DAISENETTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DAISENETTE Potahovaná tableta 75MCG
 • Dávkování:
 • 75MCG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 13X28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DAISENETTE Potahovaná tableta 75MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL
 • Přehled produktů:
 • DAISENETTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 553/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls124146/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Daisenette 75

mikrogramů

potahované tablety

desogestrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Daisenette a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daisenette užívat

Jak se přípravek Daisenette užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Daisenette uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Daisenette a k

čemu se používá

Daisenette se používá k zabránění početí.

Existují 2 hlavní druhy hormonálních kontraceptiv (přípravků k zabránění početí).

Kombinovaná pilulka, "pilulka", která obsahuje dva typy ženských pohlavních hormonů,

estrogen a gestagen.

Čistě gestagenová pilulka, POP (progestogen-only-pill), která neobsahuje estrogen.

Daisenette je čistě gestagenová pilulka (progestogen-only-pill, POP).

Daisenette

obsahuje

malé

množství

jednoho

typu

ženského

pohlavního

hormonu,

gestagenu

desogestrelu.

Většina čistě gestagenových pilulek (POP) působí hlavně tím, že zabraňuje průniku spermií do

dělohy, avšak ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní způsob účinku kombinovaných

pilulek. Daisenette se od většiny čistě gestagenových pilulek (POP) liší tím, že obsahuje

takovou dávku, která ve většině případů dokáže zabránit dozrání vajíčka. Výsledkem je vysoká

účinnost přípravku Daisenette v ochraně proti početí.

Na rozdíl od kombinovaných pilulek mohou přípravek Daisenette užívat ženy, které nesnášejí

estrogeny, a kojící ženy.

Určitou

nevýhodou

v průběhu

užívání

přípravku

Daisenette

může

v nepravidelných

intervalech docházet k vaginálnímu krvácení. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné

krvácení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek Daisenette užívat

Obecná upozornění

Stejně jako ostatní hormonální antikoncepční přípravky, Daisenette

nechrání před infekcí HIV

(AIDS) či jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Neužívejte přípravek

Daisenette

jestliže jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte

trombózu

. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě (např. na noze (hluboká

žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie))

jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné

onemocnění jater

Vaše játra stále ještě nepracují normálně

jestliže máte nebo je u Vás podezření na rakovinu, jejíž růst je ovlivňován steroidními

pohlavními hormony, jako jsou některé typy rakoviny prsu

jestliže máte vaginální

krvácení

, jehož příčina nebyla objasněna.

Týká-li se Vás některý z těchto stavů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat

přípravek Daisenette. Váš lékař Vám může doporučit, abyste používala nějakou nehormonální

metodu ochrany proti početí. Kdyby se některý z těchto stavů vyskytl poprvé během užívání

přípravku Daisenette, neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Daisenette se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo odbornou sestrou

pro plánování rodičovství, jestliže:

jste někdy měla rakovinu prsu

máte rakovinu jater, protože nelze vyloučit možnost vlivu přípravku Daisenette

jste v minulosti prodělala

trombózu

máte diabetes (cukrovku)

trpíte

epilepsií

(viz bod „Další léčivé přípravky a Daisenette“)

máte

tuberkulózu

(viz bod „Další léčivé přípravky a Daisenette“)

máte

vysoký krevní tlak

máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zejména v obličeji);

pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Pokud se přípravek Daisenette užívá v přítomnosti některého z uvedených stavů, může být nutný

pečlivý dohled. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Rakovina prsu

Je důležité pravidelně si provádět samovyšetření prsů, a pokud si najdete bulku v prsu,

kontaktujte ihned svého lékaře.

Rakovina prsu byla zjištěna o něco častěji u žen, které užívají kombinované antikoncepční

tablety,

než

žen

stejného

věku,

které

tablety

neužívají.

ukončení

užívání

kombinovaných tablet se riziko snižuje a 10 let po ukončení užívání je riziko stejné jako u

žen, které tablety nikdy neužívaly.

Výskyt rakoviny prsu je vzácný ve věku do 40 let, ale riziko se s věkem zvyšuje. Proto je počet

diagnostikovaných

případů

rakoviny

prsu

navíc

vyšší,

pokud

věk,

kterého

žena

užívá

kombinované tablety, je vyšší. Na délce užívání pilulek záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které kombinované tablety užívají až 5 let, ale přestanou je užívat do

20. roku věku, připadne méně než 1 případ rakoviny prsu navíc zjištěný do 10 let po

ukončení léčby proti normálnímu počtu 4 případů zjištěných v této věkové skupině.

U každých 10 000 žen, které kombinované tablety užívají až 5 let, ale přestanou je užívat do

30. roku věku, připadne 5 případů rakoviny prsu navíc k obvyklému počtu 44 zjištěných

případů.

U každých 10 000 žen, které kombinované tablety užívají až 5 let, ale přestanou je užívat do

40. roku věku, připadne 20 případů rakoviny prsu navíc k obvyklému počtu 160 zjištěných

případů.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek čistě gestagenních přípravků, jako je Daisenette, je považováno

za podobné jako u žen, které užívají kombinované tablety, ale důkazy jsou méně přesvědčivé.

Rakovina prsu zjištěná u žen, které užívaly kombinované tablety, jeví menší pravděpodobnost

k šíření, než rakovina prsu zjištěná u žen, které tablety neužívaly. Není jisté, zda je zvýšené riziko

rakoviny prsu způsobeno kombinovanými tabletami. Je možné, že ženy byly častěji vyšetřovány, a

rakovina prsu tak byla odhalena dříve.

T

rombóza

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také

„Pravidelné prohlídky“).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází

v hlubokých žilách dolní končetiny (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa

svého vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat, čímž vzniká tzv.

„plicní embolie“. Plicní embolie může vést k bolestem na hrudi, dušnosti, kolapsu a dokonce k

úmrtí.

Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda tablety

užíváte, či nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících kombinované tablety než u těch, které je neužívají. Předpokládá se,

že riziko při užívání tablet obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Daisenette, je nižší než u

tablet obsahujících i estrogeny (kombinované tablety).

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé příp

ravky a Daisenette

Informujte svého lékaře nebo lékárníka nebo odbornou sestru pro plánování rodičovství o všech

lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Také

informujte jakéhokoliv lékaře nebo zubního lékaře, kteří předepisují jiné léky, že užíváte přípravek

Daisenette. Mohou Vám sdělit, zda potřebujete další antikoncepční opatření (např. kondom), a

pokud ano, jak dlouho, nebo zda musíte změnit užívání jiných léčivých přípravků, které potřebujete.

Některé léky

- mohou mít vliv na krevní hladinu přípravku Daisenette

- mohou

snižovat efektivitu ochrany před otěhotněním

- mohou způsobit neočekávané krvácení.

Patří mezi ně léky používané k léčbě

epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát, topiramát a

fenobarbital)

tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)

infekcí HIV (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)

infekce virem hepatitidy C (např. boceprevir, telaprevir)

jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin)

vysokého krevního tlaku v cévách plic (bosentan)

některých bakteriálních infekcí (např. klarithromycin, erythromycin)

depresivních nálad (rostlinný přípravek z třezalky tečkované)

plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

vysokého krevního tlaku (hypertenze), anginy pectoris nebo některých poruch srdečního

rytmu (např. diltiazem).

Pokud užíváte léčivé nebo rostlinné přípravky, které mohou snižovat účinnost přípravku

Daisenette,

máte

také

používat

bariérovou

antikoncepční

metodu.

Vliv

jiného

léčivého

přípravku na přípravek Daisenette může trvat až 28 dní po vysazení přípravku, proto je nutné

používat dodatečnou antikoncepční metodu po celou tuto dobu. Váš lékař Vám sdělí, zda máte

používat ještě další dodatečná antikoncepční opatření a pokud ano, jak dlouho.

Přípravek Daisenette může narušit účinek jiných léků, může buď zvyšovat jejich účinky (např.

léčivé přípravky obsahující cyklosporin), nebo je snižovat (např. lamotrigin).

Těhotenství

a

kojení

Těhotenství

Neužívejte přípravek Daisenette, jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.

Kojení

Daisenette je možno užívat při kojení.

Daisenette neovlivňuje tvorbu ani kvalitu mateřského mléka. Nicméně malé množství účinné látky

přípravku Daisenette přechází do mateřského mléka.

Zdraví dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly přípravek Daisenette, bylo sledováno

až do jejich věku dva a půl roku. Nebyly pozorovány žádné účinky na růst a vývoj dítěte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Daisenette nemá žádný známý vliv na schopnost řízení nebo obsluhu strojů.

Daisenette obsahuje laktosu

Pokud Vám některý lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, prosím oznamte to

svému lékaři dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pravidelné prohlídky

Při užívání přípravku Daisenette Vás lékař bude zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha

těchto kontrol obvykle závisí na Vašem zdravotním stavu.

Co nejdříve vyhledejte svého lékaře, jestliže:

zaznamenáte možné příznaky

krevní sraženiny

, např. silnou bolest v jedné dolní končetině

nebo její otok; nevysvětlené bolesti na hrudi; dušnost, neobvyklý kašel, zvláště pokud

vykašláváte krev (možný příznak

trombózy

máte náhlé silné bolesti břicha nebo

žloutenku

(může se projevit zežloutnutím kůže nebo

očního bělma nebo tmavou močí a může být příznakem

problémů

s

játr

y);

objevíte bulku v prsu (možný příznak rakoviny prsu);

máte náhlé nebo silné bolesti v podbřišku nebo v oblasti žaludku (možný příznak

ektopické

gravidity – mimoděložního těhotenství);

má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (kontaktujte svého lékaře

nejméně čtyři týdny předem);

máte neobvyklé, silné

vaginální krvácení;

máte podezření, že jste

těhotná

3.

Jak se přípravek

Daisenette užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak máte tablety užívat?

Každý blistr přípravku Daisenette obsahuje 28 tablet na 4 týdny.

Užívejte jednu tabletu každý den v

p

řibližně stejnou denní dobu. Tabletu spolkněte

vcelku a zapijte vodou.

Na přední straně blistru, mezi tabletami, jsou vytištěny šipky. Dny v týdnu jsou vytištěny na

zadní straně blistru. Každý den odpovídá jedné tabletě.

Pokaždé, když začínáte užívat tablety z nového blistru přípravku Daisenette, berte nejprve

tabletu z horní řady. Nezačínejte jen tak nějakou tabletou. Například začínáte-li ve středu,

musíte vzít tabletu označenou v horní řadě (zezadu) STŘ.

Pokračujte v užívání jedné tablety každý den, dokud nebude balení blistru spotřebováno,

přitom vždy postupujte ve směru šipek. Pohledem na zadní stranu balení blistru můžete

snadno zjistit, zda jste příslušný den tabletu již užila.

Během užívání přípravku Daisenette se může dostavit vaginální krvácení (viz bod 4

Nežádoucí účinky), ale Vy musíte dál pokračovat v užívání tablet jako obvykle.

Když blistr spotřebujete, musíte příští den začít užívat tablety z nového blistru přípravku

Daisenette - tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se dostaví krvácení.

Zahájení užívání prvního balení přípravku Daisenette

Pokud v

současné době neužíváte (v

předchozím měsíci jste neužívala) žádnou

hormonální antikoncepci

Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení užijte první tabletu přípravku

Daisenette. Doplňková opatření ochrany proti početí nejsou nutná. Užijete-li první tabletu ve 2.

až 5. dni cyklu, používejte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet při pohlavním styku doplňkovou

bariérovou metodu ochrany proti početí.

Pokud

přecházíte z

u

žívání kombinovaných

tablet (COC)

nebo vaginálního

kroužku nebo náplasti

Pokud jste

nepřerušila

užívání tablet nebo používání kroužku nebo náplasti

-Přípravek Daisenette začněte užívat v den následující po užití poslední tablety

z balení

Vašich

dosavadních

kombinovaných

tablet

nebo

v den

odstranění

vaginálního kroužku nebo náplasti (to znamená bez přerušení užívání tablet,

kroužku nebo náplasti).

-Pokud

balení

Vašich

dosavadních

kombinovaných

tablet

obsahuje

inaktivní

(placebové) tablety, můžete přípravek Daisenette začít užívat v den následující po

užití poslední aktivní tablety (nejste-li si jistá, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka).

Pokud dodržíte tyto pokyny, nejsou nutná doplňková opatření ochrany proti

početí.

Pokud jste

přeruši

la užívání tablet nebo používání kroužku nebo náplasti

-S užíváním můžete začít i v den následující po přestávce v užívání tablet nebo

po přestávce v používání kroužku nebo náplasti, popř. poté, co jste využívala

všechny inaktivní (placebové) tablety své dosavadní antikoncepce.

V těchto případech musíte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet používat

při pohlavním styku doplňkovou bariérovou metodu ochrany proti početí

.

Pokud přecházíte z

užívání jiných čistě

gestagen

ních

tablet:

Přejít z užívání jiných pouze gestagenních tablet můžete kterýkoli den. Doplňková opatření ochrany

proti početí nejsou nutná.

Pokud

přecházíte

z

injekčně

podávané

antikoncepce,

implantátu

nebo

hormonálního nitroděložního tělíska (IUS):

Přípravek Daisenette začněte užívat v den, kdy by měla být aplikována další injekce, nebo v den

odstranění implantátu nebo nitroděložního tělíska (IUS). Doplňková opatření ochrany proti početí

nejsou nutná.

Po porodu:

Přípravek Daisenette můžete začít užívat mezi 21. až 28. dnem po porodu. Začnete-li později,

musíte v období prvních 7 dnů užívání tablet používat při pohlavním styku doplňkovou bariérovou

metodu ochrany proti početí. Jestliže jste však už měla pohlavní styk, ujistěte se, dříve než začnete

užívat přípravek Daisenette, že nejste těhotná. Informace pro kojící ženy jsou uvedeny v bodě 2

„Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Daisenette

užívat“

nadpisem

„Těhotenství a kojení“. Poradit Vám může také Váš lékař.

Po potratu nebo interrupci:

Poradí Vám Váš lékař.

Jestliže jste

zapomněla užít přípravek Daisenette

opozdila-li jste se o

méně než 12 hodin

- Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, a příští tabletu užijte v obvyklou dobu.

Přípravek Daisenette Vás nadále bude chránit před početím.

opozdila-li jste se o v

íce než 12 hodin

- Jestliže se s užitím jakékoli tablety opozdíte o více než 12 hodin, nemusíte být zcela

chráněna před otěhotněním. Čím větší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím

větší je riziko otěhotnění.

- Poslední vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety

užívejte v obvyklou dobu. Během

následujících 7 dní

užívání tablet používejte navíc další

metodu kontracepce (bariérovou metodu). Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v

prvním týdnu užívání tablet a měla jste pohlavní styk v průběhu jednoho týdne před

vynecháním tablet, existuje možnost otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem)

Jestliže jste zvracela v době do 3-4 hodin po užití tablety Daisenette, nebo máte-li silný průjem,

účinná látka se nemusí úplně vstřebat. Postupujte, jako kdybyste tabletu zapomněla užít, podle

pokynů v odstavci výše.

Jestliže jste užila více přípravku Daisenette, než jste měla

Neexistují zprávy o závažných škodlivých účincích po užití příliš mnoha tablet přípravku Daisenette

najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé

vaginální krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Je

stliže

jste

přesta

la

užívat přípravek Daisenette

Přípravek Daisenette můžete přestat užívat kdykoliv chcete. Ode dne, kdy jej přestanete užívat,

nejste chráněna před otěhotněním.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Informujte svého lékaře, pokud si všimnete jakéhokoli nežádoucího účinku, a

to zejména v případě, kdyby byl závažný nebo přetrvávající.

Závažné nežádoucí účinky

související s užíváním přípravku Daisenette jsou popsány v bodě 2

„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daisenette užívat“. Přečtěte si prosím text

tohoto bodu, abyste získala doplňující informace pod nadpisy „Rakovina prsu“ a „Trombóza“, a

v případě potřeby se okamžitě poraďte se svým lékařem.

Při užívání přípravku Daisenette se může v

nepravidelných intervalech vyskytnout vaginální

krvácení

. Může to být jen mírné špinění, které ani nemusí vyžadovat vložku, nebo silnější krvácení,

které vypadá jako slabá menstruace. Možná budete muset použít tampóny nebo hygienické vložky.

Také ale nemusíte mít vůbec žádné krvácení. Nepravidelné krvácení není známkou neúčinnosti

přípravku Daisenette. Obecně platí, že nemusíte dělat žádná opatření, pouze pokračujte v užívání

přípravku Daisenette. Je-

li krvácení silné nebo přetrvává

-li, m

áte

se poradit se svým lékařem

Jak časté jsou jiné možné nežádoucí účinky?

Časté

, mohou postihnout až 1 uživatelku z 10

změny nálady

depresivní nálada

snížená pohlavní touha (libido)

bolest hlavy

nevolnost

akné

bolest prsů

nepravidelná nebo žádná menstruace

nárůst tělesné hmotnosti.

Méně časté

, mohou postihnout až 1 uživatelku ze 100

infekce pochvy

obtíže s nošením kontaktních čoček

zvracení

vypadávání vlasů

bolestivá menstruace

cysta na vaječníku

únava.

Vzácné, mohou postihnout až 1 uživatelku z

1000

Kožní reakce, jako

vyrážka

kopřivka

bolestivé modro-červené vyvýšeniny na kůži (erythema nodosum).

Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsů.

Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je otok obličeje, jazyka nebo hrdla; obtíže

s polykáním nebo kopřivka a dýchací obtíže, musíte ihned navštívit svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo odborné sestře pro plánování rodičovství. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

na adresu:

Státní

ústav

kontrolu

léčiv,

Šrobárova

Praha

webové

stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Daisenette uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Posouzení rizika pro životní prostředí (ERA)

Účinná látka etonogestrel vykazuje riziko pro životní prostředí ryb.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Daisenette obsahuje

Léčivou látkou je desogestrelum.

Pomocnými látkami jsou:

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K30, kyselina stearová, tokoferol-alfa, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80.

Jak

přípravek

Daisenette

vypadá a co obsahuje toto balení

Daisenette jsou bílé, kulaté potahované tablety.

Dodává se v balení obsahujícím 1, 3, 6 a 13 blistrů balených samostatně v hliníkovém laminovaném

sáčku. Každý blistr obsahuje 28 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

V

ýrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko

Lek S.A., Warszawa, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

S.C. Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Desobloxus 75 microgram filmomhulde tabletten

Česká republika: Daisenette

Dánsko: Desogestrel "Sandoz"

Finsko: Desogestrel Sandoz 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen

Švédsko: Desogestrel Sandoz 75 mikrogram filmdragerad tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 14. 2. 2018