Advertisement

DAISENETTE NEO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DAISENETTE NEO Potahovaná tableta 75MCG
 • Dávkování:
 • 75MCG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DAISENETTE NEO Potahovaná tableta 75MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL
 • Přehled produktů:
 • DAISENETTE NEO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 492/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls218630/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Daisenette Neo 75 mikrogramů

potahované tablety

desogestrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů

užívat

Jak se přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů a k čemu se používá

Daisenette Neo 75 mikrogramů se užívá k zabránění otěhotnění. Daisenette Neo 75 mikrogramů

obsahuje malé množství jednoho druhu ženských pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu.

Proto se o přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů hovoří jako o čistě gestagenní pilulce (POP =

progesteron only pill). Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky

(POP) vedle gestagenu ještě hormon estrogen.

Většina čistě gestagenních pilulek (POP) působí především tak, že zabraňují průniku spermií do

dělohy,

vždy

zabrání

dozrání

vajíčka,

což

hlavní

účinek

kombinovaných

pilulek.

Daisenette Neo 75 mikrogramů se liší od většiny čistě gestagenních pilulek (POP) v tom, že dávka v

něm obsažená je ve většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku

toho má Daisenette Neo 75 mikrogramů vysokou kontracepční účinnost.

Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů použít u žen s

intolerancí vůči estrogenům a u kojících žen. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Daisenette

Neo 75 mikrogramů může docházet k vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale

také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů

užívat

Daisenette

Neo

75

mikrogramů,

jako

všechna

hormonální

antikoncepce,

nechrání

proti

infekci způsobené HIV (AIDS) nebo jiným pohlavně přenosným nemocem.

Neužívejte přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů

jestliže jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte trombózu. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě (např. na noze (hluboká

žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie))

jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater a

Vaše játra stále ještě nepracují normálně

jestliže máte nebo je u Vás podezření na rakovinu, jejíž růst je ovlivňován steroidními

pohlavními hormony, jako jsou některé typy rakoviny prsu

jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Týká-li se Vás některý z těchto stavů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat

přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů. Váš lékař Vám může doporučit, abyste používala

nějakou nehormonální metodu ochrany proti početí. Kdyby se některý z těchto stavů vyskytl

poprvé během užívání přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů, neprodleně se poraďte se svým

lékařem.

Upozornění a opatření

Uvědomte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů užívat, jestliže

jste někdy měla rakovinu prsu

máte

rakovinu

jater,

protože

nelze

vyloučit

možnost

vlivu

přípravku

Daisenette

mikrogramů

jste někdy prodělala trombózu

máte diabetes (cukrovku)

trpíte epilepsií (viz bod „Další léčivé přípravky a Daisenette Neo 75 mikrogramů“)

máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a Daisenette Neo 75 mikrogramů“)

máte vysoký krevní tlak

máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zejména v obličeji);

pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Pokud se přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů užívá v přítomnosti některého z uvedených

stavů, může být nutný pečlivý dohled. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Rakovina prsu

Pravidelně svá prsa kontrolujte, a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co

nejdříve svého lékaře.

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku,

které pilulky neužívají. Po ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení

užívání pilulek je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen

mladších

vzácná,

riziko

zvyšuje

přibývajícím

věkem.

Proto

počet

diagnostikovaných případů rakoviny prsu navíc vyšší, pokud věk, do kterého žena užívá tablety, je

vyšší. Na délce užívání pilulek záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením

20 let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o necelý 1 případ

navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10 000

žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá

výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U

každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40

let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným

případům.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Daisenette

Neo 75 mikrogramů, se zdá být stejné jako u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale důkaz je

méně přesvědčivý.

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících pilulky je méně často v pokročilém

stádiu než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku

rakoviny prsu způsoben užíváním pilulek. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji

vyšetřovány a rakovina prsu je tak odhalena dříve.

Trombóza

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také

„Pravidelné prohlídky“).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází

v hlubokých žilách dolní končetiny (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa

svého vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím způsobí tzv.

„plicní embolii“, jejíž následky mohou být fatální. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně.

Může k ní dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či nikoliv. Může rovněž vzniknout během

těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících pilulky než u těch, které je neužívají. Předpokládá se, že riziko při

užívání pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů, je

nižší než u pilulek obsahujících i estrogeny (kombinované pilulky).

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Daisenette Neo 75 mikrogramů

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou způsobit, že přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů přestane správně

fungovat. Patří mezi ně léky používané k léčbě

epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát a fenobarbital)

tuberkulózy (např. rifampicin)

infekce HIV (např. ritonavir) nebo jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin)

trávicích obtíží (aktivní uhlí)

depresivních nálad (rostlinné přípravky z třezalky tečkované).

Váš lékař Vám případně sdělí, zda potřebujete používat doplňková opatření proti početí, a

pokud ano, jak dlouho.

Přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů rovněž může zasahovat do toho, jak fungují některé léky,

jejichž účinek může zvýšit (např. účinek léků obsahujících cyklosporin), nebo snížit.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, neužívejte přípravek Daisenette Neo

75 mikrogramů.

Kojení

Přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů lze užívat v období kojení. Přípravek Daisenette Neo 75

mikrogramů neovlivňuje tvorbu mateřského mléka nebo jeho kvalitu. Nicméně malé množství

účinné látky přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů přechází do mateřského mléka.

Zdraví dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly přípravek Daisenette Neo 75

mikrogramů, bylo sledováno až do jejich věku dva a půl roku. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl

shledán.

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů, obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů na pozornost a soustředění.

Daisenette Neo 75 mikrogramů obsahuje laktosu (mléčný cukr) a olej ze sójových bobů

Pokud Vám některý lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

Pokud máte alergii na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Pravidelné prohlídky

Při užívání přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů Vás lékař bude zvát na pravidelné prohlídky.

Četnost a povaha těchto kontrol obvykle závisí na Vašem zdravotním stavu.

Co nejdříve vyhledejte svého lékaře, jestliže:

máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost,

neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);

se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);

jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);

se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost

mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dělohu);

má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem

nejméně čtyři týdny předem);

máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;

máte podezření, že jste těhotná.

3.

Jak se přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů užívá

Kdy a jak máte tablety užívat?

Jedno balení přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů obsahuje 28 tablet. Dny v týdnu jsou

vytištěny na fólii blistru. Šipky jsou vytištěny obousměrně pro lepší orientaci a ukazuji pořadí, ve

kterém je třeba tablety brát. Každému dni v týdnu odpovídá jedna tableta.

Pokaždé, když načnete nové balení přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů, si vezměte tabletu z

horní řady. Nezačínejte libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu,

musíte si vzít tabletu z horní řady označenou (vzadu) zkratkou ST (středa). Pokračujte v užívání

tablet – každý den jednu – dokud nebude balení spotřebováno, přitom vždy postupujte ve směru

šipek. Pohledem na zadní stranu balení můžete snadno zjistit, zda jste ten den tabletu již užila.

Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tabletu polykejte vcelku a zapíjejte ji vodou.

Při užívání přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů se může vyskytnout krvácení, ale v užívání

tablet musíte dál pokračovat jako obvykle. Když balení spotřebujete, načněte další den balení nové –

tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se dostaví krvácení.

Zahájení užívání prvního balení přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů

Pokud jste v posledním měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci

Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu

přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte

používat.

S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte

po dobu prvních 7 dnů užívání tablet v tomto cyklu použít ještě další metodu antikoncepce

(bariérovou metodu).

Při

přechodu

z

kombinované

pilulky,

vaginálního

kroužku

nebo

transdermální

náplasti

Přípravek Daisenette Neo můžete začít užívat v den následující po poslední tabletě z Vašeho

současného balení pilulek nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj.

žádnou přestávku v užívání tablet, kroužku nebo náplasti). Pokud Vaše současné balení

pilulek obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání přípravku Cerazette zahájit v den

následující po užití poslední aktivní tablety (pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se

svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, žádnou další

kontracepční metodu nemusíte používat.

Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo

po období s placebo tabletami Vaší dosavadní antikoncepce. Jestliže se budete řídit těmito

instrukcemi, používejte během prvních 7 dní užívání tablet v prvním cyklu ještě další

doplňkovou kontracepční metodu (bariérovou metodu).

Při přechodu z jiné čistě gestagenní pilulky

Užívání původních čistě gestagenních pilulek můžete ukončit a užívání přípravku Daisenette

Neo 75 mikrogramů zahájit kterýkoliv den. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte

používat.

Při přechodu z injekčně podávaného kontraceptiva, implantátu nebo nitroděložního

tělíska uvolňujícího gestagen (IUD)

Přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů začněte užívat v době určené pro další injekci

nebo v den odstranění Vašeho implantátu nebo IUD. Žádnou další kontracepční metodu

nemusíte používat.

Jestliže jste právě porodila:

Přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po

porodu Vašeho dítěte. Pokud začnete s užíváním později, je nutné používat doplňkovou

metodu kontracepce (bariérovou metodu), dokud nedokončíte prvních 7 dnů užívání tablet.

Jestliže již nechráněný pohlavní styk proběhl, je nutné před začátkem užívání přípravku

Cerazette vyloučit těhotenství. Další informace pro kojící matky lze nalézt v bodě 2

„Těhotenství a kojení“. Rovněž Vám může poradit Váš lékař.

Po spontánním nebo vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů

Uplynula-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, doba kratší než 12 hodin, ke snížení

spolehlivosti přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů nedošlo. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si

vzpomenete a následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu.

Uplynulo-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, více než 12 hodin, spolehlivost

přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů může být snížena. Čím větší počet po sobě

následujících

tablet

jste

vynechala,

tím

větší

riziko snížení kontracepčního účinku.

Poslední vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a následující tablety

užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní užívání tablet používejte navíc další

metodu kontracepce (bariérovou metodu). Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v

prvním týdnu užívání tablet a měla jste pohlavní styk v průběhu jednoho týdne před

vynecháním tablet, existuje možnost otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem)

Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše. Pokud zvracíte nebo užijete aktivní

uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů nebo máte silný

průjem, účinná látka se nemusí dostatečně vstřebat.

Jestliže jste užila více přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů, než jste měla

Neexistují zprávy o závažných škodlivých účincích po užití příliš mnoha tablet přípravku Daisenette

Neo 75 mikrogramů najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u mladých

dívek slabé vaginální krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů

Přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů můžete přestat užívat kdykoliv chcete. Ode dne, kdy jej

přestanete užívat, nejste chráněna před otěhotněním.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s užíváním přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů jsou

popsány v odstavcích „Rakovina prsu“ a „Trombóza“ v bodě 2 „Čemu musíte věnovat pozornost,

než začnete přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů užívat“. Přečtěte si, prosím, text tohoto bodu,

abyste získala doplňující informace, a v případě potřeby se okamžitě poraďte se svým lékařem.

Při

užívání

přípravku

Daisenette

mikrogramů

může

v nepravidelných

intervalech

vyskytnout vaginální krvácení. Může to být jen mírné špinění, které ani nemusí vyžadovat vložku,

nebo silnější krvácení, které vypadá jako slabá menstruace. Možná budete muset použít tampóny nebo

hygienické

vložky.

Také

nemusíte

mít

vůbec

žádné

krvácení.

Nepravidelné

krvácení

není

známkou neúčinnosti přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů. Obecně platí, že nemusíte dělat

žádná opatření, pouze pokračujte v užívání přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů. Je-li krvácení

silné nebo přetrvává-li, měla byste se poradit se svým lékařem.

Uživatelky přípravku Daisenette Neo 75 mikrogramů hlásily následující nežádoucí účinky:

Časté

(vyskytující

více

než

uživatelek) jsou:

Méně časté (vyskytující se

více

než

uživatelek, ale ne více než

1 na 100 uživatelek) jsou:

Vzácné

(vyskytující

méně

než

uživatelek) jsou:

změna nálady, depresivní

nálada, snížená pohlavní

touha (libido)

infekce pochvy

vyrážka,

kopřivka,

bolestivé

modro-

červené vyvýšeniny na

kůži

(erythema

nodosum) (jedná se o

kožní reakce)

bolest hlavy

obtíže

nošením

kontaktních čoček

nevolnost

zvracení

akné

vypadávání vlasů

bolest

prsou,

nepravidelná nebo žádná

menstruace

bolestivá

menstruace,

cysta na vaječníku

nárůst tělesné hmotnosti

únava

Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout

výtok

z prsou.

Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je (a) oteklý obličej, jazyk nebo hltan; (b) obtíže

s polykáním; (c) nebo kopřivka a dýchací obtíže, musíte ihned navštívit svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav

kontrolu

léčiv,

Šrobárova

Praha

webové

stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Daisenette Neo 75 mikrogramů

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů obsahuje

Léčivou látkou je desogestrelum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mikrogramů.

Pomocnými

látkami

jsou:

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

povidon

K30,

koloidní

hydratovaný oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, tokoferol-alfa, kyselina stearová,

hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), čištěný sójový olej.

Jak přípravek Daisenette Neo 75 mikrogramů vypadá a co obsahuje toto balení

Daisenette Neo 75 mikrogramů je bílá, k

ulatá, potahovaná tableta s průměrem přibližně 5 mm a

tloušťkou přibližně 2,9 mm, balená v PVC-PVDC/Al blistrech o velikosti balení 1x28, 3x28, 6x28 and

13x28.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1,

Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Laboratorios León Farma

C/La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008, Navatejera – León, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Delamonie

Rakousko: Delamonie 75 Mikrogramm – Filmtabletten

Belgie: Saphirena 75 microgram filmomhulde tabletten

Česká republika: Daisenette Neo 75 mikrogramů

Německo: Chalant® HEXAL® 75 Mikrogramm Filmtabletten

Estonsko: Delamonie

Finsko: Delamonie 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen

Francie: DESOGESTREL SANDOZ 0,075 mg, comprimé pelliculé

Itálie: Desantrel

Irsko: Desogestrel Rowex 75 microgram film-coated tablets

Litva: Delamonie 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Lucembursko: Saphirena 75 microgrammes comprimés pelliculés

Lotyšsko: Delamonie 75 mikrogramu apvalkotās tabletes

Nizozemsko: Delamonie 75 microgram, filmomhulde tabletten

Norsko: Delamonie 75 mikrogram tablett, filmdrasjert

Polsko: Desandrelle

Portugalsko: Delamonie

Rumunsko: Desogestrel Sandoz 75 micrograme comprimate filmate

Slovinsko: Delamonie 75 mikrogramov filmsko obložene tablete

Slovenská republika: Desogestrel Sandoz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.1.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

ALEGRIA NEO (Silicon Dioxide, Allantoin) Paste, Dentifrice [Seowangmo Corporation]

ALEGRIA NEO (Silicon Dioxide, Allantoin) Paste, Dentifrice [Seowangmo Corporation]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

JULEBER (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

JULEBER (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

CYCLESSA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aspen Global Inc.
]

CYCLESSA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aspen Global Inc. ]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

DESOGEN (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Organon USA Inc.]

DESOGEN (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Organon USA Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

EMOQUETTE (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

EMOQUETTE (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

KIMIDESS (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

KIMIDESS (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

ORTHO CEPT (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Janssen Pharmaceuticals, Inc.]

ORTHO CEPT (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Janssen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

28-6-2017

CYRED (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

CYRED (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

ENSKYCE ( Desogestrel And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

ENSKYCE ( Desogestrel And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

KALLIGA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

KALLIGA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement