševní sliznice

-tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní dermatitida)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek DALACIN C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky,

které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek DALACIN C obsahuje

Léčivou látkou je clindamycin

Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mastek, magnesium-stearát, oxid

titaničitý, želatina.

Jak přípravek DALACIN C vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka

Popis pří pravku :

Dalacin 300 mg – bílé tvrdé želatinové tobolky označené „Clin 300“ a „Pfizer“, obsahující bílý prášek

PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 16 tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce

PFIZER PGM, Zone Industrielle-29 Route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11.9.2013

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

Singulair vs. Allegra

Singulair vs. Allegra

Singulair (montelukast) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are used to treat symptoms of allergic rhinitis. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Singulair and Allegra belong to different drug classes. Singulair is a leukotriene receptor antagonist and Allegra is an antihistamine.

US - RxList

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement